Projekt rezolucji - B8-0399/2018Projekt rezolucji
B8-0399/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie uwzględnienia szczególnych potrzeb obszarów wiejskich, górskich i oddalonych

26.9.2018 - (2018/2720(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Iskra Mihaylova w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego


Procedura : 2018/2720(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0399/2018

B8‑0399/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uwzględnienia szczególnych potrzeb obszarów wiejskich, górskich i oddalonych

(2018/2720(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie polityki spójności w regionach górskich UE[1],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020[2],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej: 7. sprawozdanie Komisji Europejskiej[3]

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obszary wiejskie, górskie i oddalone generują 46 % wartości dodanej brutto i stanowią 80 % terytorium UE, na którym żyje 57 % jej ludności,

B.  mając na uwadze, że PKB na jednego mieszkańca na obszarach pozamiejskich wynosi 70 % unijnej średniej, natomiast na obszarach miejskich nawet 123 % średniej UE;

C.  mając na uwadze, że w latach 2008–2012 stopa bezrobocia na obszarach pozamiejskich wzrosła z 7 do 10,4 %;

D.  mając na uwadze, że jedna czwarta ludności na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych nie ma dostępu do internetu;

E.  mając na uwadze, że należy koniecznie wesprzeć obszary wiejskie, górskie i oddalone w pokonywaniu stojących przed nimi wyzwań; mając na uwadze, że jednym z takich wyzwań jest wyludnianie obszarów wiejskich, ponieważ osoby starsze (powyżej 65 roku życia) stanowią 20 % łącznej liczby ludności na tych obszarach, a osoby młode wciąż je opuszczają; mając na uwadze, że wielu obywateli spoza obszarów miejskich powinno zatem otrzymać zapewnienie, że będą oni mieli podobne możliwości co osoby zamieszkujące na obszarach miejskich;

F.  mając na uwadze, że sektor usług obejmuje jedynie 24 % miejsc pracy na obszarach pozamiejskich;

G.  mając na uwadze, że gospodarka, miasta, przemysł (w tym turystyka) i obywatele w Europie w dużej mierze zależą od tych obszarów, jeżeli chodzi o żywność, użytkowanie gruntów, energię, wodę, czyste powietrze i surowce;

H.  mając na uwadze, że obszary wiejskie, górskie i oddalone to często tereny przygraniczne państw członkowskich i regiony położone w pobliżu zewnętrznych granic Unii; mając na uwadze, że w celu uwzględnienia ich szczególnych potrzeb, promowania spójności i wspierania dobrych relacji sąsiedzkich należy w pełni wykorzystać szanse płynące ze współpracy transgranicznej, strategii makroregionalnych oraz innych instrumentów, takich jak Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej;

I.  mając na uwadze, że przedstawiciele 40 państw Europy podpisali oświadczenie z Venhorst wydane przez Europejski Parlament Wiejski w 2017 r., którego celem jest wspieranie współpracy w takich obszarach jak łączność, infrastruktura, usługi, wzmacnianie społeczności lokalnych oraz rozwiązanie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego;

1.  podkreśla znaczenie obszarów wiejskich, górskich i oddalonych dla zrównoważonego rozwoju terytorialnego w Europie oraz potrzebę ich wzmocnienia przez uwzględnienie ich szczególnych potrzeb za pomocą unijnych strategii politycznych;

2.  uważa, że wspieranie rozwoju lokalnego jest niezbędne do ustabilizowania i zniwelowania negatywnych tendencji na rynkach lokalnych, a także w zakresie dynamiki demograficznej i zasobów naturalnych;

3.  wzywa ponadto do koordynacji unijnych strategii politycznych w celu zapewnienia rozwoju obszarów wiejskich;

4.  podkreśla konieczność inwestycji ukierunkowanych na zintegrowanie obszarów wiejskich, górskich i oddalonych z wszystkimi strategiami politycznymi, tak aby zrealizować unijne priorytety obejmujące między innymi inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe, włączenie społeczne, równouprawnienie płci, walkę ze zmianą klimatu, tworzenie miejsc pracy, cyfryzację i wydajny rynek wewnętrzny;

5.  apeluje o wdrożenie Planu działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych w celu promowania rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu gospodarczego i dywersyfikacji, dobrobytu społecznego, ochrony środowiska naturalnego oraz współpracy i wzajemnego połączenia z obszarami miejskimi, aby wspierać spójność i przeciwdziałać ryzyku rozdrobnienia terytorialnego; wzywa do przyjęcia porozumienia w sprawie inteligentnych wsi w celu zapewnienia skuteczniejszego, bardziej zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do unijnych strategii politycznych mających wpływ na obszary wiejskie, angażującego władze na wszystkich szczeblach rządowych, zgodnie z zasadą pomocniczości oraz Programem rozwoju miast określonym w pakcie amsterdamskim;

6.  domaga się także, aby Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich, górskich i oddalonych uwzględniał strategiczne ramy rozwoju obszarów wiejskich, górskich i oddalonych oraz był skoordynowany ze strategiami ukierunkowanymi na regiony słabiej rozwinięte i peryferyjne, aby osiągnąć cele dotyczące weryfikacji wpływu polityki na rozwój obszarów wiejskich (tzw. „rural proofing”), inteligentnych wsi, dostępu do usług publicznych, cyfryzacji, szkolenia i innowacji; wzywa ponadto do wzmocnienia inteligentnej współpracy i partnerstw między obszarami wiejskimi i miejskimi, aby przywrócić równowagę w relacjach między tymi obszarami;

7.  zachęca obszary wiejskie i zamieszkujące je społeczności do rozwijania projektów takich jak inteligentne wsie, bazując na ich aktualnych mocnych stronach i atutach i stwarzając nowe szanse, takie jak zdecentralizowane usługi, rozwiązania w dziedzinie energii oraz technologie i innowacje cyfrowe;

8.  podkreśla potrzebę wsparcia dalszego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich i agroturystyki górskiej, przy jednoczesnym zachowaniu specyficznego charakteru tych regionów, np. tradycji i tradycyjnych produktów lokalnych, ponieważ turystyka ma główny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i kulturę;

9.  wzywa Komisję do uwzględnienia w przyszłych wnioskach ustawodawczych przepisów dotyczących specyficznego charakteru tych regionów oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania, zwłaszcza z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, na rzecz polityki spójności po 2020 r.;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Komitetowi Regionów i państwom członkowskim.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności