Postup : 2018/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0400/2018

Predkladané texty :

B8-0400/2018

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0384

NÁVRH UZNESENIA
PDF 175kWORD 48k
26.9.2018
PE624.117v01-00
 
B8-0400/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o boji proti colným podvodom a ochrane vlastných zdrojov EÚ (2018/2747(RSP))


Ingeborg Gräßle v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti colným podvodom a ochrane vlastných zdrojov EÚ (2018/2747(RSP))  
B8-0400/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na sedemnástu správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom za rok 2016,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry(2), rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1094 z 1. augusta 2018, ktorým sa potvrdzuje účasť Holandska na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry(3) a rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1103 zo 7. augusta 2018, ktorým sa potvrdzuje účasť Malty na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie(5), a s ním súvisiace delegované a vykonávacie akty,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. apríla 2016 o akčnom pláne v oblasti DPH (COM(2016)0148),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 24/2015 z 3. marca 2016 s názvom Boj proti podvodom v oblasti DPH vnútri Spoločenstva: ďalšie opatrenia sú potrebné,

–  so zreteľom na colný režim 42, ktorým sa stanovuje oslobodenie od DPH pre tovar dovezený do jedného členského štátu, ak bude následne odoslaný do iného členského štátu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(6),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 19/2017 z 5. decembra 2017 s názvom „Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ“,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre kontrolu rozpočtu,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tradičné vlastné zdroje, najmä clá na dovoz z tretích krajín do EÚ a odvody z výroby cukru, predstavujú približne 12,8 % vlastných zdrojov EÚ;

B.  keďže začiatkom roka 2017 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) ukončil vyšetrovanie colných podvodov v Spojenom kráľovstve a jeho výsledky sú uvedené v správe o činnosti úradu OLAF za rok 2017;

C.  keďže OLAF vyčíslil stratu vlastných rozpočtových zdrojov EÚ za obdobie rokov 2013 – 2016 na 1,987 mld. EUR z dôvodu neuhradených ciel z textilu a obuvi dovážaných z Číny cez Spojené kráľovstvo;

D.  keďže na porovnanie v roku 2016 OLAF v dôsledku 272 uskutočnených vyšetrovaní odporučil vymáhať celkovo 631,1 milióna EUR;

E.  keďže uvedený podvod zahŕňa podhodnotenie, pričom dovozcovia môžu nadobudnúť zisk nezaplatením cla a súvisiacich daní, pretože zaplatia podstatne menej ako majú podľa zákona;

F.  keďže vyšetrovaním sa zároveň odhalil značný únik na DPH v súvislosti s dovozmi cez Spojené kráľovstvo, ku ktorému došlo v dôsledku zneužitia odkladu splatnosti DPH, tzv. colného režimu 42; keďže tieto straty sa súhrnne odhadujú na približne 3,2 miliardy EUR počas rokov 2013 až 2016, čo zároveň predstavuje stratu pre rozpočet EÚ;

G.  keďže OLAF vydal pre Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozpočet finančné odporúčanie, pre Generálne riaditeľstvo Komisie pre dane a colnú úniu administratívne odporúčanie a pre generálnu prokuratúru Spojeného kráľovstva súdne odporúčanie na začatie súdneho konania proti osobám podieľajúcim sa na podvodnom vyhýbaní sa clám a proti osobám, ktoré sa vedome zúčastňujú na legalizácii príjmov z tohto trestného činu;

H.  keďže OLAF v súčasnosti vyšetruje nové colné prípady podhodnotenia, ktoré sa týkajú prístavu Pireus v Grécku, čo pre zdroje EÚ predstavuje vážnu stratu a odhaduje sa, že Taliansko v dôsledku toho prišlo o desiatky miliónov eur na nezaplatenej DPH, hoci konečná suma môže byť oveľa vyššie, keďže vyšetrovanie stále prebieha;

I.  keďže prípady zo Spojeného kráľovstva a Grécka ani zďaleka nie sú ojedinelé a mali by slúžiť ako spúšťací mechanizmus pre prijatie potrebných opatrení;

J.  keďže Európsky dvor audítorov poukázal na to, že členským štátom chýba harmonizované a štandardizované uplatňovanie colných kontrol a že to môže motivovať podvodníkov k využívaniu najslabšieho spojenia v reťazci na realizáciu podvodného dovozu;

1.  víta postup v prípade nesplnenia povinnosti, ktorý začala Komisia 8. marca 2018 v nadväznosti na prípad colných podvodov v Spojenom kráľovstve;

2.  vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom vymôcť nevybraté vlastné zdroje EÚ a začleniť ich do rozpočtu EÚ;

3.  vyzýva Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu, aby prijalo opatrenia na zabránenie budúcemu zneužívaniu colného režimu 42;

4.  žiada, aby Komisia zohľadnila odporúčania úradu OLAF a zodpovedajúcim spôsobom o tom informovala a vyjadruje poľutovanie nad tým, že môže trvať až 10 rokov, kým sa finančné prostriedky podarí získať späť;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty budú v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Colného kódexu Únie, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2016, a objasnila všetky nejasné ustanovenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že uplatňovanie spoločných pravidiel colnými orgánmi bude prebiehať spôsobom, ktorým sa bude účinne zabraňovať podvodom vrátane karuselových podvodov, a posilnia sa kontroly v prístavoch, na letiskách, pozemných hraniciach a na internete;

6.  vyzýva Komisiu, aby prispela k dokončeniu a finančnej udržateľnosti colných informačných systémov EÚ;

7.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala vhodnú metodiku a pravidelné odhady colného deficitu od roku 2019 a každých šesť mesiacov o tom predkladala správu Európskemu parlamentu;

8.  vyzýva Radu, aby s Parlamentom dosiahli rýchlu dohodu o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie s cieľom umožniť harmonizované administratívne sankcie a uplatňovanie rovnakých kritérií pri posudzovaní porušení; pripomína, že Európsky parlament prijal svoju pozíciu v októbri 2016; vyzýva Komisiu, aby túto dohodu uľahčila;

9.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nie všetky členské štáty EÚ súhlasili, že budú súčasťou Európskej prokuratúry;

10.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr ukončili diskusie o zavedení konečného systému DPH, ktorého cieľom je harmonizovať spôsob, akým sa DPH vyberá a platí v celej EÚ, aby sa okrem iného predišlo podvodom;

11.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala akčný plán na zabezpečenie úplného a včasného vykonávania nariadení o DPH vo všetkých členských štátoch s cieľom zabezpečiť tieto vlastné zdroje EÚ;

12.  vyzýva Komisiu, aby zvážila presunutie zodpovednosti colných orgánov z vnútroštátnej na úroveň EÚ, pokiaľ ide o zabezpečenie harmonizovaného uplatňovania na všetkých miestach vstupu do EÚ, monitorovanie výkonu a činnosti colných správ a zber a spracovanie colných údajov;

13.  víta ciele nariadenia č. 1294/2013, ktorým sa ustanovuje program Colníctvo 2020(7), podporovať colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a členských štátov vrátane boja proti podvodom; zdôrazňuje, že Komisia musí prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29.

(2)

Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2018, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 201, 8.8.2018, s. 2.

(5)

Ú. v. EÚ L 269, 10.10. 2013, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(7)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 209.

Posledná úprava: 1. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia