Resolutsiooni ettepanek - B8-0445/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0445/2018

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU PROJEKT olukorra kohta Jeemenis

  1.10.2018 - (2018/2853(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0444/2018

  Menetlus : 2018/2853(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0445/2018
  Esitatud tekstid :
  B8-0445/2018
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0445/2018

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis

  (2018/2853(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 25. veebruari 2016. aasta[1] ja 15. juuni 2017. aasta[2] resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis ning 9. juuli 2015. aasta[3] ja 30. novembri 2017. aasta [4] resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis,

  –  võttes arvesse ÜRO Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma 28. augustil 2018. aastal avaldatud aruannet inimõiguste olukorra kohta Jeemenis, sh nende rikkumine ja kuritarvitamine alates 2014. aasta septembrist,

  –  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 24. septembri 2018. aasta aruannet olukorra kohta Jeemenis,

  –  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 13. juuni 2018. aasta ühisavaldust hiljutiste sündmuste kohta Jeemenis Al-Ḩudaydah’ ümbruses,

  –  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige resolutsioone 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo sõnul halveneb humanitaarolukord Jeemenis endiselt iga päevaga, kuna üha rohkem ja rohkem inimesi asustatakse ümber või põgeneb jätkuva vägivalla ja muutuva rindejoone eest;

  B.  arvestades, et ÜRO andmetel on alates juuni algusest Al‑Ḩudaydah kubernerkonnast põgenenud ligikaudu 470 000 inimest, 75% elanikkonnast sõltub humanitaarabist ja 17,8 miljonit inimest ei ole toiduga kindlustatud;

  C.  arvestades, et 2017. aasta novembris kehtestas Saudi Araabia juhitav koalitsioon blokaadi kõikidele al-Houthi mässuliste kontrolli all olevale alale imporditavatele kaupadele, v.a kiireloomuline humanitaar- ja katastroofiabi; arvestades, et isegi kui seda erandit järgitaks, ei ole humanitaarabi üksi piisav, sest tsiviilelanikkond vajab ka kaubanduslikul eesmärgil imporditud esmatarbekaupu; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo andmetel suutis Jeemen pärast blokaadi kehtestamist katta vaid 21% oma kütuse ja 68% imporditavate toidukaupade vajadusest; arvestades, et on juhtumeid, kus al-Houthi mässuliste väed on pidanud kinni hädavajalikud meditsiinitarvete, toidu- ja humanitaarabi saadetised valitsusvägede kontrolli all olevatesse linnadesse;

  D.  arvestades, et Saudi Araabia juhitava rahvusvahelise koalitsiooni poolt 9. augustil 2018 Põhja-Jeemenis korraldatud õhurünnakus sai koolibussis või selle läheduses surma 26 ja vigastada vähemalt 19 last ja selle rünnaku puhul oli organsiatsiooni Human Rights Watch hinnangul tegemist ilmse sõjakuriteoga;

  E.  arvestades, et sõjaõigus keelab tsiviilisikute tahtliku ja valimatu ründamise; arvestades, et ÜRO Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühm rõhutab oma tähelepanekutes, et relvastatud konfliktis osalevad pooled on rahvusvahelise õiguse kohaselt pannud toime - ja teevad seda jätkuvalt - rikkumisi ja kuritegusid ning neis osalenud isikud võib vastutusele võtta;

  F.  arvestades, et alates 2015. aasta märtsist on tapetud rohkem kui 2500 last, üle 3500 lapse on sandistunud või saanud vigastada ning üha rohkem lapsi värvatakse kohapealsete relvastatud vägede liikmeteks;

  G.  arvestades, et Saudi Araabia juhitav koalitsioon kannab vastutust kümnete sõjaõigust rikkuvate valimatute ja ebaproportsionaalsete õhurünnakute eest, mille tagajärjel on hukkunud ja saanud haavata tsiviilisikud ning hävinud kodud, koolid, haiglad ja mošeed; arvestades, et Jeemeni olukord ohustab tõsiselt kogu piirkonna stabiilsust;

  H.  arvestades, et Saudi Araabia juhitav koalitsioon on loonud vähemalt 18 salajasest kinnipidamiskeskusest koosneva võrgustiku Lõuna-Jeemenis, kus on kinnipeetavaid väärkoheldud, sh pekstud, kasutatud elektrišokiseadmeid ja seksuaalvägivalda; arvestades, et osa vange suri kohe pärast vahistamist arvatavasti seetõttu, et neid piinati; arvestades, et neid kinnipidamisi, kui need olid relvakonfliktidega seotud, tuleb uurida kui sõjakuritegusid;

  I.  arvestades, et al-Houthi mässuliste de facto ametivõimud on inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke ja usuvähemusi süstemaatiliselt ahistanud; arvestades, et 24 bahaide vähemusse kuuluvale Jeemeni elanikule, sh ühele lapsele, on esitatud ainuüksi nende usuliste veendumuste ja rahumeelse tegevuse eest süüdistused, mille eest võib nad surma määrata;

  J.  arvestades, et al-Houthi mässuliste väed on valimatult pommitanud alasid, kus elab vaid tsiviilelanikkond, eriti Ta‘izzis, ning tapnud ja vigastanud sadu kodanikke; arvestades, et nad on kasutanud ka keelustatud jalaväemiine ja värvanud lapsi;

  K.  arvestades, et ÜRO Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühm esitas 28. augustil 2018. aastal aruande ÜRO Inimõiguste Nõukogule inimõiguste olukorra kohta Jeemenis ja et selle rühma esimees Kamel Jendoubi on laimukampaania ohver, mille eesmärk on hirmutada väljapaistvate ekspertide rühma liikmeid ja seada nende tähelepanekud kahtluse alla;

  L.  arvestades, et al-Houthi mässuliste vägede, keda toetab Iraan, suhtes kehtib rahvusvaheline relvaembargo ja vastavalt relvaeksporti käsitlevale 18. ELi aastaaruandele on ELi liikmesriigid ka pärast konflikti teravnemist jätkuvalt lubanud Saudi Araabiasse relvi tarnida, millega rikutakse nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP relvaekspordi kontrolli kohta;

  M.  arvestades, et Euroopa Parlament palus oma 25. veebruari 2016. aasta ja 30. novembri 2017. aasta resolutsioonis olukorra kohta Jeemenis, et asepresident ja kõrge esindaja käivitaks kooskõlas ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP algatuse, mille eesmärk on kehtestada ELi relvaembargo Saudi Araabiale;

  N.  arvestades, et vaatamata korduvatele kutsetele leida kriisile rahumeelne lahendus, on Saudi Araabia hoopis tugevdanud nende riikide vastu suunatud hirmutamiskampaaniaid, kes on otsustanud piirata relvade müüki kahtluse korral, et neid relvi võidaks kasutada Jeemenis, mis on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega;

  1.  palub kõigil konfliktis osalevatel pooltel tagada, et kõik nende kontrolli all olevad relvastatud jõud, sh turvalisust tagavad relvastatud rühmitused, järgivad rahvusvahelist humanitaarõigust, lõpetavad tsiviilelanikkonna ja -hoonete (sh haiglate, koolide, turgude ja mošeed) ründamise ja loobuvad relvade kasutamisest, mille sihtmärgid on valimatud, nt kobarlahingumoon ja jalaväemiinid;

  2.  mõistab teravalt hukka õhurünnakud ja Saudi Araabia juhitava rahvusvahelise koalitsiooni kehtestatud blokaadi al-Houthi mässuliste vägede poolt kontrollitavale alale, kuna nende eesmärk on tabada Jeemeni tsiviilelanikkonda ja sellele otsest kahju põhjustada ning need on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega; märgib, et need meetmed on põhjustanud tuhandete tsiviilisikute hukkumise ja süvendanud riigi ebastabiilsust, mida on ära kasutanud terrori- ja äärmusorganisatsioonid, nagu ISIS/Daesh ja Araabia poolsaare Al Qaeda;

  3.  mõistab samuti teravalt hukka al-Houthi mässuliste vägede destabiliseeriva ja vägivaldse tegevuse, sh Ta‘izzi linna sissepiiramise, millel on olnud selle elanike jaoks hukatuslikud humanitaartagajärjed;

  4.  kutsub kõiki osalisi üles muutma humanitaarabi vahetult ja täielikult kättesaadavaks kõigis konfliktist mõjutatud piirkondades, et aidata abi vajavat elanikkonda; palub nõukogul ja ÜRO Julgeolekunõukogul teha ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015) rakendamisel kindlaks isikud, kes takistavad humanitaarabi kohaletoimetamist Jeemenisse, ja kehtestada nende suhtes sihipärased sanktsioonid;

  5.  tuletab meelde, et kõigil Jeemeni konfliktis osalevatel teiste riikide valitsustel, eelkõige Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide valitsustel, on kohustus austada, kaitsta ja järgida kõigi nende kontrolli all olevate isikute õigusi ja et nii Saudi Araabia kui ka Araabia Ühendemiraadid on allkirjastanud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni;

  6.  mõistab hukka kinnipidamiskeskuste dokumenteeritud olemasolu ja nende käitamise relvastatud rühmituste poolt, keda toetab Araabia Ühendemiraatide valitsus ning asjaolu, et nendes keskustes kinnipeetavaid väidetavalt piinatakse ja hoitakse kohtumõistmiseta kinni kuni kaks aastat; nõuab, et Araabia Ühendemiraatide valitsus annaks need keskused Jeemeni peaprokuröri järelevalve alla ja annaks aru kinnipeetud isikute saatuse kohta;

  7.  palub kriminaalasjade erikohtul al-Houthi mässuliste kontrollitaval alal Sanaas õigeks mõista ja vabastada Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished ja Ahmed Bawazeer, keda peeti meelevaldselt kinni, piinati ja kes mõisteti pärast ebaõiglast kohtuprotsessi vaenuliku riigi väidetava abistamise eest surma;

  8.  palub kriminaalasjade erikohtul Sanaas vabastada viivitamata 25 bahaisti, keda peetakse praegu kinni oma usu rahumeelse järgimise pärast ja kes võidakse neile esitatud süüdituste alusel surma mõista;

  9.  kiidab heaks ÜRO inimõiguste ülemvoliniku aastaaruande olukorra kohta Jeemenis, kus ÜRO Inimõiguste Nõukogu otsustas pikendada väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma volitusi veel üheks aastaks, kusjuures Inimõiguste Nõukogu loal võib volitusi veelgi pikendada;

  10.  nõuab, et Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid tagaksid väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühmale sidusa, kiire ja tõhusa toetuse kõikides vastavates ÜRO organistes, eelkõige Inimõiguste Nõukogus;

  11.  palub kõikidel relvastatud konflikti pooltel võtta vajalikke meetmeid selleks, et tagada inimõiguste kõikide väidetavate rikkumiste ja kuritarvituste, samuti rahvusvahelise humanitaarõiguse väidetavate rikkumiste tõhusaks, erapooletuks ja sõltumatuks uurimiseks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, et lõpetada karistamatus;

  12.  nõuab, et Saudi Araabia liikmesus ÜRO Inimõiguste Nõukogus peatataks, eriti seoses riigi eelseisva osalemisega üldise korrapärase läbivaatamise protsessis ja kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt juba esitatud nõudmistega;

  13.  nõuab, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid jätkaksid Saudi Araabiaga inimõigusi ja põhiõigusi käsitlevat dialoogi; väljendab oma valmisolekut astuda konstruktiivsesse ja avatud dialoogi Saudi Araabia ametiasutustega, et arutada nende rahvusvaheliste kohustuste täitmist inimõiguste valdkonnas; nõuab oskusteabe vahetamist kohtuasjadega seotud ja õiguslikes küsimustes, et tugevdada üksikisiku õiguste kaitset Saudi Araabias;

  14.  palub nõukogul edendada tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; rõhutab eriti, et kõik ELi liikmesriigid peavad rangelt kohaldama eeskirju, mis on sätestatud ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP; osutab siinkohal uuesti oma 25. veebruari 2016. aasta ja 30. novembri 2017. aasta resolutsioonile olukorra kohta Jeemenis; nõuab sellega seoses, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teeks Euroopa Ülemkogule ettepaneku kehtestada embargo relvadele ja varustusele, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, ja jätta kehtima praegune embargo kõikidele Jeemeni konflikti kaasatud riikidele, k.a Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid;

  15.  palub komisjonil, komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning nõukogul osaleda rahvusvahelistes foorumites ja võtta kõik vajalikud meetmed, et lõpetada vaen;

  16.  jätab endale õiguse see küsimus uuesti läbi vaadata, kuni lõpuks läbirääkimiste teel lahendus leitakse; soovitab, et inimõiguste allkomisjon jälgiks inimõiguste olukorra arengut Jeemenis ning koostaks raporti inim- ja kodanikuõiguste rikkumise kohta selles riigis;

  17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogule, Araabia Riikide Liigale ja Jeemeni valitsusele.

  Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika