Forslag til beslutning - B8-0444/2018Forslag til beslutning
B8-0444/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

  1.10.2018 - (2018/2853(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0444/2018

  Procedure : 2018/2853(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0444/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0444/2018
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0444/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

  (2018/2853(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Yemen, navnlig beslutningen af 30. november 2017[1],

  –  der henviser til Rådets konklusioner om situationen i Yemen, navnlig beslutningen af 25. juni 2018,

  –  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2216, 2266 og 2342 og 2402 om situationen i Yemen,

  –  der henviser til erklæringen af 15. marts 2018 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om situationen i Yemen,

  –  der henviser til den fælles erklæring af 4. august 2018 afgivet af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om luftangreb i byen Hodeidah,

  –  der henviser til erklæringen af 5. september 2018 fra De Forenede Nationers generalsekretærs særlige udsending til Yemen,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

  –  der henviser til Genèvekonventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

  –  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989 og den dertil hørende valgfri protokol fra 2000 vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter,

  –  der henviser til FN's konvention om visse konventionelle våben af 1983,

  –  der henviser til FN's konvention om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion af 18. september 1997,

  –  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

  –  der henviser til erklæringen af 19. september 2018 fra den administrerende direktør for Verdensfødevareprogrammet,

  –  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds beslutning fra september 2017 om at undersøge alle påståede krænkelser af menneskerettighederne i Yemen under konflikten,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

  A.  der henviser til, at Yemen er blevet hærget gennem fire års stadig mere kompleks borgerkrig, der har medført, at 23 millioner mennesker har behov for humanitær bistand, over to millioner personer er blevet fordrevet, otte millioner er truet af hungersnød, 13 600 personer er omkommet og over 40 000 er blevet såret; der henviser til, at over 50 000 mennesker er døde som resultat af hungersnød forårsaget af krigen;

  B.  er henviser til, at konflikten startede i 2015, da iransk støttede shiitiske houthi-oprørere fordrev landets internationalt anerkendte præsident, som derefter inddrog en multinational koalition under ledelse af Saudi-Arabien for at bekæmpe rebellerne og deres allierede tropper;

  C.  der henviser til, at krigen har ført til ødelæggelse af infrastruktur og til, at Yemens økonomi er brudt sammen, og at den har forårsaget omfattende afbrydelse af forsyningen med basale varer og levering af offentlig service, sanitet og rent drikkevand;

  D.  der henviser til, at konflikten i Yemen har forårsaget den største humanitære krise på verdensplan, skabt globale sikkerhedstrusler og givet næring til regionale spændinger;

  E.  der henviser til, at en rapport udarbejdet af FN's højkommissær for menneskerettigheder i august 2018 konkluderede, at der ikke er nogen rimelig grund til at tro, at alle parter i konflikten i Yemen skulle have begået krigsforbrydelser;

  F.  der henviser til, at styrker på begge sider af krigen er blevet anklaget for at affyre tunge våben ind i bebyggede og tæt befolkede områder, herunder angreb på hospitaler, civile bygninger og andre ikkemilitære strukturer; der henviser til, at houthi-oprørerne også har affyret våben på tværs af internationale grænser, idet de bevidst har sigtet mod bebyggede civile områder og bevidst har opstillet artilleri og raketter på hospitalers og skolers områder;

  G.  der henviser til, at alle parters handlinger, således som de fremgår af et udkast til en FN-liste, har ført til drab og lemlæstelse af børn;

  H.  der henviser til, at en koalition ledet af Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater siden juni har forsøgt at få genopbygget den strategiske havneby Hodeidah, der blev indtaget af houthi-oprørere i 2015; der henviser til, at Red Barnet har rapporteret om hundredvis af dødsfald blandt civile under denne operation;

  I.  der henviser til, at houthi-oprørere er blevet beskyldt for at stå bag massedødsfald blandt civile under deres belejring af Taiz, Yemens tredjestørste by; der henviser til, at de har ført en nedslidningskrig imod civile befolkninger i regeringskontrollerede områder;

  J.  der henviser til, at Rusland i februar 2018 nedlagde veto imod en resolution fra FN's Sikkerhedsråd, der satte fokus på Irans andel i konflikten, Irans overtrædelser af våbenembargoen og dets undladelse af at forhindre overførsel af forbudte våben til houthi-oprørere;

  K.  der henviser til, at krigen i Yemen har skabt plads til, at ekstremistiske grupper, herunder al-Qaeda på Den Arabiske Halvø, har kunnet udvide deres aktionsradius og nu truer hele regionen; der henviser til, at våben, der leveres af Iran til houthi-oprørere, kan komme andre terrorgrupper i hænde;

  L.  der henviser til, at Hizbollah direkte har uddannet houthi-oprørerne og ført tilsyn med oprørsenhederne i Yemen; der henviser til, at det er blevet rapporteret, at medlemmer af den iransk støttede shiitiske terrorgruppe er blevet dræbt under konflikten;

  M.  der henviser til, at krigen i Yemen har sine rødder i udnyttelsen af økonomisk og social utilfredshed, der giver næring til splittelse og vold;

  N.  der henviser til, at FN-sponsorerede forhandlinger med sigte på at skabe fred i Yemen hidtil ikke har formået at standse konflikten;

  O.  der henviser til, at FN og den svenske og den schweiziske regering i april 2018 indkaldte til en donorkonference på højt plan i Genève, der skulle forhøje den internationale bistand til at tackle den humanitære krise i Yemen til mere end 2,4 milliarder USD i 2018 med Saudi-Arabien (726 millioner USD) og De Forenede Arabiske Emirater (645 millioner USD) som de største donorer, fulgt af Det Forenede Kongerige (212 millioner USD), Kuwait (202 millioner USD), USA (191 millioner USD), ECHO/Europa-Kommissionen (100,6 millioner USD), Tyskland (45 millioner USD) og over 30 andre donorer;

  P.  der henviser til, at Yemen er et af de mest fødevarefattige lande i verden med sårbare befolkningsgrupper i et ud af tre områder, hvor der er øget risiko for hungersnød, og 8.4 mio. mennesker, der er klassificeret som værende i alvorlig fødevareusikkerhed og i risiko for sult;

  Q.  der henviser til, at et stabilt, fredeligt Yemen er afgørende for den internationale indsats for at bekæmpe ekstremisme og vold i regionen og mere generelt samt for Yemen;

  1.  beklager dybt den fortsatte krig i Yemen, tabet af menneskeliv og de målrettede angreb på og indvirkningen på sagesløse civile samt omkostningerne for landets økonomi, infrastruktur og fremtid;

  2.  mener, at holdbar fred i Yemen kun kan opnås gennem forhandlinger med meningsfuld deltagelse af alle erklærede parter, og støtter den omgående genoptagelse af drøftelserne under FN's auspicier med henblik på at skabe et fredeligt, pluralistisk og velstående Yemen i alle dets borgeres interesse samt stabilitet i regionen;

  3.  insisterer på, at samtlige parter i konflikten i Yemen opfylder deres forpligtelser i henhold til folkeretten, hvad angår adgangen til humanitær bistand, beskyttelsen af civile og den humanitære folkeret, og opfordrer til, at de, der ikke gøre dette, kræves til regnskab; noterer sig de tilsagn, som Kongeriget Saudi-Arabien har givet om at sikre, at civile og civile genstande beskyttes i overensstemmelse med principperne i den humanitære folkeret og bestræbelserne på at undgå civile dødsfald;

  4.  minder alle parter i konflikten om deres ansvar i henhold til folkeretten og de internationale konventioner om overførsel og anvendelse af våben og indførelsen af specifikke målrettede foranstaltninger imod enkeltpersoner og enheder;

  5.  fordømmer vilkårlig tilbageholdelse, tortur og mishandling overalt i Yemen og kræver, at der gennemføres effektiv, upartisk efterforskning af påståede menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser; slår endvidere til lyd for, at de, der anklages for at have begået sådanne forbrydelser, på behørig vis stilles for retten i overensstemmelse med de internationale bestemmelser;

  6.  støtter det arbejde, som FN's udsending til Yemen, Martin Grifil, og EU's kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring har gjort i bestræbelserne på at bringe konflikten til ophør og yde støtte til dem, der er ramt af den;

  7.  er dybt bekymret over oprørernes indtagelse af havnen i Hodeidah og virkningerne heraf for civilbefolkningen, idet det anerkender den afgørende betydning af denne havn ved Det Røde Hav;

  8.  minder alle konfliktens parter om, at hospitaler og sundhedspersonale udtrykkeligt er beskyttet i henhold til den humanitære folkeret, og at det er en krigsforbrydelse målrettet at gå efter civile og civil infrastruktur; fordømmer houthi-oprørernes forsætlige affyring af artilleri og raketter fra hospitalers og skolers områder;

  9.  anerkender behovet for at beskytte UNESCO's verdenskulturarv i den gamle by Sana'a og opfordrer til, at yderligere ødelæggelse undgås; noterer sig det tilsagn, som Kongeriget Saudi-Arabien har givet om at undgå alle destruktive angreb på Sana'a;

  10.  fordømmer houthi-rebellernes affyring af iransk byggede missiler imod mål i Saudi-Arabien, herunder civile områder, og deres vilkårlige brug af søminer og internationalt forbudte personelminer;

  11.  fordømmer Irans yderligere overførsel af våbenteknologier til houthi-oprørerne, herunder radiokontrollerede improviserede eksplosive anordninger (RCIED);

  12.  beklager rapporter om især houthi-oprørernes brug af børnesoldater i konflikten i Yemen og minder alle parter om deres ansvar i denne henseende i henhold til de internationale bestemmelser og konventioner;

  13.  bemærker, at FN's Sikkerhedsråds ekspertpanel har forelagt beviser på Irans deltagelse i konflikten, dets overtrædelse af våbenembargoen og dets undladelse af at forhindre overførsel af forbudte våben til houthi-oprørere;

  14.  bifalder de internationale tilsagn, der blev givet på donorkonferencen på højt plan i april 2018 om at støtte humanitære bistandsbestræbelser i Yemen, og understreget nødvendigheden af en koordineret indsats ledet af FN for at mindske lidelserne for civile, der er ramt af konflikten; bifalder de tilsagn, som Yemen Comprehensive Humanitarian Operations (YCHO) har givet om at levere humanitær bistand og forsyninger til Yemen;

  15.  noterer sig, at FN's Sikkerhedsråd har erklæret sin støtte til FN's verifikations- og inspektionsmekanisme (UNVIM), og tilskynder til fuld og uhindret gennemførelse af dets mandat;

  16.  kræver garantier med henblik på at lette strømmen af humanitære goder samt sygetransport i de områder, hvor der er konflikt;

  17.  glæder sig over Kongeriget Saudi-Arabiens åbning af de yemenitiske havne for humanitær bistand; tilskynder saudierne til at lade tredjeparter og relevante ngo'er få adgang til disse sikre havne;

  18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens præsident, Repræsentanternes Hus i Yemen og generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd.

   

  Seneste opdatering: 3. oktober 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik