Postup : 2018/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0447/2018

Předložené texty :

B8-0447/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH USNESENÍ
PDF 283kWORD 55k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))  
B8-0447/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 30. listopadu 2017 o situaci v Jemenu(1), ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu(2) a ze dne 9. července 2015 o situaci v Jemenu(3) a na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 o útocích na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva(4),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (VP/HR) Fredericy Mogheriniové a komisaře Christose Stylianidese ze dne 13. června 2018 o nejnovějším vývoji v okolí jemenského přístavního města Hudajdá a prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 10. srpna 2018 o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na závěry Rady o Jemenu ze dne 25. června 2018,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 17. srpna 2018 obsahující zjištění skupiny nezávislých předních mezinárodních a regionálních odborníků o stavu lidských práv v Jemenu, včetně případů porušování a zneužívání lidských práv od září 2014,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluci 2402 (2018), kterou se rozšiřuje režim sankcí,

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v červnu letošního roku zahájila koalice vedená Saudskou Arábií ofenzivu s cílem dobýt město Hudajdá; vzhledem k tomu, že výsledkem jednání o příměří vedených novým zvláštním vyslance OSN pro Jemen Martinem Griffithsem bylo dočasné zastavení ofenzivy; vzhledem k tomu, že ztroskotání posledního pokusu uspořádat mírové rozhovory v Ženevě vedlo dne 7. září 2018 k obnovení nepřátelských akcí; vzhledem k tomu, že od začátku ofenzivy se počet úmrtí civilistů zvýšil o 164 %;

B.  vzhledem k tomu, že v září letošního roku převzala jemenská vláda podporovaná koalicí vedenou Saudskou Arábií kontrolu nad hlavní silnicí spojující město Hudajdá s městem San´á a zablokovala tak hlavní zásobovací cestu mezi oběma městy;

C.  vzhledem k tomu, že přes město Hudajdá a nedaleký přístav Salif se do země dostává 70 % jemenského obchodního dovozu a pomoci, čímž je obyvatelům zajištěn přísun potravin, pohonných hmot a léků nezbytných k přežití; vzhledem k tomu, že další útoky na město Hudajdá by měly pro civilní obyvatele zničující dopady; vzhledem k tomu, že strany konfliktu jsou povinny umožnit a usnadnit rychlý a neomezený přístup humanitární pomoci, včetně léků, potravin a dalších produktů nezbytných pro přežití;

D.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí označil situaci v Jemenu za největší světovou humanitární krizi s ohledem na to, že více než 22 milionů obyvatel potřebuje humanitární pomoc nebo ochranu; vzhledem k tomu, že 17 milionů osob trpí nedostatkem potravin, z nichž 8 milionů je ohroženo hladomorem;

E.  vzhledem k tomu, že podle zjištění skupiny nezávislých předních mezinárodních a regionálních odborníků OSN pro Jemen přišlo v období od března 2015 do června 2018 o život přinejmenším 16 706 civilních obyvatel; vzhledem k tomu, že skutečný počet úmrtí je bezpochyby značně vyšší; vzhledem k tomu, že většinu doložených civilních obětí si vyžádaly letecké útoky koalice, při kterých byly zasaženy obytné zóny, tržnice a lékařská zařízení, což je zjevným porušením Ženevských úmluv;

F.  vzhledem k tomu, že skupina nezávislých předních mezinárodních a regionálních odborníků OSN pro Jemen došla k závěru, že jednotlivci z řad jemenské vlády a koalice, včetně Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů, se dopustili činů, které mohou představovat válečné zločiny, jako jsou kruté zacházení a mučení a používání přesně naváděné munice k útokům na civilní objekty;

G.  vzhledem k tomu, že transfery zbraní a vojenská podpora stranám konfliktu umožňují blokádu a probíhající letecké operace a patří k příčinám humanitární krize a neúspěšného hledání politického řešení konfliktu;

H.  vzhledem k tomu, že proti předsedovi skupiny nezávislých předních mezinárodních a regionálních odborníků OSN pro Jemen Kamelovi Jendoubim je vedena pomlouvačná kampaň, která má členy skupiny zastrašit a zpochybnit jejich zjištění;

I.  vzhledem k tomu, že základními prvky budování trvalého míru a urovnávání konfliktů jsou spravedlnost, právní stát a boj proti beztrestnosti;

J.  vzhledem k tomu, že koalice vedené Saudskou Arábií vyhlásila v zemi závislé na dovozu námořní a leteckou blokádu území ovládaného hútíjskými povstalci, což ztěžuje dodávky produktů nezbytných pro přežití civilnímu obyvatelstvu a brání civilistům vycestovat ze země nebo se do ní vrátit;

K.  vzhledem k tomu, že OSN zavedla v přístavech Rudého moře, které nejsou pod kontrolou jemenské vlády, mechanismus ověřování a inspekce; vzhledem k tomu, že navzdory této skutečnosti provádí koalice vedená Saudskou Arábií dodatečné inspekce, které mohou trvat týdny, a svévolně odepírá přístup plavidlům, čímž vážně ohrožuje dodávky humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu; vzhledem k tomu, že nepřiměřená zdržení nebo odepření přístupu plavidel do jemenských přístavů představují podle mezinárodního práva nezákonná jednostranná sankční opatření;

L.  vzhledem k tomu, že Jemen a Spojené arabské emiráty podepsaly Římský statut Mezinárodního trestního soudu, avšak dosud jen neratifikovaly; vzhledem k tomu, že Saudská Arábie Římský statut ani nepodepsala, ani neratifikovala; vzhledem k tomu, že mnohá ustanovení Římského statutu, včetně ustanovení o válečných zločinech, odrážejí mezinárodní obyčejové právo;

M.  vzhledem k tomu, že král saudské Arábie Salmán bin Abd al-Azíz vydal dne 10. července 2018 královský dekret, který jasně stanoví, že na vojáky, kteří se účastní operace „Navracení naděje“, se nevztahují žádné vojenské ani disciplinární tresty; vzhledem k tomu, že tento dekret je v rozporu s Ženevskými úmluvami a povinností přijmout právní předpisy, které by se vztahovaly na všechny osoby, které závažným způsobem porušily mezinárodní humanitární právo;

N.  vzhledem k tomu, že v Jemenu došlo k dramatickému nárůstu amerických extrateritoriálních a mimosoudních operací smrtící povahy, zejména za použití dronů, o nichž se uvádí, že vedly k četným civilním obětem; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že některé členské státy EU tyto smrtící operace přímo nebo nepřímo podporují prostřednictvím zpravodajství i jinými prostředky;

O.  vzhledem k tomu, že koalice vedená Saudskou Arábií neustále ztěžuje práci mezinárodních sdělovacích prostředků a lidskoprávních organizací, jelikož brání jejich zaměstnancům, aby využívali lety OSN; vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k panujícímu nebezpečí tato opatření brání nezávislému a důvěryhodnému mediálnímu pokrytí situace v Jemenu a přispívají tak k tomu, že je konflikt na celosvětové úrovni opomíjen; vzhledem k tomu, že dne 17. září 2018 koaliční nálet zasáhl budovu jemenské rozhlasové stanice Al-Maraweah;

P.  vzhledem k tomu, že hútíjští povstalci plošně ostřelovali oblasti s civilním obyvatelstvem, zejména ve městě Ta´iz, přičemž zabili a zranili stovky civilistů, používali zakázané protipěchotní nášlapné miny a nabírali děti a protiprávně zadržovali osoby, což jsou činy, které mohou představovat válečné zločiny; vzhledem k tomu, že zvláštní soud ve městě San´á vynesl rozsudky smrti v soudních řízeních, která neodpovídala mezinárodním standardům;

Q.  vzhledem k tomu, že v několika zprávách se uvádí, že zaměstnanci pocházející ze Spojených arabských emirátů se v několika zajišťovacích zařízeních, včetně zařízení spravovaného koalicí Buraika a ve věznici Bir Ahmed, uchylovali k mučení a sexuálnímu násilí, včetně znásilňování dospělých zadržovaných mužů;

R.  vzhledem k tomu, že od počátku konfliktu prudce vzrostl počet genderově motivovaného sexuálního násilí; vzhledem k tomu, že již tak omezené možnosti řešení sexuálního a genderově motivovaného násilí v rámci systému trestního soudnictví zcela zanikly, takže se neprovádí žádná šetření v souvislosti s činy, jako jsou únosy a znásilňování žen nebo hrozby únosem či znásilněním s cílem vynutit si pod nátlakem peníze od jejich rodin a společenství;

S.  vzhledem k tomu, obránci lidských práv jsou vystaveni nepřetržitému obtěžování, vyhrožování a očerňujícím kampaním vedeným všemi stranami konfliktu; vzhledem k tomu, že obránkyně lidských práv, novinářky a aktivistky čelí specifické represi na základě svého pohlaví;

1.  vyzývá všechny strany, zejména Saúdskou Arábii a její spojence, aby okamžitě zastavily své útoky na civilní obyvatelstvo a přestaly se tak dopouštět porušování platných mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva; vyzývá všechny strany, aby splnily své povinnosti a přispěly k tomu, aby se do daných oblastí rychle a bez překážek dostala humanitární pomoc a další zásobování nezbytně nutné pro obyvatelstvo a aby byl ničím neomezený přístup ke zdravotnickým zařízením v Jemenu i v zahraničí;

2.  odsuzuje činy koalice vedené Saúdskou Arábií, konkrétně její plošné a nepřiměřené letecké údery a námořní blokádu Jemenu; zdůrazňuje, že těmto činům padly za oběť tisíce civilistů a že dále vyostřily nestabilitu země, které zneužívají teroristické a extremistické organizace, jako jsou ISIS/Dá´iš a al-Káida; odsuzuje násilné útoky hútijských rebelů, mimo jiné obléhání města Taiz;

3.  zdůrazňuje důležitost přístavu Hudajdá jako uzlu pro distribuci potřebných obchodních a humanitárních artiklů a vyzývá všechny strany, aby zajistily plné a účinné fungování tohoto přístavu jako životně důležitého spojení pro humanitární pomoc a obchodního překladiště pro základní zásobování; zdůrazňuje, že další útok koalice vedené Saúdskou Arábií na přístav Hudajdá by měl katastrofální důsledky pro civilní obyvatelstvo a ještě více by zkomplikoval snahu vést mírová jednání;

4.  připomíná, že konflikt v Jemenu nelze vyřešit vojenskými prostředky a že řešení krize lze dosáhnout pouze jednáním za účasti všech zainteresovaných stran; podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN Martina Griffithse o obnovení vyjednávání a naléhavě vyzývá všechny strany, aby se do tohoto úsilí zapojily konstruktivním způsobem bez kladení si předběžných podmínek; naléhavě vyzývá všechny strany, aby zvláštnímu vyslanci OSN poskytly plný a ničím neomezený přístup do všech částí daného území;

5.  vyzývá všechny strany, aby okamžitě zanechaly veškerých útoků na svobodu projevu, a to včetně zadržování, násilného zmizení a zastrašování, a aby propustily všechny novináře a obránce lidských práv zadržené pouze za to, že uplatňovali svá lidská práva; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby přestaly bránit v práci mezinárodním sdělovacím prostředkům a humanitárním pracovníkům působícím v oblasti konfliktu;

6.  vyjadřuje politování nad významnými dohodami o dodávkách zbraní, které uzavřely členské státy EU, mj. Španělsko, Francie, Německo a Spojené království, se Saúdskou Arábií a SAE a které jsou v rozporu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP o kontrole vývozu zbraní a se Smlouvou o obchodu se zbraněmi; znovu žádá celounijní zákaz vývozu, prodeje, modernizace a údržby jakéhokoli bezpečnostního vybavení členům koalice vedené Saúdskou Arábií, včetně Saúdské Arábie a SAE, kvůli závažným porušením mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv, jichž se koalice dopustila v Jemenu; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podala zprávu o stávající vojenské a bezpečnostní spolupráci členských států EU se členy koalice vedené Saúdskou Arábií;

7.  je obzvláště zděšen nedávným rozhodnutím španělské vlády prodat nakonec Saúdské Arábii 400 přesně naváděných bomb poté, co oznámila, že se prodej neuskuteční; hluboce lituje nedostatku solidarity a odvahy, který projevily členské státy poté, co bylo poprvé oznámeno rozhodnutí zastavit tento prodej;

8.  zdůrazňuje, že vývozci zbraní, kteří zásobují strany konfliktu v Jemenu, riskují obvinění z podílu na válečných zločinech a nedodržují několik kritérií právně závazného společného postoje Rady 2008/944/SZBP o vývozech zbraní; odsuzuje dramatický nárůst smrtících protiteroristických operací, které v Jemenu provádějí USA; naléhavě vyzývá Radu, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby stvrdily postoj EU na základě mezinárodního práva a zajistily, aby se členské státy nedopouštěly nezákonných smrtících operací, neumožňovaly je ani se na nich žádným jiným způsobem nepodílely; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, členské státy a třetí země, aby se zavázaly k tomu, že v souladu se svými závazky podle mezinárodního práva vyšetří důvěryhodná tvrzení o případném nezákonném zabíjení a že přijmou společný postoj k používání bezpilotních letounů;

9.  oceňuje práci skupiny GEE OSN pro Jemen a vyjadřuje plnou solidaritu s jejím předsedou Kamelem Jendoubim; vítá prodloužení jeho mandátu Radou pro lidská práva, aby bylo zajištěno, že dojde k důkladnému vyšetření všech případů porušování a pošlapávání mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a že ty, kdo nesou vinu za závažná porušování lidských práv, se podaří pohnat k odpovědnosti; je otřesen tím, že vlády Jemenu, SAE a Saúdské Arábie byly aktivně proti tomuto prodloužení;

10.  vyzývá země a organizace, jež na dárcovské konferenci na vysoké úrovni pro humanitární krizi v Jemenu v roce 2018 přislíbily poskytnutí pomoci, aby tyto přísliby neprodleně splnily a své závazky zvýšily tak, aby pokryly veškeré potřeby, které uvedla OSN;

11.  vyzývá Radu, aby plně uplatňovala rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2216 (2015) tím, bude identifikovat jedince, kteří bránili poskytování humanitární pomoci, a ty, kteří plánovali, řídili nebo páchali činy, které porušují mezinárodní předpisy v oblasti lidských práv nebo mezinárodní humanitární právo, nebo skutky, které jsou porušováním lidských práv v Jemenu, a aby proti nim učinila cílená opatření; podotýká, že žádní jednotlivci v koalici nebyli Výborem pro sankce označeni za osoby, na které by měly být uvaleny sankce, a to i přes informace o opakovaných případech porušování práva shromážděných skupinou GEE OSN pro Jemen, která zajišťuje informace, které mají pomoci k plnému uplatňování rezoluce Rady bezpečnosti;

12.  odsuzuje ničení jemenského kulturního dědictví při leteckých úderech koalice vedené Saúdskou Arábií, mj. na historické centrum města v San’á a na historické město Zabíd; lituje odpovědnosti koalice za toto ničení a upozorňuje na ni a zdůrazňuje, že i z takovýchto skutků se koalice bude zodpovídat; žádá pozastavení hlasovacích práv Saúdské Arábie a SAE v řídících orgánech organizace UNESCO až do chvíle, než proběhne nezávislé a nestranné vyšetřování odpovědnosti obou zemí za ničení kulturního dědictví; žádá generálního tajemníka OSN, aby předložil otázku ochrany všech kulturních památek, které ohrožuje konflikt v Jemenu, Radě bezpečnosti, která by měla přijmout v této věci rezoluci;

13.  vyzývá EU, aby na příštím zasedání Rady pro lidská práva iniciativně vznesla otázku členství států, v nichž je velice problematický stav dodržování lidských práv; vyzývá k pozastavení členství Saúdské Arábie a SAE v Radě pro lidská práva; naléhavě vyzývá hlasující státy, aby pokládaly stav dodržování lidských práv v zemích kandidujících do Rady pro lidská práva za naprosto zásadní pro rozhodnutí o tom, zda jim dají hlas;

14.  naléhavě vyzývá členské státy, aby učinily veškerá nezbytná opatření, která zajistí, aby byli údajní pachatelé pohnáni k odpovědnosti, především uplatněním zásady univerzální jurisdikce a vyšetřováním a stíháním údajných pachatelů hrůzných zločinů v Jemenu;

15.  oceňuje práci místních i mezinárodních organizací občanské společnosti při zajišťování důkazů o hrůzných zločinech, včetně ničení kulturního dědictví; vyzývá EU a její členské státy, aby těmto subjektům nadále poskytovaly veškerou pomoc;

16.  vyzývá dále zvláštní trestní soud v San´á, aby upustil od ukládání trestu smrti a neprodleně a bezpodmínečně propustil všechny věřící z komunity Bahá'í, kteří jsou v současnosti zadržováni za pokojné vyznávání svého náboženství a jsou obviněni z trestných činů, za něž jim hrozí trest smrti;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, vládě Jemenu, vládě Království Saúdská Arábie a vládě Spojených arabských emirátů.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0473.

(2)

Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142.

(3)

Úř. věst. 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

Úř. věst. 66, 21.2.2018, s. 17.

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí