Procedura : 2018/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0445/2018

Teksty złożone :

B8-0445/2018

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0383

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 340kWORD 49k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))  
B8-0445/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucje z dnia 25 lutego 2016 r.(1) i z dnia 15 czerwca 2017 r.(2) w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie oraz z dnia 9 lipca 2015 r.(3) i z dnia 30 listopada 2017 r.(4) w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając sprawozdanie działającej przy Radzie Praw Człowieka ONZ grupy wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych ds. Jemenu opublikowane w dniu 28 sierpnia 2018 r. na temat sytuacji praw człowieka w Jemenie, w tym przypadków pogwałcania i naruszania tych praw od września 2014 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 25 czerwca 2018 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie wydane w dniu 13 czerwca 2018 r. przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa na temat ostatnich wydarzeń w Al-Hudajdzie w Jemenie,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Jemenu, w szczególności rezolucje nr 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) sytuacja humanitarna w Jemenie pogarsza się z dnia na dzień, coraz więcej ludzi jest przesiedlanych i ucieka przed stale grożącą im przemocą oraz w związku z nieustannymi zmianami linii frontu;

B.  mając na uwadze, że według ONZ od początku czerwca br. z prowincji Al-Hudajda uciekło prawie 470 000 osób, 75% ludności jest uzależnionych od pomocy humanitarnej, zaś 17,8 mln osób znajduje się w sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego;

C.  mając na uwadze, że od listopada 2017 r. koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej wprowadziła blokadę ogółu przywozów na tereny kontrolowane przez rebeliantów Huti, z wyjątkiem materiałów służących do pilnej pomocy humanitarnej; mając na uwadze, że nawet gdyby przestrzegano tego wyjątku, sama pomoc humanitarna nie wystarczy, ponieważ ludność cywilna potrzebuje przywożonych komercyjnie towarów podstawowych; mając na uwadze, że według OCH-y od czasu wprowadzenia blokady Jemen zaspokoił zaledwie 21% swojego zapotrzebowania na paliwo oraz 68% zapotrzebowania na przywożoną żywność; mając na uwadze, że w niektórych przypadkach siły rebeliantów Huti zablokowały dostawy podstawowych środków medycznych, żywności i pomocy humanitarnej do miast kontrolowanych przez rząd;

D.  mając na uwadze, że organizacja Human Rights Watch uznała nalot koalicji międzynarodowej pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej na północny Jemen w dniu 9 sierpnia 2018 r., w którym zginęło 26 dzieci znajdujących się w autobusie szkolnym bądź w jego sąsiedztwie, a obrażenia odniosło przynajmniej 19, za oczywistą zbrodnię wojenną;

E.  mając na uwadze, że prawo konfliktów zbrojnych zabrania umyślnych i masowych ataków na ludność cywilną; mając na uwadze, że z ustaleń oenzetowskiej grupy wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych ds. Jemenu wyraźnie wynika, iż strony konfliktu zbrojnego dopuściły się i nadal naruszają prawo międzynarodowe i popełniają zbrodnie tego prawa oraz że osoby, które je popełniają, mogą być w związku z tym ścigane;

F.  mając na uwadze, że od marca 2015 r. zginęło ponad 2500 dzieci, ponad 3500 dzieci zostało okaleczonych lub rannych, a siły zbrojne w terenie rekrutują do swych szeregów coraz większą ich liczbę;

G.  mając na uwadze, że koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej ponosi odpowiedzialność za dziesiątki masowych, nieproporcjonalnych oraz naruszających prawo konfliktów zbrojnych nalotów, w których zginęła i została ranna ludność cywilna i w których zniszczono domy, szkoły, szpitale i meczety; mając na uwadze, że sytuacja w Jemenie może poważnie zachwiać stabilnością całego regionu;

H.  mając na uwadze, że koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej stworzyła sieć, w której skład wchodzi co najmniej 18 tajnych ośrodków detencyjnych w Jemenie, wobec więźniów tych ośrodków dopuszczono się nadużyć, takich jak pobicia, stosowanie elektrowstrząsów i przemocy seksualnej; mając na uwadze, że niektórzy więźniowie zmarli wkrótce po aresztowaniu, najprawdopodobniej w wyniku tortur; mając na uwadze, że te przypadki aresztowania należy ścigać jako zbrodnie wojenne, jako że miały one miejsce w kontekście konfliktu zbrojnego;

I.  mając na uwadze, że samozwańcze władze Huti przeprowadziły regularna kampanię nękania obrońców praw człowieka, dziennikarzy i mniejszości religijnych; mając na uwadze, że 24 Jemeńczykom pochodzącym z mniejszości bahaickiej, w tym jednemu dziecku, postanowiono zarzuty, za które grozi kara śmierci, a które dotyczą tylko ich przekonań i działań pokojowych;

J.  mając na uwadze masowe ostrzeliwanie przez siły Huti obszarów zamieszkiwanych przez ludność cywilną, zwłaszcza w mieście Ta’izz, wskutek czego zostały zabite lub ranne setki osób; mając na uwadze, ze siły te stosują również zakazane miny przeciwpiechotne i rekrutują do swych szeregów dzieci;

K.  mając na uwadze, że Kamel Dżendubi, przewodniczący oenzetowskiej grupy wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych ds. Jemenu, która w dniu 28 sierpnia 2018 r. przekazała Radzie Praw Człowieka sprawozdanie w sprawie sytuacji praw człowieka w tym państwie, jest ofiarą kampanii oszczerstw mającej na celu zastraszenie członków grupy oraz podanie w wątpliwość jej ustaleń;

L.  mając na uwadze międzynarodowe embargo na broń godzące we wspierane przez Iran siły Huti, a także fakt, że zgodnie z 18. sprawozdaniem rocznym UE w sprawie wywozu broni, od czasu nasilenia się konfliktu państwa członkowskie UE w dalszym ciągu zezwalają na przekazywanie broni do Arabii Saudyjskiej, naruszając w ten sposób wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli wywozu broni;

M.  mając na uwadze, że w rezolucjach z dnia 25 lutego 2016 r. i z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w Jemenie Parlament Europejski wezwał wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, by zainicjowała nałożenie unijnego embarga na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB;

N.  mając na uwadze, że pomimo wielokrotnych wezwań do pokojowego rozwiązania kryzysu Arabia Saudyjska zintensyfikowała kampanie zastraszania wobec krajów, które postanowiły ograniczyć sprzedaż broni, która – według ich podejrzeń – mogłaby zostać wykorzystana w Jemenie z naruszeniem przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego;

1.  wzywa wszystkie strony konfliktu do zagwarantowania, że wszystkie siły zbrojne znajdujące się pod ich kontrolą, łącznie z bojówkami ochrony, będą przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, zaprzestaną ataków na ludność cywilną i zabudowania cywilne, w tym szpitale, szkoły, rynki i meczety, a także powstrzymają się od stosowania broni o charakterze masowym, takiej jak amunicja kasetowa i miny przeciwpiechotne;

2.  zdecydowanie potępia naloty międzynarodowej koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej na terytorium kontrolowane przez siły Huti oraz wprowadzenie jego blokady, jako że środki te są skierowane przeciwko ludności cywilnej Jemenu i wyrządzają jej szkody, a także są sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym; zauważa, że działania te pochłonęły tysiące ofiar cywilnych oraz w jeszcze większym stopniu zachwiały stabilnością kraju, co wykorzystują organizacje terrorystyczne, takie jak ISIS/Daisz i Al-Kaida Półwyspu Arabskiego;

3.  z całą mocą potępia agresywne i prowadzące do destabilizacji działania podejmowane przez siły Huti, m.in. oblężenie miasta Ta’izz, które miało katastrofalne skutki humanitarne dla jego ludności;

4.  wzywa wszystkie zainteresowane strony, by niezwłocznie zapewniły pełny dostęp pomocy humanitarnej do obszarów dotkniętych konfliktem, aby nieść pomoc potrzebującym; wzywa Radę Unii Europejskiej i Radę Bezpieczeństwa ONZ, by, wdrażając rezolucję nr 2216 (2015), wskazywały osoby utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do Jemenu oraz nałożyły na nie ukierunkowane sankcje;

5.  przypomina, że rządy wszystkich państw uczestniczących w konflikcie w Jemenie, w szczególności Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mają obowiązek poszanowania, ochrony i przestrzegania praw wszystkich osób pozostających pod ich kontrolą oraz że zarówno Arabia Saudyjska, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie są sygnatariuszami przyjętych przez ONZ Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz Konwencji o prawach dziecka;

6.  z całą stanowczością potępia udokumentowane istnienie ośrodków detencyjnych prowadzonych przez bojówki wspierane przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w których więźniowie są zgodnie z doniesieniami poddawani torturom i przetrzymywani do dwóch lat bez wyroku; wzywa rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by oddał te obiekty pod kontrolę prokuratora generalnego Jemenu, a także by uzasadnił przetrzymywanie uwięzionych w nich osób;

7.  wzywa specjalny trybunał karny w Sanie na obszarach kontrolowanych przez Huti, by uniewinnił i uwolnił Asmaę al-Omeissy’ego, Saeeda al-Ruwaiszeda i Ahmeda Bawazeera, których ujęto siłą, poddawano torturom i w toku rażąco niesprawiedliwego procesu sądowego skazano na śmierć za rzekome udzielanie pomocy wrogiemu krajowi;

8.  wzywa ponadto specjalny trybunał karny w Sanie, by niezwłocznie uwolnił 25 wyznawców bahaizmu, którzy są obecnie przetrzymywani za pokojowe wyznawanie swojej religii i którym postawiono zarzuty skutkujące karą śmierci;

9.  z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdanie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka na temat sytuacji w Jemenie, w którym Rada Praw Człowieka ONZ postanowiła przedłużyć mandat grupy wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych na kolejny okres jednego roku, z możliwością odnowienia po zatwierdzeniu przez Radę Praw Człowieka;

10.  wzywa Unię Europejską i wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia spójnego, szybkiego i skutecznego wsparcia tej grupie we wszystkich odnośnych organach ONZ, w szczególności w Radzie Praw Człowieka;

11.  apeluje do wszystkich stron konfliktu zbrojnego, by podjęły wszelkie niezbędne działania na rzecz przeprowadzenia skutecznych, bezstronnych i niezależnych dochodzeń w sprawie wszystkich domniemanych naruszeń i łamania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego zgodnie ze standardami międzynarodowymi, aby położyć kres bezkarności;

12.  domaga się zawieszenia członkostwa Arabii Saudyjskiej w Radzie Praw Człowieka ONZ, szczególnie z myślą o przyszłym zaangażowaniu tego kraju w proces powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka i mając na uwadze wnioski w tej sprawie złożone już przez Parlament Europejski;

13.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz państwa członkowskie, by kontynuowały dialog z Arabią Saudyjską na temat praw człowieka i podstawowych wolności; wyraża gotowość do prowadzenia konstruktywnego i otwartego dialogu z władzami Arabii Saudyjskiej na temat realizacji ich zobowiązań międzynarodowych w zakresie praw człowieka; apeluje o wymianę wiedzy specjalistycznej w zakresie sądownictwa i kwestii prawnych, aby poprawić ochronę praw obywatelskich w Arabii Saudyjskiej;

14.  wzywa Radę do podjęcia skutecznych kroków, by wspierać przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi UE; przypomina w szczególności o konieczności ścisłego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie zasad określonych we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB; przypomina w tym względzie rezolucje Parlamentu dotyczące sytuacji w Jemenie z 25 lutego 2016 r. i 30 listopada 2017 r.; apeluje w związku z tym do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel o zaproponowanie, aby Rada Europejska nałożyła embargo na wszelką broń i sprzęt, które mogą być wykorzystywane do represjonowania ludności i utrzymania blokady wobec wszystkich państw uczestniczących w konflikcie w Jemenie, w tym Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich;

15.  wzywa Komisję, wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel i Radę do działania na forach międzynarodowych i do podejmowania niezbędnych działań na rzecz zakończenia działań wojennych;

16.  zastrzega sobie prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy do czasu osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania; zaleca, aby Podkomisja Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego monitorowała sytuację w zakresie praw człowieka w Jemenie i sporządziła sprawozdanie na temat naruszania praw człowieka i praw obywatelskich w tym państwie;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Współpracy Państw Zatoki, Lidze Państwa Arabskich oraz rządowi Jemenu.

(1)

Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 142.

(2)

Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 146.

(3)

Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 93.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0473.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności