Menetlus : 2018/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0447/2018

Esitatud tekstid :

B8-0447/2018

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0383

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 377kWORD 50k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))  
B8-0447/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 30. novembri 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis(1), 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis(2) ja 9 juuli 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis(3), ning 28. aprilli 2016. aasta resolutsiooni haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta (4),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning komisjoni voliniku Christos Stylianidese 13. juuni 2018. aasta avaldust hiljutiste arengute kohta Jeemenis Al‑Ḩudaydah’ linna ümbruses ja Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 10. augusti 2018. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 17. augusti 2018. aasta aruannet, mis sisaldab sõltumatute väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma järeldusi inimõiguste olukorra kohta Jeemenis, sh 2014. aasta septembrist saadik toimunud rikkumiste ja kuritarvituste kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaseid resolutsioone, eelkõige resolutsiooni 2402 (2018), millega pikendati karistusrežiimi,

–  võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaariõiguse järgimise edendamiseks,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 2018. aasta juunis alustas Saudi Araabia juhitud koalitsioon rünnakut Al‑Ḩudaydah’ linna vallutamiseks; arvestades, et ÜRO Jeemeni-erisaadiku Martin Griffithsi juhitud läbirääkimiste tulemusena rünnak ajutiselt peatati; arvestades, et kui viimane katse läbirääkimisteks Genfis ebaõnnestus, algas vaenutegevus 7. septembril 2018 uuesti; arvestades, et rünnaku algusest alates on hukkunud tsiviilisikute arv tõusnud 164 %;

B.  arvestades, et 2018. aasta septembris hõivas Jeemeni valitsus, keda toetab Saudi Araabia juhitud koalitsioon, peamise Al‑Ḩudaydah’ ja Sana’a vahelise maantee ning lõikas läbi nende kahe linna vahelise varustustee;

C.  arvestades, et 70 % abist ja impordist saabub Jeemenisse Al‑Ḩudaydah’ ja selle läheduses asuva Saleefi sadama kaudu ning et sedakaudu tuuakse kohale inimestele ellujäämiseks vajalikud toiduained, ravimid ja kütus; arvestades, et Al‑Ḩudaydah’ edasisel ründamisel oleksid tsiviilelanike jaoks hävitavad tagajärjed; arvestades, et konflikti osapooled peavad võimaldama ja hõlbustama humanitaarabi, sealhulgas toiduainete, ravimite ja muu hädavajaliku kiiret ja takistusteta läbipääsu;

D.  arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo määratlusel leiab Jeemenis aset maailma suurim humanitaarkriis, mille puhul üle 22 miljoni inimese vajab kaitset ja humanitaarabi; arvestades, et 17 miljonit inimest kannatab toiduga kindlustamatuse tõttu ning neist enam kui 8 miljonit ähvardab nälg;

E.  arvestades, et ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma andmetel on 2015. aasta märtsist kuni 2018. aasta juunini hukkunud vähemalt 16 706 tsiviilisikut; arvestades, et tegelik hukkunute arv on ilmselt märksa suurem; arvestades, et enamik registreeritud tsiviilelanikest ohvreid on hukkunud koalitsiooni õhurünnakutes, mis Genfi konventsiooni selgelt rikkudes tabavad elamupiirkondi, turge ja raviasutusi;

F.  arvestades, et ÜRO väljapaistvate ekspertide rühm jõudis järeldusele, et Jeemeni valitsuse ning koalitsiooni liikmed, sh Saudi Araabiast ja Araabia Ühendemiraatidest pärit isikud on sooritanud tegusid, mis võivad olla sõjakuriteod, muu hulgas julmusi ja piinamisi ning tsiviilobjektide tulistamist täppisjuhitava laskemoonaga;

G.  arvestades, et relvatarned ja sõjaline toetus konflikti osapooltele võimaldavad blokaadi ja õhurünnakute jätkumist ning süvendavad humanitaarkriisi ja jätkuvat suutmatust leida konfliktile poliitiline lahendus;

H.  arvestades, et ÜRO väljapaistvate ekspertide rühma juhti Kamel Jendoubi on tabanud laimukampaania, millega püütakse hirmutada rühma liikmeid ja seada nende järeldused kahtluse alla;

I.  arvestades, et õigus, õigusriigi põhimõtted ja võitlus karistamatuse vastu on pikaajalise rahu saavutamiseks ja konflikti lahendamiseks hädavajalikud;

J.  arvestades, et Saudi Araabia juhitud koalitsioon on impordist sõltuvas riigis kehtestanud al-Houthi mässuliste käes olevale alale mere- ja õhublokaadi, mis on takistanud tsiviilelanikele elutähtsate kaupade kohaletoimetamist ning tsiviilelanike võimalusi riiki ja sealt välja reisida;

K.  arvestades, et ÜRO on kehtestanud sadamates, mis ei ole Jeemeni valitsuse võimu all, ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismi; arvestades, et sellele vaatamata korraldab Saudi Araabia juhitud koalitsioon täiendavaid inspekteerimisi, mis võivad võtta nädalaid, ning on meelevaldselt keelanud laevadel sadamatesse siseneda, mis takistab tõsiselt humanitaarabi toimetamist tsiviilelanikele; arvestades, et laevade Jeemeni sadamatesse sisenemise põhjendamatu keelustamine või selle pidurdamine kujutab endast vastavalt rahvusvahelisele õigusele ebaseaduslikku ühepoolset sunnimeedet;

L.  arvestades, et Jeemen ja Araabia Ühendemiraadid on allkirjastanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud; arvestades, et Saudi Araabia ei ole Rooma statuuti allkirjastanud ega ratifitseerinud; arvestades, et Rooma statuudi mitmed, muu hulgas sõjakuritegusid puudutavad sätted kajastavad rahvusvahelist tavaõigust;

M.  arvestades, et Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz andis 10. juulil 2018 välja kuningliku dekreedi, milles üldjoontes kinnitatakse, et operatsioonis „Lootuse taastamine“ osalevate sõdurite suhtes ei kohaldata mingeid sõjaväelisi ega distsiplinaarkaristusi; arvestades, et dekreet on vastuolus Genfi konventsioonidega ja kohustusega rakendada kriminaalõigust kõigi rahvusvahelist humanitaarõigust rängalt rikkunud isikute suhtes;

N.  arvestades, et märgatavalt on sagenenud surmavate tagajärgedega USA eksterritoriaalsed ja kohtuvälised operatsioonid Jeemenis, eelkõige droone kasutades, mille tulemusena on teadete kohaselt hukkunud arvukalt tsiviilisikuid; arvestades, et on tõendeid selle kohta, et teatavad ELi liikmesriigid toetavad selliseid surmavaid operatsioone otseselt või kaudselt luureandmetega ja muul moel;

O.  arvestades, et Saudi Araabia juhitud koalitsioon on jätkuvalt takistanud rahvusvaheliste meedia- ja inimõigusorganisatsioonide tegevust sellega, et ei luba nende töötajaid ÜRO lendudele; arvestades, et kohapealses ebakindlas olukorras takistab see Jeemeni olukorra sõltumatut ja usaldusväärset kajastamist ning soodustab maailmas ükskõikset suhtumist sellesse konflikti; arvestades, et 17. septembril 2018 tabas koalitsiooni õhulöök Jeemeni Al-Maraweah’ raadiojaama;

P.  arvestades, et al-Houthi mässulised on suurtükkidest valimatult tulistanud elamupiirkondi, eriti Taizis, tappes ja vigastades sadu tsiviilelanikke, on kasutanud keelustatud maamiine, värvanud lapsi võitlejateks ja inimesi ebaseaduslikult kinni pidanud – teod, mis võivad kvalifitseeruda sõjakuritegudeks; arvestades, et kriminaalasjade erikohtus Sana’as on mõistetud inimesi surma kohtuistungitel, mis ei vasta rahvusvahelistele normidele;

Q.  arvestades, et mitmetes teadetes räägitakse piinamisest ja seksuaalsest vägivallast, muu hulgas täisealiste meesvangide vägistamisest Araabia Ühendemiraatide töötajate poolt mitmetes kinnipidamisasutustes, näiteks koalitsiooni kinnipidamiskeskuses Bureiqas ja Bir Ahmedi vanglas;

R.  arvestades, et konflikti algusest saadik on soopõhine seksuaalne vägivald järsult sagenenud; arvestades, et kriminaalõigussüsteemi juba varemgi vähene suutlikkus seksuaalset ja soopõhist vägivalda ära hoida on nüüd täiesti kadunud, ning keegi ei ole uurinud selliseid tegusid nagu naiste röövimine ja vägistamine või sellega ähvardamine nende peredelt ja kogukondadelt raha väljapressimise eesmärgil;

S.  arvestades, et kõik konflikti osapooled on inimõiguslasi lakkamatult ahistanud, ähvardanud ja laimanud; arvestades, et naissoost inimõiguslased, ajakirjanikud ja aktivistid on oma soo tõttu eriti tugeva surve all;

1.  kutsub kõiki osalisi, eelkõige Saudi Araabiat ja selle liitlasi üles viivitamata lõpetama tsiviilisikute vastased rünnakud, millega rikutakse kohaldatavat rahvusvahelist inimõigustealast õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust; palub kõigil osalistel täita oma kohustusi hõlbustada humanitaarabi ja muude elanikele hädavajalike kaupade kiiret ja segamatut kohaletoimetamist ning takistusteta juurdepääsu meditsiiniasutustele nii Jeemenis kui ka välismaal;

2.  mõistab hukka Saudi Araabia juhitud koalitsiooni võetud meetmed, eelkõige valimatud ja ebaproportsionaalsed õhurünnakud ning Jeemenile kehtestatud mereblokaadi; rõhutab, et need meetmed on põhjustanud tuhandete tsiviilisikute hukkumise ja süvendanud riigi ebastabiilsust, mida on ära kasutanud terrori- ja äärmusorganisatsioonid, nagu ISIS/Daesh ja Al Qaeda; mõistab hukka al-Houthi mässuliste toime pandud vägivaldsed rünnakud, sealhulgas Ta‘izzi linna sissepiiramise;

3.  rõhutab Al-Ḩudaydah’ sadama olulisust vajalike kaupade ja humanitaarabi jaotuskeskusena ning palub kõigil osalistel tagada selle sadama kui humanitaarabi ja esmatähtsate kaubatarnete juurdepääsupunkti täielik ja tõhus toimimine; rõhutab, et Saudi Araabia juhitud koalitsiooni järjekordsetel rünnakutel Al-Ḩudaydah’ sadama vastu oleks tsiviilisikutele katastroofilised tagajärjed ning need takistaksid veelgi püüdlusi pidada rahuläbirääkimisi;

4.  tuletab meelde, et Jeemeni konflikti lahendus ei saa olla sõjaline ja kriisi on võimalik lahendada vaid kõiki asjaosalisi hõlmava läbirääkimisprotsessi teel; toetab jõupingutusi, mida teeb ÜRO erisaadik Martin Griffiths, et saavutada läbirääkimiste jätkumine, ning kutsub kõiki osalisi tungivalt üles osalema nendes jõupingutustes konstruktiivselt ja ilma eeltingimusi esitamata; nõuab tungivalt, et kõik osalised võimaldaksid ÜRO erisaadikule täielikku ja takistusteta juurdepääsu territooriumi kõikidesse osadesse;

5.  kutsub kõiki osalisi üles viivitamata lõpetama kõik väljendusvabaduse vastu suunatud rünnakud, mida pannakse muu hulgas toime kinnipidamise, kadunuks jääma sundimise ja hirmutamise teel, ning vabastama kõik ajakirjanikud ja inimõiguste kaitsjad, kes on kinni peetud üksnes seetõttu, et nad kasutasid oma inimõigusi; palub, et Saudi Araabia ametivõimud ei takistaks enam rahvusvahelise meedia ja humanitaartöötajate tööd seoses konfliktiga;

6.  mõistab hukka märkimisväärsed relvatehingud, mille ELi liikmesriigid, sealhulgas Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik sõlmisid Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatidega ning mis on vastuolus nõukogu ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP relvaekspordi kohta ja relvakaubanduslepinguga; nõuab veel kord, et kogu ELis keelustataks igat liiki julgeolekuvarustuse eksport, müük, ajakohastamine ja hooldus Saudi Araabia juhitud koalitsiooni liikmetele, muu hulgas Saudi Araabiale ja Araabia Ühendemiraatidele, võttes arvesse Jeemenis toime pandud tõsiseid rahvusvahelise humanitaar- ja inimõigustealase õiguse rikkumisi; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal anda aru ELi liikmesriikide ja Saudi Araabia juhitud koalitsiooni liikmete vahelise sõjalise ja julgeolekualase koostöö praeguse olukorra kohta;

7.  peab eriti šokeerivaks Hispaania valitsuse hiljutist otsust müüa siiski Saudi Araabiale 400 täppispommi, kuigi eelnevalt teatati, et müüki ei toimu; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et ELi liikmesriigid näitasid üles vähest solidaarsust ja julgust, kui müügi peatamise otsus esmakordselt teatavaks tehti;

8.  toonitab, et Jeemeni konfliktile hoogu andvatest relvaeksportijatest võivad saada sõjakuritegude kaasosalised ning nad ei täida relvaeksporti käsitleva õiguslikult siduva nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP mitut kriteeriumi; peab kahetsusväärseks USA ohvriterohkete terrorismivastaste operatsioonide järsku kasvu Jeemenis; nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid kinnitaksid ELi seisukohta, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel, ja tagaksid, et liikmesriigid ei pane toime ebaseaduslikke surmavaid operatsioone, ei toeta neid ega osale neis ühelgi moel; nõuab tungivalt, et vastavalt rahvusvahelisest õigusest tulenevatele kohustustele uuriksid komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, liikmesriigid ja kolmandad riigid usaldusväärseid teateid võimalikest ebaseaduslikest hukkamistest ja võtaksid vastu ühise seisukoha relvastatud droonide kasutamise kohta;

9.  tunnustab tööd, mida on teinud ÜRO väljapaistvate ekspertide rühm Jeemeni alal, ning väljendab oma täielikku solidaarsust selle esimehe Kamel Jendoubiga; peab tervitatavaks, et Inimõiguste Nõukogu pikendas eksperdirühma volitusi, et tagada rahvusvahelise inimõigustealase õiguse kõigi rikkumiste ja kuritarvituste põhjalik uurimine ning inimõiguste raskete rikkumiste eest vastutajate vastutusele võtmine; on hämmeldunud Jeemeni, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia valitsuste aktiivsest vastuseisust kõnealusele pikendamisele;

10.  palub 2018. aastal toimunud Jeemeni kõrgetasemelisel rahastajate kohtumisel lubadusi andnud riikidel ja organisatsioonidel need lubadused viivitamata täita ning suurendada võetud kohustusi, et tagada ÜRO esitatud vajaduste täielik rahastamine;

11.  palub nõukogul täielikult rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015), tehes kindlaks isikud, kes takistavad humanitaarabi kohaletoimetamist, ning isikud, kes kavandavad, juhivad või panevad toime tegevust, millega rikutakse kohaldatavat rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust, või tegevust, mis kujutab endast inimõiguste rikkumist Jeemenis, ning kehtestades nende suhtes sihipärased meetmed; tuletab meelde, et sanktsioonide komitee ei ole sanktsioone määranud ühelegi koalitsiooni kuuluvale isikule, vaatamata koalitsiooni toime pandud korduvaid rikkumisi käsitlevale teabele, mille on kogunud ÜRO väljapaistvate ekspertide rühm Jeemeni alal, mis annab teavet, et aidata kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni täielikule rakendamisele;

12.  mõistab hukka Jeemeni kultuuripärandi ning sealhulgas Sanaa vanalinna ja ajaloolise Zabidi linna hävitamise Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakutega; peab kahetsusväärseks ja tuletab meelde, et koalitsioon vastutab selle hävitustöö eest, ning rõhutab, et koalitsioon võetakse nende tegude eest ka vastutusele; nõuab Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide hääleõiguse peatamist UNESCO juhtorganites, kuni viiakse läbi sõltumatu ja erapooletu uurimine, mis käsitleb mõlema riigi vastutust kultuuripärandi hävitamise eest; palub ÜRO peasekretäril tõstatada küsimus kõigi Jeemeni konfliktis ohustatud kultuuriloolise väärtusega paikade kaitsest Julgeolekunõukogus, et võtta vastu asjakohane resolutsioon;

13.  palub, et EL võtaks Inimõiguste Nõukogu järgmisel kohtumisel initsiatiivi, et tõstatada äärmiselt kaheldava inimõigustealase taustaga riikide liikmesuse küsimus; nõuab, et Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide liikmesus Inimõiguste Nõukogus peatataks; nõuab tungivalt, et hääleõigusega riigid peaksid Inimõiguste Nõukogu kandidaatriikide inimõigustealast tausta väga oluliseks oma hääle üle otsustamisel;

14.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et võtta kuritegude väidetavad toimepanijad vastutusele, kohaldades selleks eelkõige üldise kohtualluvuse põhimõtet ning uurides Jeemenis toime pandud jõhkraid massikuritegusid ja esitades väidetavatele toimepanijatele süüdistuse;

15.  tunnustab kohalike ja rahvusvaheliste kodanikuühiskonna organisatsioonide tööd jõhkrate massikuritegude ja sealhulgas kultuuripärandi hävitamise tõendusmaterjalide registreerimisel; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles pakkuma sellistele osalistele edasist ja täielikku abi;

16.  palub kriminaalasjade erikohtul Sanaas hoiduda surmanuhtluse kasutamisest ning viivitamata ja tingimusteta vabastada bahaistid, keda peetakse praegu kinni oma usu rahumeelse järgimise pärast ja kes võidakse neile esitatud süüdituste alusel surma mõista;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile, Jeemeni valitsusele, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele ja Araabia Ühendemiraatide valitsusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0473.

(2)

ELT C 35, 31.1.2018, lk 142.

(3)

ELT C 265, 11.8.2017, lk 93.

(4)

ELT C 66, 21.2.2018, lk 17.

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika