Menettely : 2018/2853(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0445/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0445/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0383

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 263kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom S&D -ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))  
B8‑0445/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 25. helmikuuta 2016(1) ja 15. kesäkuuta 2017(2) antamansa päätöslauselmat Jemenin humanitaarisesta tilanteesta sekä 9. heinäkuuta 2015(3) ja 30. marraskuuta 2017(4) antamansa päätöslauselmat Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 28. elokuuta 2018 julkistetun YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisen merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista Jemenin asiantuntijoista koostuvan riippumattoman ryhmän raportin Jemenin ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien rikkomukset ja väärinkäytökset syyskuusta 2014 lähtien,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 24. syyskuuta 2018 esittämän vuosikertomuksen Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 13. kesäkuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Hodeidan, Jemen, ympäristössä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemen-päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselmat 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) mukaan Jemenin humanitaarinen tilanne heikkenee päivittäin yhä useampien ihmisten joutuessa siirtymään asuinseuduiltaan paetakseen väkivaltaisuuksia ja muuttuvia rintamalinjoja;

B.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan kesäkuun alun jälkeen lähes 470 000 ihmistä on paennut Hodeidan hallintoalueelta, että 75 prosenttia väestöstä on riippuvainen humanitaarisesta avusta ja 17,8 miljoonaa ihmistä kärsii elintarvikepulasta;

C.  toteaa, että Saudi-Arabian johtaman liittouman marraskuussa 2017 aloittaman saarron johdosta kaikki tuonti huthien valvomalle alueelle on keskeytynyt ”kiireellisiä humanitaarisia ja hätäapumateriaaleja” lukuun ottamatta; toteaa, että vaikka kyseistä poikkeusta noudatettaisiinkin, pelkkä humanitaarinen apu ei riitä, sillä siviiliväestö tarvitsee kaupallisesti tuotuja perushyödykkeitä; ottaa huomioon, että OCHAn mukaan saarron aikana Jemen on vastaanottanut vain 21 prosenttia tarvitsemastaan polttoaineesta ja 68 prosenttia tarvitsemastaan elintarviketuonnista; toteaa, että huthijoukot ovat eräissä tapauksissa estäneet keskeisten lääkintä- ja elintarvikkeiden sekä humanitaarisen avun toimitukset hallituksen valvomiin kaupunkeihin;

D.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch -järjestö pitää ”ilmeisenä sotarikoksena” Saudi-Arabian johtaman kansainvälisen liittouman 9. elokuuta 2018 tekemää ilmaiskua, joka osui koulubussiin tai sen lähistölle Pohjois-Jemenissä ja jossa 26 lasta kuoli ja 19 loukkaantui;

E.  ottaa huomioon, että sodankäyntiä koskevan oikeuden mukaan tahalliset ja summittaiset hyökkäykset siviilejä vastaan ovat kiellettyjä; ottaa huomioon, että merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista asiantuntijoista koostuvan riippumattoman ryhmän havaintojen mukaan on hyvin todennäköistä, että aseellisen konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet ja syyllistyvät yhä kansainvälisen oikeuden vastaisiin rikkomuksiin ja rikoksiin ja että näin ollen niitä tekeviä henkilöitä voidaan syyttää oikeudessa;

F.  toteaa, että maaliskuun 2015 jälkeen on surmattu yli 2 500 lasta, yli 3 500 lasta on vammautunut tai loukkaantunut ja paikalla olevien asejoukkojen värväämien lasten määrä kasvaa jatkuvasti;

G.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama liittoutuma on vastuussa kymmenistä summittaisista ja kohtuuttomista ilmaiskuista, joilla on surmattu ja haavoitettu siviilejä, tuhottu koteja, kouluja, sairaaloita ja moskeijoita sodankäyntiä koskevan oikeuden vastaisesti; toteaa, että Jemenin tilanne vaarantaa vakavalla tavalla koko alueen vakauden;

H.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama liittoutuma on luonut Etelä-Jemenissä vähintään 18 salaisesta säilöönottoyksiköstä koostuvan verkoston, jossa vankeja kohdellaan huonosti ja heitä muun muassa pahoinpidellään, heille annetaan sähköiskuja ja heihin kohdistetaan seksuaalista väkivaltaa; toteaa, että eräät vangit kuolivat pian kiinniottonsa jälkeen ja että heitä oli ilmeisesti kidutettu; katsoo, että koska nämä vangitsemiset liittyivät aseelliseen konfliktiin, niitä olisi tutkittava sotarikoksina;

I.  toteaa, että huthien tosiasialliset viranomaiset ovat kampanjoineet järjestelmällisesti ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan; toteaa, että 24:ää bahai-vähemmistöön kuuluvaa Jemenin kansalaista, joista yksi on lapsi, vastaan esitettiin heidän vakaumustensa ja rauhanomaisten toimiensa takia syytteitä, jotka voivat johtaa kuolemantuomioon;

J.  ottaa huomioon, että huthijoukot ovat pommittaneet summittaisesti siviiliväestön asuttamia alueita erityisesti Taizzissa ja surmanneet ja haavoittaneet siten satoja siviilejä; toteaa joukkojen käyttäneen kiellettyjä jalkaväkimiinoja ja värvänneen lapsia;

K.  toteaa, että merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista Jemenin asiantuntijoista koostuvan riippumattoman ryhmän puheenjohtaja Kamel Jendoubi, joka luovutti 28. elokuuta 2018 ihmisoikeusneuvostolle raportin maan ihmisoikeustilanteesta, on joutunut loanheittokampanjan kohteeksi ja että kyseisellä kampanjalla pyritään pelottelemaan merkittävien asiantuntijoiden ryhmää ja kyseenalaistamaan sen tekemät havainnot;

L.  ottaa huomioon, että Iranian tukemiin huthijoukkoihin kohdistuu kansainvälinen asevientikielto ja että kahdeksannentoista EU:n vuosikertomuksen aseviennistä mukaan EU:n jäsenvaltiot ovat edelleen sallineet aseiden siirtämisen Saudi-Arabiaan konfliktin yltymisen jälkeenkin, mikä on vastoin aseviennin valvonnasta 8. joulukuuta 2008 annettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP;

M.  ottaa huomioon, että parlamentti kehotti 25. helmikuuta 2016 ja 30. marraskuuta 2017 Jemenin humanitaarisesta tilanteesta antamissaan päätöslauselmissa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään aloitteen Saudi-Arabian asettamiseksi EU:n asevientikieltoon yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisesti;

N.  ottaa huomioon, että huolimatta toistuvista kehotuksista ratkaista kriisi rauhanomaisesti Saudi-Arabia on kiihdyttänyt pelottelukampanjoitaan niitä maita vastaan, jotka päättivät rajoittaa aseiden myyntiä tapauksissa, joissa ne epäilivät niitä voitavan käyttää Jemenissä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisesti;

1.  kehottaa kaikkia sotaakäyviä osapuolia varmistamaan, että kaikki niiden valvonnassa olevat aseelliset joukot, myös turvallisuudesta vastaavat miliisijoukot, noudattavat kansainvälistä humanitaarista oikeutta, lakkaavat kohdistamasta toimia siviiliväestöä ja siviilirakennuksia, kuten sairaaloita, kouluja, toreja ja moskeijoita, vastaan ja pidättyvät käyttämästä aseita, jotka ovat luonteeltaan erottelemattomia, kuten rypäleammukset ja maamiinat;

2.  tuomitsee jyrkästi Saudi-Arabian johtaman kansainvälisen liittoutuman ilmaiskut ja sen ylläpitämän huthijoukkojen hallussa olevan alueen saarron, sillä se kohdistuu Jemenin siviiliväestöön ja aiheuttaa sille välitöntä vahinkoa ja on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastainen; toteaa, että tällaiset toimet aiheuttivat tuhansia siviiliuhreja ja pahensivat maan epävakautta, jota terrorijärjestöt, kuten Isis/Da’esh ja Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP), ovat käyttäneet hyväksi;

3.  tuomitsee jyrkästi huthijoukkojen toteuttamat epävakautta lisäävät väkivaltaiset toimet, mukaan lukien Taizin kaupungin saarto, josta on aiheutunut tuhoisia humanitaarisia seurauksia sen asukkaille;

4.  kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan välittömästi täysimääräisen humanitaarisen avun pääsyn konfliktialueille, jotta avun tarpeessa olevia voidaan auttaa; kehottaa neuvostoa ja YK:n turvallisuusneuvostoa nimeämään päätöslauselmansa 2216(2015) täytäntöönpanon yhteydessä henkilöt, jotka estävät humanitaarisen avun toimittamisen Jemeniin ja määräämään heihin kohdennettuja seuraamuksia;

5.  muistuttaa, että kaikilla Jemenin konfliktissa mukana olevilla ulkomaisilla hallituksilla, erityisesti Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksilla, on velvollisuus kunnioittaa ja suojella kaikkien niiden valvomilla alueilla oleskelevien henkilöiden oikeuksia ja panna ne täytäntöön, ja huomauttaa, että niin Saudi-Arabia kuin Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat allekirjoittaneet kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen;

6.  tuomitsee voimakkaasti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksen tukemien miliisien ylläpitämät, todistetusti olemassa olevat säilöönottoyksiköt, joissa vankeja väitetään kidutettavan ja pidettävän ilman oikeudenkäyntiä jopa kahden vuoden ajan; vaatii Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitusta saattamaan kyseiset yksiköt Jemenin yleisen syyttäjän valvontaan ja tekemään selkoa vangittuna pidettyjen kohtaloista;

7.  kehottaa huthien valvomalla alueella Sanaassa toimivaa erityistä rikostuomioistuinta vapauttamaan syytteistä ja päästämään vapaaksi Asmaa al-Omeissyn, Saeed al-Ruwaishedin ja Ahmed Bawazeerin, jotka siepattiin, joita kidutettiin ja jotka tuomittiin kuolemaan räikeästi epäoikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä, jossa heitä syytettiin vihollismaan auttamisesta;

8.  kehottaa lisäksi Sanaan erityisrikostuomioistuinta vapauttamaan välittömästi bahai-uskon tunnustajat, joita pidetään tällä hetkellä vangittuina uskontonsa rauhanomaisen harjoittamisen vuoksi ja joita uhkaavat kuolemalla rangaistavat syytteet;

9.  on tyytyväinen YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomukseen Jemenin tilanteesta sekä siinä vahvistettuun päätökseen jatkaa merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista Jemenin asiantuntijoista koostuvan riippumattoman ryhmän toimikautta vuodella ja ottaa käyttöön järjestely, jonka mukaan ihmisoikeusneuvosto voi valtuuttaa toimikauden jatkamisen;

10.  kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita tarjoamaan Yhdistyneiden kansakuntien riippumattomalle asiantuntijaryhmälle johdonmukaista, nopeaa ja tehokasta apua kaikissa asiaan liittyvissä YK:n elimissä ja etenkin ihmisoikeusneuvostossa;

11.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia ryhtymään tarvittaviin toimiin tehokkaan, puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan varmistamiseksi kaikkien väitettyjen ihmisoikeusloukkausten ja -väärinkäytösten sekä väitettyjen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten osalta kansainvälisten normien mukaisesti ja rankaisemattomuuden lopettamiseksi;

12.  vaatii keskeyttämään Saudi-Arabian jäsenyyden ihmisoikeusneuvostossa erityisesti kun otetaan huomioon maan osallistuminen tulevaan yleiseen määräaikaisarviointiin ja Euroopan parlamentin jo esittämät pyynnöt keskeyttää jäsenyys;

13.  kehottaa varapuheenjohtaja / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita jatkamaan Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja perusvapauksista; ilmaisee olevansa valmis käymään rakentavaa ja avointa vuoropuhelua Saudi-Arabian viranomaisten kanssa maan kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten täytäntöönpanosta; edellyttää oikeuslaitosta ja oikeudellisia kysymyksiä koskevaa asiantuntijavaihtoa, jotta Saudi-Arabiassa voidaan lujittaa yksilön oikeuksien suojaa;

14.  kehottaa neuvostoa toteuttamaan vaikuttavia toimia, joilla edistetään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista asiaa koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti; toistaa eritoten, että EU:n kaikkien jäsenvaltioiden on sovellettava tiukasti yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettuja sääntöjä; palauttaa tässä yhteydessä mieliin 25. helmikuuta 2016 ja 30. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselmat Jemenin tilanteesta; kehottaa tässä yhteydessä korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ehdottamaan, että neuvosto asettaa kaikille Jemenin konfliktin osapuolille, myös Saudi-Arabialle ja Yhdistyneille arabiemiirikunnille, aseiden ja kansallisiin tukahduttamistoimiin ja meneillään olevan saarron ylläpitämiseen soveltuvien tarvikkeiden vientikiellon;

15.  kehottaa komissiota, korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja neuvostoa ryhtymään kaikilla kansainvälisillä foorumeilla tarvittaviin toimiin vihollisuuksien lopettamiseksi;

16.  pitää itsellään oikeuden harkita asiaa uudelleen kunnes on päästy neuvotteluratkaisuun; suosittelee, että ihmisoikeuksien alivaliokunta seuraisi Jemenin ihmisoikeustilanteen kehittymistä sekä laatimaan raportin maassa todetuista ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien rikkomuksista;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.

(1)

EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.

(2)

EUVL C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUVL C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0473.

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö