Menetlus : 2018/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0444/2018

Esitatud tekstid :

B8-0444/2018

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0383

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 376kWORD 50k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))  
B8-0444/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Jeemenis, sealhulgas 30. novembri 2017. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse nõukogu järeldusi olukorra kohta Jeemenis, sh 25. juuni 2018. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2216, 2266, 2342 ja 2402 olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu esimehe 15. märtsi 2018. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 4. augusti 2018. aasta ühisavaldust õhurünnakute kohta Al‑Ḩudaydah’ linna vastu,

–  võttes arvesse avaldust, mille tegi 5. septembril 2018. aastal ÜRO peasekretäri eriesindaja Jeemenis,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolle,

–  võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni ja selle 2000. aasta fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvakonfliktidesse,

–  võttes arvesse ÜRO 1983. aasta teatavate tavarelvade konventsiooni,

–  võttes arvesse 1997. aasta septembri konventsiooni jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise kohta,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse Maailma Toiduabi programmi tegevdirektori 19. septembri 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta septembri otsust uurida kõiki konflikti käigus Jeemenis väidetavalt toime pandud inimõiguste rikkumisi,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et Jeemen on kandnud nelja aasta jooksul järjest keerulisemaks muutunud kodusõja tagajärjel tõsist kahju, kusjuures 23 miljonit inimest vajavad humanitaarabi, rohkem kui kaks miljonit inimest on riigisiseselt ümber asustatud, kaheksa miljonit inimest on näljahäda ohus, 13 600 inimest on tapetud ja rohkem kui 40 000 saanud vigastada; arvestades, et sõjast tingitud näljahäda tõttu on surnud hinnanguliselt üle 50 000 inimese;

B.  arvestades, et konflikt algas 2015. aastal, kui huuthi šiiitidest mässulised, keda toetas Iraan, kukutasid riigi rahvusvaheliselt tunnustatud presidendi, kes seejärel kutsus mässuliste ja nende liitlaste vägede vastu võitlema Saudi Araabia juhitud rahvusvahelise koalitsiooni;

C.  arvestades, et sõda on toonud kaasa taristu hävitamise, Jeemeni majanduse kokkuvarisemise ning laialdased häired põhikaupade, kommunaal- ja kanalisatsiooniteenuste ning puhta joogiveega varustamises;

D.  arvestades, et Jeemeni konflikt on põhjustanud maailma suurima humanitaarkriisi, tekitanud ülemaailmse julgeolekuohu ja õhutanud piirkondlikke pingeid;

E.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 2018. aasta augusti aruandes järeldati, et „on põhjendatult alust arvata“, et kõik Jeemeni konflikti osapooled on toime pannud sõjakuritegusid;

F.  arvestades, et mõlemaid sõjas osalevaid pooli on süüdistatud hoonestatud ja tiheasustusega alade raskerelvadest tulistamises, sealhulgas rünnakutes haiglatele ja muudele mittesõjalistele struktuuridele; arvestades, et huuthi mässulised on tulistanud ka üle rahvusvaheliste piiride, tahtlikult sihtides hoonestatud alade pihta ning tahtlikult paigutades suurtükke ja rakette haiglate ja koolide territooriumile;

G.  arvestades, et nagu see kajastub ÜRO nimekirja eelnõus, on kõigi osapoolte tegevuse tulemusel saanud surma ja vigastada lapsed;

H.  arvestades, et alates juunist on Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide juhitud koalitsioon üritanud tagasi võita strateegilist sadamalinna Al‑Ḩudaydah’t, mille huuthi mässulised 2015. aastal vallutasid; arvestades, et organisatsiooni „Save the Children“ teatel on selle operatsiooni käigus hukkunud sadu tsiviilisikuid;

I.  arvestades, et huuthi mässulisi on süüdistatud selles, et nad on suuruselt kolmanda Jeemeni linna Taizi piiramise käigus põhjustanud massiliselt tsiviilohvreid; arvestades, et nad on pidanud valitsuse kontrolli all olevates piirkondades tsiviilelanikkonna vastu väljakurnamissõda;

J.  arvestades, et Venemaa andis 2018. aasta veebruaris veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, milles rõhutati Iraani osalemist konfliktis, temapoolset relvaembargo rikkumist ja suutmatust takistada keelatud relvade üleandmist huuthi mässulistele;

K.  arvestades, et Jeemeni sõda on teinud ruumi äärmusrühmitustele, sealhulgas Araabia poolsaare Al Qaedale, kes on saanud oma haaret laiendada, ohustades seeläbi laiemat piirkonda; arvestades, et Iraani poolt huuthi mässulistele antud relvad võivad sattuda teiste terroristlike rühmituste kätesse;

L.  arvestades, et väidetavalt tegeleb Hezbollah otseselt huuthi mässuliste koolitamise ja mässuliste üksuste juhatamisega Jeemenis; arvestades, et konfliktis on väidetavalt tapetud Iraani toetatud shiiidi terrorirühmituse liikmeid;

M.  arvestades, et Jeemeni sõja algpõhjus on majandusliku ja sotsiaalse rahulolematuse ärakasutamine, mis suurendab lõhestatust ja vägivalda;

N.  arvestades, et ÜRO spondeeritud läbirääkimised, mis on suunatud rahu saavutamisele Jeemenis ei ole seni suutnud konflikti lõpetada;

O.  arvestades, et 2018. aasta aprillis kutsusid ÜRO ning Rootsi ja Šveitsi valitsused Genfis kokku kõrgetasemelise rahastamisürituse, et suurendada Jeemenile humanitaarkriisiga toimetulekuks 2018. aastal antavat rahvusvahelist abi üle 2,4 miljardi US dollarini, kusjuures suurimad abiandjad olid Saudi Araabia (726 miljonit USD) ja Araabia Ühendemiraadid (645 miljonit USD), nendele järgnesid Ühendkuningriik (USD 212 miljonit USD), Kuveit (202 miljonit USD), Ameerika Ühendriigid (191 miljonit USD), Euroopa Komisjoni Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabi operatsioonide peadirektoraat (100,6 miljonit USD) ja Saksamaa (45 miljonit USD), ning lisaks üle 30 muu annetaja;

P.  arvestades, et Jeemen on üks kõige vähem toiduga kindlustatud riike maailmas, kus kolmandiku piirkondade elanikke ähvardab tõsine näljahäda oht ja 8,4 miljonit inimest on olulises ulatuses toiduga kindlustamata ja nälgimisohus;

Q.  arvestades, et Jeemenis stabiilse ja rahumeelse olukorra saavutamine on ülimalt oluline rahvusvahelisteks jõupingutusteks, mida tehakse ekstremismi ja vägivalla vastu võitlemiseks nii selles piirkonnas ja kui ka laiemas ulatuses, ning et see on tähtis ka Jeemenile endale;

1.  peab kahetsusväärseks sõja jätkumist Jeemenis, inimohvreid, süütute tsiviilisikute ründamist ja sõja negatiivset mõju nendele, samuti kulusid, mis on seotud riigi majanduse, taristu ja tulevikuga;

2.  on seisukohal, et kestvat rahu Jeemenis saab saavutada vaid läbirääkimistega, milles osalevad tõsiseltvõetaval moel kõik deklareeritud osapooled, ning toetab läbirääkimiste viivitamatut jätkamist Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all rahumeelse, pluralistliku ja jõuka Jeemeni loomiseks kõigi tema kodanike ja piirkondliku stabiilsuse huvides;

3.  nõuab, et kõik Jeemeni konflikti osapooled täidaksid oma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi seoses humanitaarabile juurdepääsu, tsiviilisikute kaitse ja rahvusvahelise inimõigustealase õigusega, ning nõuab nende vastutusele võtmist, kes neid kohustusi ei täida; võtab teadmiseks Saudi Araabia Kuningriigi võetud kohustused, mille eesmärk on tagada, et „tsiviilisikuid ja tsiviilobjekte kaitstakse vastavalt rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtetele“, ning jõupingutused, mida see riik teeb tsiviilohvrite vältimiseks;

4.  tuletab kõigile konflikti osapooltele meelde nende kohustusi vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja konventsioonidele seoses relvastuse üleandmise ja kasutamisega, ning konkreetsete sihipäraste meetmete võtmisega üksikisikute ja üksuste vastu;

5.  mõistab hukka kogu Jeemenis toimuvad meelevaldsed kinnipidamised, piinamised ja väärkohtlemised ning nõuab, et väidetavate inimõiguste rikkumiste ja sõjakuritegude kohta viiakse läbi tõhus, erapooletu ja sõltumatu uurimine; nõuab lisaks, et isikud, keda süüdistatakse selliste kuritegude toimepanemises tuleb vastavalt rahvusvahelisele õigusele nõuetekohase menetlusega vastutusele võtta;

6.  toetab ÜRO saadiku Jeemenis, Martin Griffithsi, ning ELi humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku tööd nende püüdlustes konflikt lõpetada ja toetada neid, keda konflikt mõjutab;

7.  väljendab sügavat muret Al‑Ḩudaydah’ sadama vallutamise pärast mässuliste poolt ja selle mõju pärast tsiviilelanikkonnale, ning tunnistab selle Punase mere sadama keskset tähtsust;

8.  tuletab kõigile konflikti osapooltele meelde, et haigla- ja meditsiinitöötajad on sõnaselgelt rahvusvahelise humanitaarõiguse kaitse all ning et tsiviilelanike ja tsiviiltaristu tahtlik ründamine on sõjakuritegu; mõistab hukka asjaolu, et huuthi mässulised on tahtlikult tulistanud haiglate ja koolide territooriumidele paigaldatud suurtükkide ja rakettidega;

9.  tunnistab, et on vaja kaitsta Şan‛ā’ vanalinna, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse, ning kutsub üles vältima edasist hävitustööd; võtab teadmiseks, et Saudi Araabia Kuningriik on võtnud kohustuse vältida mis tahes hävitavat rünnakut Şan‛ā’ linna vastu;

10.  mõistab hukka Iraanis toodetud ballistiliste rakettide kasutamise huuthi mässuliste poolt Saudi Araabias, sh tsiviilaladel asuvate sihtmärkide vastu, ning meremiinide ja rahvusvaheliselt keelatud jalaväemiinide valimatu kasutamise;

11.  mõistab hukka relvatehnoloogia, sealhulgas raadio teel juhitavate improviseeritud lõhkeseadeldiste edasise üleandmise Iraani poolt huuthi mässulistele;

12.  taunib lapssõdurite väidetavat kasutamist Jeemeni konfliktis peamiselt huuthi mässuliste poolt, ning tuletab kõigile osapooltele meelde nende rahvusvahelisest õigusest ja konventsioonidest tulenevaid kohustusi selles vallas;

13.  märgib, et ÜRO Julgeolekunõukogu eksperdirühm on esitanud tõendeid Iraani osalemise kohta selles konfliktis, relvaembargo rikkumise kohta selle riigi poolt ning selle kohta, et Iraan ei ole takistanud keelatud relvade üleandmist huuthi mässulistele;

14.  väljendab heameelt rahvusvaheliste kohustuste üle, mis võeti 2018. aasta aprillis kõrgetasemelisel rahastamisüritusel, et toetada humanitaarabioperatsioone Jeemenis, ja rõhutab vajadust võtta ÜRO juhtimisel kooskõlastatud meetmeid, et leevendada konfliktist mõjutatud tsiviilisikute kannatusi; peab tervitatavaks asjaolu, et Saudi Araabia juhitud Jeemeni laiaulatuslik humanitaarabioperatsioon (YCHO) on võtnud kohustuse varustada Jeemenit humanitaarabi ja varustusega;

15.  märgib, et ÜRO Julgeolekunõukogu on kinnitanud oma toetust ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismile ning toetab selle volituste täielikku ja takistamata rakendamist;

16.  nõuab selle tagamist, et humanitaarabikaupade liikumine ja meditsiiniline evakueerimine konfliktipiirkondades toimuks sujuvalt;

17.  peab tervitatavaks asjaolu, et Saudi Araabia Kuningriik avab Jeemeni sadamad humanitaarabile; soovitab, et Saudi Araabia võimaldaks kolmandatele isikutele ja asjaomastele valitsusvälistele organisatsioonidele juurdepääsu nimetatud turvalistele sadamatele;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Jeemeni presidendile, Jeemeni esindajatekojale ja Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0473.

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika