Postup : 2018/2853(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0447/2018

Predkladané texty :

B8-0447/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH UZNESENIA
PDF 281kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))  
B8-0447/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä na uznesenie z 30. novembra 2017 o situácii v Jemene(1), z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene(2), z 9. júla 2015 o situácii v Jemene(3), a na uznesenie z 28. apríla 2016 o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára Christosa Stylianidesa z 13. júna 2018 o posledných udalostiach v okolí jemenského Hudajdá a na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 10. augusta 2018 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 25. júna 2018,

–  so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 17. augusta 2018 obsahujúcu zistenia skupiny nezávislých významných medzinárodných a regionálnych odborníkov o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene vrátane ich porušovania a zneužívania od septembra 2014,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, najmä na rezolúciu 2402 (2018), ktorou sa predlžuje sankčný režim,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v júni 2018 začala koalícia vedená Saudskou Arábiou ofenzívu s cieľom dobyť mesto Hudajdá; keďže výsledkom rokovaní o prímerí, ktoré viedol osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths, bolo dočasné zastavenie ofenzívy; keďže stroskotanie najnovšieho pokusu o mierové rozhovory v Ženeve viedlo 7. septembra 2018 k obnoveniu nepriateľských akcií; keďže od začiatku ofenzívy sa počet civilných obetí zvýšil o 164 %;

B.  keďže jemenská vláda podporovaná koalíciou vedenou Saudskou Arábiou obsadila v septembri 2018 hlavnú cestu, ktorá spája mesto Hudajdá s mestom Saná, a zablokovala tak zásobovaciu trasu medzi týmito mestami;

C.  keďže cez mesto Hudajdá a susedný prístav Salíf prechádza 70 % jemenskej pomoci a obchodného dovozu, čím sú obyvateľom zabezpečené potraviny, pohonné hmoty a lieky potrebné na prežitie; keďže ďalší útok na mesto Hudajdá by mal pre civilistov ničivé dôsledky; keďže strany zapojené do konfliktu majú povinnosť umožniť a uľahčiť rýchly a neprerušený priechod humanitárnej pomoci vrátane liekov, potravín a ďalších tovarov potrebných na prežitie;

D.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí označil Jemen za krajinu s najväčšou humanitárnou krízou na svete, v ktorej viac než 22 miliónov ľudí potrebuje humanitárnu pomoc alebo ochranu; keďže 17 miliónov ľudí trpí nedostatkom potravín, pričom viac ako 8 miliónov z nich trpí je vystavených riziku vyhladovania;

E.  keďže podľa zistení skupiny nezávislých významných medzinárodných a regionálnych odborníkov OSN na Jemen prišlo od marca 2015 do júna 2018 o život najmenej 16 706 civilných obyvateľov; keďže skutočný počet je pravdepodobne značne vyšší; keďže letecké útoky koalície si vyžiadali väčšinu zdokumentovaných civilných obetí, zasiahli obytné oblasti, trhy a zdravotnícke zariadenia, čo je jasným porušením Ženevských dohovorov;

F.  keďže skupina nezávislých významných medzinárodných a regionálnych odborníkov OSN na Jemen dospela k záveru, že jemenská vláda a koalícia vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov sa dopustili činov, ktoré môžu predstavovať vojnové zločiny, vrátane krutého zaobchádzania, mučenia a používania presne navádzanej munície pre útoky na civilné objekty;

G.  keďže transfery zbraní a vojenská podpora stranám konfliktu umožňujú blokádu a prebiehajúce letecké operácie a prispievajú k humanitárnej kríze a pretrvávajúcej neschopnosti nájsť politické riešenie konfliktu;

H.  keďže predseda skupiny nezávislých významných medzinárodných a regionálnych odborníkov OSN na Jemen Kamel Jendoubi je obeťou ohováračskej kampane, ktorej cieľom je zastrašovanie uvedenej skupiny a spochybnenie jej záverov;

I.  keďže spravodlivosť, právny štát a boj proti beztrestnosti sú základnými prvkami budovania dlhotrvajúceho mieru a riešenia konfliktov;

J.  keďže v tejto krajine, ktorá je závislá od dovozu, koalícia vedená Saudskou Arábiou vyhlásila námornú a leteckú blokádu územia ovládaného húthíovskými povstalcami, čo sťažuje dodávku tovarov nevyhnutných pre záchranu života civilnému obyvateľstvu a znemožňuje civilistom cestovať do krajiny alebo z nej vycestovať;

K.  keďže OSN zaviedla v prístavoch Červeného mora, ktoré nie sú pod kontrolou jemenskej vlády, mechanizmus overovania a kontroly; keďže napriek tejto skutočnosti vykonáva koalícia vedená Saudskou Arábiou dodatočné kontroly, ktoré môžu trvať týždne, a svojvoľne odopiera plavidlám vstup, čo vážne ohrozuje dodávky humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu; keďže podľa medzinárodného práva neprimerané zdržanie alebo odopretie vstupu plavidlám do jemenských prístavov predstavuje protiprávne jednostranné donucovacie opatrenie;

L.  keďže Jemen a Spojené arabské emiráty podpísali Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, ale ešte ho musia ratifikovať; keďže Saudská Arábia Rímsky štatút ani nepodpísala, ani neratifikovala; keďže niekoľko ustanovení Rímskeho štatútu vrátane tých, ktoré sa týkajú vojnových zločinov, odráža medzinárodné obyčajové právo;

M.  keďže kráľ Saudskej Arábie Salmán bin Abdulazíz vydal 10. júla 2018 kráľovský dekrét, v ktorom sa jasne stanovuje, že na vojakov, ktorí sa zúčastňujú na operácii „Obnovenie nádeje“, sa nevzťahujú žiadne vojenské ani disciplinárne sankcie; keďže tento dekrét je v rozpore so Ženevskými dohovormi a povinnosťou prijať trestnoprávne právne predpisy určené pre všetky osoby, ktoré závažným spôsobom porušili medzinárodné humanitárne právo;

N.  keďže v Jemene došlo k dramatickému nárastu extrateritoriálnych a mimosúdnych smrtiacich operácií USA, najmä s použitím bezpilotných vzdušných prostriedkov, ktoré údajne viedli k početným civilným obetiam; keďže existujú dôkazy, že určité členské štáty EÚ priamo alebo nepriamo podporujú takéto smrtiace operácie poskytovaním spravodajských informácií a iných prostriedkov;

O.  keďže koalícia vedená Saudskou Arábiou pokračovane sťažuje prácu medzinárodných médií a organizácií pre ľudské práva tým, že bráni ich zamestnancom, aby využívali lety OSN; keďže s prihliadnutím na prítomnú neistotu toto opatrenie bráni nezávislému a dôveryhodnému mediálnemu pokrytiu situácie v Jemene, a prispieva tak k celosvetovému prehliadaniu konfliktu; keďže 17. septembra 2018 bola pri koaličnom útoku zasiahnutá jemenská rozhlasová stanica Al-Maraweah;

P.  keďže húthíovskí povstalci bez rozlišovania ostreľovali oblasti s civilným obyvateľstvom, najmä v meste Taiz, zabili a zranili stovky civilistov, používali zakázané protipechotné míny, verbovali deti a protiprávne zadržiavali ľudí, čo sú činy, ktoré môžu predstavovať vojnové zločiny; keďže špecializovaný trestný súd v meste Saná odsúdil niekoľkých ľudí na smrť v súdnych konaniach, ktoré nezodpovedajú medzinárodným normám;

Q.  keďže v niekoľkých správach sa uvádza, že zamestnanci pochádzajúci zo Spojených arabských emirátov v niekoľkých zariadeniach určených na zaistenie vrátane zariadenia koalície Bureiqa a väznice Bir Ahmed používali mučenie a sexuálne násilie vrátane znásilňovania dospelých zadržiavaných mužov;

R.  keďže od začiatku konfliktu prudko vzrástlo rodovo motivované sexuálne násilie; keďže už teraz obmedzená kapacita riešiť sexuálne a rodovo motivované násilie v rámci systému trestného súdnictva zlyhala a v súvislosti s praktikami, akými sú únosy a znásilňovanie žien alebo hrozby únosom či znásilnením, s cieľom vynútiť si peniaze od ich rodín a spoločenstva, neboli vykonané žiadne vyšetrovania;

S.  keďže obhajcovia ľudských práv čelia nepretržitému obťažovaniu, hrozbám a ohováračským kampaniam od všetkých strán konfliktu; keďže obhajkyne ľudských práv, novinárky a aktivistky čelia špecifickej represii na základe svojho pohlavia;

1.  vyzýva všetky strany, najmä Saudskú Arábiu a jej spojencov, aby okamžite ukončili útoky proti civilistom, ktoré porušujú platné medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo; vyzýva všetky strany, aby plnili svoje záväzky uľahčiť rýchly a nerušený prechod humanitárnej pomoci a ďalších tovarov nevyhnutných pre obyvateľstvo a neobmedzený prístup k zdravotníckym zariadeniam v Jemene i v zahraničí;

2.  odsudzuje akcie koalície vedenej Saudskou Arábiou, konkrétne nerozlišujúce a neprimerané letecké útoky a námornú blokádu Jemenu; zdôrazňuje, že takéto akcie zapríčinili smrť tisícov civilistov a zhoršili nestabilitu v krajine, ktorú využívajú teroristické a extrémistické organizácie, ako je ISIS/Dá’iš a sieť al-Káida; odsudzuje násilné útoky hútiovských povstalcov vrátane obliehania mesta Taiz;

3.  zdôrazňuje význam prístavu Hudajdá ako distribučného centra pre potrebné obchodné a humanitárne položky a vyzýva všetky strany, aby zabezpečili úplné a účinné fungovanie tohto prístavu ako životne dôležitého spojenia z hľadiska humanitárnej pomoci a obchodného prístupového miesta pre nevyhnutné zásobovanie; zdôrazňuje, že ďalší útok koalície vedenej Saudskou Arábiou na prístav Hudajdá by mal katastrofické dôsledky pre civilistov a ešte viac by znemožnil pokus o mierové rokovania;

4.  pripomína, že konflikt v Jemene nemožno vyriešiť vojensky a že túto krízu možno vyriešiť len rokovaním za účasti všetkých dotknutých strán; podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN pre Jemen Martina Griffithsa, ktorého cieľom je dosiahnuť obnovenie rokovaní, a naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa do tohto úsilia zapojili konštruktívne a bez určovania predbežných podmienok; naliehavo vyzýva všetky strany, aby osobitnému vyslancovi OSN poskytli plný a neobmedzený prístup do všetkých častí daného územia;

5.  vyzýva všetky strany, aby okamžite ukončili všetky útoky na slobodu prejavu, a to aj formou zaistenia, nedobrovoľného zmiznutia a zastrašovania, a aby prepustili všetkých novinárov a obhajcov ľudských práv zadržiavaných len za to, že uplatňovali svoje ľudské práva; vyzýva saudskoarabské orgány, aby v súvislosti s konfliktom prestali brániť práci medzinárodných médií a humanitárnych pracovníkov;

6.  vyjadruje poľutovanie nad významnými dohodami o dodávkach zbraní, ktoré uzatvorili členské štáty EÚ, okrem iných Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo, so Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi, ktoré sú v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP o vývoze zbraní a so Zmluvou o obchodovaní so zbraňami; opätovne žiada v rámci celej EÚ zákaz vývozu, predaja, modernizácie a údržby zariadení bezpečnostnej ochrany v akejkoľvek forme určených členom koalície vedenej Saudskou Arábiou, vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov, vzhľadom na vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv v Jemene; vyzýva PK/VP, aby podala správu o súčasnom stave vojenskej a bezpečnostnej spolupráce členských štátov EÚ s členmi koalície vedenej Saudskou Arábiou;

7.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad nedávnym rozhodnutím španielskej vlády o pristúpení k predaju 400 presných bômb Saudskej Arábii po tom, ako oznámila, že k predaju nedôjde; vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatočnou solidaritou a odvahou, ktorú preukázali členské štáty EÚ po tom, ako bolo po prvýkrát oznámené rozhodnutie o zastavení predaja;

8.  zdôrazňuje, že vývozcom zbraní, ktorí podnecujú konflikt v Jemene, hrozí, že budú obvinení zo spoluúčasti na vojnových zločinoch, a že nedodržiavajú niekoľko kritérií právne záväznej spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP o vývoze zbraní; vyjadruje poľutovanie nad dramatickým zvýšením počtu smrtiacich protiteroristických operácií USA v Jemene; naliehavo vyzýva Radu, PK/VP a členské štáty, aby opätovne potvrdili pozíciu EÚ na základe medzinárodného práva a zabezpečili, aby členské štáty nepáchali a neumožňovali nezákonné smrtiace operácie, ani sa na nich iným spôsobom nezúčastňovali; vyzýva PK/VP, členské štáty a tretie krajiny, aby sa v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva zaviazali vyšetriť vierohodné tvrdenia o potenciálne protiprávnych úmrtiach a prijali spoločnú pozíciu o využívaní ozbrojených bezpilotných vzdušných prostriedkov;

9.  oceňuje prácu skupiny nezávislých významných medzinárodných a regionálnych odborníkov OSN na Jemen a vyjadruje plnú solidaritu s jej predsedom Kamelom Jendoubim; víta, že Rada pre ľudské práva jej obnovila mandát v snahe zabezpečiť, aby sa dôkladne preskúmali všetky porušovania a zneužívania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a aby sa všetci zodpovední za hrubé porušovanie ľudských práv zodpovedali; je znepokojený aktívnym odporom jemenskej vlády, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie voči jeho obnoveniu;

10.  vyzýva krajiny a organizácie, ktoré prisľúbili pomoc na darcovskom podujatí na vysokej úrovni pre Jemen v roku 2018, aby tieto prísľuby bezodkladne splnili a aby zvýšili svoje záväzky s cieľom pokryť celkové potreby, ktoré ohlásila OSN;

11.  vyzýva Radu, aby v plnej miere vykonala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2216 (2015) tým, že odhalí jednotlivcov, ktorí blokujú dodávku humanitárnej pomoci, a tých, ktorí plánujú, usmerňujú alebo páchajú činy, ktoré porušujú platné medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo, alebo činy, ktoré predstavujú porušovanie ľudských práv v Jemene, a aby na nich uvalila cielené opatrenia; pripomína, že sankčný výbor neoznačil žiadneho z jednotlivcov patriacich do koalície na účely sankcií, a to napriek informáciám o opakovaných porušeniach zo strany koalície, ktoré zozbierala skupina nezávislých významných medzinárodných a regionálnych odborníkov OSN na Jemen, ktorá poskytuje informácie na účely úplného vykonania rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN;

12.  odsudzuje, že v dôsledku leteckých útokov koalície vedenej Saudskou Arábiou bolo zničené jemenské kultúrne dedičstvo vrátane historickej časti mesta Saná a historického mesta Zabid; vyjadruje poľutovanie nad týmto zničením a pripomína zodpovednosť koalície za toto zničenie a zdôrazňuje, že sa bude zodpovedať aj za takéto činy; žiada pozastavenie hlasovacích práv Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov v správnych radách UNESCO až do vykonania nezávislého a nestranného vyšetrovania zodpovednosti oboch krajín na zničení kultúrneho dedičstva; žiada generálneho tajomníka OSN, aby zvolal Bezpečnostnú radu s cieľom prijať rezolúciu o ochrane všetkých kultúrnych miest ohrozených konfliktom v Jemene;

13.  vyzýva EÚ, aby na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre ľudské práva nastolila otázku členstva štátov s pochybnou minulosťou v oblasti ľudských práv; žiada, aby bolo členstvo Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov v Rade pre ľudské práva pozastavené; naliehavo vyzýva hlasujúce štáty, aby v prípade kandidátskych krajín do Rady pre ľudské zohľadnili v prvom rade ich minulosť v oblasti ľudských práv, keď budú rozhodovať o ich hlasovacích právach;

14.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali všetky opatrenia potrebné na to, aby boli údajní páchatelia zobraní na zodpovednosť, a to najmä uplatňovaním zásady univerzálnej súdnej právomoci a vyšetrovaním a trestným stíhaním údajných páchateľov masovej krutosti v Jemene;

15.  oceňuje prácu miestnych a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti na dokumentácii dôkazov o masovej krutosti vrátane zničenia kultúrneho dedičstva; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby týmto subjektom poskytli ďalšiu a úplnú pomoc;

16.  vyzýva špecializovaný trestný súd v meste Saná, aby upustil od používania trestu smrti a aby okamžite a bezpodmienečne prepustil osoby vyznávajúce bahajskú vieru, ktoré sú v súčasnosti zadržiavané za pokojné vyznávanie svojho náboženstva a sú obvinení z činov, za ktoré im hrozí trest smrti.

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, jemenskej vláde, vláde Saudskoarabského kráľovstva a vláde Spojených arabských emirátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0473.

(2)

Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 142.

(3)

Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

Ú. v. EÚ C 66, 21.2.2018, s. 17.

Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia