Procedure : 2018/2853(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0445/2018

Indgivne tekster :

B8-0445/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0383

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 265kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0445/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig beslutningerne af 25. februar 2016(1) og 15. juni 2017(2) om den humanitære situation i Yemen samt beslutningerne af 9. juli 2015(3) og 30. november 2017(4) om situationen i Yemen,

–  der henviser til den rapport, der blev offentliggjort den 28. august 2018 af FN's Menneskerettighedsråds gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter om Yemen om menneskerettighedssituationen i Yemen, herunder krænkelser og overtrædelser siden september 2014,

–  der henviser til årsberetningen af 24. september 2018 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018 om Yemen,

–  der henviser til den fælles erklæring af 13. juni 2018 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om den seneste udvikling omkring Hodeidah, Yemen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den humanitære situation i Yemen ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) forværres yderligere for hver dag, der går, og stadig flere mennesker fordrives og flygter fra den vedvarende vold og de skiftende frontlinjer;

B.  der henviser til, at ifølge FN er næsten 470 000 personer flygtet fra guvernementet Hodeidah siden begyndelsen af juni, 75 % af befolkningen er afhængig af humanitær bistand, og 17,8 millioner er ramt af fødevaremangel;

C.  der henviser til, at koalitionen under ledelse af Saudi-Arabien siden november 2017 har opretholdt en blokade af al import til det houthi-kontrollerede område med undtagelse af akut humanitær bistand og nødhjælpsudstyr; der henviser til, at selv om denne undtagelse respekteres, er nødhjælp ikke tilstrækkelig, da civilbefolkningen har behov for kommercielt importerede nødvendighedsvarer; der henviser til, at ifølge OCHA er kun 21 % af Yemens brændstofbehov og 68 % af landets behov for fødevareimport blevet opfyldt, siden blokaden begyndte; der henviser til, at houthi-styrker i visse tilfælde har blokeret leveringen af basale lægemidler, fødevarer og humanitær bistand til regeringskontrollerede byer;

D.  der henviser til, at luftangrebet fra den internationale koalition under ledelse af Saudi-Arabien, der dræbte 26 børn og sårede yderligere 19 i eller i nærheden af en skolebus i det nordlige Yemen den 9. august 2018, er blevet betegnet som en "åbenlys krigsforbrydelse" af Human Rights Watch;

E.  der henviser til, at reglerne for krigsførelse forbyder forsætlige og vilkårlige angreb på civile; der henviser til, at konklusionerne fra FN's gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter om Yemen tydeligt peger i retning af, at parterne i den væbnede konflikt har begået – og fortsat begår – krænkelser og forbrydelser i henhold til folkeretten, og at de ansvarlige derfor kan retsforfølges;

F.  der henviser til, at siden marts 2015 er mere end 2 500 børn blevet dræbt, mere end 3 500 børn er blevet lemlæstet eller såret, og et stigende antal børn er blevet rekrutteret af de væbnede styrker på stedet;

G.  der henviser til, at koalitionen under ledelse af Saudi-Arabien bærer ansvaret for dusinvis af vilkårlige og uforholdsmæssige luftangreb, som har dræbt og såret civile og ødelagt hjem, skoler, hospitaler og moskeer, i strid med reglerne for krigsførelse; der henviser til, at situationen i Yemen medfører alvorlige risici for stabiliteten i regionen;

H.  der henviser til, at koalitionen under ledelse af Saudi-Arabien har etableret et netværk af mindst 18 hemmelige detentionscentre i Yemen, hvor de tilbageholdte er blevet udsat for misbrug, herunder korporlige overfald, elektrochok og seksuel vold; der henviser til, at nogle af de indsatte døde kort efter deres anholdelse, og at de angiveligt havde været udsat for tortur; der henviser til, at disse tilbageholdelser, såfremt de har fundet sted i forbindelse med den væbnede konflikt, bør efterforskes som krigsforbrydelser;

I.  der henviser til, at houthiernes de facto-myndigheder har gennemført en systematisk chikanekampagne mod menneskerettighedsforkæmpere, journalister og religiøse mindretal; der henviser til, at 24 yemenitter fra bahai-mindretallet, herunder et barn, er anklaget for lovovertrædelser, der straffes med dødsstraf, men som ikke består i andet end udtryk for deres tro og gennemførelsen af fredelige aktioner;

J.  der henviser til, at houthi-styrker vilkårligt har udsat beboelsesområder for granatangreb, navnlig i Taiz, som har dræbt og såret hundredevis af civile; der henviser til, at de ligeledes har anvendt forbudte personelminer og rekrutteret børn;

K.  der henviser til, at Kamel Jendoubi, formanden for FN's gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter om Yemen, der den 28. august 2018 forelagde en rapport for Menneskerettighedsrådet om menneskerettighedssituationen i landet, har været udsat for en smædekampagne, der har til hensigt at intimidere gruppen af fremtrædende eksperter og så tvivl om dens konklusioner;

L.  der henviser til, at der er indført en international våbenembargo mod de iranskbaserede houthi-styrker, og til, at EU-medlemsstater ifølge EU's 18. årsberetning om våbeneksport fortsat har tilladt overførsler af våben til Saudi-Arabien siden eskaleringen af konflikten, hvilket er i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om våbeneksportkontrol;

M.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sine beslutninger af 25. februar 2016 og 30. november 2017 om situationen i Yemen opfordrede næstformanden/den højtstående repræsentant til at iværksætte et initiativ til indførelse af en EU-våbenembargo over for Saudi-Arabien i overensstemmelse med den fælles holdning 2008/944/FUSP;

N.  der henviser til, at Saudi-Arabien på trods af gentagne opfordringer til at finde en fredelig løsning på krisen har intensiveret sin skræmmekampagne mod de lande, der har valgt at begrænse deres salg af våben, som de frygter vil blive brugt i Yemen og i strid med den humanitære folkeret;

1.  opfordrer alle de stridende parter til at sikre, at alle væbnede styrker under deres ledelse, herunder sikkerhedsmilitser, overholder den humanitære folkeret, standser angreb på civilbefolkningen og civile bygninger, herunder hospitaler, skoler, markeder og moskeer, og undlader at anvende våben, der i sagens natur er vilkårlige, såsom klyngeammunition og landminer;

2.  fordømmer på det kraftigste de luftangreb og blokader, som koalitionen under ledelse af Saudi-Arabien har gennemført på de områder, der kontrolleres af houthi-styrker, eftersom de rammer og direkte skader den yemenitiske civilbefolkning og er i strid med den humanitære folkeret; noterer sig, at disse aktioner har kostet tusindvis af civile liv og gjort landet endnu mere ustabilt, hvilket er blevet udnyttet af terrororganisationer som ISIS/Daesh og al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP);

3.  fordømmer kraftigt houthi-styrkernes destabiliserende og voldelige adfærd, herunder belejringen af byen Taiz, som har haft katastrofale humanitære konsekvenser for befolkningen;

4.  opfordrer alle de involverede parter til øjeblikkeligt at tillade fuld humanitær adgang til de konfliktramte områder, så de nødlidende kan få hjælp; opfordrer Rådet og FN's Sikkerhedsråd til i forlængelse af sin resolution 2216 (2015) at identificere enkeltpersoner, der obstruerer leveringen af humanitær bistand i Yemen, og indføre målrettede sanktioner mod dem;

5.  minder om, at alle udenlandske regeringer, der er indblandet i konflikten i Yemen, især Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, har pligt til at respektere, beskytte og overholde rettighederne for alle personer under deres kontrol, og at både Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater er parter i konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og FN's konvention om barnets rettigheder;

6.  fordømmer på det kraftigste den dokumenterede eksistens af detentionscentre, der drives af militser, som støttes af De Forenede Arabiske Emiraters regering, hvor de indsatte tilsyneladende har været udsat for tortur og tilbageholdt uden rettergang i op til to år; opfordrer indtrængende De Forenede Arabiske Emiraters regering til at underlægge disse faciliteter tilsyn af Yemens anklagemyndighed og til at redegøre for de indsattes skæbne;

7.  opfordrer den særlige domstol i straffesager i det houthi-kontrollerede område Sanaa til at frifinde og løslade Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished og Ahmed Bawazeer, som er blevet bortført med magt, tortureret og idømt dødsstraf efter en klart uretfærdig retssag for angiveligt at have bistået et fjendtligt land;

8.  opfordrer desuden den særlige domstol i straffesager i Sanaa til straks at løslade de 25 tilhængere af bahai-troen, som for øjeblikket tilbageholdes for på fredelig vis at dyrke deres religion, og som er anklaget for lovovertrædelser, for hvilke der gælder dødsstraf;

9.  glæder sig over årsberetningen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om situationen i Yemen, hvorved FN's Menneskerettighedsråd har besluttet at forlænge mandatperioden for gruppen af fremtrædende internationale og regionale eksperter med yderligere et år, som kan fornys efter Menneskerettighedsrådets godkendelse;

10.  opfordrer Den Europæiske Union og alle medlemsstater til at yde sammenhængende, øjeblikkelig og effektiv støtte til gruppen af fremtrædende internationale og regionale eksperter i alle relevante FN-organer, ikke mindst i Menneskerettighedsrådet;

11.  opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre effektive, upartiske og uafhængige undersøgelser af alle påståede krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne og de påståede krænkelser af den humanitære folkeret i overensstemmelse med internationale standarder og med henblik på at bringe straffrihed til ophør;

12.  opfordrer til, at Saudi-Arabiens medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd suspenderes, navnlig i betragtning af landets kommende deltagelse i den universelle regelmæssige gennemgang og i overensstemmelse med de anmodninger, der allerede er blevet fremsat af Europa-Parlamentet;

13.  opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og medlemsstaterne til at fortsætte dialogen med Saudi-Arabien om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; udtrykker sin beredvillighed til at føre en konstruktiv og åben dialog med de saudiarabiske myndigheder om opfyldelsen af deres internationale menneskerettighedsforpligtelser; opfordrer til udveksling af ekspertviden om retlige anliggender med henblik på at styrke beskyttelsen af individuelle rettigheder i Saudi-Arabien;

14.  opfordrer Rådet til at træffe effektive foranstaltninger til at fremme overholdelsen af den humanitære folkeret som fastsat i de relevante EU-retningslinjer; gentager navnlig, at der er behov for en striks anvendelse fra alle EU-medlemsstaters side af de regler, der er fastsat i den fælles holdning 2008/944/FUSP; minder i denne henseende om Europa-Parlamentets beslutninger om situationen i Yemen af 25. februar 2016 og 30. november 2017; opfordrer i denne forbindelse indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant til at foreslå, at Det Europæiske Råd indfører en embargo på alle våben og alt udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse og opretholdelse af den nuværende blokade, som gælder for alle lande, der er involveret i konflikten i Yemen, herunder Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater;

15.  opfordrer Kommissionen, næstformanden/den højtstående repræsentant og Rådet til at handle i internationale fora og træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at få bragt fjendtlighederne til ophør;

16.  forbeholder sig retten til at genoverveje sagen, indtil der er opnået en forhandlet løsning; henstiller, at Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder følger udviklingen af menneskerettighedssituationen i Yemen og udarbejder en betænkning om de krænkelser af menneskerettigheder og borgerlige rettigheder, der er begået i landet;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfstaternes Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

 

(1)

EUT L 35 af 31.1.2018, s. 142.

(2)

EUT L 331 af 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUT L 265 af 11.8.2017, s. 93.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0473.

Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik