Procedūra : 2018/2853(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0445/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0445/2018

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0383

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 482kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))  
B8-0445/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu un jo īpaši 2017. gada 15. jūnija(1) un 2016. gada 25. februāra(2) rezolūcijas par humanitāro situāciju Jemenā un 2015. gada 9. jūlija(3) un 2017. gada 30. novembra rezolūcijas(4) par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes Jemenai veltīto eminento starptautisko un reģionālo ekspertu grupas ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Jemenā, tostarp par pārkāpumiem un ļaunprātībām kopš 2014. gada septembra, kas publicēts 2018. gada 28. augstā,

–  ņemot vērā 2018. gada 24. septembra ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos gadskārtējo ziņojumu par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 25. jūnija secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanidisa 2018. gada 13. jūnija kopīgo paziņojumu par jaunākajiem notikumiem Hudeidas apgabalā, Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši Rezolūciju Nr. 2216 (2015), Rezolūciju Nr. 2201 (2015) un Rezolūciju Nr. 2140 (2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) aplēsēm humanitārā situācija Jemenā ar katru dienu turpina pasliktināties un aizvien vairāk un vairāk cilvēku tiek pārvietoti un bēg no vardarbības un frontes līnijām, kas mainās;

B.  tā kā saskaņā ar ANO aplēsēm kopš jūnija sākuma Hudeidas apgabalu ir atstājuši gandrīz 470 000 cilvēku, 75 % iedzīvotāju ir atkarīgi no humānās palīdzības un 17,8 miljoniem trūkst pārtikas;

C.  tā kā kopš 2017. gada novembra Saūda Arābijas vadītā koalīcija bloķē importa piegādi hūsītu kontrolētajām teritorijām un vienīgais izņēmums ir tikai paši nepieciešamākie humānie un stāvokļa atvieglošanas sūtījumi; tā kā pat tad, ja šis izņēmums tiek respektēts, ar humāno palīdzību vien nepietiek, jo civiliedzīvotājiem ir nepieciešamas importētas pirmās nepieciešamības preces; tā kā saskaņā ar OCHA kopš blokādes sākuma Jemena ir spējusi apmierināt tikai 21 % no degvielas pieprasījuma un 68 % no importētās pārtikas vajadzībām; tā kā dažos gadījumos hūsītu spēki ir bloķējuši būtiski svarīgo medicīnas krājumu, pārtikas un humānās palīdzības piegādi valdības kontrolētajām pilsētām;

D.  tā kā Saūda Arābijas vadītās starptautiskās koalīcijas īstenotajā gaisa uzbrukumā 2018. gada 9. augustā raķete trāpīja skolēnu autobusam un 26 bērni gāja bojā, bet vismaz 19 tika ievainoti, un organizācija Human Rights Watch to ir nodēvējusi par nepārprotamu kara noziegumu;

E.  tā kā saskaņā ar kara tiesībām ir aizliegts ar nolūku vērst neselektīvus uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem; tā kā ANO Cilvēktiesību padomes Jemenai veltīto eminento starptautisko un reģionālo ekspertu grupa ir konstatējusi, ka bruņotā konflikta puses ir pārkāpušas un turpina pārkāpt starptautiskās tiesības un ka līdz ar to pārkāpumos vainojamos var saukt pie atbildības;

F.  tā kā kopš 2015. gada marta 2500 bērni ir zaudējuši dzīvību un vairāk nekā 3500 bērni ir sakropļoti vai guvuši ievainojumus un bruņotie spēki rekrutē aizvien lielāku skaitu bērnu;

G.  tā kā Saūda Arābijas vadītā koalīcija ir atbildīga par vairākiem neselektīviem un nesamērīgiem gaisa uzbrukumiem, kuros, pārkāpjot kara likumus, gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji un sagrautas mājas, skolas, slimnīcas un mošejas; tā kā situācija Jemenā nopietni apdraud plašāka reģiona stabilitāti;

H.  tā kā Saūda Arābijas vadītā koalīcija Jemenas dienvidu daļā ir izveidojusi tīklu ar vismaz 18 slepeniem aizturēšanas centriem, kuros aizturētie tiek pakļauto sliktai attieksmei, sisti, pret viņiem tiek izmantots elektrošoks un vērsta seksuāla vardarbība; tā kā daži apcietinātie īsi pēc aresta miruši, šķiet, spīdzināšanas rezultātā; tā kā šāda aizturēšana tiktāl, ciktāl tā notikusi saistībā ar bruņotu konfliktu, ir jāizmeklē kā kara noziegums;

I.  tā kā hūsītu de facto varas iestādes ir vērsušas pret cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un reliģiskajām minoritātēm sistemātiskas aizskaršanas kampaņas; tā kā 24 bahājiešu minoritātei piederošiem jemeniešiem, starp kuriem ir viens bērns, tikai par to vien, ka viņi miermīlīgā veidā pauda savus reliģiskos uzskatus, ir izvirzītas apsūdzības, par kurām viņiem var piespriest nāvessodu;

J.  tā kā hūsītu spēki ir neselektīvi ar artilēriju apšaudījuši civiliedzīvotāju teritorijas, īpaši Taizā, nogalinot un ievainojot simtiem civiliedzīvotāju; tā kā tie ir arī izmantojuši aizliegtās kājnieku mīnas un rekrutējuši bērnus;

K.  tā kā pret Kamel Jendoubi, kurš vada ANO Cilvēktiesību padomes Jemenai veltīto eminento starptautisko un reģionālo ekspertu grupu, kura 2018. gada 28. augustā iesniedza Cilvēktiesību padomei ziņojumu par cilvēktiesību situāciju valstī, tiek vērsta nomelnošanas kampaņa, kuras mērķis ir iebiedēt eminento ekspertu grupu un apšaubīt tās konstatējumus;

L.  tā kā ir noteikts starptautisks ieroču embargo pret Irānas atbalstītajiem hūsītu spēkiem un saskaņā ar ES 18. gada ziņojumu par ieroču eksportu ES dalībvalstis ir turpinājušas atļaut ieroču pārvietošanu uz Saūda Arābiju arī pēc konflikta eskalācijas, pārkāpjot Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP par ieroču eksporta kontroli;

M.  tā kā 2016. gada 25. februāra un 2017. gada 30. novembra rezolūcijās par stāvokli Jemenā Parlaments aicināja PV/AP nākt klajā ar iniciatīvu noteikt ES ieroču embargo pret Saūda Arābiju, ievērojot Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP;

N.  tā kā, neraugoties uz atkārtotiem aicinājumiem atrisināt krīzi miermīlīgā ceļā, Saūda Arābija aizvien intensīvāk izvērš iebiedēšanas kampaņas pret tām valstīm, kas izvēlējušās ierobežot tādu ieroču tirdzniecību, kuru gadījumā tām ir aizdomas, ka Jemenā tie varētu tikt izmantoti starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumos,

1.  aicina karojošās puses nodrošināt, ka visi to kontrolē esošie bruņotie spēki, tostarp paramilitāri drošības spēki, ievēro starptautiskās humanitārās tiesības, pārtrauc uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilām ēkām, tostarp slimnīcām, skolām, tirgiem un mošejām, un atturas no tādu ieroču kā kasešu munīcija un kājnieku mīnas izmantošanas, jo tie pēc būtības ir neselektīvi;

2.  stingri nosoda Saūda Arābijas vadītās koalīcijas veiktos gaisa uzbrukumus un izvērsto blokādi hūsītu spēku kontrolētajā teritorijā, jo tie ir vērsti pret Jemenas civiliedzīvotājiem un nodara tiem tiešu kaitējumu un ir starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums; norāda, ka šādas rīcības rezultātā ir tūkstošiem upuru civiliedzīvotāju vidū un saasināta valsts nestabilitāte, ko, savukārt, Arābu pussalā izmantojušas teroristu organizācijas, piemēram, ISIS/Daesh un Al Qaeda Arābu pussalā (AQAP);

3.  stingri nosoda hūsītu spēku destabilizējošo un vardarbīgo rīcību, tostarp Taizas pilsētas aplenkšanu, kam bija postoša humanitārā ietekme uz šīs pilsētas iedzīvotājiem;

4.  prasa visām iesaistītajām personām nekavējoties nodrošināt humānās palīdzības sniedzējiem pilnīgu piekļuvi konfliktu skartajiem reģioniem, lai varētu sniegt palīdzību tiem, kam tā vajadzīga; aicina Padomi un ANO Drošības padomi, īstenojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2216, apzināt, kuras personas traucē sniegt humāno palīdzību Jemenā, un vērsties pret tām ar mērķtiecīgām sankcijām;

5.  atgādina, ka visām to valstu valdībām, kuras ir iesaistītas Jemenas konfliktā, konkrētāk, Saūda Arābijai un Apvienotajiem Arābu Emirātiem ir pienākums respektēt, aizsargāt un izpildīt visu to personu tiesības, kas atrodas to pakļautībā, un ka Saūda Arābija un Apvienotajiem Arābu Emirāti ir parakstījuši Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu un ANO Konvenciju par bērna tiesībām;

6.  stingri nosoda Apvienoto Arābu Emirātu valdības atbalstīto kaujinieku grupu izveidoto aizturēšanas centru esamību, kas ir dokumentēta un kuros saskaņā ar ziņojumiem aizturētie tiek spīdzināti un paturēti bez tiesas līdz pat diviem gadiem; mudina Apvienoto Arābu Emirātu valdību nodot šādas iestādes Jemenas ģenerālprokurora pārraudzībā un darīt zināmu to personu likteni, kuras tur tiek turētas apcietinājumā;

7.  aicina īpašo krimināltiesu, kas atrodas hūsītu kontrolētajā teritorijā Sanā, attaisnot un atbrīvot Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaho un Ahmed Bawazer, kuri bija piespiedu kārtā pazuduši, tika spīdzināti un kuriem pēc ārkārtīgi netaisnīgas tiesas prāvas par iespējamu palīdzību ienaidnieka valstij tika piespriests nāvessods;

8.  turklāt aicina Sanas īpašo krimināltiesu nekavējoties atbrīvot 25 bahājiešus, kas ir apcietināti par miermīlīgu savas reliģijas piekopšanu un kam izvirzītas apsūdzības, par kurām var tikt piespriests nāvessods;

9.  atzinīgi vērtē ANO augstā cilvēktiesību komisāra gada ziņojumu par stāvokli Jemenā, kurā ANO Cilvēktiesību padome nolēma pagarināt eminento starptautisko un reģionālo ekspertu grupas mandātu vēl par vienu gadu ar iespēju to atjaunināt ar Cilvēktiesību padomes atļauju;

10.  aicina Eiropas Savienību un visas dalībvalstis sniegt saliedētu, drīzu un efektīvu atbalstu eminento starptautisko un reģionālo ekspertu grupai visās attiecīgajās ANO struktūrās un arī Cilvēktiesību padomē;

11.  aicina visas bruņotajā konfliktā iesaistītās puses veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai saskaņā ar starptautiskajiem standartiem nodrošinātu efektīvu, objektīvu un neatkarīgu izmeklēšanu par visiem iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem un ļaunprātībām un iespējamiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem un tādējādi izbeigtu nesodāmību;

12.  aicina apturēt Saūda Arābijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē, īpaši saistībā ar to, ka šai valstij būs jāiesaistās Vispārējā periodiskā pārskata procesā, un ka Eiropas Parlaments to jau ir prasījis;

13.  mudina PV/AP, Eiropas Ārējās darbības dienestu un dalībvalstis turpināt vest dialogu ar Saūda Arābiju par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām; pauž gatavību uzturēt konstruktīvu un atklātu dialogu ar Saūda Arābijas iestādēm par tās starptautisko saistību pildīšanu cilvēktiesību jomā; prasa nodrošināt pieredzes apmaiņu tieslietu un juridiskajos jautājumos, lai stiprinātu individuālo tiesību aizsardzību Saūda Arābijā;

14.  aicina Padomi veikt efektīvus pasākumus, lai veicinātu starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, kā paredzēts attiecīgajās ES pamatnostādnēs; atkārtoti uzsver jo īpaši to, ka visām ES dalībvalstīm ir stingri jāpiemēro Padomes Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP noteikumi; šajā sakarā atgādina par Parlamenta 2016. gada 25. februāra un 2017. gada 30. novembra rezolūcijām par stāvokli Jemenā; šajā sakarā mudina PV/AP ierosināt, lai Eiropadome visām Jemenas konfliktā iesaistītajām valstīm, tostarp Saūda Arābijai un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, nosaka embargo ieročiem un ekipējumam, ko iespējams izmantot, lai apspiestu iedzīvotājus un turpinātu blokādi;

15.  aicina Komisiju, PV/AP un Padomi starptautiskajos forumos darīt visu nepieciešamo, lai izbeigtu karadarbību;

16.  patur tiesības jautājumu pārskatīt, līdz būs panākts saskaņotais risinājums; iesaka Cilvēktiesību apakškomitejai uzraudzīt cilvēktiesību situācijas attīstību Jemenā un sagatavot ziņojumu par valstī izdarītajiem cilvēktiesību un civilo tiesību pārkāpumiem;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram un Arābu valstu līgas ģenerālsekretāriem un Jemenas valdībai.

(1)

OV C 35, 31.1.2018., 142. lpp.

(2)

OV C 331, 18.9.2018., 146. lpp.

(3)

OV C 265, 11.8.2017., 93. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0473.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika