Procedūra : 2018/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0445/2018

Pateikti tekstai :

B8-0445/2018

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0383

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 415kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene  (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene  (2018/2853(RSP))  
B8-0445/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2016 m. vasario 25 d.(1) bei 2017 m. birželio 15 d.(2) rezoliucijas dėl humanitarinės padėties Jemene ir 2015 m. liepos 9 d.(3) bei 2017 m. lapkričio 30 d.(4) rezoliucijas dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 28 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos Žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemeno klausimais ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Jemene, įskaitant nuo 2014 m. rugsėjo mėn. užfiksuotus pažeidimų ir nusižengimų atvejus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 24 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso 2018 m. birželio 13 d. bendrą pareiškimą dėl pastarojo meto įvykių šalia Chudaidos (Jemenas),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į rezoliucijas Nr. 2216 (2015), 2201 (2015) ir 2140 (2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) teigimu, humanitarinė padėtis Jemene toliau kasdien blogėja, nes vis daugiau žmonių perkeliama ir bėga nuo tebesitęsiančio smurto ir nestabilių fronto linijų;

B.  kadangi, JT duomenimis, nuo birželio pradžios beveik 470 000 žmonių paliko Chudaidos guberniją ir 75 proc. gyventojų priklauso nuo humanitarinės pagalbos, o 17,8 mln. gyventojų neužtikrinamas aprūpinimas maistu;

C.  kadangi nuo 2017 m. lapkričio mėn. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija vykdo visų prekių importo į husių kontroliuojamą teritoriją blokadą ir išimtį taiko tik skubiems humanitariniams ir pagalbos reikmenims; kadangi, net jei šios išimties būtų laikomasi, vien humanitarinės pagalbos nepakanka, nes civiliams gyventojams reikia komerciniais tikslais importuojamų būtiniausių prekių; kadangi, remiantis OCHA, Jemenui nuo blokados pradžios pavyksta patenkinti tik 21 proc. degalų poreikių ir 68 proc. maisto importo poreikių; kadangi kai kada husių pajėgos neleidžia į vyriausybės kontroliuojamus miestus pristatyti svarbiausių medicininių prekių, maisto ir humanitarinės pagalbos;

D.  kadangi, „Human Rights Watch“ organizacijos manymu, 2018 m. rugpjūčio 9 d. Saudo Arabijos vadovaujamos tarptautinis koalicijos aviacijos antpuolis šiaurės Jemene, kurio metu mokykliniame autobuse ir šalia jo žuvo 26 vaikai ir dar bent 19 vaikų sužeista, yra aiškus karo nusikaltimas;

E.  kadangi pagal ginkluotų konfliktų teisę draudžiama prieš civilius rengti tyčinius išpuolius nesirenkant taikinių; kadangi Jungtinių Tautų Žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemeno klausimais išvados aiškiai rodo, kad ginkluoto konflikto šalys vykdė ir tebevykdė tarptautinės teisės pažeidimus ir nusikaltimus, o jų vykdytojai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

F.  kadangi nuo 2015 m. kovo mėn. daugiau nei 2 500 vaikų žuvo, per 3 500 buvo suluošinti arba sužaloti ir vis daugiau vaikų yra užverbuojami vietos ginkluotųjų pajėgų;

G.  kadangi Saudo Arabijos vadovaujamai koalicijai tenka atsakomybė už dešimtis pažeidžiant ginkluotųjų konfliktų teisę įvykdytų beatodairiškų ir neproporcingų aviacijos išpuolių, dėl kurių žuvo ir sužeisti civiliai gyventojai sunaikinti namai, mokyklos, ligoninės ir mečetės; kadangi dėl padėties Jemene kyla didelis pavojus stabilumu visame regione;

H.  kadangi Saudo Arabijos vadovaujama koalicija pietų Jemene sukūrė ne mažiau kaip 18 slaptų sulaikymo centrų, kuriame laikomi sulaikytieji patiria netinkamą elgesį, įskaitant mušimą, elektros šoko naudojimą ir seksualinį smurtą, tinklą; kadangi kai kurie kaliniai mirė netrukus po jų suėmimo, regis, po kankinimų; kadangi šie sulaikymai, jei jie įvyko ginkluoto konflikto aplinkybėmis, turėtų būti tiriami kaip karo nusikaltimai;

I.  kadangi husių faktinės valdžios institucijos vykdo sisteminę žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų ir religinių mažumų atstovų bauginimo kampaniją; kadangi 24-iems bahajų mažumai priklausantiems Jemeno gyventojams, įskaitant vieną vaiką, pateikti kaltinimai, kuriais remiantis jiems gali būti skirta mirties bausmė vien dėl jų tikėjimo ir taikiai vykdytos veiklos;

J.  kadangi husių pajėgos beatodairiškai apšaudė civilių gyventojų teritorijas, ypač Taize, ir tokiu būdu nužudė ir sužeidė šimtus civilių gyventojų; kadangi jos taip pat naudoja uždraustas priešpėstines minas ir verbuoja vaikus;

K.  kadangi prieš 2018 m. rugpjūčio 28 d. pateikusį Žmogaus teisių tarybai ataskaitą „Žmogaus teisių padėtis Jemene“ Jungtinių Tautų Žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemeno klausimais pirmininką Kamelį Jendoubi vykdoma šmeižto kampanija, kuria siekiama bauginti Žinomų ekspertų grupę ir sukelti abejonių dėl jos išvadų;

L.  kadangi Irano remiamoms husių pajėgoms paskelbtas tarptautinis ginklų embargas ir, remiantis 18-ąja ES metine ginklų eksporto ataskaita, paaštrėjus konfliktui ES valstybės narės toliau leido perduoti ginklus Saudo Arabijai, pažeisdamos 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto kontrolės;

M.  kadangi 2016 m. vasario 25 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. Parlamento rezoliucijose dėl padėties Jemene Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė raginama imtis iniciatyvos, kuria siekiama nustatyti Saudo Arabijai ES ginklų embargą, vadovaujantis Bendrąja pozicija 2008/944/BUSP;

N.  kadangi, nepaisant nuolatinių raginimų taikiai išspręsti krizę, Saudo Arabija suintensyvino savo bauginimo kampanijas, nukreiptas prieš tas šalis, kurios nusprendė apriboti ginklų, kurie, tų šalių manymu, gali būti naudojami Jemene pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę, pardavimą;

1.  ragina visas ginkluoto konflikto šalis užtikrinti, kad visos jų kontroliuojamos ginkluotosios pajėgos, įskaitant nereguliarias saugumo pajėgas, laikytųsi tarptautinės humanitarinės teisės, nenukreiptų išpuolių prieš civilius gyventojus ir civilinės paskirties pastatus, įskaitant ligonines, mokyklas, turgus ir mečetes, taip pat nenaudotų iš esmės nesirinktinai veikiančių ginklų, pavyzdžiui, kasetinių šaudmenų ir sausumos minų;

2.  griežtai smerkia prieš husių kontroliuojamą teritoriją Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos vykdomus aviacijos išpuolius ir blokadą, nes šios priemonės yra tikslinės, daro tiesioginę žalą Jemeno civiliams gyventojams ir neatitinka tarptautinės humanitarinės teisės; pažymi, kad dėl šių veiksmų patirta tūkstančiai civilių gyventojų aukų ir padidintas šalies nestabilumas, o tuo pasinaudojo teroristinės organizacijos, pavyzdžiui, ISIS („Da‘esh“) ir „Arabijos pusiasalio Al Kaida“;

3.  griežtai smerkia destabilizuojančius ir smurtinius husių pajėgų veiksmus, įskaitant Taizo apgultį, dėl kurios šio miesto gyventojai susiduria su pražūtingomis humanitarinėmis pasekmėmis;

4.  ragina visas susijusias šalis sudaryti galimybę visapusiškai ir skubiai humanitarinės pagalbos prieigai prie konfliktų apimtų teritorijų, kad ji padėtų tiems, kuriems jos reikia; ragina Tarybą ir JT Saugumo Tarybą, įgyvendinant JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2216 (2015), nustatyti asmenis, trukdančius teikti humanitarinę pagalbą Jemenui, ir taikyti jiems tikslines sankcijas;

5.  primena, kad visos konflikte Jemene dalyvaujančios užsienio valstybės (visų pirma Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai) privalo gerbti, saugoti ir įgyvendinti visų jų kontroliuojamų asmenų teises ir kad tiek Saudo Arabija, tiek Jungtiniai Arabų Emyratai yra pasirašę Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei JT Vaiko teisių konvenciją;

6.  griežtai smerkia dokumentais patvirtintą sulaikymo centrų veiklą, kurią vykdo Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės remiamos nereguliarios pajėgos (kaip pranešama, juose sulaikytieji kankinami ir iki dvejų metų kalinami be teismo proceso); primygtinai ragina Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybę perduoti šių įstaigų priežiūrą Jemeno generaliniam prokurorui ir atsiskaityti už sulaikytų asmenų padėtį;

7.  ragina husių kontroliuojamoje teritorijoje Sanoje veikiantį specializuotą baudžiamųjų bylų teismą išteisinti ir išlaisvinti priverstinai dingusius Asmaą al-Omeissy, Saeedą al-Ruwaishedą ir Ahmedą Bawazeerą, kurie buvo pagrobti, kankinami ir po visiškai neteisingo bylos nagrinėjimo nuteisti mirties bausme už įtariamą pagalbą priešiškai valstybei;

8.  be to, ragina specializuotą baudžiamųjų bylų teismą Sanoje nedelsiant išlaisvinti 25 bahajų tikinčiuosius, kurie šiuo metu kalinami dėl to, kad taikiai išpažino savo religiją, ir kuriems pateikti kaltinimai, už kuriuos baudžiama mirtimi;

9.  palankiai vertina JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl padėties Jemene, kurioje JT žmogaus teisių taryba nusprendė pratęsti Žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės įgaliojimus dar vienai vienerių metų kadencijai, kuri Žmogaus teisių tarybos leidimu gali būti pratęsta;

10.  ragina Europos Sąjungą ir visas valstybes nares visuose susijusiuose JT organuose ir ypač Žmogaus teisių taryboje teikti darnią, greitą ir veiksmingą paramą Žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupei;

11.  siekiant nutraukti nebaudžiamumą, primygtinai ragina visas ginkluoto konflikto šalis imtis visų būtinų priemonių užtikrinant, kad būtų atliekami veiksmingi, nešališki ir nepriklausomi visų įtariamų žmogaus teisių pažeidimų ir nusižengimų žmogaus teisėms bei įtariamų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimai, laikantis tarptautinių standartų;

12.  ragina sustabdyti Saudo Arabijos narystę JT žmogaus teisių taryboje, ypač atsižvelgiant į būsimą šalies dalyvavimą visuotinio periodinio vertinimo procese ir Europos Parlamento jau pateiktus prašymus;

13.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares toliau vykdyti dialogą su Saudo Arabija žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių klausimais; pareiškia, kad yra pasirengęs vykdyti konstruktyvų ir atvirą dialogą su Saudo Arabijos valdžios institucijomis dėl jų tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje įgyvendinimo; ragina keistis ekspertinėmis žiniomis teismų ir teisės klausimais, kad Saudo Arabijoje būtų sustiprinta asmenų teisių apsauga;

14.  ragina Tarybą veiksmingai skatinti laikytis tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, kaip numatyta atitinkamose ES gairėse; pirmiausia pakartoja, kad visos ES valstybės narės turi griežtai taikyti Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytas taisykles; šiuo klausimu primena 2016 m. vasario 25 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. Parlamento rezoliucijas dėl padėties Jemene; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę pasiūlyti Europos Vadovų Tarybai nustatyti embargą bet kokiems ginklams ir įrangai, kurie gali būti naudojami vidaus represijoms vykdyti ir dabartinei blokadai palaikyti, taikant šį embargą visoms konflikte Jemene dalyvaujančioms šalims, įskaitant Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emyratus;

15.  ragina Komisiją, Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausiąją įgaliotinę bei Tarybą veikti tarptautiniuose forumuose, imantis visų veiksmų, būtinų karo veiksmams užbaigti;

16.  pasilieka teisę vėl svarstyti šį klausimo, kol derybų proceso metu nebus pasiektas sprendimas; rekomenduoja, kad Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitetis stebėtų žmogaus teisių raidą Jemene ir parengtų pranešimą apie žmogaus ir pilietinių teisių pažeidimus šalyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybai, Arabų Valstybių Lygai ir Jemeno vyriausybei.

(1)

OL L 35, 2018 1 31, p. 142.

(2)

OL C 331, 2018 9 18, p. 146.

(3)

OL L 265, 2017 8 11, p. 93.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0473.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika