Förslag till resolution - B8-0400/2018Förslag till resolution
B8-0400/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel

26.9.2018 - (2018/2747(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ingeborg Gräßle för budgetkontrollutskottet

Förfarande : 2018/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0400/2018
Ingivna texter :
B8-0400/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0400/2018

Europaparlamentets resolution om att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel

(2018/2747(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den sjuttonde rapporten från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning för 2016,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen[1],

–  med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten[2] och kommissionens beslut (EU) 2018/1094 av den 1 augusti 2018 om bekräftelse av Nederländernas deltagande i det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten[3] och (EU) 2018/1103 av den 7 augusti 2018 om bekräftelse av Maltas deltagande i det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten[4],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen[5], och relaterade delegerade akter och genomförandeakter,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 april 2016 om en handlingsplan för mervärdesskatt (COM(2016)0148),

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 24/2015 av den 3 mars 2016 Motverka gemenskapsinternt momsbedrägeri: det behövs kraftfullare åtgärder,

–  med beaktande av tullförfarande 42, enligt vilket varor som importeras till en medlemsstat undantas från mervärdesskatt om varorna därefter ska transporteras till en annan medlemsstat,

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel[6],

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 19/2017 av den 5 december 2017 Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig tillämpning påverkar EU: s ekonomiska intressen,

–  med beaktande av förslaget till resolution från budgetkontrollutskottet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Traditionella egna medel, som främst består av tullar på import från länder utanför EU och sockeravgifter, utgör omkring 12,8 procent av EU:s egna medel.

B.  I början av 2017 avslutade Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) en utredning om ett fall av tullbedrägeri i Förenade kungariket. De viktigaste slutsatserna ingår i Olafs verksamhetsrapport för 2017.

C.  Olaf beräknade att EU:s budget gått miste om 1,987 miljarder euro i egna medel genom uteblivna tullavgifter som borde ha betalats på textilvaror och skor som importerats från Kina via Förenade kungariket under perioden 2013–2016.

D.  Som jämförelse kan sägas att Olaf 2016 rekommenderade att 631,1 miljoner euro skulle återkrävas till följd av 272 utredningar som slutförts.

E.  De berörda bedrägerierna involverar undervärdering, där importörerna kan generera vinst genom att undgå tullar och relaterade avgifter och betala mycket lägre belopp än vad de är skyldiga att betala.

F.  Utredningen visade även att det förekommit betydande momsundandragande i samband med importer via Förenade kungariket, genom att man missbrukat möjligheten till uppskov med momsbetalningen, det så kallade tullförfarande 42. Dessa förluster beräknas för närvarande uppgå till sammanlagt cirka 3,2 miljarder euro för perioden 2013–2016, vilket också utgör en förlust för EU:s budget.

G.  Olaf har utfärdat en finansiell rekommendation till kommissionens generaldirektorat för budget, en administrativ rekommendation till kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar och en rättslig rekommendation till Förenade kungarikets åklagarmyndighet om att inleda rättsliga förfaranden mot de personer som medverkat till att på ett bedrägligt sätt undgå tullar och mot de personer som avsiktligt medverkat till att tvätta vinningen av detta brott.

H.  Olaf håller för närvarande på att utreda ett nytt fall av undervärdering av tull som gäller hamnen i Pireus i Grekland, som innebär en allvarlig förlust för EU:s resurser och beräknas ha kostat Italien tiotals miljoner euro i obetald moms. Utredningen har dock ännu inte avslutats och därför kan det totala beloppet visa sig vara betydligt högre.

I.  Fallen i Förenade kungariket och Grekland är långt ifrån isolerade och bör fungera som en utlösande faktor för att vidta åtgärder.

J.  Revisionsrätten har påpekat att det inte finns någon harmoniserad och standardiserad tillämpning av tullkontroller i medlemsstaterna och att detta kan ge bedragare incitament att välja den svagaste länken i kedjan för att utföra sina bedrägliga importer.

1.  Europaparlamentet välkomnar det överträdelseförfarande som kommissionen inledde den 8 mars 2018 för att följa upp fallet av tullbedrägeri i Förenade kungariket.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att återvinna egna medel som inte betalats in för att på detta sätt säkra medel för EU‑budgeten.

3.  Europaparlamentet uppmanar generaldirektoratet för skatter och tullar att vidta åtgärder för att förhindra framtida missbruk av tullförfarande 42.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp Olafs rekommendationer och att rapportera om detta, och beklagar att det kan ta upp till tio år att återvinna medel.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att säkerställa att medlemsstaterna till fullo efterlever bestämmelserna i unionens tullkodex, som trädde i kraft den 1 maj 2016, och att klargöra eventuella bestämmelser som kan leda till förvirring. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att tullmyndigheterna tillämpar gemensamma regler på ett sådant sätt att bedrägeri, däribland karusellbedrägerier, effektivt förhindras och kontrollerna förstärks vid hamnar, flygplatser och landgränser och på internet.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till fullbordandet och den finansiella hållbarheten för EU:s tullinformationssystem.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en lämplig metod och ta fram regelbundna uppskattningar av tullgapet från 2019, och att rapportera om detta till parlamentet var sjätte månad.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet att nå en snabb överenskommelse med parlamentet om en rättslig unionsram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner, i syfte att möjliggöra harmoniserade administrativa sanktioner och tillämpning av samma kriterier när det gäller överträdelser. Parlamentet påminner om att parlamentet antog sin ståndpunkt i oktober 2016. Kommissionen uppmanas att underlätta denna överenskommelse.

9.  Europaparlamentet beklagar att inte alla EU-medlemsstater har samtyckt till att ingå i Europeiska åklagarmyndigheten.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast möjligt slutföra sina diskussioner om insatser för genomförandet av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet, som syftar till att harmonisera uppbörden och betalningen av mervärdesskatt i EU för att bland annat undvika bedrägerier.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en handlingsplan för att säkerställa ett fullständigt och snabbt genomförande av momsbestämmelserna i samtliga medlemsstater för att säkra denna källa till unionens egna medel.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att överföra tullmyndigheternas ansvar från nationell nivå till EU-nivå för att säkerställa en harmoniserad behandling vid alla platser för införsel av varor till EU, övervakning av tullförvaltningarnas resultat och verksamhet samt insamling och bearbetning av tullupplysningar.

13.  Europaparlamentet stöder målen i förordning (EG) nr 1294/2013[7] om Tull 2020 att bistå tullmyndigheterna när det gäller att skydda unionens och medlemsstaternas finansiella och ekonomiska intressen, inbegripet genom bedrägeribekämpning. Parlamentet betonar att kommissionen måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att unionens finansiella intressen skyddas genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy