Procedūra : 2018/2853(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0444/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0444/2018

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0383

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 492kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))  
B8-0444/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Jemenā, tostarp 2017. gada 30. novembra rezolūciju(1),

–  ņemot vērā Padomes secinājumus par stāvokli Jemenā, tostarp 2018. gada 25. jūnija secinājumus,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas 2216, 2266, 2342 un 2402 par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2018. gada 15. marta paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2018. gada 4. augusta kopīgo paziņojumu par gaisa uzbrukumiem Hudeidai,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā 2018. gada 5. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvenciju un tās papildprotokolus,

–  ņemot vērā ANO 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām un tās 2000. gada fakultatīvo protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos,

–  ņemot vērā ANO 1983. gada Parasto ieroču konvenciju,

–  ņemot vērā 1997. gada septembra ANO Konvenciju par kājnieku mīnu izmantošanas, uzglabāšanas, ražošanas un nodošanas aizliegumu un to iznīcināšanu,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā Pasaules Pārtikas programmas izpilddirektora 2018. gada 19. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada septembra lēmumu izmeklēt visus iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus, kas Jemenā notikuši konflikta laikā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A.  tā kā četrus gadus ilgais arvien samezglotākais pilsoņu karš ir izpostījis Jemenu un 23 miljoniem cilvēku ir vajadzīga humānā palīdzība, vairāk nekā 2 miljoni cilvēku ir pārvietoti iekšzemē, 8 miljoni cilvēku ir uz bada robežas, 13 600 cilvēku ir miruši un vairāk nekā 40 000 cilvēku ir ievainoti; tā kā tiek lēsts, ka kara izraisītā bada dēļ ir miruši vairāk nekā 50 000 cilvēku;

B.  tā kā konflikts sākās 2015. gadā, kad šiītu hūsītu nemiernieki ar Irānas atbalstu gāza valsts starptautiski atzīto prezidentu, kurš pēc tam ieveda daudznacionālo koalīciju Saūda Arābijas vadībā, lai cīnītos ar nemierniekiem un viņu sabiedrotajiem spēkiem;

C.  tā kā karš ir izraisījis infrastruktūras iznīcināšanu un Jemenas ekonomikas sabrukumu, kā arī plaša mēroga traucējumus pamatpreču pieejamībā un komunālo pakalpojumu, sanitārijas un tīra dzeramā ūdens piegādē;

D.  tā kā konflikts Jemenā ir izraisījis pasaules lielāko humanitāro krīzi, radījis pasaules mēroga apdraudējumu drošībai un veicinājis reģionālu spriedzi;

E.  tā kā 2018. gada augustā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos sagatavotajā ziņojumā tika secināts, ka ir “pamatots iemesls uzskatīt”, ka visas konflikta puses Jemenā var būt izdarījušas kara noziegumus;

F.  tā kā abu kara pušu spēki ir apsūdzēti smago ieroču izmantošanā apbūvētās un blīvi apdzīvotās teritorijās, tostarp uzbrukumos slimnīcām un citām nemilitārām struktūrām; tā kā ar hūsītu nemiernieki ir veikuši apšaudes arī pāri starptautiskām robežām, par mērķi apzināti izvēloties apbūvētas civilās zonas un apzināti izvietojot artilēriju un raķetes slimnīcu un skolu teritorijās;

G.  tā kā visu pušu rīcība, kā atspoguļots ANO saraksta projektā, ir izraisījusi bērnu nogalināšanu un sakropļošanu;

H.  tā kā kopš jūnija Saūda Arābijas un Apvienoto Arābu Emirātu vadītā koalīcija ir mēģinājusi atgūt stratēģisko ostas pilsētu Hudeidu, ko hūsītu nemiernieki sagrāba 2015. gadā; tā kā organizācija “Save the Children” ir ziņojusi par simtiem civiliedzīvotāju bojāeju šīs operācijas laikā;

I.  tā kā hūsītu nemiernieki ir apsūdzēti par masveida civiliedzīvotāju bojāeju Jemenas trešās lielākās pilsētas Taizas aplenkuma laikā; tā kā valdības kontrolētajos rajonos viņi izmanto novājināšanas kara taktiku pret civiliedzīvotājiem;

J.  tā kā 2018. gada februārī Krievija noteica veto pret ANO Drošības padomes rezolūciju, kurā uzsvērta Irānas iesaistīšanās konfliktā, tās ieroču embargo pārkāpumi un nespēja novērst aizliegtu ieroču nodošanu hūsītu nemierniekiem;

K.  tā kā karš Jemenā ekstrēmistu grupējumiem, tostarp Arābijas pussalas “Al Qaeda”, ir pavēris iespēju paplašināt to ietekmi, tādējādi apdraudot plašāku reģionu; tā kā ieroči, ko Irāna ir piegādājusi hūsītu nemierniekiem, varētu nonākt citu teroristu grupējumu rokās;

L.  tā kā tiek ziņots, ka organizācija “Hezbollah” ir tieši apmācījusi hūsītu nemierniekus un pārrauga nemiernieku vienības Jemenā; tā kā tiek ziņots, ka konflikta laikā ir nogalināti Irānas atbalstītā šiītu teroristu grupējuma locekļi;

M.  tā kā karš Jemenā ir saistīts ar ekonomiskās un sociālās neapmierinātības izmantošanu, kas pastiprināja sašķeltību un vardarbību;

N.  tā kā ar ANO sponsorētajām sarunām, kuru mērķis bija nodrošināt mieru Jemenā, līdz šim nav izdevies izbeigt konfliktu;

O.  tā kā 2018. gada aprīlī ANO, kā arī Zviedrijas un Šveice valdības Ženēvā noorganizēja augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu, kura rezultātā starptautiskā palīdzība Jemenas humanitārās krīzes novēršanai 2018. gadā bija vairāk nekā 2,4 miljardi USD, un lielākie līdzekļu devēji bija Saūda Arābija (726 miljoni USD) un AAE (645 miljoni USD), kurām seko Apvienotā Karaliste (212 miljoni USD), Kuveita (202 miljoni USD), ASV (191 miljons USD), ECHO/ Eiropas Komisija (100,6 miljoni USD) un vairāk nekā 30 citu līdzekļu devēju;

P.  tā kā Jemena ir viena no pasaulē visnedrošākajām valstīm pārtikas apgādes ziņā un mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas dzīvo vienā no trijiem apgabaliem, kuros ir paaugstināts bada risks, turklāt 8,4 miljoni cilvēku cieš no nopietna pārtikas trūkuma un ir uz bada robežas;

Q.  tā kā stabila un mierīga Jemena ir izšķiroši svarīga, lai varētu īstenot starptautiskos centienus ekstrēmisma un vardarbības apkarošanā šajā reģionā un ārpus tā, kā arī pašai Jemenai,

1.  pauž nožēlu par to, ka karš Jemenā turpinās, joprojām iet bojā cilvēki, nevainīgi civiliedzīvotāji kļūst par uzbrukumu mērķiem un cieš, kā arī tiek nodarīts kaitējums valsts ekonomikai, infrastruktūrai un nākotnei;

2.  uzskata, ka ilgstošu mieru Jemenā var panākt tikai ar sarunu palīdzību, jēgpilni piedaloties visām deklarētajām pusēm, un atbalsta tūlītēju sarunu atsākšanu ANO aizgādībā, lai nodrošinātu mierīgu, plurālistisku un pārtikušu Jemenu visu tās pilsoņu interesēs, kā arī stabilitāti reģionā;

3.  uzstāj, ka visām Jemenas konflikta pusēm ir jāpilda savas saistības, kas izriet no starptautiskajām tiesībām attiecībā uz piekļuvi humānajai palīdzībai, civiliedzīvotāju aizsardzību un starptautiskajām cilvēktiesībām, un prasa saukt pie atbildības tos, par kuriem ir konstatēts, ka viņi to nav izdarījuši; pieņem zināšanai Saūda Arābijas Karalistes apņemšanos nodrošināt to, ka “civiliedzīvotāji un civilie objekti ir aizsargāti saskaņā ar starptautisko humanitāro tiesību principiem”, kā arī centienus novērst civiliedzīvotāju bojāeju;

4.  atgādina visām konflikta pusēm par to pienākumiem, kas izriet no starptautiskajām tiesībām un konvencijām par ieroču nodošanu un izmantošanu, kā arī īpašu mērķtiecīgu pasākumu noteikšanu pret personām un organizācijām;

5.  nosoda patvaļīgu aizturēšanu, spīdzināšanu un sliktu izturēšanos visā Jemenā un prasa veikt efektīvu, objektīvu un neatkarīgu izmeklēšanu par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem un kara noziegumiem; turklāt aicina personas, kuras tiek apsūdzētas šādos noziegumos, pienācīgi saukt pie atbildības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

6.  atbalsta to, ko ANO sūtnis Jemenā Martins Grifitss, kā arī ES humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs ir paveikuši, cenšoties izbeigt konfliktu un sniegt atbalstu skartajām personām;

7.  pauž dziļas bažas par to, ka nemiernieki ir sagrābuši Hudeidas ostu, un tā sekām civiliedzīvotājiem, atzīstot šīs Sarkanās jūras ostas būtisko nozīmi;

8.  atgādina visām konfliktā iesaistītajām pusēm, ka starptautiskās humanitārās tiesības skaidri aizsargā slimnīcu un medicīnisko personālu un ka apzināti uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai ir kara noziegumi; nosoda to, ka hūsīti apzināti raida artilērijas šāviņus un raķetes no slimnīcu un skolu teritorijām;

9.  atzīst nepieciešamību aizsargāt Sanas vecpilsētu, kas ir UNESCO pasaules kultūras mantojuma piemineklis, un aicina izvairīties no tās turpmākas iznīcināšanas; pieņem zināšanai Saūda Arābijas Karalistes apņemšanos izvairīties no graujošiem uzbrukumiem Sanai;

10.  nosoda, ka hūsītu nemiernieki raida Irānā būvētas ballistiskās raķetes uz mērķiem Saūda Arābijā, tostarp civilajos apgabalos, un to, ka viņi neselektīvi izmanto jūras mīnas un starptautiski aizliegtas kājnieku mīnas;

11.  nosoda to, ka Irāna hūsītu nemierniekiem ir nodevusi papildu ieroču tehnoloģijas, tostarp radiovadāmas improvizētas sprāgstierīces;

12.  pauž nožēlu par to, ka tiek ziņots par bērnu kareivju izmantošanu Jemenas konfliktā, ko galvenokārt dara hūsītu nemiernieki, un atgādina visām pusēm par to pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un konvencijām;

13.  norāda, ka ANO Drošības padomes ekspertu paneļkomisija ir iesniegusi pierādījumus par Irānas iesaistīšanos konfliktā, tās ieroču embargo pārkāpumiem un nespēju novērst aizliegtu ieroču nodošanu hūsītu nemierniekiem;

14.  atzinīgi vērtē starptautiskās apņemšanās 2018. gada aprīļa augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumā atbalstīt humānās palīdzības centienus Jemenā un uzsver, ka ir nepieciešama koordinēta rīcība ANO vadībā, lai atvieglotu konflikta skarto civiliedzīvotāju ciešanas; atzinīgi vērtē Saūda Arābijas vadīto Jemenas visaptverošo humanitāro operāciju (YCHO) apņemšanos sniegt Jemenai humāno palīdzību un veikt piegādes;

15.  norāda, ka ANO Drošības padome ir paziņojusi par atbalstu ANO verifikācijas un inspekcijas mehānismam (UNVIM), un mudina ļaut tam pilnībā un netraucēti īstenot savu mandātu;

16.  pieprasa garantēt, ka konflikta zonās tiks atvieglota humanitāro preču plūsma, kā arī medicīniskā evakuācija;

17.  atzinīgi vērtē to, ka Saūda Arābijas Karaliste ir atvērusi Jemenas ostas humānajai palīdzībai; mudina Saūda Arābiju atļaut trešām personām un attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām piekļūt šīm drošajām ostām;

18.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, EĀDD, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei /  Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Jemenas prezidentam, Jemenas Pārstāvju palātai un Persijas līča sadarbības padomes ģenerālsekretāram.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0473.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika