Forslag til beslutning - B8-0442/2018Forslag til beslutning
B8-0442/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter

26.9.2018 - (2018/2689(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Theodor Dumitru Stolojan for Økonomi- og Valutaudvalget

Procedure : 2018/2689(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0442/2018
Indgivne tekster :
B8-0442/2018
Vedtagne tekster :

B8‑0442/2018

Europa-Parlamentets beslutning om International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter

(2018/2689(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder[1],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF[2],

–  der henviser til Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber[3],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)[4],

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)[5],

–  der henviser til International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Forsikringskontrakter, udgivet af International Accounting Standards Board (IASB) den 18. maj 2017,

–  der henviser til Philippe Maystadts rapport fra oktober 2013 "Should IFRS standards be more "European"?" (Burde IFRS-standarder være mere "europæiske"?),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2016 om evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) og aktiviteter inden for International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) og Public Interest Oversight Board (PIOB)[6],

–  der henviser til sin beslutning af 6. oktober 2016 om International Financial Reporting Standards: IFRS 9[7],

–  der henviser til Kommissionens høringsdokument af 21. marts 2018 med titlen "Kvalitetskontrol af EU's regelsæt for offentlig rapportering fra selskaber",

–  der henviser til Kommissionens opfordring af 27. oktober 2017 til en godkendelsesudtalelse til EFRAG vedrørende IFRS 17,

–  der henviser til udtalelsen fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og skrivelsen med bemærkninger fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) til IASB's høringsudkast vedrørende forsikringskontrakter,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 23. november 2017 om aktiviteterne i IFRS Foundation, EFRAG og PIOB i 2016 (COM(2017)0684),

–  der henviser til rapport af 9. juli 2017 fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) "Financial Stability Implications of IFRS" (konsekvenserne af IFRS for den økonomiske stabilitet),

–  der henviser til Den Internationale Valutafonds (IMF's) rapport om global finansiel stabilitet fra oktober 2017 "Is Growth at Risk?" (Står væksten på spil?)

–  der henviser til Rådet for Finansiel Stabilitets (FSB's) pressemeddelelse af 17. juli 2017 om IFRS 17,

–  der henviser til Parisaftalen om klimaændringer, som blev vedtaget den 12. december 2015,

–  der henviser til FSB's rapport af juni 2017 "Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure" (Taskforcens anbefalinger om offentliggørelse af klimarelaterede finansielle oplysninger),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2018 med titlen "Handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst" (COM(2018)0097),

–  der henviser til den endelige rapport af 31. januar 2018 fra EU's Ekspertgruppe på Højt Plan vedrørende Bæredygtig Finansiering med titlen "Finansiering af en bæredygtig europæisk økonomi",

–  der henviser til EFRAG's baggrundsbriefingdokumenter om IFRS 17 om frigivelsen af den kontraktlige tjenestemargen, om overgangskravene og om kravene vedrørende aggregeringsniveau,

–  der henviser til drøftelserne vedrørende IFRS 17 mellem formanden for IASB, Hans Hoogervorst, formanden for IFRS-fondsforvalterne, Michel Prada, og formanden for EFRAG's bestyrelse, Jean-Paul Gauzès,

–  der henviser til studiet fra januar 2016, som blev udarbejdet for Udvalget om Økonomiske og Monetære Anliggender, "Changes to Accounting and Solvency Rules: The (possible) Impact on Insurance and Pensions" (Ændringer af regnskabs- og solvensreglerne: De (mulige) indvirkninger på forsikringer og pensioner)[8],

–  der henviser til forslag til beslutning fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at International Accounting Standards Board (IASB) den 18 maj, 2017 udgav en ny standard for forsikringskontrakter, International Financial Reporting Standard (IFRS) 17; der henviser til, at IFRS 17, såfremt den godkendes af EU, vil træde i kraft i EU den 1. januar 2021 og erstatte den midlertidige standard IFRS 4; der henviser til, at IFRS 17 er den tredje vigtige regnskabsstandard, der er udstedt af IASB efter IFRS 16 Leasingkontrakter og IFRS 9 Finansielle instrumenter; der henviser til, at der med ændringer til IFRS 4 blev taget højde for den manglende overensstemmelse i anvendelsesdatoerne mellem IFRS 17 og IFRS 9;

B.  der henviser til, at IFRS 4 kun var tænkt som en midlertidig standard, men at den muliggør anvendelsen af en bred vifte af nationale regnskabsstandarder og -praksisser; der henviser til, at der er stor forskel på de nuværende forsikringsregnskaber, herunder målingen af passiver og medtagelsen af indtægter og fortjenester;

C.  der henviser til, at IFRS 17 harmoniserer regnskabsregler for forsikringsaftaler på tværs af forskellige valgkredse og har til formål at give en mere realistisk beskrivelse og gøre det muligt at opnå en bedre sammenlignelighed af årsregnskaber inden for forsikringssektoren;

D.  der henviser til, at Den Internationale Valutafond (IMF) i rapporten om den globale finansielle stabilitet fra oktober 2017 opfordrede til at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for livsforsikring med henblik på at øge gennemsigtigheden af rapporteringen og øge branchens modstandsdygtighed; der henviser til, at Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) har udtrykt tilfredshed med IFRS 17;

E.  der henviser til, at de europæiske forsikringsselskaber, idet de tilbyder en bred vifte af forsikrings- og genforsikringsprodukter, adskiller sig fra hinanden med hensyn til forretningsmodeller, herunder investerings- og ansvarsstrukturer; der henviser til, at forsikringsselskaber som vigtige institutionelle investorer også er vigtige langsigtede investorer;

F.  der henviser til, at Kommissionen er ved at gennemføre en kvalitetskontrol af EU's regelsæt for offentlig rapportering fra selskaber, for hvilke den har undersøgt mulige interaktioner mellem IFRS 17, forsikringsregnskabsdirektivet og Solvens II;

G.  der henviser til, at EFRAG for tiden er i færd med at udarbejde sin godkendelsesudtalelse vedrørende IFRS 17 og foretage en detaljeret konsekvensanalyse i den henseende; der henviser til, at EFRAG i sine baggrundsbriefinger har peget på aggregeringsniveauet, den kontraktmæssige tjenestemargen, genforsikring, overgangskrav og operationelle virkninger som kontroversielle områder;

H.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget nøje vil gennemgå IFRS 17;

1.  bemærker, at IFRS 17 vil nødvendiggøre en grundlæggende ændring i den regnskabsmæssige behandling af forsikringskontrakter, men vil skabe større sammenhæng og gennemsigtighed og tilstræbe at øge sammenligneligheden;

2.  bemærker, at der vil være behov for betydelige bestræbelser og omkostninger for at gennemføre IFRS 17, ikke mindst for SMV'er, der arbejder inden for forsikring, hvilket er tegn på, at den nye standard er kompleks; bemærker, at gennemførelsesindsatsen allerede er i gang, og at IASB yder gennemførelsesstøtte, navnlig ved at oprette en overgangsressourcegruppe for IFRS 17;

3.  noterer sig, at der er blevet givet udtryk for betænkeligheder i relation til præsentationen af generelle forsikringsaftaler, herunder risikoen for reduceret kvalitet af offentliggjorte oplysninger, urimelige stigninger i de forventede gennemførelsesomkostninger og betydelige stigninger i den operationelle kompleksitet ved indberetning i henhold til IFRS 17; opfordrer EFRAG til at overveje de forventede omkostninger ved denne foranstaltning, og om det vil være til hinder for forståelsen af de finansielle virkninger af generelle forsikringsaftaler;

4.  bemærker, at et af formålene med IFRS 17 er at generere relevante oplysninger til aktionærerne gennem en vurdering af forpligtelserne i forbindelse med forsikringskontrakter; bemærker, at dette er en grundlæggende kompleks proces og kan forstærke finansielle forstyrrelser;

5.  noterer sig EFRAG's igangværende arbejde med at udarbejde sin godkendelsesudtalelse, navnlig om de spørgsmål, der er identificeret, nemlig aggregeringsniveauet, den kontraktlige servicemargen, genforsikring, overgangskrav og operationelle virkninger; bemærker, at den endelige godkendelsesudtalelse forventes i december 2018; anbefaler, at denne tidsplan tages op til fornyet overvejelse, når man har fået kendskab til det fulde omfang og den fulde kompleksitet af de spørgsmål, der er identificeret under processen med afprøvning i praksis; glæder sig over de spørgsmål, som Kommissionen har taget op i sin anmodning om rådgivning til EFRAG, navnlig behovet for at undersøge de potentielle virkninger for den finansielle stabilitet, konkurrenceevnen og forsikringsmarkederne navnlig for SMV'er på forsikringsområdet, og behovet for en cost-benefit-analyse; opfordrer EFRAG til at kontrollere, at alle de centrale elementer i forsikringsdækningen afspejles på en måde, som ikke skævvrider de sociale garantier, der tilbydes;

6.  understreger, at der er behov for fuldt ud at forstå samspillet mellem IFRS 17, som anvender en principbaseret tilgang, og andre lovgivningsmæssige krav til forsikringsselskaber i EU, navnlig Solvens II, især i forhold til omkostningerne ved at gennemføre IFRS 17; beklager dog, at der endnu ikke er blevet udviklet en metode til afprøvning i praksis med henblik på at undersøge de potentielle virkninger af IFRS 17 for den finansielle stabilitet, konkurrenceevnen og de finansielle markeder; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje bredere testmetoder, herunder afprøvning i praksis, for at vurdere disse virkninger og samspil; glæder sig over Kommissionens igangværende kvalitetskontrol af EU's regelsæt for offentlig rapportering fra selskaber; opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport til Parlamentet om resultaterne af denne kontrol og til at tage behørigt hensyn til dem i forbindelse med godkendelsesproceduren; noterer sig Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) betænkeligheder, der går på, at IFRS 17 giver mulighed for inkonsekvent regnskabsmæssig behandling af ensartede transaktioner, afhængigt af udstedernes branche; opfordrer derfor EFRAG til at arbejde tæt sammen med EBA med henblik på at vurdere, om disse bekymringer stadig er reelle i lyset af de endelige krav i IFRS 17, og hvorvidt transaktioner med ensartet økonomisk indhold behandles konsekvent under IFRS 17;

7.  noterer sig de betænkeligheder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har givet udtryk for som led i sit svar på 2013-høringen om IASB's høringsudkast om forsikringsaftaler, om fremlæggelse af virkningerne af ændringer i diskonteringssatsen dels i den øvrige totalindkomst og dels i resultatet, hvilket kan gøre årsregnskaber for vanskelige at forstå og dermed forringe sammenligneligheden af kontrakter med ensartede træk; opfordrer derfor EFRAG til at arbejde tæt sammen med ESMA og tage hensyn til disse betænkeligheder, hvis det stadig er relevant, når den udarbejder sin godkendelsesudtalelse, som en del af de endelige krav i IFRS 17, og til at konkludere, om IFRS 17 opfylder godkendelseskriteriet om forståelighed; noterer sig de betænkeligheder, som ESMA fremsatte i sine bemærkninger fra 2013 om de krav, der blev foreslået dengang, nemlig at IFRS 17 muligvis ikke ville give tilstrækkelig klarhed i fremlæggelsen af indtægter, og at fastlæggelsen af diskonteringssatsen og risikojusteringen kunne hindre en effektiv håndhævelse; opfordrer derfor EFRAG til at arbejde tæt sammen med ESMA og tage hensyn til disse betænkeligheder, hvis det stadig er relevant, når den udarbejder sin godkendelsesudtalelse, som en del af de endelige krav i IFRS 17; noterer sig EBA's betænkeligheder ved, at IFRS 17 giver en forsikringsenhed mulighed for at vælge, om den vil bruge en top-down- eller en bottom-up-tilgang ved fastsættelsen af en diskonteringssats; opfordrer derfor EFRAG til at arbejde tæt sammen med EBA og tage hensyn til disse betænkeligheder, hvis det stadig er relevant, når den udarbejder sin godkendelsesudtalelse, som en del af de endelige krav i IFRS 17, navnlig om denne løsningsmodel i væsentlig grad vil kunne øge omfanget af skøn og inkonsistens i anvendelsen, hvilket potentielt kan føre til reduceret sammenlignelighed af finansielle oplysninger og subjektiv resultatstyring; glæder sig over IASB's forskningsprojekt vedrørende diskonteringssatser og opfordrer IASB til at udvikle en sammenhængende og holistisk tilgang til metoden til vurdering og anvendelse af diskonteringssatser;

8.  opfordrer Kommissionen og EFRAG til at tage hensyn til henstillingerne i Parlamentets beslutninger af 7. juni 2016 om evalueringen af IAS og af 6. oktober 2016 om IFRS 9 i forbindelse med godkendelsen af IFRS 17, navnlig for så vidt angår virkningen af nye standarder for den finansielle stabilitet og de langsigtede investeringer i EU, men også de risici, der følger af, at regnskabsbestemmelser har tendens til at forårsage procykliske virkninger og/eller højere volatilitet, navnlig fordi IFRS 17 vil flytte fokus fra historiske omkostninger til løbende værdier; minder i denne forbindelse om Maystadts anbefalinger vedrørende udvidelsen af kriteriet om "offentlighedens interesse", dvs. at regnskabsstandarder hverken må bringe den finansielle stabilitet i EU i fare eller stå i vejen for EU's økonomiske udvikling; opfordrer Kommissionen til specifikt at undersøge, om visse medlemsstaters praksis med at basere udlodning af overskud på IFRS-regnskaber uden at anvende nogen form for filtre på urealiserede gevinster er i overensstemmelse med direktivet om kapitalvedligeholdelse;

9.  bemærker, at to større ændringer i standarderne for regnskabsaflæggelse i kølvandet på IFRS 17 og IFRS 9 påvirker regnskabsaflæggelsen for forsikringsselskaber; bemærker navnlig, at ændringer i værdiansættelsen nu optræder både på balancens aktiv- og passivside, da investeringsaktiverne opgøres til markedsværdi, og værdiansættelserne af forsikringsaftalerne omfatter et fremadrettet skøn over nettopengestrømme; opfordrer EFRAG til at vurdere den potentielle interaktion og eventuelle uoverensstemmelser mellem IFRS 9 og IFRS 17;

10.  bemærker, at undtagelser fra IFRS 17 og IFRS 9 gør det muligt at anvende IFRS 15 på relevante kontrakter; opfordrer EFRAG til at vurdere, om denne behandling er hensigtsmæssig;

11.  opfordrer Kommissionen og EFRAG til at tage hensyn til betænkeligheder vedrørende aggregeringsniveauet, herunder krav til, hvordan virksomheden drives i praksis, og til gruppering af kontrakter i årlige kohorter, som kan give en uklar afspejling af virksomhedsledelsen;

12.  opfordrer Kommissionen og EFRAG til endvidere at tage hensyn til betænkeligheder med hensyn til aggregeringsniveauet, i og med at en opdeling af en portefølje efter rentabilitetskriterier og årlige kohorter ikke nødvendigvis afspejler, hvordan virksomheden drives, og samtidig muligvis øger omkostningerne, kompleksiteten og den administrative byrde for virksomhederne;

13.  opfordrer til en præcisering af visse potentielle negative virkninger af overgangsbestemmelserne, navnlig med hensyn til kompleksiteten af de retrospektive fremgangsmåder og den begrænsede tilgængelighed af data i denne henseende; opfordrer Kommissionen og EFRAG til at overveje de potentielle konsekvenser for sammenligneligheden og datarelaterede spørgsmål i forbindelse med behovet for at anvende flere forskellige overgangstiltag i forbindelse med én portefølje af forsikringskontrakter;

14.  opfordrer Kommissionen og EFRAG til at overveje de potentielle fordele for alle berørte parter;

15.  noterer sig visse betænkeligheder vedrørende genforsikringsaftaler, som udgør en specifik form for forsikring; opfordrer EFRAG til at overveje virkningen af IFRS 17-krav for den regnskabsmæssige behandling af genforsikring, idet der tages hensyn til både modtagernes interesser og genforsikringsudbydernes forretningsmodeller;

16.  opfordrer til, at EFRAG's nyligt oprettede europæiske laboratorium for virksomhedsrapportering leverer et resultat med hensyn til udformningen af bedste praksis inden for virksomhedsrapportering, navnlig med hensyn til klimarelaterede finansielle oplysninger, i overensstemmelse med taskforcens anbefalinger på dette område;

17.  bemærker, at det sande omfang og den sande kompleksitet af IFRS 17 først vil vise sig, når EFRAG har afsluttet sin konsekvensanalyse; opfordrer Kommissionen og EFRAG til, med forbehold af resultaterne af denne vurdering, at undersøge, hvorvidt den nuværende tidsplan for gennemførelsen af IFRS 17 er realistisk, og at overveje et potentielt samspil med gennemførelsesdatoer i andre jurisdiktioner;

18.  opfordrer Kommissionen til sammen med de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne), ECB, ESRB og EFRAG nøje at følge gennemførelsen af IFRS 17 i EU, i tilfælde af at den bliver godkendt, og at udarbejde en efterfølgende konsekvensanalyse senest i juni 2024 samt forelægge denne analyse for Europa-Parlamentet og handle i overensstemmelse med Parlamentets synspunkter herom;

19.  understreger, at forsikringsselskaberne er ansvarlige for at informere investorer om de potentielle virkninger af gennemførelsen af IFRS 17;

20.  opfordrer ESRB til at oprette en taskforce om IFRS 17;

21.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at IFRS 17, hvis den vedtages, vil være i den europæiske offentligheds interesse, herunder dens mål om bæredygtighed og langsigtede investeringer i overensstemmelse med Parisaftalen;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.

 

Seneste opdatering: 1. oktober 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik