Menettely : 2018/2853(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0447/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0447/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0383

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 270kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))  
B8‑0447/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 30. marraskuuta 2017 Jemenin tilanteesta(1), 25. helmikuuta 2016 Jemenin humanitaarisesta tilanteesta(2) ja 9. heinäkuuta 2015 Jemenin tilanteesta(3) antamansa päätöslauselmat sekä 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista hyökkäyksistä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena(4),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Christos Stylianidesin 13. kesäkuuta 2018 antaman julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Hodeidan ympäristössä Jemenissä ja Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajan 10. elokuuta 2018 antaman julkilausuman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 17. elokuuta 2018 päivätyn raportin, jossa esitetään merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista asiantuntijoista koostuvan riippumattoman asiantuntijaryhmän havainnot Jemenin ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien rikkomukset ja väärinkäytökset syyskuusta 2014 lähtien,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston asiaan liittyvät päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselman 2402 (2018) pakotejärjestelyn jatkamisesta,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämisestä,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kesäkuussa 2018 Saudi-Arabian johtama liittouma käynnisti hyökkäyksen Hodeidan kaupungin valloittamiseksi; ottaa huomioon, että YK:n Jemenin erityislähettilään Martin Griffithsin johtamissa tulitaukoneuvotteluissa saavutettiin hyökkäyksen tilapäinen keskeyttäminen; ottaa huomioon, että kun viimeisin yritys rauhanneuvottelujen järjestämiseksi Genevessä kariutui, vihollisuudet käynnistyivät uudelleen 7. syyskuuta 2018; ottaa huomioon, että hyökkäyksen käynnistymisen jälkeen siviiliuhrien määrä on kasvanut 164 prosenttia;

B.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtaman liittouman tukemat Jemenin hallituksen joukot saivat Hodeidan ja Sanaan välisen päätien haltuunsa syyskuussa 2018 ja tukkivat näiden kahden kaupungin välisen toimitusreitin;

C.  ottaa huomioon, että 70 prosenttia Jemenin avusta ja kaupallisesta tuonnista kulkee Hodeidan ja läheisen Saleefin satamien kautta ja näiden satamien kautta maahan tulee elintarvikkeita, polttoaineita ja lääkkeitä, joita väestö tarvitsee selviytyäkseen; ottaa huomioon, että uudella hyökkäyksellä Hodeidaan olisi katastrofaalisia seurauksia siviilien kannalta; ottaa huomioon, että konfliktin osapuolet ovat velvollisia sallimaan ja mahdollistamaan humanitaarisen avun, mukaan luettuina lääkkeet, elintarvikkeet ja muut selviytymisessä tarvittavat tuotteet, nopean ja esteettömän kulun;

D.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto on nimennyt Jemenin maailman suurimmaksi humanitaariseksi kriisiksi, jossa yli 22 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua; ottaa huomioon, että elintarviketurvan puutteesta kärsii 17 miljoonaa ihmistä, joista yli 8 miljoonaa on vaarassa nääntyä nälkään;

E.  ottaa huomioon, että Jemeniä käsittelevän YK:n korkean tason asiantuntijaryhmän tulosten mukaan maaliskuun 2015 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana siviiliuhreja oli ainakin 16 706; ottaa huomioon, että todellinen luku on todennäköisesti huomattavasti suurempi; ottaa huomioon, että liittouman ilmaiskut ovat aiheuttaneet suurimman osan dokumentoiduista siviiliuhreista, kun ne ovat kohdistuneet asuinalueille, toreille ja terveydenhoitolaitoksiin selkeästi Geneven yleissopimusten vastaisesti;

F.  ottaa huomioon, että asiantuntijaryhmä totesi, että Jemenin hallitukseen ja liittoumaan, mukaan luettuina Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, kuuluvat henkilöt ovat syyllistyneet tekoihin, joita voidaan pitää sotarikoksina, mukaan luettuina julma kohtelu ja kidutus sekä täsmäammusten käyttö siviilikohteisiin suoritettuihin iskuihin;

G.  ottaa huomioon, että aseiden siirrot ja sotilaallinen tuki konfliktin osapuolille mahdollistavat saarron ja ilmaiskut sekä pahentavat humanitaarista kriisiä ja jatkuvaa kyvyttömyyttä löytää poliittista ratkaisua konfliktiin;

H.  toteaa, että YK:n asiantuntijaryhmän puheenjohtajaan Kamel Jendoubiin on kohdistettu lokakampanja, jolla pyritään pelottelemaan ryhmää ja kyseenalaistamaan sen tekemät havainnot;

I.  toteaa, että oikeus, oikeusvaltioperiaate ja rankaisemattomuuden torjunta ovat kestävään rauhaan ja konfliktin ratkaisuun tähtäävien ponnistelujen perustekijöitä;

J.  ottaa huomioon, että tuonnista riippuvaisessa maassa Saudi-Arabian johtama liittouma on asettanut huthikapinallisten hallitsemille alueille laivasto- ja ilmasaarron, joka on estänyt ihmishenkiä säästävien tavaroiden toimittamisen siviiliväestölle sekä siviilien mahdollisuudet matkustaa maahan ja maasta pois;

K.  ottaa huomioon, että YK on asettanut varmentamis- ja tarkastusmekanismin Punaisenmeren satamille, jotka eivät ole Jemenin hallituksen valvonnassa; ottaa huomioon, että tästä huolimatta Saudi-Arabian johtama liittouma suorittaa lisätarkastuksia, jotka voivat kestää viikkoja, ja se on kieltänyt alusten pääsyn mielivaltaisesti, mikä on vakavasti vaarantanut humanitaarisen avun toimittamisen siviiliväestölle; ottaa huomioon, että jos alusten pääsyä Jemenin satamiin viivytetään kohtuuttomasti tai se estetään, kyseessä on kansainvälisoikeudellisesti laiton yksipuolinen pakkotoimenpide;

L.  ottaa huomioon, että Jemen ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat allekirjoittaneet kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä; ottaa huomioon, että Saudi-Arabia ei ole allekirjoittanut eikä ratifioinut Rooman perussääntöä; ottaa huomioon, että lukuisat Rooman perussäännön määräykset, mukaan luettuina sotarikoksiin liittyvät määräykset, heijastelevat tavanomaista kansainvälistä oikeutta;

M.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian kuningas Salman bin Abdulaziz antoi 10. heinäkuuta 2018 kuninkaallisen asetuksen, jossa yleisesti todetaan, että ”toivon palauttamisen operaatiossa” palvelevat sotilaat vapautetaan kaikista sotilaallisista ja kurinpidollisista rangaistuksista; ottaa huomioon, että tämä asetus rikkoo Geneven yleissopimuksia sekä velvoitetta soveltaa rikoslakia kaikkiin henkilöihin, jotka törkeästi rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

N.  ottaa huomioon, että Jemenissä lähinnä miehittämättömillä ilma-aluksilla toteutettujen laittomien ja ihmishenkiä vaatineiden Yhdysvaltain operaatioiden määrä on kasvanut huomattavasti ja että nämä operaatiot ovat ilmeisesti johtaneet lukuisiin siviiliuhreihin; ottaa huomioon, että on olemassa todisteita siitä, että tietyt EU:n jäsenvaltiot antavat sekä suoraa että välillistä tukea näille tappaville operaatioille tarjoamalla tiedustelutietoa ja muuta operatiivista tukea;

O.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtama liittouma jatkoi kansainvälisten tiedotusvälineiden ja ihmisoikeusjärjestöjen työn haittaamista estämällä niiden henkilöstöä käyttämästä Yhdistyneiden kansakuntien lentoja; ottaa huomioon, että turvattomuuden vuoksi tämä toimenpide estää riippumattoman ja uskottavan raportoinnin Jemenin tilanteesta ja vaikuttaa osaltaan siihen, että maailma laiminlyö konfliktin; ottaa huomioon, että 17. syyskuuta 2018 liittouman isku osui Jemenin radion Al-Maraweahin radioasemalle;

P.  ottaa huomioon, että huthikapinalliset ovat erottelematta tulittaneet siviilien asuttamia alueita etenkin Taizissa sekä surmanneet ja haavoittaneet satoja siviilejä käyttämällä kiellettyjä henkilömiinoja, värväämällä lapsia ja pidättämällä ihmisiä laittomasti, ja toteaa, että nämä ovat toimia, joita voidaan pitää sotarikoksina; ottaa huomioon, että Sanaan erityisrikostuomioistuin on tuominnut henkilöitä kuolemaan oikeudenkäynneissä, jotka eivät ole noudattaneet kansainvälisiä normeja;

Q.  ottaa huomioon, että useissa raporteissa on todettu, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien joukot ovat syyllistyneet useissa vangitsemiskeskuksissa, esimerkiksi liittouman Bureiqan keskuksessa sekä Bir Ahmedin vankilassa, kidutukseen ja seksuaaliseen väkivaltaan, esimerkiksi aikuisten miesvankien raiskaamiseen;

R.  ottaa huomioon, että sukupuoleen perustuva seksuaalinen väkivalta on lisääntynyt eksponentiaalisesti konfliktin puhkeamisen jälkeen; ottaa huomioon, että rikosoikeusjärjestelmän jo valmiiksi rajallinen kyky puuttua seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan on romahtanut ja ettei ole toteutettu mitään tutkimuksia, jotka liittyvät sellaisiin käytäntöihin kuten naisten kaappaukset ja raiskaaminen tai niillä uhkaaminen keinona kiristää rahaa näiden perheiltä ja yhteisöiltä;

S.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin on kohdistettu säälimätöntä ahdistelua, uhkailua ja parjauskampanjoita kaikkien konfliktin osapuolien taholta; ottaa huomioon, että naispuolisiin ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja aktivisteihin on kohdistettu erityistä painostusta heidän sukupuolensa perusteella;

1.  vaatii kaikkia osapuolia ja erityisesti Saudi-Arabiaa ja sen liittolaisia välittömästi keskeyttämään siviileihin kohdistuvat hyökkäyksensä, jotka rikkovat sovellettavaa kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä; vaatii kaikkia osapuolia täyttämään velvollisuutensa mahdollistaa humanitaarisen avun ja muiden väestölle välttämättömien tuotteiden nopea ja esteetön kulku sekä esteetön pääsy terveydenhoitolaitoksiin sekä Jemenissä että ulkomailla;

2.  tuomitsee Saudi-Arabian johtaman liittouman toimet ja erityisesti erottelemattomat ja suhteettomat ilmaiskut sekä Jemeniin kohdistuvan laivastosaarron; korostaa, että tällaiset toimet ovat aiheuttaneet tuhansia siviiliuhreja ja pahentaneet maan epävakautta, jota sellaiset terrori- ja äärijärjestöt kuten Isis/Daesh ja Al-Qaeda ovat hyödyntäneet; paheksuu huthikapinallisten väkivaltaisia hyökkäyksiä, mukaan luettuna Taizin kaupungin piiritys;

3.  korostaa Hodeidan sataman tärkeyttä tarvittavien kaupallisten ja humanitaaristen tuotteiden jakelukeskuksena ja kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan tämän sataman täyden ja tehokkaan toiminnan humanitaarisen tuen elämänlankana sekä olennaisten tarvikkeiden kaupallisen saatavuuden kannalta; korostaa, että Saudi-Arabian johtaman liittouman uudella hyökkäyksellä Hodeidan satamaan olisi katastrofaalisia seurauksia siviilien kannalta ja se haittaisi edelleen pyrkimyksiä rauhanneuvotteluihin;

4.  muistuttaa, että Jemenin konfliktiin ei voi olla sotilaallista ratkaisua ja että kriisi voidaan ratkaista vain neuvotteluprosessilla, johon kaikki osapuolet osallistuvat; tukee YK:n erityislähettilään Martin Griffithsin pyrkimyksiä palata neuvottelupöytään ja kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan näihin pyrkimyksiin rakentavasti ja ilman ennakkoehtoja; kehottaa kaikkia osapuolia tarjoamaan YK:n erityislähettiläälle rajoittamattoman pääsyn kaikkiin alueen osiin;

5.  vaatii kaikkia osapuolia välittömästi lopettamaan kaikki sananvapauteen kohdistuvat hyökkäykset, joita ovat muun muassa vangitsemiset, pakotetut katoamiset ja ahdistelu, sekä vapauttamaan kaikki toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat, jotka ovat vangittuina ainoastaan ihmisoikeuksiensa harjoittamisen vuoksi; vaatii Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan kansainvälisten tiedotusvälineiden ja humanitaarisen henkilöstön työn häiritsemisen konfliktin suhteen;

6.  pitää valitettavana, että unionin jäsenvaltiot, muun muassa Espanja, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta, ovat tehneet Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa merkittäviä asekauppoja, jotka ovat sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämistä koskevan neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP vastaisia; vaatii jälleen unionin laajuista kieltoa sille, että Saudi-Arabian johtaman liittouman jäsenille, mukaan luettuina Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, viedään, myydään, päivitetään ja ylläpidetään kaiken tyyppistä turvallisuuskalustoa, kun otetaan huomioon Jemenissä tapahtuneet kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön ja ihmisoikeuslainsäädännön vakavat rikkomiset; vaatii varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan unionin jäsenvaltioiden sotilaallisen yhteistyön ja turvallisuusyhteistyön tämänhetkisestä tilanteesta Saudi-Arabian johtaman liittouman jäsenten kanssa;

7.  on erityisen järkyttynyt siitä, että Espanjan hallitus päätti äskettäin sittenkin myydä 400 täsmäpommia Saudi-Arabialle, vaikka se oli ilmoittanut, että kauppa keskeytettäisiin; pitää erittäin valitettavana unionin jäsenvaltioiden osoittamaa solidaarisuuden ja rohkeuden puutetta, kun kaupan keskeyttämistä koskevasta päätöksestä ilmoitettiin ensi kertaa;

8.  korostaa, että Jemenin konfliktia ruokkivat aseiden viejät ovat vaarassa syyllistyä sotarikoksiin ja jättävät noudattamatta useita oikeudellisesti sitovia velvoitteita, jotka sisältyvät aseiden vientiä koskevaan neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP; pitää valitettavana ihmishenkiä vaatineiden terrorismin vastaisten Yhdysvaltain operaatioiden merkittävää lisääntymistä Jemenissä; kehottaa neuvostoa, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita muistuttamaan EU:n kansainvälisen oikeuden mukaisesta kannasta ja varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät syyllisty ihmishenkiä vaativiin laittomiin operaatioihin eivätkä tue niitä tai muulla tavoin osallistu niihin; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja kolmansia maita sitoutumaan kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteidensa mukaisesti toteuttamaan tutkimuksia, joissa tarkastellaan uskottavia väitteitä mahdollisista laittomista surmista, sekä hyväksymään miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevan yhteisen kannan;

9.  antaa tunnustusta Jemeniä käsittelevän YK:n korkean tason ryhmän tekemälle työlle ja antaa täyden tukensa sen puheenjohtajalle Kamel Jendoubille; pitää myönteisenä, että ihmisoikeusneuvosto on uudistanut asiantuntijaryhmän toimeksiannon varmistaakseen, että kaikki kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön rikkomiset ja väärinkäytökset tutkitaan perusteellisesti ja että kaikki vakavista ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa olevat saatetaan vastaamaan teoistaan; on järkyttynyt siitä, että Jemenin, Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Saudi-Arabian hallitukset aktiivisesti vastustivat toimeksiannon uudistamista;

10.  vaatii maita ja organisaatioita, jotka tekivät sitoumuksia vuonna 2018 järjestetyssä Jemeniä koskevassa korkean tason tapahtumassa, noudattamaan näitä sitoumuksia viipymättä ja lisäämään osallistumisensa määrää kattamaan YK:n määrittelemän kokonaistarpeen;

11.  kehottaa neuvostoa panemaan täysin täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015) ja yksilöimään henkilöt, jotka estävät humanitaarisen avun perillemenon, sekä henkilöt, jotka suunnittelevat, ohjaavat tai toteuttavat toimia, jotka rikkovat sovellettavaa kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä tai kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä, tai toimia, jotka muodostavat ihmisoikeusrikkomuksia Jemenissä, sekä määräämään näihin kohdistettavista toimenpiteistä; muistuttaa, että seuraamuksia käsittelevä komitea ei ole nimennyt yhteenliittymään kuuluvia henkilöitä seuraamusten kohteeksi, vaikka YK:n korkean tason ryhmä, joka antaa tietoja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman täyttä täytäntöönpanoa varten, on esittänyt tietoja liittouman toistuvista rikkomuksista;

12.  paheksuu Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskujen aiheuttamaa tuhoa Jemenin kulttuuriperinnölle, mukaan luettuina Sanaan vanha kaupunki sekä Zabidin historiallinen kaupunki; pitää valitettavana ja muistuttamisen arvoisena, että liittouma on syyllistynyt tähän tuhoamiseen, ja korostaa, että sitä pidetään myöhemmin vastuussa tällaisista teoista; kehottaa peruuttamaan Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien äänestysoikeudet Unescon hallintoelimissä siihen asti, kunnes on suoritettu riippumaton ja puolueeton tutkimus siitä, miten kumpikin maa on vastuussa kulttuuriperinnön tuhoamisesta; vaatii YK:n pääsihteeriä viemään kaikkien Jemenin konfliktin uhkaamien kulttuurikohteiden suojelun turvallisuusneuvoston käsittelyyn, jotta asiasta voitaisiin antaa päätöslauselma;

13.  vaatii EU:ta tekemään seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa aloitteen, jolla nostettaisiin esiin ihmisoikeushistorialtaan hyvin kyseenalaisten valtioiden jäsenyys; vaatii peruuttamaan Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien jäsenyyden ihmisoikeusneuvostossa; kehottaa äänestäviä valtioita pitämään ihmisoikeusneuvoston ehdokasmaiden ihmisoikeushistoriaa ensisijaisen tärkeänä päättäessään äänensä antamisesta;

14.  kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin väitettyjen tekijöiden saattamiseksi vastuuseen soveltamalla etenkin yleistoimivallan periaatetta sekä tutkimalla Jemeniin julmiin rikoksiin syyllistyneet henkilöt ja asettamalla heidät syytteeseen;

15.  antaa tunnustusta paikallisille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille, jotka ovat dokumentoineet julmia rikoksia, myös kulttuuriperinnön tuhoamista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita antamaan näille toimijoille lisäapua;

16.  vaatii Sanaan erityisrikostuomioistuinta pidättymään kuolemanrangaistuksen käytöstä sekä vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Bahá’í-uskon tunnustajat, joita pidetään tällä hetkellä vangittuina uskontonsa rauhanomaisen harjoittamisen vuoksi ja joita uhkaavat kuolemalla rangaistavat syytteet;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, Persianlahden maiden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille, Jemenin hallitukselle, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle sekä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukselle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.

(3)

EUVL C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

EUVL C 66, 21.2.2018, s. 17.

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö