Procedure : 2018/2853(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0447/2018

Indgivne tekster :

B8-0447/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0383

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 271kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0447/2018

Europa-Parlamentet,

  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, særlig beslutning af 30. november 2017 om situationen i Yemen(1), beslutning af 25. februar 2016 om den humanitære situation i Yemen(2) og beslutning af 9. juli 2015 om situationen i Yemen(3), samt til sin beslutning af 28. april 2016 om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret(4),

–  der henviser til erklæringen af 13. juni 2018 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og kommissær Christos Stylianides, om den seneste udvikling omkring Hodeidah i Yemen og erklæringen af 10. august 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018 om Yemen,

–  der henviser til den rapport fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Menneskerettigheder af 17. august 2018, der indeholdt konklusionerne fra gruppen af uafhængige fremtrædende internationale og regionale eksperter om menneskerettighedssituationen i Yemen, herunder om krænkelser og misbrug siden september 2014,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner, navnlig resolution 2402 (2018) om udvidelse af sanktionerne,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme af overholdelse af den humanitære folkeret,

–  der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den saudiskledede koalition i juni 2018 indledte en offensiv for at indtage byen Hodeidah; der henviser til, at de våbenstilstandforhandlinger, der ledes af FN's særlige udsending for Yemen, Martin Griffiths, førte til en midlertidig pause i offensiven; der henviser til, at sammenbruddet i det seneste forsøg på at afholde fredsforhandlinger i Genève førte til en genoptagelse af fjendtlighederne den 7. september 2018; der henviser til, at antallet af civile dødsfald siden da er steget med 164 %;

B.  der henviser til, at den yemenitiske regering, der har opbakning fra den saudiskledede koalition, indtog hovedvejen, der forbinder Hodeidah og Sanaa i september 2018, hvorved forsyningsruten mellem disse to byer blev blokeret;

C.  der henviser til, at 70 % af Yemens import af bistand og handelsvarer går gennem Hodeidah og den nærliggende havn Saleef, hvorigennem der indføres fødevarer, brændstof og medicin, som befolkningen har brug for til at overleve; der henviser til, at et nyt angreb på Hodeidah ville have katastrofale følger for civilbefolkningen; der henviser til, at parterne i konflikten er forpligtede til at tillade og fremme en hurtig og uhindret passage af humanitær bistand, herunder medicin, fødevarer og andre livsvigtige varer;

D.  der henviser til, at FN's Kontor for Koordinering af Humanitære Anliggender har udpeget Yemen som verdens største humanitære krise med over 22 millioner mennesker med behov for humanitær bistand eller beskyttelse; der henviser til, at 17 mio. mennesker lider under fødevareusikkerhed, og heraf er mere end 8 mio. mennesker i fare for at sulte;

E.  der henviser til, at ifølge FN's uafhængige gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter (GEE) blev mindst 16 706 civile dræbt i perioden fra marts 2015 til juni 2018; der henviser til, at det reelle tal sandsynligvis er langt højere; der henviser til, at koalitionens luftangreb har forårsaget de fleste af de dokumenterede civile dødsofre, og at de har ramt beboelsesområder, markeder og lægefaciliteter i klar strid med Genèvekonventionerne;

F.  der henviser til, at FN's GEE om Yemen har konkluderet, at enkeltpersoner i Yemens regering og i koalitionen, herunder fra Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, har begået handlinger, der kan udgøre krigsforbrydelser, herunder grusom behandling og tortur samt anvendelse af præcisionsstyret ammunition til at ramme civile mål;

G.  der henviser til, at overførsler af våben og militær støtte til konfliktens parter muliggør blokaden og den igangværende luftkrig og bidrager til den humanitære krise og til, at det fortsat ikke er muligt at finde frem til en politisk løsning på konflikten;

H.  der henviser til, at Kamel Jendoubi, formand for De Forenede Nationers GEE om Yemen, er offer for en smædekampagne, der sigter mod at intimidere FN's GEE og rejse tvivl om dens konklusioner;

I.  der henviser til, at retfærdighed, retsstatsprincippet og bekæmpelsen af straffrihed udgør vigtige elementer for en varig fredsskabelses- og konfliktløsningsindsats;

J.  der henviser til, at den saudiskledede koalition i et land, der er afhængig af import, har etableret en flådeblokade og luftblokade i det område, som kontrolleres af houthirebellerne, hvilket har lagt hindringer i vejen for levering af livsvigtige varer til civilbefolkningen og for civiles mulighed for at rejse ind og ud af landet;

K.  der henviser til, at FN har indført en kontrol- og inspektionsmekanisme i de havne ved Det Røde Hav, som ikke kontrolleres af Yemens regering; på trods af dette foretager den saudiskledede koalition yderligere inspektioner, der kan vare i uger, og som på et vilkårligt grundlag har nægtet fartøjer adgang, hvilket i alvorlig grad bringer leveringen af den humanitære bistand til civilbefolkningen i fare; der henviser til, at den urimelige forsinkelse eller nægtelse af adgang for fartøjer til yemenitiske havne udgør ulovlige ensidige tvangsforanstaltninger ifølge folkeretten;

L.  der henviser til, at Yemen og De Forenede Arabiske Emirater har undertegnet, men endnu ikke har ratificeret Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; der henviser til, at Saudi-Arabien hverken har undertegnet eller ratificeret Romstatutten; der henviser til, at en række bestemmelser i Romstatutten, herunder bestemmelserne vedrørende krigsforbrydelser, afspejler sædvaneretten;

M.  der henviser til, at kong Salman bin Abdulaziz af Saudi-Arabien udstedte en kongelig anordning den 10. juli 2018, hvori der i brede træk står, at soldater, der gør tjeneste i "Operation genvinding af håb", fritages fra alle militære og disciplinære sanktioner; der henviser til, at dekretet er i strid med Genèvekonventionerne og forpligtelsen til at gennemføre straffelovgivningen over for alle, der har begået alvorlige overtrædelser af den humanitære folkeret;

N.  der henviser til, at der er sket en drastisk stigning i ekstraterritoriale og udenretslige dødbringende amerikanske operationer i Yemen, navnlig med droner, hvilket angiveligt har forårsaget mange civile dødsofre; der henviser til, at der er bevis for, at visse EU-medlemsstater yder såvel direkte som indirekte støtte til sådanne dødbringende operationer ved hjælp af efterretninger og andre foranstaltninger;

O.  der henviser til, at den saudiskledede koalition er fortsat med at hindre de internationale mediers og menneskerettighedsorganisationers arbejde ved at forhindre deres personale i at benytte FN-flyvninger; der henviser til, at under hensyntagen til den usikkerhed, de konfronteres med, hindrer denne foranstaltning en uafhængig og troværdig dækning af situationen i Yemen, og den bidrager til den globale ligegyldighed over for konflikten; der henviser til, at koalitionens bombeangreb den 17. september 2018 ramte det yemenitiske Al-Maraweah Radio Broadcasting Center;

P.  der henviser til, at houthirebeller vilkårligt har bombet civile områder, navnlig i Taiz, med hundredvis af civile dræbte og sårede til følge, ved anvendelse af forbudte personellandminer, idet de har rekrutteret børn og ulovligt tilbageholdt personer, hvilket er handlinger, som kan udgøre krigsforbrydelser; der henviser til, at den specialiserede straffedomstol i Sanaa har dømt personer til døden efter retssager, der ikke var i overensstemmelse med internationale standarder;

Q.  der henviser til, at adskillige rapporter tyder på, at der er anvendt tortur og seksuel vold, herunder voldtægt af tilbageholdte voksne mænd, som er blevet begået af personel fra De Forenede Arabiske Emirater i flere detentionsfaciliteter, herunder koalitionens faciliteter i Bureiqa og Bir Ahmed-fængslet;

R.  der henviser til, at kønsrelateret seksuel vold er steget eksponentielt, siden konflikten begyndte; der henviser til, at den allerede begrænsede kapacitet til at bekæmpe seksuel og kønsbaseret vold i det strafferetlige system er brudt sammen, og at der er ikke foretaget undersøgelser i forbindelse med forskellige handlinger såsom at bortføre og voldtage kvinder – eller at true med det som en måde at afpresse penge fra deres familier og lokalsamfund på;

S.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere har været udsat for vedvarende chikane, trusler og smædekampagner fra alle konfliktens parter; der henviser til, at kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, journalister og aktivister har været udsat for en særlig undertrykkelse på grundlag af deres køn;

1.  opfordrer alle parter, navnlig Saudi-Arabien og dets allierede, til øjeblikkeligt at standse deres angreb mod civile i strid med gældende internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret; opfordrer alle parter til at opfylde deres forpligtelser til at fremme en hurtig og uhindret passage af humanitær nødhjælp og andre varer, som er nødvendige for befolkningen, og uhindret adgang til medicinske faciliteter både i Yemen og i udlandet;

2.  fordømmer de handlinger, der er foretaget af den saudiskledede koalition, navnlig de vilkårlige og uforholdsmæssige luftangreb, og den flådeblokade, der blev indført over for Yemen; understreger, at disse aktioner har kostet tusindvis af civile liv og gjort landet endnu mere ustabilt, hvilket er blevet udnyttet af terror- og ekstremistorganisationer såsom ISIS/Daesh og al-Qaeda; fordømmer de voldelige angreb, som houthirebellerne har foretaget, herunder belejringen af byen Taiz;

3.  understreger betydningen af havnen i Hodeidah som distributionscenter for de nødvendige kommercielle og humanitære varer og opfordrer alle parter til at sikre, at havnen fungerer fuldt ud som livsline for humanitær bistand og handelsmæssigt indførselssted for basale forsyninger; understreger, at hvis den saudiskledede koalition på ny gennemfører et angreb på havnen i Hodeidah, vil det få katastrofale følger for civilbefolkningen og yderligere hindre forsøget på at afholde fredsforhandlinger;

4.  minder om, at der ikke kan være nogen militær løsning på konflikten i Yemen, og at krisen kun kan løses gennem en forhandlingsproces med deltagelse af alle berørte parter; støtter FN's særlige udsending Martin Griffiths' indsats for at få genoptaget forhandlingerne og opfordrer indtrængende alle parter til at engagere sig i disse bestræbelser på en konstruktiv måde og uden forhåndsbetingelser; opfordrer indtrængende alle parter til at give FN's særlige udsending fuldstændig og uhindret adgang til alle dele af området;

5.  opfordrer alle parter til øjeblikkeligt at standse alle angreb mod ytringsfriheden, herunder gennem frihedsberøvelse, tvungen forsvinden og intimidering, og at løslade alle journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der er tilbageholdt blot for at udøve deres menneskerettigheder; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at høre op med at obstruere de internationale medier og det humanitære personale i forbindelse med konflikten;

6.  beklager dybt de betydelige våbenhandler, som EU-medlemsstater, herunder Spanien, Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige, har indgået med Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, og som er i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om våbeneksport og våbenhandelstraktaten; opfordrer endnu en gang til et EU-forbud mod eksport, salg, opdatering og vedligeholdelse af enhver form for sikkerhedsudstyr til medlemmer af den saudiskledede koalition, herunder Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, på grund af de alvorlige overtrædelser af den humanitære folkeret og menneskerettighederne, der er begået i Yemen; opfordrer den højtstående repræsentant til at aflægge rapport om den nuværende situation med hensyn til det militære og sikkerhedsmæssige samarbejde mellem EU's medlemsstater og medlemmerne af den saudiskledede koalition;

7.  er særligt forfærdet over den spanske regerings nylige beslutning om at fortsætte med salget af 400 præcisionsbomber til Saudi-Arabien efter at have meddelt, at salget ville blive indstillet; beklager dybt EU-medlemsstaternes manglende solidaritet og mod, da beslutningen om at indstille salget først blev meddelt;

8.  understreger, at våbeneksportører, som giver næring til konflikten i Yemen, risikerer meddelagtighed i krigsforbrydelser og overholder ikke adskillige kriterier i Rådets retligt bindende fælles holdning 2008/944/FUSP om våbeneksport; beklager dybt den voldsomme stigning i antallet af USA's dødbringende terrorbekæmpelsesoperationer i Yemen; opfordrer indtrængende Rådet, næstformanden/den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at bekræfte EU's holdning i henhold til folkeretten og sikre, at medlemsstaterne ikke begår, fremmer eller deltager i ulovlige dødbringende operationer; opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant, medlemsstaterne og tredjelande til at forpligte sig til i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten at gennemføre undersøgelser af de troværdige påstande om potentielt ulovlige drab og til at vedtage en fælles holdning om anvendelse af bevæbnede droner;

9.  roser det arbejde, der er udført af FN's GEE om Yemen, og udtrykker sin fulde solidaritet med formanden, Kamel Jendoubi; glæder sig over Menneskerettighedsrådets forlængelse af dens mandat med henblik på at sikre, at der er en grundig undersøgelse af alle overtrædelser og tilfælde af misbrug af den internationale menneskerettighedslovgivning, og at personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, kan drages til ansvar; er forfærdet over den aktive modstand fra Yemens, De Forenede Arabiske Emiraters og Saudi Arabiens regeringer mod forlængelsen,

10.  opfordrer de lande og organisationer, der på donorkonferencen på højt plan vedrørende Yemen i 2018 gav tilsagn om snarest muligt at indfri disse tilsagn og øge deres engagement for at dække de samlede behov, som FN har forelagt;

11.  opfordrer Rådet til fuldt ud at gennemføre FN's Sikkerhedsråds resolution 2216 (2015) ved at identificere personer, der lægger hindringer i vejen for levering af humanitær bistand og dem, der planlægger, leder eller udfører handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller handlinger, der udgør krænkelser af menneskerettighederne i Yemen, og at indføre målrettede foranstaltninger over for dem; minder om, at der ikke er udpeget enkeltpersoner fra koalitionen med henblik på sanktioner fra sanktionskomitéens side, på trods af oplysningerne om koalitionens gentagne overtrædelser, der er blevet indsamlet af FN's GEE om Yemen, som forelægger oplysninger med henblik på at gennemføre FN's Sikkerhedsråds resolution fuldt ud;

12.  fordømmer ødelæggelsen af den yemenitiske kulturarv som følge af den saudiskledede koalitions luftangreb, herunder Sanaas gamle bydel og den historiske by Zabid; beklager og minder om koalitionens ansvar for denne destruktion og understreger, at den også vil blive draget til ansvar for sådanne handlinger; opfordrer til, at Saudi-Arabiens og De Forenede Arabiske Emiraters stemmeret suspenderes i UNESCO's styrende organer, indtil der foreligger en uafhængig og upartisk undersøgelse af begge landes ansvar for destruktion af kulturarven; opfordrer FN's generalsekretær til at forelægge Sikkerhedsrådet spørgsmålet om beskyttelse af alle kulturelle mindesmærker, der trues af konflikten i Yemen, med henblik på vedtagelse af en resolution herom;

13.  opfordrer EU til på det næste Menneskerettighedsråd at tage initiativ til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt stater med dybt tvivlsomme menneskerettighedsforhold bør kunne være medlemmer; opfordrer til, at Saudi-Arabiens og De Forenede Arabiske Emiraters medlemskab af Menneskerettighedsrådet suspenderes; opfordrer indtrængende de stemmeberettigede stater til at behandle menneskerettighedsforholdene i de lande, der kandiderer til Menneskerettighedsrådet, som værende af afgørende betydning, når de træffer afgørelse om deres stemme;

14.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at stille påståede gerningsmænd til ansvar, navnlig gennem anvendelse af princippet om universel jurisdiktion og gennem efterforskning og retsforfølgning af de formodede gerningsmænd til masseforbrydelser i Yemen;

15.  roser arbejdet i lokale og internationale civilsamfundsorganisationer med at dokumentere masseforbrydelser, herunder ødelæggelse af kulturarven; opfordrer EU og dets medlemsstater til at yde yderligere og fuldstændig bistand til disse aktører;

16.  opfordrer den særlige domstol i straffesager i Sanaa til at afholde sig fra at anvende dødsstraf og til straks og betingelsesløst at løslade de tilhængere af bahai-troen, som for øjeblikket tilbageholdes for på fredelig vis at dyrke deres religion, og som er anklaget for lovovertrædelser, for hvilke der gælder dødsstraf;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand for Europa-Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, generalsekretæren for Samarbejdsrådet for Golfstaterne, generalsekretæren for Den Arabiske Liga, regeringen i Yemen, regeringen i Kongeriget Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emiraters regering.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUT L 35 af 31.1.2018, s. 142.

(3)

EUT L 265 af 11.8.2017, s. 93.

(4)

EUT C 66 af 21.2.2018, s. 17.

Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik