Förfarande : 2018/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0445/2018

Ingivna texter :

B8-0445/2018

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0383

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 263kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0445/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 25 februari 2016(1) och den 15 juni 2017(2) om den humanitära situationen i Jemen, och den 9 juli 2015(3) och den 30 november 2017(4) om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rapporten av den 28 augusti 2018 om människorättssituationen i Jemen, inbegripet kränkningar och övergrepp sedan september 2014, från FN:s människorättsråds grupp med framstående internationella och regionala experter på Jemen,

–  med beaktande av årsrapporten av den 24 september 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Jemen av den 25 juni 2018,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 13 juni 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om den senaste utvecklingen kring al-Hudayda i Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) fortsätter den humanitära situationen i Jemen att förvärras för varje dag som går i takt med att allt fler människor tvingas på flykt för att undkomma de pågående våldsamheterna och frontlinjer som hela tiden ändras.

B.  Enligt FN har närmare 470 000 människor flytt från al-Hudayda-provinsen sedan början av juni, 75 procent av befolkningen är beroende av humanitärt bistånd och 17,8 miljoner människor lider av bristfällig livsmedelsförsörjning.

C.  Sedan november 2017 har koalitionen under saudisk ledning upprättat en blockad mot all import till det huthi-kontrollerade territoriet, med undantag för brådskande humanitära och andra hjälpartiklar. Även om detta undantag respekteras är det humanitära biståndet i sig inte tillräckligt eftersom vissa nödvändiga varor kan nå civilbefolkningen endast genom kommersiell import. Enligt Ocha har Jemen, efter det att blockaden inleddes, mottagit bara 21 procent av den mängd bränsle som behövs, och 68 procent av landets behov när det gäller import av livsmedel. I vissa fall har huthi‑styrkor blockerat leveranser av nödvändiga medicinska förnödenheter, livsmedel och humanitärt bistånd till städer kontrollerade av regeringen.

D.  Det luftangrepp som genomfördes av den saudiskledda internationella koalitionen och i vilket 26 barn dödades och minst 19 ytterligare barn skadade i eller nära en skolbuss i norra Jemen den 9 augusti 2018 har av Human Rights Watch utpekats som ett uppenbart krigsbrott.

E.  Krigslagarna förbjuder avsiktliga och urskillningslösa angrepp på civila. FN:s grupp med framstående internationella och regionala experter på Jemen anser bestämt, inom ramen för sina slutsatser, att parterna i den väpnade konflikten har gjort sig skyldiga till – och fortsätter att göra sig skyldiga till – kränkningar och brott enligt internationell rätt och att de ansvariga därför kan lagföras.

F.  Fler än 2 500 barn har dödats och fler än 3 500 barn har lemlästats eller kommit till skada på annat sätt sedan mars 2015, samtidigt som allt fler barn har rekryterats av de väpnade styrkorna på plats.

G.  Den saudiskledda koalitionen är ansvarig för dussintals urskillningslösa och oproportionella luftangrepp i vilka civila dödats och skadats och hem, skolor, sjukhus och moskéer förstörts, i strid med krigslagarna. Situationen i Jemen innebär allvarliga risker för stabiliteten i regionen i stort.

H.  Den saudiskledda koalitionen har skapat ett nätverk av minst 18 hemliga förvarsenheter i södra Jemen där de förvarstagna blivit föremål för övergrepp, inbegripet misshandel, användning av elchocker och sexuellt våld. Vissa fångar avled strax efter det att de greps, till synes efter att blivit utsatta för tortyr. Dessa frihetsberövanden bör, i den mån de ägt rum inom ramen för en väpnad konflikt, utredas som krigsbrott.

I.  Huthi-rörelsens de facto-myndigheter har genomfört en systematisk kampanj med trakasserier mot människorättsförsvarare, journalister och religiösa minoriteter. 24 jemeniter från bahaiminoriteten, däribland ett barn, har enbart på grund av sin övertygelse och sina fredliga aktioner stått anklagade och riskerat att dömas till döden.

J.  Huthi-styrkorna har urskillningslöst beskjutit områden befolkade av civila, särskilt i Taizz, varvid hundratals civila dödats och skadats. De har också använt sig av förbjudna antipersonella minor (truppminor) och rekryterat barn.

K.  Kamel Jendoubi, ordförande för FN:s grupp med framstående internationella och regionala experter på Jemen, som den 28 augusti 2018 utfärdade en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i landet, är föremål för en smutskastningskampanj avsedd att skrämma gruppen med framstående experter och väcka tvivel om gruppens slutsatser.

L.  Det råder ett internationellt vapenembargo mot de Iranunderstödda huthi-styrkorna, och enligt EU:s 18:e årliga rapport om vapenexport har EU-medlemsstaterna fortsatt att godkänna överföringar av vapen till Saudiarabien även efter det att konflikten eskalerade, i strid med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om vapenexportkontroll.

M.  I parlamentets resolutioner av den 25 februari 2016 och den 30 november 2017 om situationen i Jemen uppmanades vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, i linje med den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

N.  Trots upprepade uppmaningar till en fredlig lösning på krisen har Saudiarabien intensifierat sina skrämselkampanjer mot de länder som valt att begränsa försäljningen av vapen som de misstänkte kunde komma att användas i Jemen i strid med internationell humanitär rätt.

1.  Europaparlamentet uppmanar alla krigförande att säkerställa att samtliga väpnade styrkor under deras kontroll, inbegripet militanta säkerhetsstyrkor, följer internationell humanitär rätt, upphör med angreppen mot civilbefolkningen och civila byggnader, däribland sjukhus, skolor, marknader och moskéer samt avstår från att använda vapen som är av urskillningslös beskaffenhet, såsom klusterammunition och antipersonella minor.

2.  Europaparlamentet fördömer starkt de luftangrepp och den blockad som den saudiskledda internationella koalitionen står bakom och som riktats mot det territorium som huthi-styrkorna kontrollerar, eftersom de är inriktade på och direkt skadar Jemens civilbefolkning samt strider mot internationell humanitär rätt. Sådana insatser har lett till att tusentals civila dödats och sårats och att landets instabilitet förvärrats, vilket har utnyttjats av terroristorganisationer som IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön.

3.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt de destabiliserande och våldsamma åtgärder från huthi-styrkornas sida, bland annat belägringen av staden Taizz, som har fått katastrofala humanitära konsekvenser för dess befolkning.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla involverade parter att ge fullständigt och omedelbart humanitärt tillträde till de konfliktdrabbade områdena för att man ska kunna bistå de behövande. Parlamentet uppmanar rådet och FN:s säkerhetsråd att vid genomförandet av säkerhetsrådets resolution 2216 (2015) utpeka de personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd i Jemen och införa riktade sanktioner mot dem.

5.  Europaparlamentet påminner om att alla utländska regeringar som är involverade i konflikten i Jemen, framför allt Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, är skyldiga att respektera, skydda och upprätthålla rättigheterna för personer som befinner sig under deras kontroll, och att både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten undertecknat konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och FN:s konvention om barnets rättigheter.

6.  Europaparlamentet fördömer eftertryckligen den dokumenterade förekomsten av förvarsenheter som drivs av milisgrupper stödda av Förenade Arabemiratens regering, där de fängslade enligt uppgift torteras och kvarhålls utan rättegång i upp till två år. Förenade Arabemiratens regering uppmanas med kraft att låta sådana enheter blir föremål för den jemenitiska allmänna åklagarens tillsyn, och att redogöra för de förvarstagnas öden.

7.  Europaparlamentet uppmanar den särskilda brottmålsdomstolen i det huthi‑kontrollerade territoriet i Sana att frikänna och släppa Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished och Ahmed Bawazeer, som föll offer för påtvingade försvinnanden, torterades och dömdes till döden i en gravt orättvis rättegång för att de ska ha hjälpt ett fiendeland.

8.  Europaparlamentet uppmanar vidare den särskilda brottmålsdomstolen i Sana att omedelbar släppa de 25 anhängare av bahaireligionen som i nuläget hålls i förvar för att under fredliga former ha utövat sin religion och som står anklagade för handlingar belagda med dödsstraff.

9.  Europaparlamentet välkomnar rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om situationen i Jemen, där FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutade att förlänga mandatet för gruppen med framstående internationella och regionala experter med ytterligare en period av ett år, som kan förnyas efter godkännande från rådet för mänskliga rättigheter.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och samtliga medlemsstater att skyndsamt tillhandahålla enhetligt och ändamålsenligt stöd till gruppen med framstående internationella och regionala experter i alla relevanta FN-organ, inte minst rådet för mänskliga rättigheter.

11.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga parter i den väpnade konflikten att vidta alla de åtgärder som krävs för att säkerställa ändamålsenliga, opartiska och oberoende utredningar av alla påstådda kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna och påstådda kränkningar av internationell humanitär rätt, i enlighet med internationella normer, i syfte att få ett slut på strafflösheten.

12.  Europaparlamentet begär att Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter upphävs tillfälligt, särskilt mot bakgrund av landets kommande allmänna återkommande utvärdering och i linje med de begäranden som Europaparlamentet redan framfört.

13.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen vice ordföranden/den höga representanten, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att fortsatt föra en dialog med Saudiarabien om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet är redo att föra en konstruktiv och öppen dialog med Saudiarabiens myndigheter om fullgörandet av deras åtaganden i fråga om internationella mänskliga rättigheter. Parlamentet efterlyser ett utbyte av sakkunskap avseende rättsliga och juridiska frågor, för att stärka skyddet av individens rättigheter i Saudiarabien.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att vidta ändamålsenliga åtgärder för att främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, i enlighet med de relevanta EU‑riktlinjerna. Parlamentet upprepar framför allt att samtliga EU-medlemsstater strikt måste följa de regler som fastställdes i den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp. Parlamentet påminner i detta avseende om sina resolutioner av den 25 februari 2016 och den 30 november 2017 om situationen i Jemen. I detta sammanhang uppmanar parlamentet eftertryckligen vice ordföranden/den höga representanten att, för beslut i Europeiska rådet, föreslå ett embargo mot alla slags vapen och utrustning som kan användas för internt förtryck och upprätthållande av den pågående blockaden, för alla länder som är involverade i konflikten i Jemen, däribland Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten och rådet att i internationella forum vidta alla åtgärder som krävs för att få ett slut på fientligheterna.

16.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att ompröva frågan tills en förhandlingslösning har nåtts. Parlamentet rekommenderar att dess underutskott för mänskliga rättigheter övervakar utvecklingen på människorättsområdet i Jemen och utarbetar en rapport om de kränkningar av mänskliga och medborgerliga rättigheter som begåtts i landet.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

(2)

EUT C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUT C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2017)0473.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy