Förfarande : 2018/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0447/2018

Ingivna texter :

B8-0447/2018

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0383

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 269kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0447/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 30 november 2017 om situationen i Jemen(1), den 25 februari 2016 om den humanitära situationen i Jemen(2) och den 9 juli 2015 om situationen i Jemen(3) samt resolutionen av den 28 april 2016 om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt(4),

–  med beaktande av uttalandet av den 13 juni 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten Christos Stylianides om den senaste tidens händelser kring al-Hudayda i Jemen och uttalandet av den 10 augusti 2018 från talespersonen för Europeiska utrikestjänsten om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2018 om Jemen,

–  med beaktande av rapporten av den 17 augusti 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som innehåller slutsatserna från gruppen med oberoende och framstående internationella och regionala experter om människorättssituationen i Jemen, som bland annat rör brott och kränkningar sedan september 2014,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner, särskilt resolution 2402 (2018) om en utvidgning av sanktionssystemet,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dessa,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I juni 2018 inledde den saudiskledda koalitionen en offensiv för att inta staden al-Hudayda. Förhandlingarna om eldupphör, som leddes av FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths, resulterade i ett tillfälligt upphörande av offensiven. När de senaste försöken till fredssamtal bröt samman i Genève blossade stridigheterna upp igen den 7 september 2018. Sedan offensiven inleddes har dödssiffrorna bland civilbefolkningen ökat med 164 procent.

B.  Den jemenitiska regeringen, med stöd av den saudiskledda koalitionen, intog den viktigaste vägförbindelsen mellan al-Hudayda och Sana i september 2018 och blockerar därmed försörjningsvägen mellan dessa två städer.

C.  70 procent av Jemens bistånd och kommersiella import kommer till landet via al-Hudayda och den närliggande hamnen al-Salif, med livsmedel, bränsle och läkemedel som befolkningen behöver för sin överlevnad. Ännu ett angrepp mot al-Hudayda skulle få förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Parterna i konflikten är skyldiga att tillåta och underlätta för snabb och obehindrad transport av humanitärt bistånd, däribland läkemedel, livsmedel och andra varor som befolkningen behöver för sin överlevnad.

D.  Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor har betecknat Jemen som världens största humanitära kris, där över 22 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd eller skyddsinsatser. 17 miljoner människor lider av en osäker livsmedelsförsörjning och 8 miljoner av dessa människor riskerar att drabbas av svält.

E.  Enligt slutsatserna från FN:s grupp med oberoende och framstående internationella och regionala experter om Jemen har minst 16 706 civila dödats i konflikten mellan mars 2015 och juni 2018. Den verkliga siffran är sannolikt betydligt högre. Koalitionens luftangrepp har orsakat merparten av de dokumenterade civila dödsfallen, eftersom de träffat bostadsområden, marknader och sjukvårdsinrättningar, något som står i uppenbar strid med Genèvekonventionerna.

F.  FN:s grupp med framstående experter om Jemen drog slutsatsen att enskilda personer i den jemenitiska regeringen och koalitionen, bland annat från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, har begått handlingar som kan utgöra krigsförbrytelser, däribland grym behandling och tortyr samt användning av precisionsstyrd ammunition mot civila mål.

G.  Vapenöverföring och militärt stöd till parterna i konflikten möjliggör blockaden och de pågående luftangreppen och bidrar till den humanitära krisen och underlåtenheten att hitta en politisk lösning på konflikten.

H.  Kamel Jendoubi, ordförande för FN:s grupp med framstående experter om Jemen har blivit föremål för en smutskastningskampanj avsedd att skrämma FN:s grupp med framstående experter och väcka tvivel om gruppens slutsatser.

I.  Rättvisa, rättsstaten och kampen mot straffrihet är faktorer av avgörande betydelse för insatserna för en långvarig fred och konfliktlösning.

J.  I ett land som är beroende av sin import har den saudiskledda koalitionen infört en sjö- och luftblockad mot områden som kontrolleras av huthirebellerna, som har hindrat leveranser av livräddande varor till civilbefolkningen och möjligheten för civila att resa in och ut ur landet.

K.  FN har inrättat en verifikations- och inspektionsmekanism i hamnar vid Röda havet som inte kontrolleras av den jemenitiska regeringen. Trots detta utför den saudiskledda koalitionen ytterligare inspektioner som kan pågå i flera veckor, och fartyg har nekats tillträde till hamnar på godtyckliga grunder, vilket allvarligt äventyrar leveranser av humanitärt bistånd till civilbefolkningen. Orimliga förseningar eller nekat tillträde för fartyg till jemenitiska hamnar utgör en olaglig ensidig tvångsåtgärd enligt internationell rätt.

L.  Jemen och Förenade Arabemiraten har undertecknat Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, men de har ännu inte ratificerat den. Saudiarabien har varken undertecknat eller ratificerat Romstadgan. Åtskilliga bestämmelser i Romstadgan, däribland de som rör krigsförbrytelser, återspeglar internationell sedvanerätt.

M.  Den 10 juli 2018 utfärdade Saudiarabiens kung Salman bin Abdulaziz al-Saud ett kungligt dekret som i stora drag anger att soldater som tjänstgör i ”Operation Restoring Hope” är undantagna från militära och disciplinära påföljder. Detta dekret strider mot Genèvekonventionerna och skyldigheten att anta straffrättslig lagstiftning för alla som begått grova överträdelser av internationell humanitär rätt.

N.  Antalet extraterritoriella och utomrättsliga dödliga amerikanska operationer, särskilt med användning av drönare, har ökat dramatiskt i Jemen, och ett stort antal civila rapporteras ha dödats. Det finns bevis för att vissa EU-medlemsstater direkt eller indirekt stöder sådana dödliga operationer, med hjälp av underrättelser eller på annat vis.

O.  Den saudiskledda koalitionen hämmar fortfarande internationella mediers och människorättsorganisationers arbete genom att de förhindra deras personal från att gå ombord på Förenta nationernas flyg. Med tanke på den osäkerhet som råder hindrar denna åtgärd en oberoende och trovärdig täckning av situationen i Jemen, vilket bidrar till den globala försummelsen av konflikten. Den 17 september 2018 utsattes den jemenitiska radiostationen al-Maraweah för ett luftangrepp av koalitionen.

P.  Huthirebeller har urskillningslöst beskjutit civila områden, särskilt i staden Taizz, och de har dödat och skadat hundratals civila genom att använda förbjudna antipersonella minor, och rekryterat barn och olagligen frihetsberövat människor, handlingar som kan utgöra krigsförbrytelser. Den särskilda brottmålsdomstolen i Sana har dömt människor till döden efter rättegångar som inte uppfyllde internationella normer.

Q.  Åtskilliga rapporter visar på att tortyr och sexuellt våld, inbegripet våldtäkter av vuxna manliga interner, används av personalen i flera av Förenade Arabemiratens förvarsanläggningar, bland annat koalitionens anläggning i Burayqa och Bir Ahmed-fängelset.

R.  Könsrelaterat sexuellt våld har ökat exponentiellt sedan konfliktens början. Det straffrättsliga systemets redan begränsade kapacitet att ta itu med sexuellt och könsrelaterat våld har kollapsat och inga utredningar har genomförts av metoder som bortförande och våldtäkt av kvinnor, eller hot om sådana handlingar, som används för att pressa deras familjer och samhällen på pengar.

S.  Människorättsförsvarare har utsatts för skoningslösa trakasserier, hot och smutskastningskampanjer från alla parter i konflikten. Kvinnliga människorättsförsvarare, journalister och aktivister har utsatts för särskilt förtryck på grund av sitt kön.

1.  Europaparlamentet uppmanar alla parter, i synnerhet Saudiarabien och dess allierade, att omedelbart upphöra med sina attacker mot civila som är i strid med gällande internationella mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar alla parter att fullgöra sina skyldigheter att underlätta för snabb och obehindrad transport av humanitärt bistånd och andra varor som är oumbärliga för befolkningen och obehindrad tillgång till sjukvårdsinrättningar både i Jemen och utomlands.

2.  Europaparlamentet fördömer de åtgärder som den saudiskledda koalitionen vidtagit, särskilt de urskillningslösa och oproportionella luftangreppen och sjöblockaden mot Jemen. Parlamentet betonar att sådana insatser har lett till att tusentals civila dödats och sårats och att landets instabilitet förvärrats, vilket har utnyttjats av terrorist- och extremistorganisationer som IS/Daish och al-Qaida. Parlamentet fördömer de våldsamma angreppen från huthirebellernas sida, bland annat belägringen av staden Taizz.

3.  Europaparlamentet betonar betydelsen av hamnen i al-Hudayda som distributionsnav för de kommersiella och humanitära produkter som behövs, och uppmanar alla parter att säkerställa att denna hamn fungerar fullständigt och effektivt som livlina för humanitärt stöd och som plats för kommersiell införsel av grundläggande förnödenheter. Parlamentet betonar att ännu ett angrepp av den saudiskledda koalitionen mot al-Hudaydas hamn skulle få katastrofala följder för civilbefolkningen och hämma försöken till fredsförhandlingar.

4.  Europaparlamentet påminner om att någon militär lösning på konflikten i Jemen inte är möjlig, utan det enda sättet att nå en lösning är en förhandlingsprocess mellan alla berörda parter. Parlamentet ställer sig bakom de ansträngningar som FN:s särskilda sändebud Martin Griffiths gjort för att få till stånd ett återupptagande av förhandlingarna och uppmanar alla parter i konflikten att utan förbehåll svara på dessa ansträngningar på ett konstruktivt sätt. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla parter att ge FN:s särskilda sändebud fullständigt och obehindrat tillträde till alla delar av landet.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att omedelbart upphöra med alla former av angrepp mot yttrandefriheten, bland annat genom frihetsberövande, påtvingade försvinnanden och hot, och att frige journalister och människorättsförsvarare som frihetsberövats endast för att de har utövat sina mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar de saudiarabiska myndigheterna att upphöra med att störa internationella mediers och biståndsarbetares arbete i konflikten.

6.  Europaparlamentet beklagar de betydande vapenaffärer som EU-medlemsstater, bland annat Spanien, Frankrike, Tyskland och Förenade kungariket, gjort med Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, något som står i strid med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp om vapenexport och vapenhandelsfördraget. Parlamentet kräver ännu en gång ett EU-omfattande förbud mot alla former av export, försäljning, uppdatering och underhåll av säkerhetsutrustning till medlemmar av den saudiskledda koalitionen, däribland Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, med tanke på de allvarliga överträdelser av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning som begåtts i Jemen. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att rapportera om den aktuella situationen för EU-medlemsstaternas militära och säkerhetsrelaterade samarbete för medlemmarna i den saudiskledda koalitionen.

7.  Europaparlamentet är särskilt bestört över att den spanska regeringen nyligen fattade ett beslut om att fortsätta genomförandet av försäljningen av 400 precisionsbomber till Saudiarabien, efter att först ha meddelat att försäljningen inte skulle genomföras. Parlamentet beklagar djupt den brist på solidaritet och mod som EU-medlemsstaterna visade när beslutet att stoppa försäljningen först meddelades.

8.  Europaparlamentet betonar att vapenexportörer som underblåser konflikten i Jemen riskerar att medverka till krigsförbrytelser och detta är inte förenligt med kriterierna i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp om vapenexport som är rättsligt bindande. Parlamentet beklagar den dramatiska ökningen av antalet dödsbringande amerikanska operationer i terrorbekämpande syfte i Jemen. Parlamentet uppmanar med kraft rådet, vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att än en gång bekräfta EU:s ståndpunkt enligt internationell rätt och se till att medlemsstaterna inte gör sig skyldiga till, underlättar eller på annat sätt deltar i olagliga dödliga operationer. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, medlemsstaterna och tredjeländer att, i enlighet med sina skyldigheter enligt internationell rätt, undersöka trovärdiga anklagelser om potentiellt olagligt dödande och anta en gemensam ståndpunkt om användningen av bestyckade drönare.

9.  Europaparlamentet lovordar det arbete som utförts av FN:s grupp med framstående experter om Jemen och uttrycker sin fulla solidaritet med gruppens ordförande, Kamel Jendoubi. Parlamentet välkomnar människorättsrådets förlängning av gruppens mandat för att se till att alla kränkningar och överträdelser av den internationella människorättslagstiftningen grundligen undersöks och att de ansvariga för grova människorättskränkningar ställs till svars. Parlamentet är bestört över det aktiva motstånd som ses hos regeringarna i Jemen, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien mot förlängningen.

10.  Europaparlamentet uppmanar länder och organisationer som gjorde utfästelser vid 2018 års givarkonferens på hög nivå om Jemen att utan dröjsmål fullgöra dessa åtaganden, och att öka sina åtaganden till att täcka samtliga de behov som FN har redogjort för.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet att fullt ut genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 2216 (2015) genom att utpeka de personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd och de personer som planerar, leder och utför handlingar som strider mot gällande internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt eller handlingar som innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna i Jemen, samt att införa riktade sanktioner mot dem. Parlamentet påminner om att inga personer i koalitionen har uppförts på förteckningen för sanktioner av sanktionskommittén, trots uppgifter om upprepade kränkningar från koalitionens sida som samlats in av FN:s grupp med framstående experter om Jemen, som tillhandahåller information för att bistå med genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution.

12.  Europaparlamentet fördömer att den saudiskledda koalitionens luftangrepp förstört jemenitiska kulturarv, däribland Sanas gamla stadskärna och den historiska staden Zabid. Parlamentet beklagar denna förstörelse och påminner om koalitionens ansvar för den samt betonar att den kommer att ställas till svars även för sådana handlingar. Parlamentet kräver att Saudiarabiens och Förenade Arabemiratens rösträttigheter i Unescos styrande organ tillfälligt upphävs i väntan på en oberoende och opartisk utredning av de båda ländernas ansvar för förstörelse av kulturarv. Parlamentet uppmanar FN:s generalsekreterare att uppmana säkerhetsrådet att utfärda en resolution till försvar för alla kulturella platser som hotas av konflikten i Jemen.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att vid människorättsrådets nästa möte ta initiativ till att ta upp frågan om medlemskap för stater där situationen för de mänskliga rättigheterna är mycket tvivelaktig. Parlamentet begär att Saudiarabiens och Förenade Arabemiratens medlemskap i människorättsrådet upphävs tillfälligt. Parlamentet uppmanar med kraft de länder med rösträtt att framför allt beakta människorättssituationen i de länder som är kandidatländer till människorättsrådet när de fattar beslut om hur de ska rösta.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att misstänkta förövare ska ställas till svars, särskilt genom att tillämpa principen om universell jurisdiktion samt utreda och åtala misstänkta förövare av grymma brott i Jemen.

15.  Europaparlamentet lovordar det arbete som utförts av det civila samhällets organisationer på lokal och internationell nivå när det gäller att dokumentera bevisning för grymma brott, och då även förstörelse av kulturarv. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ge ytterligare och fullständigt stöd till dessa aktörer.

16.  Europaparlamentet uppmanar den särskilda brottmålsdomstolen i Sana att avstå från att tillämpa dödsstraffet och att omedelbart och villkorslöst frige de anhängare av bahaireligionen som i nuläget hålls i förvar för att under fredliga former ha utövat sin religion och som står anklagade för handlingar belagda med dödsstraff.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Gulfstaternas samarbetsråds generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare, Jemens regering, Konungariket Saudiarabiens regering samt Förenade Arabemiratens regering.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

(3)

EUT C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

EUT C 66, 21.2.2018, s. 17.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy