Förfarande : 2018/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0444/2018

Ingivna texter :

B8-0444/2018

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0383

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 339kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0444/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Jemen, bland annat resolutionen av den 30 november 2017(1),

–  med beaktande av rådets slutsatser om situationen i Jemen, bland annat slutsatserna av den 25 juni 2018,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2216, 2266, 2342 och 2402 om situationen i Jemen,

–  med beaktande av det uttalande som ordföranden för FN:s säkerhetsråd gjorde den 15 mars 2018 om situationen i Jemen,

–  med beaktande av det gemensamma uttalande som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, gjorde den 4 augusti 2018 om luftangreppen i staden al-Hudayda,

–  med beaktande av det uttalande som FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen gjorde den 5 september 2018,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionen från 1949 och tilläggsprotokollen till denna,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989 och dess fakultativa protokoll från 2000 om barn i väpnade konflikter,

–  med beaktande av FN:s konvention från 1983 om vissa konventionella vapen,

–  med beaktande av FN:s konvention från september 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av det uttalande som Världslivsmedelsprogrammets verkställande direktör gjorde den 19 september 2018,

–  med beaktande av FN:s människorättsråds beslut från september 2017 att utreda alla påstådda människorättskränkningar i Jemen under konflikten,

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jemen har härjats av fyra års allt mer komplext inbördeskrig som gjort att 23 miljoner människor nu är i behov av humanitärt bistånd och att fler än två miljoner människor har blivit internflyktingar, åtta miljoner människor står på randen till hungersnöd, 13 600 personer har dödats och fler än 40 000 personer har skadats. Fler än 50 000 personer beräknas ha svultit till döds till följd av kriget.

B.  Konflikten började under 2015, då Iranstödda shiitiska huthirebeller störtade landets internationellt erkända president, som senare kom att ingå i en multinationell koalition under ledning av Saudiarabien för att bekämpa rebellerna och deras allierade styrkor.

C.  Kriget har lett till att infrastruktur har förstörts och Jemens ekonomi kollapsat samt orsakat omfattande brist på basvaror och tillgång till allmännyttiga tjänster, sanitet och rent dricksvatten.

D.  Konflikten i Jemen har förorsakat världens största humanitära kris, medfört globala säkerhetshot och eldat på regionala spänningar.

E.  I en rapport från augusti 2018 som sammanställts av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter dras slutsatsen att det finns ”rimliga skäl att anta” att samtliga parter i Jemenkonflikten har begått krigsförbrytelser.

F.  Styrkor på bägge sidor i kriget har anklagats för att använda tunga vapen i bebyggda och tätbefolkade områden, bland annat angrepp mot sjukhus och andra icke-militära strukturer. Houthirebellerna har även öppnat eld över internationella gränser, medvetet siktat mot bebyggda civila områden och avsiktligt placerat artilleri och raketer på sjukhus- och skolområden.

G.  Samtliga parter har gjort sig skyldiga till handlingar, upptecknade i ett utkast till en FN‑lista, som medfört att barn dödats och lemlästats.

H.  En koalition under ledning av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten försöker sedan i juni att återta den strategiska hamnen i staden al-Hudayda, som houthirebellerna intog 2015. Rädda Barnen har rapporterat om hundratals civila dödsoffer under denna operation.

I.  Houthirebellerna har anklagats för att ligga bakom ett stort antal dödsfall under sin belägring av Taizz, Jemens tredje största stad. De har utkämpat ett utmattningskrig mot civilbefolkningen i regeringskontrollerade områden.

J.  I februari 2018 lade Ryssland in sitt veto mot den resolution där FN:s säkerhetsråd framhöll Irans inblandning i konflikten samt Irans överträdelser av vapenembargot och landets brist på åtgärder för att förhindra överföringen av förbjudna vapen till houthirebellerna.

K.  Kriget i Jemen har gjort det möjligt för extremistgrupper, bland annat al-Qaida på Arabiska halvön, att breda ut sig och därmed hota hela regionen. De vapen som Iran förser houthirebellerna med kan hamna i händerna på andra terroristgrupper.

L.  Det finns uppgifter om att Hizbullah har försett houthirebellerna med direkt utbildning samt har uppsikt över rebellenheter i Jemen. Medlemmar av den Iranstödda shiitiska terrorgruppen uppges ha dödats i samband med konflikten.

M.  Kriget i Jemen har sina rötter i ett utnyttjande av det ekonomiska och sociala missnöjet som gett bränsle åt splittringen och våldet.

N.  De FN-ledda fredssamtalen om Jemen har hittills inte lett till att konflikten upphört.

O.  I april 2018 sammankallade FN tillsammans med Sveriges och Schweiz regeringar en givarkonferens på hög nivå i Genève, där man lyckades öka det internationella stödet för insatser mot den humanitära krisen i Jemen till mer än 2,4 miljarder USD för 2018, med Saudiarabien (726 miljoner USD) och Förenade Arabemiraten (645 miljoner) som största givare, följt av Förenade kungariket (212 miljoner USD), Kuwait (202 miljoner USD), Förenta staterna (191 miljoner USD), Echo/Europeiska kommissionen (100,66 miljoner USD), Tyskland (45 miljoner USD) och fler än 30 andra givare.

P.  Jemen hör till ett av världens länder med otryggast livsmedelsförsörjning, då sårbara befolkningsgrupper i ett av tre områden löper förhöjd risk för svält och livsmedelsförsörjningen för 8,4 miljoner människor klassats som så otrygg att de betraktas befinna sig i riskzonen för svält.

Q.  Ett stabilt och fredligt Jemen är av avgörande betydelse för de internationella insatserna mot extremism och våld i både inom och utanför regionen, liksom för landet självt.

1.  Europaparlamentet beklagar det fortsatta kriget i Jemen, förlusten av människoliv har gått förlorade, det faktum att oskyldiga civila görs till måltavlor, konsekvenserna för den oskyldiga civilbefolkningen och kostnaderna för landets ekonomi, infrastruktur och framtid.

2.  Europaparlamentet anser att varaktig fred i Jemen endast kan uppnås genom förhandlingar där samtliga fastställda parter deltar på ett meningsfullt sätt, samt stöder ett omedelbart återupptagande av samtalen under överinseende av FN i syfte att skapa ett fredligt, pluralistiskt och välmående Jemen, vilket ligger i alla medborgares intresse och även är viktigt för den regionala stabiliteten.

3.  Europaparlamentet insisterar på att alla parter i Jemenkonflikten måste fullgöra sina skyldigheter enligt internationell rätt om tillgång till humanitärt bistånd och skydd av civila och den internationella människorätten, och begär att de som konstaterats bryta mot dessa ställs till svars. Parlamentet noterar de åtaganden som Konungariket Saudiarabien gjort för att säkerställa att civilbefolkningen och civil egendom skyddas i enlighet med principerna för den internationella humanitära rätten, liksom landets åtgärder för att förhindra civila dödsoffer.

4.  Europaparlamentet påminner alla parter i konflikten om deras skyldigheter enligt internationell rätt och internationell konventioner i fråga om överföring och användning av vapen och särskilda riktade åtgärder mot enskilda och enheter.

5.  Europaparlamentet fördömer de godtyckliga frihetsberövanden och den tortyr och annan misshandel som förekommer i hela Jemen, och begär att det genomförs effektiva, opartiska och oberoende utredningar av påstådda fall av människorättskränkningar och krigsförbrytelser. Dessutom begär parlamentet att de som anklagas för sådana brott får genomgå korrekta rättsliga förfaranden i enlighet med internationell rätt.

6.  Europaparlamentet stöder det arbete som utförs av FN:s sändebud till Jemen, Martin Griffiths, och EU:s kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering i syfte att få slut på konflikten och stödja dem som drabbas av den.

7.  Europaparlamentet ser med djup oro på rebellernas belägring av hamnen i al-Hudayda och denna belägrings konsekvenser för civilbefolkningen samt framhåller denna Röda havshamns avgörande betydelse.

8.  Europaparlamentet påminner alla parter i konflikten om att sjukhus och vårdpersonal uttryckligen är skyddade enligt internationell humanitär rätt och att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur utgör en krigsförbrytelse. Parlamentet fördömer houthirebellernas avsiktliga avfyranden av artilleri och raketer från sjukhus- och skolområden.

9.  Europaparlamentet framhåller behovet av att skydda gamla staden i Sana, som finns på Unescos världsarvslista, och begär att ytterligare förstörelse förhindras. Parlamentet noterar att Konungariket Saudiarabien åtagit sig att undvika alla destruktiva attacker mot Sana.

10.  Europaparlamentet fördömer houthirebellernas avfyrande av Iranbyggda ballistiska miliser mot mål i Saudiarabien, bland annat civila områden, och deras urskillningslösa användning av sjöminor och internationellt förbjudna antipersonella landminor.

11.  Europaparlamentet fördömer även Irans fortsatta överföring av vapenteknik till houthirebellerna, bland annat radiostyrda improviserade sprängladdningar (RCIED).

12.  Europaparlamentet beklagar uppgifterna om att barnsoldater utnyttjas i konflikten i Jemen, framför allt av houthirebellerna, och påminner samtliga parter om deras skyldigheter i detta hänseende enligt internationell rätt och internationella konventioner.

13.  Europaparlamentet konstaterar att FN:s säkerhetsråds expertpanel har lagt fram bevis för Irans inblandning i konflikten samt för landets överträdelser av vapenembargot och brist på åtgärder för att förhindra att förbjudna vapen hamnar i händerna på houthirebellerna.

14.  Europaparlamentet välkomnar de internationella åtaganden om att stödja de humanitära biståndsinsatserna i Jemen som gjordes under den givarkonferens på hög nivå som hölls i april 2018, och understryker behovet av samordnade FN-ledda insatser för att minska den konfliktdrabbade civilbefolkningens lidande. Dessutom välkomnar parlamentet det åtagande att förse Jemen med humanitärt bistånd och humanitära leveranser som gjorts av Yemen Comprehensive Humanitarian Operations (YCHO) under ledning av Saudiarabien.

15.  Europaparlamentet noterar att FN:s säkerhetsråd har bekräftat sitt stöd för FN:s kontroll- och inspektionsmekanism (UNVIM) och stöder ett fullständigt och obehindrat genomförande av dess mandat.

16.  Europaparlamentet efterlyser garantier för att flödet av humanitära leveranser och medicinska evakueringar i konfliktområdena kommer att underlättas.

17.  Europaparlamentet välkomnar att Konungadömet Saudiarabien öppnat Jemens hamnar för humanitärt bistånd. Parlamentet uppmuntrar Saudiarabien att bereda tredje parter och lämpliga icke-statliga organisationer tillträde till dessa säkra hamnar.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens president, Jemens representanthus och Gulfstaternas samarbetsråds generalsekreterare.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0473.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy