Menettely : 2018/2853(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0444/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0444/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0383

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 269kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))  
B8‑0444/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenin tilanteesta, muun muassa 30. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon neuvoston Jemenin tilanteesta antamat päätelmät, muun muassa 25. kesäkuuta 2018 annetut päätelmät,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2216, 2266, 2342 ja 2402 Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 15. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 4. elokuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman ilmaiskuista Hodeidan kaupunkiin,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään 5. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja siihen vuonna 2000 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin,

–  ottaa huomioon vuonna 1983 tehdyn tiettyjä tavanomaisia aseita koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä syyskuussa 1997 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman pääjohtajan 19. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston syyskuussa 2017 tekemän päätöksen tutkia kaikki väitteet Jemenissä konfliktin aikana tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.  panee merkille Jemenin laajamittaisen hävityksen neljä vuotta kestäneessä mutkikkaassa sisällissodassa, jonka tuloksena 23 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua, yli kaksi miljoonaa on joutunut siirtymään maan sisäisesti, kahdeksan miljoonaa on nälänhädän partaalla, 13 600 ihmistä on kuollut ja yli 40 000 loukkaantunut; panee merkille arviot, joiden mukaan yli 50 000 ihmistä on kuollut nälkään sodan vuoksi;

B.  toteaa, että konflikti alkoi vuonna 2015, kun Iranin tukemat šiialaiset huthi-kapinalliset syrjäyttivät maan kansainvälisesti tunnustetun presidentin, joka kutsui sen jälkeen avukseen Saudi-Arabian johtaman monikansallisen liittoutuman taistelemaan kapinallisia ja heidän kanssaan liittoutuneita joukkoja vastaan;

C.  toteaa, että sota on johtanut infrastruktuurin tuhoutumiseen ja Jemenin talouden romahtamiseen ja aiheuttanut laajamittaisia katkoksia perushyödykkeiden, palvelujen ja puhtaan juomaveden saantiin sekä jätehuoltoon;

D.  toteaa, että Jemenin konflikti on aiheuttanut maailman laajimman humanitaarisen kriisin ja globaaleja turvallisuusuhkia ja lisännyt alueellisia jännitteitä;

E.  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun elokuussa 2018 esittämän raportin päätelmän, jonka mukaan on ”perusteltuja syitä uskoa”, että kaikki konfliktin osapuolet ovat saattaneet syyllistyä sotarikoksiin;

F.  ottaa huomioon, että kummankin sotaa käyvän osapuolen joukkoja on syytetty rakennettujen ja tiheään asuttujen alueiden tulittamisesta raskailla aseilla sekä iskuista sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin; ottaa huomioon, että huthi-kapinalliset ovat myös tulittaneet yli maan rajojen tähdäten tarkoituksella rakennetuille siviilialueille ja sijoittaen tykistöä ja raketinheittimiä sairaala- ja koulualueille;

G.  toteaa, että kaikki YK:n alustavaan luetteloon sisältyvät osapuolet ovat toimillaan tappaneet ja vammauttaneet lapsia;

H.  panee merkille, että Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien johtama liittoutuma on kesäkuusta alkaen pyrkinyt saamaan takaisin hallintaansa strategisen Hodeidan satamakaupungin, jonka huthi-kapinalliset valtasivat vuonna 2015; toteaa, että Pelastakaa lapset -järjestö on raportoinut satojen siviilien saaneen surmansa operaation aikana;

I.  toteaa, että huthi-kapinallisia on syytetty siitä, että niiden ylläpitämä Jemenin kolmanneksi suurimman kaupungin Taizin saarto on aiheuttanut suuren määrän siviiliuhreja; toteaa, että kapinalliset ovat käyneet näännytyssotaa siviiliväestöä vastaan hallituksen hallinnassa olevilla alueilla;

J.  ottaa huomioon, että helmikuussa 2018 Venäjä kaatoi YK:n turvallisuusneuvostossa veto-oikeudellaan päätöslauselman, jossa korostettiin Iranin osallisuutta konfliktiin, sen syyllistymistä asevientikiellon rikkomiseen ja sen kyvyttömyyttä estää kiellettyjen aseiden päätyminen huthi-kapinallisille;

K.  ottaa huomioon, että Jemenin sota on antanut ääriryhmille, kuten Arabian niemimaan al-Qaidalle, mahdollisuuden laajentaa toiminta-aluettaan ja siten uhata koko lähialuetta; huomauttaa, että Iranin huthi-kapinallisille toimittamat aseet saattavat joutua muiden terroristiryhmien käsiin;

L.  toteaa, että Hizbollahin kerrotaan kouluttaneen suoraan huthi-kapinallisia ja valvoneen kapinallisyksikköjä Jemenissä; toteaa, että tämän Iranin tukeman šiiakapinallisten ryhmän jäseniä kerrotaan saaneen surmansa konfliktissa;

M.  toteaa, että Jemenin sota on saanut alkunsa kytevän taloudellisen ja sosiaalisen tyytymättömyyden, hajaannuksen ja väkivallan lietsomisesta;

N.  panee merkille, että YK:n tukemissa Jemenin rauhanneuvotteluissa ei ole onnistuttu lopettamaan konfliktia;

O.  ottaa huomioon, että huhtikuussa 2018 YK ja Ruotsin ja Sveitsin hallitukset järjestivät Genevessä korkean tason avunantajien tapahtuman, joka kasvatti Jemenin humanitaarisen kriisin lievittämiseksi vuonna 2018 annettavan kansainvälisen avun yli 2,4 miljardiin dollariin, ja että avunantajista tärkeimpiä ovat Saudi-Arabia (726 miljoonaa dollaria) ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat (645 miljoonaa dollaria), joiden jälkeen tulevat Yhdistynyt kuningaskunta (212 miljoonaa dollaria), Kuwait (202 miljoonaa dollaria), Yhdysvallat (191 miljoonaa dollaria), ECHO/Euroopan komissio (100,6 miljoonaa dollaria), Saksa (45 miljoonaa dollaria) ja yli 30 muuta avunantajaa;

P.  huomauttaa, että Jemen kuuluu ruokaturvaltaan maailman puutteellisimpiin maihin, jossa heikossa asemassa olevia väestöryhmiä on yhdellä kolmesta alueesta, joilla nälänhädän riski on erityisen suuri, ja että äärimmäisestä elintarvikepulasta kärsii 8,4 miljoona ihmistä, jotka ovat vaarassa kuolla nälkään;

Q.  katsoo, että vakaalla ja turvallisella Jemenillä on ratkaisevan tärkeä merkitys sellaisten kansainvälisten toimien kannalta, joilla pyritään torjumaan ääriliikkeitä ja väkivaltaa alueella ja laajemminkin, sekä Jemenin itsensä kannalta;

1.  pitää valitettavana, että sota Jemenissä jatkuu, että taisteluissa kuolee ja otetaan iskujen kohteeksi viattomia siviilejä ja että sota heikentää maan taloutta, infrastruktuuria ja tulevaisuudennäkymiä;

2.  uskoo, että Jemeniin saadaan kestävä rauha vain neuvotteluteitse ja että kaikkien osapuoliksi ilmoittautuneiden on osallistuttava prosessiin, ja tukee neuvottelujen välitöntä aloittamista uudelleen YK:n johdolla, jotta Jemeniin saadaan aikaan rauha ja moniarvoinen ja kukoistava yhteiskunta kaikkien kansalaisten ja alueellisen vakauden edun mukaisesti;

3.  vaatii kaikkia Jemenin konfliktin osapuolia täyttämään kansainvälisen oikeuden mukaiset velvollisuutensa, jotka liittyvät humanitaarisen avun saantiin, siviilien suojeluun ja ihmisoikeuksia koskevaan kansainväliseen oikeuteen, sekä saattamaan vastuuseen kaikki, joiden todetaan laistaneen näistä velvollisuuksista; panee merkille Saudi-Arabian kuningaskunnan lupaukset varmistaa, että ”siviilejä ja siviilikohteita suojellaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteiden mukaisesti”, ja sen pyrkimykset välttää siviiliuhreja;

4.  muistuttaa kaikkia konfliktin osapuolia niiden kansainväliseen oikeuteen ja yleissopimuksiin perustuvista velvollisuuksista, jotka koskevat aseiden siirtoa ja käyttöä, sekä tiettyihin henkilöihin ja toimijoihin kohdistetuista erityistoimenpiteistä;

5.  tuomitsee mielivaltaiset pidätykset, kidutuksen ja pidätettyjen kaltoinkohtelun kaikkialla Jemenissä ja vaatii, että väitetyt ihmisoikeusloukkaukset ja sotarikokset tutkitaan tehokkaasti, puolueettomasti ja riippumattomasti; vaatii lisäksi, että tällaisista rikoksista syytetyt henkilöt saatetaan oikeuden eteen vastaamaan asianmukaisesti teoistaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

6.  tukee YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään Martin Griffithsin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen työtä ja pyrkimyksiä lopettaa konflikti ja toimittaa tukea siitä kärsiville;

7.  on erittäin huolissaan siitä, että kapinalliset ovat vallanneet Hodeidan sataman, ja valtauksen vaikutuksesta kaupungin siviiliväestöön, sillä kyseinen Punaisenmeren satama on strategisesti tärkeä;

8.  muistuttaa kaikkia konfliktin osapuolia siitä, että sairaala- ja lääkintähenkilöstö nauttii nimenomaista suojaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla ja että iskujen tahallinen kohdistaminen siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan katsotaan sotarikokseksi; tuomitsee sen, että huthi-kapinalliset ovat tarkoituksella tulittaneet tykistöllä ja raketinheittimillä sairaala- ja koulualueilta;

9.  tunnustaa tarpeen suojata Sanaan vanhaakaupunkia, joka on Unescon maailmanperintökohde, ja kehottaa välttämään lisätuhoja; panee merkille Saudi-Arabian kuningaskunnan sitoumuksen välttää kaikkia tuhoisia hyökkäyksiä Sanaahan;

10.  tuomitsee sen, että huthi-kapinalliset ovat ampuneet iranilaisrakenteisia ballistisia ohjuksia saudiarabialaisiin kohteisiin, myös siviilialueille, ja että he käyttävät sumeilematta merimiinoja ja kansainvälisesti kiellettyjä henkilömiinoja;

11.  tuomitsee sen, että Iran edelleen siirtää huthi-kapinallisille aseteknologiaa, myös kauko-ohjattavia improvisoituja räjähteitä (RCIED);

12.  pitää valitettavina tietoja lapsisotilaiden käytöstä, pääasiassa huthi-kapinallisten joukoissa, Jemenin konfliktissa, ja muistuttaa kaikkia osapuolia niiden kansainväliseen oikeuteen ja yleissopimuksiin perustuvista velvollisuuksista tämän asian suhteen;

13.  panee merkille, että YK:n turvallisuusneuvoston asiantuntijapaneeli on esittänyt näyttöä Iranin osallisuudesta konfliktiin, sen syyllistymisestä asevientikiellon rikkomiseen ja sen kyvyttömyydestä estää kiellettyjen aseiden päätyminen huthi-kapinallisille;

14.  pitää myönteisinä kansainvälisiä sitoumuksia, jotka annettiin huhtikuussa 2018 järjestetyssä korkean tason avunantajien tapahtumassa humanitaarisen avun toimittamiseksi Jemeniin, ja painottaa tarvetta toimia koordinoidusti YK:n johdolla, jotta konfliktista kärsivien siviilien kärsimyksiä voidaan lieventää; pitää myönteisinä saudijohtoisen YCHO-avustusohjelman (Yemen Comprehensive Humanitarian Operations) sitoumuksia toimittaa Jemeniin humanitaarista apua ja tarvikkeita;

15.  panee merkille, että YK:n turvallisuusneuvosto on ilmaissut tukensa YK:n valvonta- ja tarkastusmekanismille (UNVIM), ja kehottaa panemaan sen toimeksiannon täytäntöön kaikilta osin ja esteittä;

16.  vaatii takeita humanitaarisen avun toimitusten ja lääkinnällisen evakuoinnin helpottamisesta konfliktialueilla;

17.  pitää myönteisenä, että Saudi-Arabian kuningaskunta on avannut Jemenin satamat humanitaarisen avun toimituksille; kannustaa Saudi-Arabiaa myöntämään kolmansille osapuolille ja asiaankuuluville kansalaisjärjestöille pääsyn kyseisiin turvallisiin satamiin;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Jemenin presidentille ja parlamentille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0473.

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö