Postup : 2018/2853(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0446/2018

Predkladané texty :

B8-0446/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH UZNESENIA
PDF 270kWORD 47k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))  
B8‑0446/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene,

–  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 25. júna 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára Christosa Stylianidesa z 13. júna 2018 o posledných udalostiach v okolí jemenského Hudajdá a zo 4. augusta 2018 o leteckých útokoch na mesto Hudajdá,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 10. augusta 2018 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 15. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen zo 6. septembra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie výkonného riaditeľa Svetového potravinového programu z 19. septembra 2018,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže konflikt v Jemene pokračuje už štvrtý rok a viac ako 22 miliónov ľudí potrebuje humanitárnu pomoc; keďže vyše 17 miliónov ľudí má problémy so zabezpečením potravín, pričom viac ako 8 miliónov z nich trpí vážnou potravinovou neistotou a je vystavených riziku vyhladovania;

B.  keďže viac ako 2 milióny ľudí boli vnútorne vysídlené; keďže pokračujúce ozbrojené konflikty majú vplyv obzvlášť na ženy, deti a zraniteľné osoby;

C.  keďže prerušenie poskytovania základných verejných služieb, najmä v oblasti zdravotníctva, sanitácie a vzdelávania, viedlo k zhoršeniu humanitárnej situácie; keďže len 50 % všetkých zdravotníckych zariadení funguje v plnej miere a ešte aj tie čelia vážnemu nedostatku liekov, vybavenia a personálu; keďže zničená infraštruktúra a zlyhanie verejných služieb prispeli k epidémii cholery;

D.  keďže EÚ je hlboko znepokojená hroziacim kolapsom jemenského hospodárstva; keďže koncom roka 2016 sa prakticky zastavilo pravidelné vyplácanie miezd až 1,4 milióna civilných zamestnancov jemenského verejného sektora;

E.  keďže humanitárne potreby v Jemene majú taký rozsah, že medzinárodné úsilie a mobilizácia zdrojov nepostačujú na ich uspokojenie;

F.  keďže EÚ je naďalej odhodlaná poskytovať životne dôležitú pomoc všetkým ľuďom v núdzi v Jemene; keďže EÚ je zároveň – rovnako ako OSN a ostatní darcovia – znepokojená pokračujúcim zužovaním humanitárneho priestoru;

G.  keďže Detský fond OSN (UNICEF) poskytuje zraniteľným deťom v provinciách postihnutých konfliktom humanitárnu a rozvojovú pomoc vrátane pomoci obetiam, pátrania po rodinných príslušníkoch/zlučovania rodín, dokumentovania porušení práv dieťaťa, zvyšovania povedomia o riziku mín a psychosociálnej podpory a usiluje sa zabrániť kolapsu vzdelávacieho systému okrem iného prostredníctvom vytvárania dočasných učebných priestorov a rekonštrukcie škôl;

H.  keďže stabilný a bezpečný Jemen s riadne fungujúcou vládou má rozhodujúci význam pre medzinárodné úsilie zamerané na boj proti extrémizmu a násiliu v regióne aj mimo neho, ako aj pre mier a stabilitu v Jemene samotnom;

I.  keďže stabilita v regióne je pre EÚ mimoriadne dôležitá; keďže EÚ je odhodlaná presadzovať komplexný a strategický prístup zahŕňajúci všetkých príslušných regionálnych aktérov;

J.  keďže od roku 2015 EÚ prispela na humanitárnu pomoc Jemenu viac ako 233 miliónmi EUR;

1.  vyjadruje vážne obavy v súvislosti s pretrvávajúcim zhoršovaním situácie v Jemene a ničivými dôsledkami konfliktu na humanitárnu situáciu civilného obyvateľstva; odsudzuje útoky namierené voči civilistom; vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozsahom násilia v Jemene; vyjadruje obavy v súvislosti s problémami, ktorým čelí jemenské hospodárstvo;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch v dôsledku konfliktu a nad utrpením ľudí postihnutých bojmi a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; opätovne potvrdzuje svoj záväzok naďalej podporovať Jemen a jemenský ľud;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad bombardovaním husto osídlených oblastí, obliehaním miest, používaním protipechotných mín a kazetovej munície a útokmi poškodzujúcimi civilnú infraštruktúru vrátane škôl, zdravotníckych zariadení, obytných oblastí, trhov, vodovodných systémov, prístavov a letísk;

4.  je hlboko znepokojený nedávnym zintenzívnením vojenských operácií v meste a prístave Hudajdá a v jeho okolí; vyzýva všetky strany konfliktu, aby zabezpečili plné a účinné fungovanie prístavu Hudajdá;

5.  odsudzuje odpaľovanie balistických striel na Saudskoarabské kráľovstvo vrátane civilných cieľov a na plavidlá prechádzajúce cez prieliv Báb el-Mandeb zo strany húthíov; odsudzuje skutočnosť, že húthíovia používajú námorné míny;

6.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva a dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv;

7.  žiada všetky strany konfliktu, aby plnili svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva v záujme umožnenia a uľahčenia bezpečného, rýchleho a neobmedzeného prístupu dodávok humanitárnej pomoci a humanitárneho personálu ku všetkým ľuďom v núdzi vo všetkých dotknutých provinciách;

8.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby umožnili a uľahčili bezpečný, rýchly a neobmedzený prístup obchodných dodávok;

9.  poukazuje na to, že Bezpečnostná rada OSN zdôraznila svoju podporu mechanizmu OSN pre overovanie a inšpekcie (UNVIM) a že EÚ v plnej miere podporuje ďalšie fungovanie tohto mechanizmu, ako aj plné a neobmedzené vykonávanie jeho mandátu;

10.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť úplné a trvalé otvorenie všetkých jemenských prístavov a letísk pre všetok obchodný a humanitárny dovoz, ako aj pre zdravotnícky odsun a komerčné lety;

11.  žiada všetky strany konfliktu, aby zastavili súčasnú eskaláciu, prejavili zdržanlivosť, usilovali sa o rýchle dosiahnutie celoštátneho prímeria a konštruktívne spolupracovali s OSN;

12.  podporuje úsilie osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen Martina Griffithsa o obnovenie politického procesu; berie na vedomie jeho vyhlásenie pred Bezpečnostnou radou OSN z 11. septembra 2018, že „napriek neprítomnosti jednej zo strán na konzultáciách minulý týždeň v Ženeve a ich vývoju, ktorý nepochybne nezodpovedal plánom, sa nám podarilo obnoviť politický proces s jednoznačnou podporou jemenského ľudu a medzinárodného spoločenstva“; víta návštevu Martina Griffithsa v Saná 16. septembra 2018; požaduje, aby osobitný vyslanec získal plný a neobmedzený prístup ku všetkým príslušným stranám v Jemene;

13.  zdôrazňuje, že len politické, inkluzívne a vyjednané riešenie konfliktu môže zabezpečiť obnovenie mieru a zachovanie jednotnosti, zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Jemenu; vyzýva všetkých medzinárodných a regionálnych aktérov na konštruktívnu spoluprácu s jemenskými účastníkmi, aby sa umožnilo zmiernenie konfliktu a jeho urovnanie na základe rokovaní;

14.  čo najdôraznejšie odsudzuje všetky teroristické útoky; je hlboko znepokojený zvýšenou prítomnosťou zločineckých a teroristických skupín vrátane siete al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) a ISIS/Dá’iš v Jemene; žiada všetky strany konfliktu, aby podnikli proti týmto skupinám rázne kroky;

15.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby ukončili nábor alebo využívanie detí ako vojakov a zastavili ďalšie vážne porušovanie ich práv páchané v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom a normami; žiada všetky strany, aby prepustili všetky deti, ktoré už boli odvedené, a aby spolupracovali s OSN na ich rehabilitácii a opätovnom začlenení do ich komunít; podporuje mimoriadne dôležitú prácu fondu UNICEF v Jemene;

16.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby prijali opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného, nestranného a nezávislého vyšetrovania všetkých údajných porušení a zneužívania ľudských práv a údajných porušení medzinárodného humanitárneho práva, a to v súlade s medzinárodnými normami;

17.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o odopieraní slobody náboženského vyznania alebo viery, čoho súčasťou bola diskriminácia, nezákonné zadržiavanie a použitie násilia;

18.  vyzýva vládu Jemenu, aby urýchlene začala vyplácať mzdy štátnym zamestnancom, najmä tým, ktorí pracujú v kľúčových odvetviach vzdelávania, zdravotníctva a sanitácie;

19.  víta skutočnosť, že EÚ bude naďalej poskytovať rozvojovú pomoc Jemenu, pričom bude uprednostňovať opatrenia zamerané na stabilizáciu krajiny, a že bude v stabilných oblastiach spolupracovať s miestnymi orgánmi s cieľom posilňovať odolnosť, prispievať k udržiavaniu základných služieb a podporovať udržateľné živobytie komunít;

20.  víta plán OSN pre humanitárnu pomoc v Jemene na rok 2018 a darcovské podujatie na vysokej úrovni pre humanitárnu krízu v Jemene, ktoré sa konalo v roku 2018 a na ktorom medzinárodní darcovia prisľúbili viac ako 2 miliardy USD; víta skutočnosť, že EÚ je odhodlaná pomáhať ľuďom, ktorí sú postihnutí konfliktom v Jemene, a prisľúbila 107,5 milióna EUR; vyzýva všetkých darcov, aby svoje záväzky urýchlene uhradili;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.

Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia