Procedura : 2018/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0444/2018

Teksty złożone :

B8-0444/2018

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0383

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 346kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))  
B8‑0444/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Jemenie, w tym rezolucję z 30 listopada 2017 r.(1),

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie sytuacji w Jemenie, w tym również konkluzje z 25 czerwca 2018 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2216, 2266, 2342 i 2402 w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie nalotów w Al‑Hudajdzie, wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa w dniu 4 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Jemenu z dnia 5 września 2018 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając konwencję genewską z 1949 r. i protokoły dodatkowe do niej,

–  uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 r. oraz protokół fakultatywny do tej konwencji w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne z 2000 r.,

–  uwzględniając oenzetowską konwencję w sprawie pewnych rodzajów broni konwencjonalnej z 1983 r.,

–  uwzględniając Konwencję ONZ z września 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu,

–  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając oświadczenie dyrektor wykonawczej Światowego Programu Żywnościowego z dnia 19 września 2018 r.,

–  uwzględniając decyzję Rady Praw Człowieka ONZ z września 2017 r. o zbadaniu wszystkich domniemanych naruszeń praw człowieka, jakich dopuszczono się podczas trwania konfliktu w Jemenie,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że cztery lata coraz bardziej złożonej wojny domowej doprowadziły do zniszczenia Jemenu, czego skutki są widoczne w postaci 23 mln ludzi potrzebujących pomocy humanitarnej, ponad dwóch milionów osób wewnętrznie przesiedlonych, ośmiu milionów mieszkańców żyjących na granicy głodu, 13 600 zabitych i ponad 40 tys. rannych; mając na uwadze szacunki, wedle których ponad 50 tys. osób zmarło w wyniku głodu spowodowanego wojną;

B.  mając na uwadze, że konflikt rozpoczął się w 2015 r., kiedy popierani przez Iran szyiccy rebelianci Huti usunęli uznawanego przez społeczność międzynarodową prezydenta kraju, który następnie zwrócił się o pomoc do międzynarodowej koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, aby walczyć z rebeliantami i ze sprzymierzonymi z nimi wojskami;

C.  mając na uwadze, że wojna doprowadziła do zniszczenia infrastruktury i załamania się jemeńskiej gospodarki, spowodowała dramatyczne braki w dostawach podstawowych towarów i świadczeniu usług komunalnych oraz pogorszyła warunki sanitarne i utrudniła dostęp do czystej wody pitnej;

D.  mając na uwadze, że konflikt w Jemenie doprowadził do największego na świecie kryzysu humanitarnego, stał się źródłem zagrożeń dla światowego bezpieczeństwa i podsycił napięcia w regionie;

E.  mając na uwadze, że w sierpniu 2018 r. w sprawozdaniu sporządzonym przez wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka stwierdzono, iż „są uzasadnione powody ku temu, aby sądzić”, że wszystkie strony konfliktu w Jemenie mogły dopuścić się zbrodni wojennych;

F.  mając na uwadze, że siły obu stron konfliktu oskarżono o ostrzeliwanie z broni ciężkiej obszarów zabudowanych i gęsto zaludnionych, w tym o ataki na szpitale i inne obiekty niewojskowe; mając na uwadze, że rebelianci Huti ostrzeliwali również cele poza granicami, umyślnie mierząc w cywilne obszary zabudowane, a także celowo rozmieszczali artylerię i wyrzutnie rakiet na terenie szpitali i szkół;

G.  mając na uwadze, że działania wszystkich stron doprowadziły do śmierci i okaleczenia dzieci, co wynika z wstępnej listy sporządzonej przez ONZ;

H.  mając na uwadze, że od czerwca koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich usiłuje odzyskać strategiczne miasto portowe Al‑Hudajda zajęte przez rebeliantów Huti w 2015 r.; mając na uwadze, że Międzynarodowe Przymierze Save the Children poinformowało o setkach ofiar cywilnych podczas tej operacji;

I.  mając na uwadze, że rebeliantów Huti oskarżono o spowodowanie licznych ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej podczas oblężenia trzeciego pod względem wielkości miasta Jemenu, jakim jest Ta’izz; mając na uwadze, że rebelianci prowadzą wojnę mającą na celu wyniszczenie ludności cywilnej na obszarach kontrolowanych przez siły rządowe;

J.  mając na uwadze, że w lutym 2018 r. Rosja zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której wskazano na zaangażowanie Iranu w konflikt, uwypuklono kwestię nieprzestrzegania przez Iran embarga na broń oraz podkreślono, że Iran dopuszcza do przekazywania zakazanej broni rebeliantom Huti;

K.  mając na uwadze, że wojna w Jemenie otwiera przestrzeń dla grup ekstremistów, w tym Al‑Kaidy na Półwyspie Arabskim, które rozszerzają zasięg swojej działalności, przez co stanowią zagrożenie na jeszcze większym obszarze; mając na uwadze, że broń, jaką Iran dostarcza rebeliantom Huti, może dostać się w ręce innych grup terrorystycznych;

L.  mając na uwadze doniesienia, z których wynika, że Hezbollah bezpośrednio szkoli rebeliantów Huti i kontroluje oddziały rebeliantów w Jemenie; mając na uwadze doniesienia, zgodnie z którymi podczas konfliktu śmierć ponieśli członkowie szyickiej grupy terrorystycznej popieranej przez Iran;

M.  mając na uwadze, że przyczyną wojny w Jemenie jest wykorzystywanie niezadowolenia wynikającego z sytuacji gospodarczej i społecznej oraz pogłębianie podziałów i podsycanie przemocy;

N.  mając na uwadze, że rozmowy pod patronatem ONZ, których celem jest zaprowadzenie pokoju w Jemenie, nie doprowadziły jeszcze do zakończenia konfliktu;

O.  mając na uwadze, że w kwietniu 2018 r. ONZ oraz rządy Szwecji i Szwajcarii zorganizowały w Genewie spotkanie wysokiego szczebla, na którym darczyńcy zobowiązali się do udzielenia międzynarodowej pomocy w wysokości ponad 2,4 mld USD w 2018 r. w celu zakończenia kryzysu humanitarnego w Jemenie, przy czym największą pomoc obiecały Arabia Saudyjska (726 mln USD) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (645 mln USD), do których dołączyły następujące kraje: Zjednoczone Królestwo (212 mln USD), Kuwejt (202 mln USD), Stany Zjednoczone (191 mln USD), Komisja Europejska (ECHO) (100,6 mln USD), Niemcy (45 mln USD) oraz ponad 30 innych darczyńców;

P.  mając na uwadze, że Jemen jest jednym z krajów na świecie, które w największym stopniu są dotknięte brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ludność w podwyższonym stopniu podatna na zagrożenie głodem zamieszkuje jedną trzecią jednostek administracyjnych kraju, a 8,4 mln osób zalicza się do grupy w wysokim stopniu pozbawionej bezpieczeństwa żywnościowego i zagrożonej śmiercią głodową;

Q.  mając na uwadze, że stabilny i żyjący w pokoju Jemen ma kluczowe znaczenie dla walki z ekstremizmem i przemocą w regionie i poza nim, a także w samym Jemenie;

1.  wyraża ubolewanie z powodu nieustającej wojny w Jemenie, ofiar, atakowania niewinnej ludności cywilnej, cierpień, na jakie ta ludność jest wystawiona, a także z powodu strat w gospodarce i infrastrukturze oraz obaw o przyszłość;

2.  uważa, że trwały pokój można w Jemenie zaprowadzić jedynie na drodze negocjacji, w których w sposób konstruktywny muszą uczestniczyć wszystkie zdeklarowane strony, a także popiera natychmiastowe wznowienie rozmów pod auspicjami Narodów Zjednoczonych, aby doprowadzić do powstania pokojowego i pluralistycznego Jemenu żyjącego w dobrobycie, co będzie z korzyścią dla wszystkich jego obywateli i dla stabilności w regionie;

3.  domaga się od wszystkich stron konfliktu w Jemenie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego oraz dotyczących dostępu do pomocy humanitarnej i ochrony ludności cywilnej, a także z międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka; apeluje również o pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy te zobowiązania zaniedbują; odnotowuje zobowiązania podjęte przez Królestwo Arabii Saudyjskiej z myślą o ochronie cywilów i obiektów cywilnych zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego, a także wysiłki Arabii Saudyjskiej mające na celu uniknięcie ofiar wśród ludności cywilnej;

4.  przypomina wszystkim stronom konfliktu o ich obowiązkach wynikających z prawa międzynarodowego i międzynarodowych konwencji w zakresie transferu i wykorzystania uzbrojenia, jak i w odniesieniu do stosowania konkretnych ukierunkowanych środków wobec osób i podmiotów;

5.  potępia arbitralne zatrzymania, tortury i brutalne traktowanie w całym Jemenie oraz domaga się przeprowadzenia skutecznych, bezstronnych i niezależnych dochodzeń w związku z domniemanymi naruszeniami praw człowieka i zbrodniami wojennymi; apeluje ponadto o postawienie przed sądem – zgodnie z prawem międzynarodowym – osób oskarżonych o popełnienie takich przestępstw;

6.  popiera pracę wysłannika ONZ ds. Jemenu Martina Griffithsa oraz komisarza UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, której celem jest zakończenie konfliktu i udzielenie wsparcia tym, którzy w nim ucierpieli;

7.  wyraża głębokie zaniepokojenie zdobyciem przez rebeliantów portu w Al‑Hudajdzie oraz skutkami, jakie sytuacja ta ma dla jego ludności cywilnej, a także dostrzega istotne znaczenie tego portu położonego nad Morzem Czerwonym;

8.  przypomina wszystkim stronom konfliktu, że szpitale i personel medyczny podlegają wyraźnej ochronie na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego, a celowe ataki na ludność i infrastrukturę cywilną stanowią zbrodnię wojenną; potępia celowy ostrzał prowadzony przez rebeliantów Huti z artylerii i wyrzutni rakiet rozmieszczonych na terenie szpitali i szkół;

9.  dostrzega potrzebę ochrony starego miasta Sany, które należy do światowego dziedzictwa UNESCO, oraz apeluje o zaprzestanie dalszych zniszczeń; odnotowuje zobowiązanie Królestwa Arabii Saudyjskiej do zaprzestania wszelkich ataków prowadzących do zniszczeń w Sanie;

10.  potępia wystrzelenie przez rebeliantów Huti pocisków balistycznych irańskiej produkcji do celów w Arabii Saudyjskiej, w tym na obszary cywilne, oraz masowe wykorzystywanie min morskich i zakazanych na szczeblu międzynarodowym min przeciwpiechotnych;

11.  potępia dalsze przekazywanie rebeliantom Huti przez Iran technologii wojskowej, w tym improwizowanych urządzeń wybuchowych sterowanych drogą radiową;

12.  ubolewa z powodu doniesień o wykorzystywaniu dzieci jako żołnierzy podczas konfliktu w Jemenie, głównie przez rebeliantów Huti, oraz przypomina wszystkim stronom o ich odpowiedzialności wynikającej w związku z tym z międzynarodowych przepisów i konwencji;

13.  zwraca uwagę, że zespół ekspertów Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawił dowody wskazujące na zaangażowanie Iranu w konflikt, nieprzestrzeganie przez Iran embarga na broń oraz dopuszczenie przez Iran do przekazywania zakazanej broni rebeliantom Huti;

14.  z zadowoleniem przyjmuje międzynarodowe zobowiązania podjęte w kwietniu 2018 r. podczas spotkania wysokiego szczebla, którego celem było zgromadzenie środków na pomoc humanitarną w Jemenie, oraz podkreśla potrzebę skoordynowanych działań pod przewodnictwem ONZ, aby ograniczyć cierpienie ludności cywilnej dotkniętej konfliktem; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania Arabii Saudyjskiej w ramach operacji kompleksowej pomocy humanitarnej dla Jemenu z myślą o udzieleniu Jemenowi pomocy humanitarnej i dostawie niezbędnych dóbr do tego kraju;

15.  zaznacza, że Rada Bezpieczeństwa ONZ oświadczyła, iż wesprze oenzetowski mechanizm weryfikacji i inspekcji, oraz popiera pełne i niezakłócone wykonanie mandatu udzielonego w ramach tego mechanizmu;

16.  domaga się gwarancji ułatwiających przepływ dóbr humanitarnych i ewakuacje medyczne na obszarach ogarniętych konfliktem;

17.  wyraża zadowolenie, że Królestwo Arabii Saudyjskiej otworzyło jemeńskie porty na przyjęcie pomocy humanitarnej; zachęca Saudyjczyków do umożliwienia stronom trzecim i odpowiednim organizacjom pozarządowym dostępu do tych bezpiecznych portów;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, ESDZ, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, prezydentowi Jemenu, jemeńskiej Izbie Reprezentantów oraz sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki.

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0473.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności