Procedure : 2018/2853(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0446/2018

Indgivne tekster :

B8-0446/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0383

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 262kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0446/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018 om Yemen,

–  der henviser til fælleserklæringen af 13. juni 2018 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og kommissær Christos Stylianides, om den seneste udvikling omkring Hodeidah i Yemen og af 4. august 2018 om luftangrebene i Hodeidah;

–  der henviser til erklæringen af 10. august 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 15. marts 2018 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til erklæringen af 6. september 2018 fra FN's generalsekretærs særlige udsending for Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 19. september 2018 fra Verdensfødevareprogrammets administrerende direktør,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den igangværende konflikt i Yemen er gået ind i sit fjerde år, og at mere end 22 mio. mennesker har behov for humanitær bistand; der henviser til, at over 17 mio. mennesker lider under fødevareusikkerhed, og at mere end 8 mio. af disse lider af alvorlig fødevareusikkerhed og er i fare for at sulte;

B.  der henviser til, at over 2 mio. mennesker er internt fordrevne; der henviser til, at kvinder, børn og personer i sårbare situationer er særligt berørt af de fortsatte fjendtligheder;

C.  der henviser til, at afbrydelsen af leveringen af basale offentlige tjenesteydelser, navnlig inden for sundhed, sanitet og uddannelse, yderligere har forværret den humanitære krise; der henviser til, at kun 50 % af det samlede antal sundhedsfaciliteter er fuldt funktionelle, og at selv disse står over for alvorlig mangel på lægemidler, udstyr og personale; der henviser til, at infrastrukturødelæggelser og offentlige tjenesters sammenbrud har givet næring til et udbrud af kolera;

D.  der henviser til, at EU er dybt bekymret over, at Yemens økonomi er på sammenbruddets rand; der henviser til, at regelmæssig udbetaling af løn til op mod 1,4 mio. ikkemilitære yemenitiske offentlige arbejdstagere reelt ophørte ved udgangen af 2016;

E.  der henviser til, at de humanitære behov i Yemen, som følge af deres massive omfang, ikke fuldt ud er blevet dækket af den internationale indsats og mobilisering af ressourcer;

F.  der henviser til, at EU fortsat er fast besluttet på at fortsætte med at yde livsvigtig bistand til alle nødstedte i Yemen; der henviser til, at EU samtidig deler FN's og andre donorers bekymringer med hensyn til den fortsatte formindskelse af det humanitære rum;

G.  der henviser til, at De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) yder humanitær bistand og udviklingsbistand til sårbare børn i konfliktramte guvernorater, herunder bistand til ofre, opsporing af familien/familiesammenføring, dokumentation for krænkelser af børns rettigheder, oplysning om minerisiko og psykosocial støtte, og bestræber sig på at forhindre, at uddannelsessystemet bryder sammen, herunder ved at oprette midlertidige læringsrum og rehabilitere skoler,

H.  der henviser til, at et stabilt og sikkert Yemen med en fungerende regering er af afgørende betydning for den internationale indsats for at bekæmpe ekstremisme og vold både i regionen og udenfor og for fred og stabilitet i selve Yemen;

I.  der henviser til, at stabilitet i regionen er af afgørende betydning for EU; der henviser til, at EU har forpligtet sig til en omfattende og strategisk tilgang, der omfatter alle relevante regionale aktører;

J.  der henviser til, at EU siden 2015 har bidraget med over 233 mio. EUR i humanitær bistand til Yemen;

1.  udtrykker alvorlig bekymring over den alarmerende forværring af situationen i Yemen og konfliktens ødelæggende humanitære konsekvenser for civile; fordømmer angreb mod civile; udtrykker alvorlig bekymring over omfanget af vold i Yemen; udtrykker bekymring over de udfordringer, som Yemens økonomi står over for;

2.  beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og lidelserne for dem, der befinder sig midt i kamphandlingerne, og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier; bekræfter på ny sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

3.  er dybt bekymret over bombardementerne i tætbefolkede områder, belejringerne af byer, anvendelsen af antipersonelminer og klyngeammunition samt angreb, der har ødelagt civil infrastruktur, herunder skoler, lægefaciliteter, boligområder, markeder, vandsystemer, havne og lufthavne;

4.  er dybt bekymret over den seneste intensivering af militære operationer i og omkring byen og havnen i Hodeidah; opfordrer konfliktens parter til at sikre, at Hodeida havn fungerer fuldt ud og effektivt;

5.  EU fordømmer houthiernes affyring af ballistiske missiler mod Kongeriget Saudi-Arabien, herunder mod civile mål, og mod fartøjer på gennemsejling i Bab al-Mandab-strædet; fordømmer houthiernes anvendelse af søminer;

6.  opfordrer alle konfliktens parter til at sikre beskyttelse af civile og til at respektere den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning;

7.  opfordrer alle konfliktens parter til at opfylde deres forpligtelser i henhold til den humanitære folkeret for at muliggøre og lette sikker, hurtig og uhindret adgang for humanitære forsyninger og hjælpearbejdere til alle nødstedte i alle berørte guvernorater;

8.  opfordrer alle konfliktens parter til at tillade sikker, hurtig og uhindret adgang for handelsvarer;

9.  fremhæver, at FN's Sikkerhedsråd har understreget sin støtte til FN's verificerings- og inspektionsmekanisme for Yemen (UNVIM), og at EU fuldt ud støtter videreførelsen af UNVIM og en fuld og uhindret gennemførelse af dens mandat;

10.  understreger, at det er afgørende at garantere fuld og varig adgang til alle Yemens havne og lufthavne for alle kommercielle og humanitære importer, samt for medicinsk evakuering og kommercielle flyvninger;

11.  opfordrer alle konfliktens parter til at sætte en stopper for den nuværende optrapning, udvise tilbageholdenhed og arbejde hastigt hen imod en landsdækkende våbenhvile og samarbejde konstruktivt med FN;

12.  støtter op om de bestræbelser, FN's generalsekretærs særlige udsending for Yemen, Martin Griffiths, har gjort for at genstarte den politiske proces; noterer sig hans erklæring til FN's Sikkerhedsråd af 11. september 2018, om at "vi på trods at den ene af parternes fravær ved høringerne i Genève i sidste uge – og selv om det bestemt ikke gik som planlagt – stadig har været i stand til at genoptage den politiske proces med klar støtte fra den yemenitiske befolkning og det internationale samfund"; glæder sig over Griffiths besøg i Sanaa den 16. september 2018; opfordrer til, at den særlige udsending får fuld og uhindret adgang til alle relevante parter i Yemen;

13.  understreger, at kun en politisk, inklusiv og forhandlet løsning på konflikten kan genoprette freden og bevare Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet; opfordrer alle internationale og regionale aktører til at samarbejde konstruktivt med parterne i Yemen med henblik på at muliggøre en nedtrapning af konflikten og en forhandlet løsning;

14.  fordømmer på det kraftigste alle terrorangreb; er dybt bekymret over den voksende tilstedeværelse i Yemen af kriminelle grupper og terrorgrupper, herunder al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) og ISIS/Daesh; opfordrer alle konfliktens parter til at gribe beslutsomt ind over for sådanne grupper;

15.  opfordrer alle konfliktens parter til at sætte en stopper for rekruttering eller brug af børn som soldater og andre alvorlige krænkelser, der begås mod børn, i strid med gældende folkeret og internationale normer; opfordrer alle parter til at frigive eventuelle børn, som allerede er blevet rekrutteret, og til at samarbejde med FN om rehabilitering og reintegration af dem i deres lokalsamfund; støtter det vitale arbejde, der udføres af UNICEF i Yemen;

16.  opfordrer alle konfliktens parter til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre effektive, upartiske og uafhængige undersøgelser af alle påståede krænkelser og misbrug af menneskerettighederne og de påståede krænkelser af den humanitære folkeret i overensstemmelse med internationale standarder;

17.  er dybt bekymret over rapporter om fratagelse af folks ret til religions- og trosfrihed, herunder diskrimination, ulovlig frihedsberøvelse og voldsanvendelse;

18.  opfordrer Yemens regering til at udbetale løn til offentlige ansatte som en hastesag, navnlig løn til personer, der arbejder inden for de kritiske sektorer uddannelse, sundhed og sanitet;

19.  glæder sig over, at EU fortsat vil yde udviklingsbistand til Yemen, med prioritet til interventioner med sigte på at stabilisere landet, og vil arbejde i stabile områder sammen med lokale myndigheder for at fremme modstandsdygtigheden, bidrage til opretholdelse af leveringen af grundlæggende tjenester og fremme holdbare leveveje for lokalsamfundene;

20.  ser med tilfredshed på FN's humanitære beredskabsplan for Yemen 2018 og FN's 2018-donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, hvor internationale donorer gav tilsagn om mere end 2 mia. USD; glæder sig over, at EU er fast besluttet på at hjælpe dem, der er berørt af konflikten i Yemen, og har givet tilsagn om 107,5 mio. EUR; opfordrer alle donorer til hurtigt at udbetale det, de har givet tilsagn om;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfstaternes Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

 

Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik