Predlog resolucije - B8-0400/2018Predlog resolucije
B8-0400/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o boju proti carinskim goljufijam in zaščiti lastnih sredstev EU

26.9.2018 - (2018/2747(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Ingeborg Gräßle v imenu Odbora za proračunski nadzor

Postopek : 2018/2747(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0400/2018
Predložena besedila :
B8-0400/2018
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B8-0400/2018

Resolucija Evropskega parlamenta  o boju proti carinskim goljufijam in zaščiti lastnih sredstev EU

(2018/2747(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sedemnajstega poročila Evropskega urada za boj proti goljufijam za leto 2016,

–  ob upoštevanju Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava[1],

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT)[2], Sklepa Komisije (EU) 2018/1094 z dne 1. avgusta 2018 o potrditvi udeležbe Nizozemske pri okrepljenem sodelovanju v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva[3] in Sklepa Komisije (EU) 2018/1103 o potrditvi udeležbe Malte pri okrepljenem sodelovanju v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva[4],

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije[5], in povezanih delegiranih in izvedbenih aktov,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. aprila 2016 o akcijskem načrtu za DDV (COM(2016)0148),

–  ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 24/2015 z dne 3. marca 2016 z naslovom Boj proti goljufijam na področju DDV znotraj Skupnosti: potrebnih je več ukrepov,

–  ob upoštevanju carinskega postopka 42, ki določa oprostitev plačila DDV za blago, uvoženo v eno državo članico, ki bo naknadno poslano v drugo državo članico,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije[6],

–  ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 19/2017 z dne 5. decembra 2017 z naslovom Uvozni postopki: pomanjkljivosti v zakonodajnem okviru in neuspešno izvajanje negativno vplivajo na finančne interese EU,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za proračunski nadzor,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker tradicionalna lastna sredstva, ki vključujejo zlasti carine na uvoz iz držav izven EU in prelevmane na sladkor, predstavljajo približno 12,8 % lastnih sredstev EU;

B.  ker je na začetku leta 2017 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) zaključil preiskavo primera v zvezi s carinskimi goljufijami v Združenem kraljestvu, glavni sklepi te preiskave pa so navedeni v poročilu o dejavnostih urada OLAF za leto 2017;

C.  ker je urad OLAF izračunal 1,987 milijarde EUR izgube lastnih sredstev iz proračuna EU zaradi izgubljenih carin na tekstilne izdelke in obutev, ki so bili v obdobju 2013–2016 uvoženi iz Kitajske prek Združenega kraljestva;

D.  ker je za primerjavo urad OLAF leta 2016 priporočil finančno izterjavo skupnega zneska v višini 631,1 milijona EUR kot rezultat 272 preiskav, ki jih je opravil;

E.  ker zadevna goljufija vključuje podcenitev, pri čemer imajo lahko uvozniki dobiček od izogibanja carinskim dajatvam in s tem povezanim davkom, pri čemer plačajo veliko manj, kot je zakonsko določeno;

F.  ker je preiskava odkrila tudi obsežno utajo DDV v zvezi z uvozom prek Združenega kraljestva z zlorabo začasne prekinitve plačila DDV ali tako imenovanega carinskega postopka 42; ker so bile te izgube DDV skupaj ocenjene na približno 3,2 milijarde EUR v obdobju 2013–2016, kar je tudi izguba za proračun EU;

G.  ker je urad OLAF izdal finančno priporočilo Generalnemu direktoratu Komisije za proračun, upravno priporočilo Generalnemu direktoratu Komisije za obdavčenje in carinsko unijo ter sodno priporočilo za kronsko tožilstvo Združenega kraljestva, da sproži sodni postopek proti tistim, ki so vpleteni v goljufivo izogibanje plačevanja carin, in tistim, ki zavestno sodelujejo pri pranju premoženjske koristi, pridobljene s to kršitvijo;

H.  ker urad OLAF trenutno preučuje novo zadevo carinske podcenitve, ki vključuje pristanišče Pirej v Grčiji, ki pomeni resno izgubo sredstev EU in ki naj bi po ocenah Italijo oškodovala za desetine milijonov evrov neplačanega DDV, čeprav bi bil lahko skupni znesek veliko večji, saj preiskava še poteka;

I.  ker primeri Združenega kraljestva in Grčije še zdaleč niso osamljeni in bi morali biti povod za ukrepanje;

J.  ker je Evropsko računsko sodišče poudarilo, da države članice ne izvajajo usklajenih in standardiziranih carinskih kontrol, kar bi lahko spodbudilo goljufe, da bodo izbrali najšibkejši člen v verigi, pri katerem bodo opravili goljufiv uvoz;

1.  pozdravlja postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga je Komisija sprožila 8. marca 2018 kot nadaljevanje postopka v zvezi s carinskimi goljufijami v Združenem kraljestvu;

2.  poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe za izterjavo nepobranih lastnih sredstev EU in tako zagotovi prihodke za proračun EU;

3.  poziva Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo, naj ukrepa, da bi preprečil prihodnjo zlorabo carinskega postopka 42;

4.  zahteva, da Komisija spremlja priporočila urada OLAF in mu ustrezno poroča, ter obžaluje, da izterjava sredstev lahko traja 10 let;

5.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo države članice v celoti upoštevale določbe carinskega zakonika Unije, ki je začel veljati 1. maja 2016, in pojasni vse določbe, ki bi lahko povzročile zmedo; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo uporaba skupnih pravil s strani carinskih organov organizirana tako, da se bodo goljufije, vključno z davčnim vrtiljakom, učinkovito preprečile in da se bo izboljšal nadzor v pristaniščih, na letališčih in kopenskih mejah ter na internetu;

6.  poziva Komisijo, naj prispeva k dokončni vzpostavitvi in finančni vzdržnosti carinskih informacijskih sistemov EU;

7.  poziva Komisijo, naj razvije primerno metodologijo in predloži redne ocene izgub zaradi neplačanih carin od leta 2019 ter o tem vsakih šest mesecev poroča Parlamentu;

8.  poziva Svet, naj hitro doseže dogovor s Parlamentom o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije, da se omogočijo usklajene upravne sankcije in uporaba istih meril pri obravnavi kršitev; opozarja, da je Parlament oktobra 2016 sprejel svoje stališče; poziva Komisijo, naj pomaga pri doseganju tega dogovora;

9.  obžaluje, da se vse države članice EU še niso dogovorile, da bodo sodelovale pri Evropskem javnem tožilstvu;

10.  poziva Komisijo in države članice, naj čim prej zaključijo razprave o prizadevanjih za uvedbo dokončnega sistema DDV, katerega cilj je uskladiti način pobiranja in plačevanja DDV po vsej EU, da bi se med drugim izognili goljufijam;

11.  poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt za zagotovitev popolnega in pravočasnega izvajanja predpisov o DDV v vseh državah članicah, da se zagotovi ta vir lastnih sredstev EU;

12.  poziva Komisijo, naj razmisli o prenosu odgovornosti carinskih organov z nacionalnih ravni na raven EU v zvezi z zagotavljanjem usklajenega obravnavanja na vseh vstopnih točkah EU, spremljanjem uspešnosti in dejavnosti carinskih uprav ter zbiranjem in obdelavo carinskih podatkov;

13.  podpira cilje uredbe Carina 2020 (Uredba (EU) št. 1294/2013[7]), da se podprejo carinski organi pri zaščiti finančnih in gospodarskih interesov Unije in držav članic, vključno z bojem proti goljufijam; poudarja, da mora Komisija sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo finančni interesi Unije zaščiteni z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov