Procedūra : 2018/2689(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0442/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0442/2018

Debates :

PV 01/10/2018 - 18
CRE 01/10/2018 - 18

Balsojumi :

PV 03/10/2018 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0372

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 503kWORD 54k
26.9.2018
PE624.118v01-00
 
B8-0442/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (2018/2689(RSP))


Theodor Dumitru Stolojan Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem: SFPS Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (2018/2689(RSP))  
B8-0442/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK(2),

–  ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīvu 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)(4),

–  ņemot vērā Komisijas 2014, gada 10. oktobra Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)(5),

–  ņemot vērā Starptautisko Finanšu pārskatu standartu (SFPS) Nr. 17 “Apdrošināšanas līgumi”, ko 2017. gada 18. maijā izdeva Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB),

–  ņemot vērā Philippe Maystadt 2013. gada oktobra ziņojumu “Should IFRS standards be more European?”(“Vai SFPS standartiem vajadzētu būt eiropeiskākiem?”),

–  ņemot vērā 2016. gada 7. jūnija rezolūciju par Starptautisko grāmatvedības standartu (IAS) izvērtējumu un Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonda (SFPS fonds), Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) un Sabiedrības interešu uzraudzības padomes (PIOB) darbībām(6),

–  ņemot vērā 2016. gada 6. oktobra rezolūciju par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem: SFPS Nr. 9(7),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 21. marta apspriežu dokumentu “Atbilstības pārbaude attiecībā uz ES nostādnēm par publisku ziņošanu, ko veic uzņēmumi”,

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 27. oktobra aicinājumu EFRAG sniegt apstiprinājuma ieteikumu saistībā ar SFPS Nr. 17,

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes atzinumu un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) komentāru vēstuli par IASB publiskoto projektu dokumentam saistībā ar apdrošināšanas līgumiem,

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 23. novembra ziņojumu par SFPS fonda, EFRAG un PIOB darbību 2016. gadā (COM (2017)0684),

–  ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) 2017. gada jūlija ziņojumu “SFPS Nr. 9 ietekme uz finanšu stabilitāti”,

–  ņemot vērā Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) 2017. gada oktobra ziņojumu par finanšu stabilitāti pasaulē ar nosaukumu “Vai izaugsme ir apdraudēta?”,

–  ņemot vērā paziņojumu presei par SFPS Nr. 17, ko 2017. gada 17. jūlijā sniedza Finanšu stabilitātes padome (FSP),

–  ņemot vērā 2015. gada 12. decembrī pieņemto Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām,

–  ņemot vērā FSP 2017. gada jūnija ziņojumu ar nosaukumu “Ieteikumi, ko sagatavojusi darba grupa ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanas jautājumos”,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumu “Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana” (COM(2018)0097),

–  ņemot vērā ES augsta līmeņa ekspertu grupas ilgtspējīgu finanšu jautājumos 2018. gada 31. janvāra galīgo ziņojumu “Eiropas ekonomikas ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana”,

–  ņemot vērā EFRAG informatīvos dokumentus par SFPS Nr. 17 saistībā ar līgumā noteiktās pakalpojumu rezerves (contractual service margin) izlaišanu, pārejas prasībām un par apkopojuma prasību (aggregation requirements) līmeni,

–  ņemot vērā viedokļu apmaiņu par SFPS Nr. 17 starp IASB priekšsēdētāju Hans Hoogervorst, SFPS fonda pilnvaroto pārstāvju priekšsēdētāju Michel Prada un EFRAG valdes priekšsēdētāju Jean-Paul Gluzès,

–  ņemot vērā 2016. gada janvāra pētījumu, kas tika sagatavots Ekonomikas un monetāro lietu komitejai, “Izmaiņas grāmatvedības un maksātspējas noteikumos: (iespējamā) ietekme uz apdrošināšanu un pensijām”(8),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2017. gada 18. maijā Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) izdeva jaunu standartu attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem — starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Nr. 17; tā kā, ja ES to apstiprinās, SFPS Nr. 17 ES stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī un aizstās pagaidu standartu SFPS Nr. 4; tā kā SFPS Nr. 17 ir trešais būtiskākais grāmatvedības standarts, ko izdevusi IASB pēc SFPS Nr. 16 “Noma” un SFPS Nr. 9 “Finanšu instrumenti”; tā kā SFPS Nr. 4 izdarītie grozījumi novērš neatbilstību piemērošanas datumos starp SFPS Nr. 17 un SFPS Nr. 9;

B.  tā kā SFPS Nr. 4 bija paredzēts tikai kā pagaidu standarts, bet tas ļauj izmantot dažādus valsts grāmatvedības standartus un prakses; tā kā pašreizējā apdrošināšanas grāmatvedībā ir liela daudzveidība, tostarp saistību novērtēšanā un ieņēmumu un peļņas atzīšanā;

C.  tā kā SFPS Nr. 17 saskaņo grāmatvedības noteikumus apdrošināšanas līgumiem starp dažādiem klientiem un ir paredzēts, lai sniegtu reālāku aprakstu un apdrošināšanas nozarē nodrošinātu finanšu pārskatu labāku salīdzināmību;

D.  tā kā 2017. gada oktobrī pieņemtajā Pasaules finanšu stabilitātes ziņojumā Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) aicināja ieviest uzlabojumus dzīvības apdrošināšanas tiesiskā regulējumā, lai palielinātu ziņošanas pārredzamību un uzlabotu šīs nozares izturētspēju; tā kā Finanšu stabilitātes padome (FSP) ir atzinīgi novērtējusi SFPS Nr. 17;

E.  tā kā Eiropas apdrošināšanas sabiedrības, nodrošinot plašu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas produktu klāstu, izmanto atšķirīgus uzņēmējdarbības modeļus, tostarp atšķirīgas ieguldījumu un saistību struktūras; tā kā apdrošināšanas sabiedrības kā nozīmīgākie institucionālie ieguldītāji ir arī svarīgi ilgtermiņa ieguldītāji;

F.  tā kā Komisija veic atbilstības pārbaudi attiecībā uz ES nostādnēm par publisku ziņošanu, ko veic uzņēmumi, saistībā ar kuriem tā ir pārbaudījusi iespējamo mijiedarbību starp SFPS Nr. 17, Apdrošināšanas direktīvu un Maksātspēju II;

G.  tā kā EFRAG pašlaik izstrādā projektu apstiprinājuma ieteikumam attiecībā uz SFPS Nr. 17 un šajā nolūkā veic detalizētu ietekmes analīzi; tā kā savos informatīvajos brīfingos EFRAG par pretrunīgām jomām atzina apkopojuma līmeni, līgumā noteikto pakalpojumu rezervi, pārapdrošināšanu, pārejas prasības un operatīvo ietekmi;

H.   tā kā Ekonomikas un monetāro lietu komiteja rūpīgi pārbaudīs SFPS Nr. 17,

1.  norāda, ka SFPS Nr. 17 radīs nepieciešamību veikt būtisku izmaiņu apdrošināšanas līgumu uzskaitē, bet nodrošinās lielāku konsekvenci un pārredzamību un centīsies panākt lielāku salīdzināmību;

2.  norāda, ka, lai īstenotu SFPS Nr. 17, būs nepieciešamas ievērojamas un būtiskas pūles un izmaksas, arī MVU, kas darbojas apdrošināšanas jomā, un tas liecina par jaunā standarta sarežģītību; norāda, ka īstenošanas pasākumi jau tiek veikti un ka IASB sniedz īstenošanas atbalstu, jo īpaši SFPS Nr. 17 vajadzībām izveidojot Pārejas resursu grupu (PRG);

3.  norāda uz bažām saistībā ar vispārējo apdrošināšanas līgumu izklāstu, tostarp risku attiecībā uz informācijas izpaušanas samazinātu kvalitāti, paredzamo īstenošanas izmaksu pārmērīgu pieaugumu un SFPS Nr. 17 paredzēto ziņošanas darbību sarežģītības būtisko pieaugumu; aicina EFRAG apsvērt šā pasākuma paredzamās izmaksas un to, vai tas kavēs izpratni par vispārīgo apdrošināšanas līgumu finansiālo ietekmi;

4.  norāda, ka viens no 17 SFPS mērķiem ir iegūt būtisku informāciju akcionāriem, novērtējot apdrošināšanas līguma saistības; norāda, ka tas ir būtiski sarežģīts process un var pastiprināt finansiālus traucējumus;

5.  norāda uz EFRAG pastāvīgo darbu, sagatavojot tās apstiprinājuma ieteikumu, jo īpaši par jautājumiem, ko tā ir apzinājusi, proti, par apkopojuma līmeni, līgumā noteikto pakalpojumu rezervi, pārapdrošināšanu, pārejas prasībām un operatīvo ietekmi; norāda, ka galīgais apstiprinājuma ieteikums ir gaidāms 2018. gada decembrī; iesaka šo termiņu pārskatīt, tiklīdz testēšanas procesā būs apzināts konstatēto problēmu pilnais mērogs un sarežģītība; atzinīgi vērtē jautājumus, kuriem Komisija ir pievērsusies savā aicinājumā EFRAG sniegt padomu, jo īpaši saistībā ar to, ka jāpārbauda iespējamā ietekme uz finanšu stabilitāti, konkurētspēju un apdrošināšanas tirgiem, jo īpaši uz MVU, kas darbojas apdrošināšanas jomā, kā arī vajadzību veikt izmaksu un ieguvumu analīzi; aicina EFRAG pārbaudīt, vai visas apdrošināšanas segumu galvenās iezīmes ir atspoguļotas tādā veidā, kas neizkropļo piedāvātās sociālās garantijas;

6.  uzsver nepieciešamību pilnībā izprast mijiedarbību starp SFPS Nr. 17, kas izmanto uz principiem balstītu pieeju, un citām regulatīvajām prasībām, kuras ES ir jāievēro apdrošināšanas sabiedrībām, jo īpaši “Maksātspēju II”, it sevišķi saistībā ar SFPS Nr. 17 īstenošanas izmaksām; tomēr pauž nožēlu par to, ka vēl nav izstrādāta laukizmēģinājumu procedūra, lai pārbaudītu SFPS Nr. 17 iespējamo ietekmi uz finanšu stabilitāti, konkurētspēju un finanšu tirgiem; tādēļ aicina Komisiju apsvērt plašākas pārbaudes, tostarp laukizmēģinājumus, lai novērtētu šo ietekmi un mijiedarbību; atzinīgi vērtē Komisijas šobrīd veikto atbilstības pārbaudi attiecībā uz ES nostādnēm par publisku ziņošanu, ko veic uzņēmumi; aicina Komisiju ziņot Parlamentam par šīs pārbaudes rezultātiem un pienācīgi apsvērt apstiprināšanas procedūru; ņem vērā Eiropas Banku iestādes (EBI) bažas, ka SFPS Nr. 17 ļauj līdzīgiem darījumiem piemērot pretrunīgas grāmatvedības metodes atkarībā no emitentu nozares; tādēļ aicina EFRAG cieši sadarboties ar EBI, lai izvērtētu, vai šīs bažas joprojām ir aktuālas SFPS Nr. 17 galīgo prasību kontekstā un vai SFPS Nr. 17 pēc būtības līdzīgi ekonomiski darījumi tiek apstrādāti vienādi;

7.  norāda uz bažām, ko paudusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), reaģējot uz 2013. gada apspriedi par IASB sagatavoto projektu saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, par to, ka diskonta likmes izmaiņu ietekme daļēji ir “pārējos apvienotajos ienākumos (OCI)” un daļēji — peļņā vai zaudējumos, kas varētu padarīt finanšu pārskatus pārāk grūti saprotamus un tādējādi negatīvi ietekmēt līgumu ar līdzīgām iezīmēm salīdzināmību; tāpēc aicina EFRAG cieši sadarboties ar EVTI un, ja tas joprojām ir svarīgi, apsvērt šīs bažas, izstrādājot savu apstiprinājuma ieteikumu kā daļu no SFPS Nr. 17 galīgajām prasībām, un secināt, vai SFPS Nr. 17 atbilst apstiprināšanas kritērijam attiecībā uz saprotamību; norāda uz bažām, ko EVTI izteica savā 2013. gada komentāru vēstulē par tobrīd ierosinātajām prasībām, proti, ka ar SFPS 17 varētu nenodrošināt pietiekamu skaidrību ieņēmumu atspoguļošanā un ka diskonta likmes un riska korekcijas noteikšana varētu kavēt efektīvu izpildi; tādēļ aicina EFRAG cieši sadarboties ar EVTI un, ja tas joprojām ir svarīgi, apsvērt šīs bažas, izstrādājot savu apstiprinājuma ieteikumu kā daļu no SFPS Nr. 17 galīgajām prasībām; ņem vērā EBI bažas attiecībā uz SFPS Nr. 17, kas ļauj apdrošināšanas uzņēmumam noteikt diskonta likmi, izmantojot lejupēju vai augšupēja pieeju; tāpēc aicina EFRAG cieši sadarboties ar EBI un, ja tas joprojām ir būtiski, apsvērt šīs bažas, izstrādājot savu apstiprinājuma ieteikumu kā daļu no SFPS Nr. 17 galīgajām prasībām, jo īpaši, vai šis variants varētu ievērojami palielināt atšķirīga sprieduma pieņemšanas iespēju un nekonsekvenci piemērošanā, kas varētu samazināt finanšu informācijas salīdzināmību un veicināt ieņēmumu subjektīvu pārvaldību; atzinīgi vērtē IASB pētniecības projektu par diskonta likmēm un mudina IASB izstrādāt konsekventu un vienotu pieeju diskonta likmju aprēķināšanas un piemērošanas metodēm;

8.  aicina Komisiju un EFRAG ņemt vērā ieteikumus, kas izklāstīti Parlamenta 2016. gada 7. jūnija rezolūcijā par IAS izvērtējumu un 2016. gada 6. oktobra rezolūcijā par SFPS Nr. 9 saistībā ar SFPS Nr. 17 apstiprināšanu, jo īpaši attiecībā uz jaunu standartu ietekmi uz finanšu stabilitāti un ilgtermiņa ieguldījumiem Eiropas Savienībā, kā arī par riskiem, kas saistīti ar uzskaites noteikumu potenciālu izraisīt prociklisku ietekmi un/vai lielāku nestabilitāti, jo īpaši, ņemot vērā, ka SFPS Nr. 17 uzmanība tiks pievērsta nevis sākotnējām izmaksām, bet gan pašreizējām vērtībām; šajā sakarībā atgādina par P. Maystadt ieteikumiem attiecībā uz sabiedriskā labuma kritērija paplašināšanu, proti, ka grāmatvedības standartiem nevajadzētu nedz apdraudēt finanšu stabilitāti ES, nedz kavēt ES ekonomikas attīstību; aicina Komisiju īpaši pārbaudīt, vai dažu dalībvalstu prakse izmantot peļņu no SFPS kontiem, nepiemērojot filtrus nerealizētajai peļņai, atbilst Kapitāla saglabāšanas direktīvas noteikumiem;

9.  norāda, ka līdz ar SFPS Nr. 17 un SFPS Nr. 9, divas būtiskas izmaiņas finanšu pārskatu standartos ietekmē apdrošināšanas sabiedrību grāmatvedību; jo īpaši norāda, ka patlaban apdrošinātāju bilancēs novērtēšanas jomā tiek veiktas izmaiņas gan aktīvu, gan pasīvu pusē, jo ieguldījumu aktīvi tiek novērtēti pēc tirgus cenas, bet apdrošināšanas līgumu vērtējumi ietver turpmākās neto naudas plūsmu aplēses; aicina EFRAG izvērtēt iespējamo mijiedarbību un neatbilstības starp SFPS Nr. 9 un SFPS Nr. 17;

10.  norāda, ka SFPS Nr. 17 un SFPS Nr. 9 izņēmumi ļauj attiecīgajiem līgumiem piemērot SFPS Nr. 15; aicina EFRAG izvērtēt, vai šī pieeja ir atbilstīga;

11.  aicina Komisiju un EFRAG ņemt vērā bažas saistībā ar apkopojuma līmeni, tostarp prasības attiecībā uz to, kā praktiski tiek veikta uzņēmējdarbība, un par līgumu grupēšanu sadalījumā pa gadiem un grupām, kas var radīt neskaidru uzņēmējdarbības vadības atspoguļojumu;

12.  turklāt aicina Komisiju un EFRAG ņemt vērā arī bažas saistībā ar apkopojuma līmeni, ciktāl ieguldījumu portfeļa sadalīšana rentabilitātes kritērijos un ikgadējās grupās varētu neatspoguļot to, kā notiek uzņēmējdarbība, vienlaikus, iespējams, palielinot uzņēmumiem izmaksas, sarežģītību un administratīvo slogu;

13.  aicina precizēt dažas pārejas prasību iespējamās negatīvās sekas, jo īpaši attiecībā uz retrospektīvo pieeju sarežģītību un nepieciešamo datu ierobežoto pieejamību; aicina Komisiju un EFRAG apsvērt iespējamo ietekmi uz salīdzināmību un datu jautājumiem saistībā ar nepieciešamību piemērot vairākas pārejas pieejas vienam apdrošināšanas līgumu portfelim;

14.   aicina Komisiju un EFRAG izvērtēt iespējamos ieguvumus visām ieinteresētajām personām;

15.  norāda uz konkrētām bažām saistībā ar pārapdrošināšanas līgumiem, kas ir īpašs apdrošināšanas veids; aicina EFRAG apsvērt SFPS Nr. 17 prasību par pārapdrošināšanas uzskaiti ietekmi, ņemot vērā gan labuma guvēju intereses, gan pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības modeļus;

16.  aicina EFRAG jaunizveidoto Eiropas Korporatīvo pārskatu laboratoriju izstrādāt ziņojumu par labāko praksi korporatīvo pārskatu jomā, jo īpaši attiecībā uz finanšu informāciju, kas saistīta ar klimata pārmaiņām, saskaņā ar Darba grupas ieteikumiem šajā jautājumā;

17.  norāda, ka SFPS Nr. 17 patiesā ietekme un sarežģītība kļūs redzama tikai pēc tam, kad EFRAG būs pabeigusi savu ietekmes novērtējumu; aicina Komisiju un EFRAG, ņemot vērā šā novērtējuma rezultātus, pārbaudīt SFPS Nr. 17 pašreizējā īstenošanas grafika reālas izpildes iespējas un apsvērt iespējamo mijiedarbību ar īstenošanas datumiem citās jurisdikcijās;

18.  aicina Komisiju kopā ar Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI), ECB, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un EFRAG cieši uzraudzīt SFPS Nr. 17 īstenošanu ES gadījumā, ja tas tiks apstiprināts, sagatavot ex post ietekmes novērtējumu ne vēlāk kā līdz 2024. gada jūnijam un iesniegt šo novērtējumu Parlamentam un rīkoties saskaņā ar tā viedokli;

19.  uzsver, ka apdrošinātāji ir atbildīgi par ieguldītāju informēšanu par SFPS Nr. 17 īstenošanas potenciālo ietekmi;

20.  aicina ESRK izveidot darba grupu SFPS Nr. 17 jautājumos;

21.  aicina Komisiju nodrošināt, lai SFPS Nr. 17, ja tas tiks pieņemts, veicinātu Eiropas sabiedrisko labumu, tostarp tā ilgtspēju un ilgtermiņa ieguldījumu mērķus saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

22.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.

(1)

OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)

OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.

(3)

OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp.

(4)

OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(5)

OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0248.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0381.

(8)

PE 569.996.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 1. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika