Procedure : 2018/2853(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0448/2018

Indgivne tekster :

B8-0448/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0383

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 182kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0448/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig af 30. november 2017(1), 15. juni 2017(2) og 25. februar 2016(3) om den humanitære situation i Yemen,

–  der henviser til den rapport fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Menneskerettigheder af 17. august 2018, der indeholdt konklusionerne fra gruppen af uafhængige fremtrædende internationale og regionale eksperter om menneskerettighedssituationen i Yemen, herunder om krænkelser og overtrædelser siden september 2014,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2402 (2018), som forlænger sanktionsordningen mod Yemen til den 26. februar 2019,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til erklæringen af 15. marts 2018 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om Yemen,

–  der henviser til den briefing, som blev afholdt den 21. september 2018 for FN's Sikkerhedsråd af FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender og nødhjælpskoordinator, Mark Lowcock, om den humanitære situation i Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 24. august 2018 fra FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender og nødhjælpskoordinator, Mark Lowcock, om den humanitære situation i Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 10. august 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Yemen,

–  der henviser til den fælles erklæring af 13. juni 2018 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om den seneste udvikling omkring Hodeidah, Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018 om Yemen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen i Yemen er ved at nå et vendepunkt, eftersom de FN-formidlede forhandlinger endnu ikke har ført til et meningsfuldt fremskridt i retning af en politisk løsning, og ingen af parterne har opnået en militær sejr, og det er usandsynligt, at de vil opnå en sådan sejr i den nærmeste fremtid, og det stadig kommer til nye sammenstød og kampe rundt omkring i landet, især i det afgørende område omkring Hodeidah, og den humanitære situation fortsat forværres;

B.  der henviser til, at FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender og nødhjælpskoordinator i sin briefing for FN's Sikkerhedsråd om den humanitære situation i Yemen advarede om, at den humanitære bistand og nødhjælpen ikke er tilstrækkelig til at imødegå sultekatastrofen og den forværrede situation, og at omkring 75 % af befolkningen, dvs. mere end 22 millioner mennesker, er nødlidende og har behov for en eller anden form for humanitær bistand eller beskyttelse; der henviser til, at yderligere 3,5 millioner mennesker snart skal lægges til de 8 millioner, som allerede lider under alvorlig fødevaremangel, eftersom konflikten og de langvarige virkninger af blokaden bremser den uundværlige import til landet; der henviser til, at 500 000 børn i Yemen risikerer at dø af sult, og til, at det anslås, at der hvert 10. minut omkommer et barn i Yemen;

C.  der henviser til, at den forværrede økonomiske situation i landet bidrager yderligere til, hvad der allerede er den største humanitære krise i verden; der henviser til, at Yemens valuta siden 2015 har mistet halvdelen af sin værdi og for nylig er blevet sendt ud i frit fald, hvilket har ført til skyhøje priser på basale varer; der henviser til, at denne negative udvikling forstærkes yderligere af kampene i Hodeidah, som er Yemens vigtigste importknudepunkt; der henviser til, at de houthi-kontrollerede områder lider under alvorlig brændstofmangel på grund af de begrænsninger, der er indført af Yemens regering og Saudi-Arabien, som påvirker borgernes liv og leveringen af basale tjenester;

D.  der henviser til, at den nylige eskalering af konflikten omkring Hodeidah har gjort hovedvejen til Sanaa ufremkommelig, hvilket yderligere komplicerer transporten af humanitær bistand, og at de nylige kampe i området har ramt faciliteter, som leverer sundhedspleje, vand og sanitet, hvilket giver anledning til frygt for en genopblussen af den koleraepidemi, der to gange har hærget Yemen i løbet af krigen, og som siden april 2017 har ramt mere end en million yemenitter og dræbt 2 300 mennesker;

E.  der henviser til, at ifølge FN er næsten 470 000 personer flygtet fra guvernementet Hodeidah siden begyndelsen af juni, 75 % af befolkningen er afhængig af humanitær bistand, og 17,8 millioner er ramt af fødevaremangel;

F.  der henviser til, at to millioner børn på trods af skoleårets begyndelse stadig ikke kan komme i skole, og yderligere fire millioner risikerer at miste deres ret til adgang til uddannelse, eftersom 67 % af lærerne på de offentlige skoler ikke har fået løn i næsten to år, 66 % af skolerne er blevet beskadiget under konflikten, 27 % er lukket, og 7 % bruges af væbnede grupper eller til at huse internt fordrevne;

G.  der henviser til, at disse elementer tilsammen bringer en hel generations liv i fare, da børn i Yemen udsættes for mange forskellige trusler, fra bomber over sult og epidemier til tvangsrekruttering; der henviser til, at mere end 2 635 drengebørn er blevet rekrutteret og brugt af væbnede styrker og væbnede grupper, og næsten 50 % af alle pigebørn tvinges til ægteskab, inden de fylder 15;

H.  der henviser til, at koalitionens luftangreb stadig koster civile liv og ødelæggelser af infrastruktur; der henviser til, at luftangrebet den 24. august under ledelse af Saudi-Arabien dræbte mindst 22 børn og fire kvinder i Yemen, og et tidligere luftangreb den 9. august ramte en skolebus og dræbte snesevis af mennesker, heriblandt børn; der henviser til, at sådanne episoder rejser alvorlig tvivl om, hvordan målene for koalitionens luftangreb udpeges, samt om koalitionens vilje til at begrænse antallet af ofre; der henviser til, at houthi-oprørerne fortsat sender ballistiske missiler mod Riyadh og ind over saudiarabisk territorium;

I.  der henviser til, at reglerne for krigsførelse forbyder forsætlige og vilkårlige angreb på civile; der henviser til, at sådanne angreb kan betragtes som krigsforbrydelser, og at de enkeltpersoner, der begår dem, kan blive retsforfulgt herfor; der henviser til, at ifølge FN's Menneskerettighedskontor er der i perioden fra marts 2015 til den 23. august 2018 i Yemen blevet dræbt mindst 6 660 civile og såret 10 500;

J.  der henviser til, at gruppen af uafhængige fremtrædende internationale og regionale eksperter om Yemen i sin rapport af 28. august 2018 om menneskerettighedssituationen i Yemen påpeger, at koalitionens luftangreb har medført flest direkte civile ofre, eftersom angrebene har ramt beboelsesområder og offentlige pladser, og at der er rimelig grund til at antage, at disse angreb er blevet gennemført i strid med principperne om distinktion, proportionalitet og forsigtighed; der henviser til, at houthi-oprørernes angiveligt vilkårlige anvendelse af våben med store nedslagsområder i forbindelse med urban krigsførelse samtidig er stærkt foruroligende; der henviser til, at det i rapporten anføres, at konfliktens parter ikke har gjort det mindste forsøg på at minimere antallet af civile ofre og har begået og fortsat begår krænkelser og forbrydelser i henhold til folkeretten, der kan betegnes som krigsforbrydelser;

K.  der henviser til, at rapporten også udpeger en række andre vedvarende menneskerettighedskrænkelser, som begås af alle konfliktens parter, herunder omfattende brug af vilkårlige tilbageholdelser, mishandling og tortur i bestemte faciliteter, seksuel vold, indrullering af børn i væbnede styrker og alvorlige begrænsninger af ytringsfriheden;

L.  der henviser til, at Kamel Jendoubi, formanden for gruppen af fremtrædende eksperter, der forelagde rapporten for Menneskerettighedsrådet, har været udsat for en smædekampagne, som har til hensigt at intimidere gruppen af fremtrædende eksperter og så tvivl om dens konklusioner;

M.  der henviser til, at Menneskerettighedsrådet den 28. september 2018 på trods af pres fra en række lande og afslaget fra Yemens regering på en forlængelse af ekspertmissionen med beskyldninger om, at den favoriserede houthi-militsen, besluttede at forny mandatet for gruppen af fremtrædende eksperter i Yemen;

N.  der henviser til, at forsøget på at indlede drøftelser om Yemen i Genève i begyndelsen af september 2018, som ville have været de første drøftelser i tre år, brød sammen, eftersom houthi-delegationen ikke mødte op, idet den beskyldte koalitionen under ledelse af Saudi-Arabien for at lægge hindringer i vejen for dens rejse til fredsforhandlingerne;

O.  der henviser til, at der er indført en international våbenembargo mod de væbnede grupper i Yemen, navnlig mod houthi-oprørerne; der henviser til, at EU's medlemsstater ifølge EU's 19. årsberetning om våbeneksport fortsat har tilladt overførsler af våben til Saudi-Arabien efter konfliktens eskalering, og at dette udgør en overtrædelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om kontrol med våbeneksport; der henviser til, at Europa-Parlamentet i sine beslutninger af 25. februar 2016 og 30. november 2017 om den humanitære situation i Yemen opfordrede næstformanden/den højtstående repræsentant til at iværksætte et initiativ til indførelse af en EU-våbenembargo over for Saudi-Arabien i overensstemmelse med den fælles holdning 2008/944/FUSP;

1.  fordømmer på det kraftigste den fortsatte vold i Yemen og gentager sin yderste bekymring over de ødelæggende virkninger af konflikten for Yemens befolkning og den alarmerende forværrelse af den humanitære situation; påpeger endnu en gang, at denne krise er blevet den største humanitære krise i verden;

2.  udtrykker sin medfølelse med ofrene; beklager, at konflikten stadig ikke får tilstrækkelig bevågenhed; opfordrer alle internationale aktører til at sætte situationen i Yemen øverst på den internationale dagsorden og arbejde sammen om at finde holdbare løsninger;

3.  gentager sin holdning, at en militær løsning på konflikten i Yemen ikke er mulig, og at krisen kun kan løses gennem en forhandlingsproces mellem parterne; gentager sin fulde støtte til den indsats, der gøres af FN's generalsekretær og den særlige udsending for Yemen, for at få genoptaget forhandlingerne; opfordrer alle konfliktens parter og de regionale aktører til at deltage konstruktivt i processen i FN-regi;

4.  beklager i denne sammenhæng dybt, at den første runde af drøftelser i Genève (den 6.-9. september 2018) slog fejl, og opfordrer indtrængende alle konfliktens parter til at afstå fra at fremsætte aggressive udtalelser og meningsløse indbyrdes beskyldninger, genoptage tillidsskabende foranstaltninger og på ny engagere sig i god tro i den fredsproces, der formidles af FN; håber, at FN's generalforsamling kan skabe den fremdrift, der er nødvendig for at genoptage forhandlingerne;

5.  glæder sig over FN's særlige udsendings, Martin Griffiths, nylige besøg i Sanaa den 16. september 2018 med henblik på en genoptagelse af fredsforhandlingerne og tilskyndelse til tillidsskabende foranstaltninger, som f.eks. den fuldstændige genåbning af lufthavnen i Sanaa for passagerflyvninger og kommerciel luftfart og henstilling til Yemens regering, at udbetale lønninger til offentligt ansatte i alle dele af Yemen, og støtter hans forsøg på at genoplive fredsforhandlingerne ved at skabe forudsætninger for frugtbare samtaler mellem parterne;

6.  minder endnu engang om, at konfliktens parter har ansvaret for at beskytte civile og civil infrastruktur, og at angreb mod disse udgør krigsforbrydelser; opfordrer alle involverede parter til at tillade øjeblikkelig og fuld humanitær adgang til de konfliktramte områder med henblik på at hjælpe den nødlidende befolkning; opfordrer Rådet og FN's Sikkerhedsråd til i forlængelse af sin resolution 2216 (2015) at identificere enkeltpersoner, der obstruerer leveringen af humanitær bistand i Yemen, og indføre målrettede sanktioner mod dem;

7.  opfordrer indtrængende alle parter til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at fjerne uforholdsmæssige begrænsninger for en sikker og hurtig adgang til Yemen for nødhjælp og andre uundværlige varer for lokalbefolkningen og for personers frie bevægelighed, herunder gennem den internationale lufthavn i Sanaa, i overensstemmelse med den humanitære folkeret;

8.  fordømmer på det kraftigste de luftangreb, der er blevet gennemført i Yemen af koalitionen under ledelse af Saudi-Arabien, og som har kostet flest direkte civile ofre og er blevet gennemført i strid med principperne om distinktion, proportionalitet og forsigtighed, og hvis følger beviser den manglende vilje til at begrænse antallet af ofre; opfordrer indtrængende koalitionen under ledelse af Saudi-Arabien til øjeblikkeligt at standse disse angreb i Yemen og ophæve blokaden mod landet; fordømmer ligeledes houthi-oprørernes anvendelse af våben med store nedslagsområder i forbindelse med urban krigsførelse samt affyringen af ballistiske missiler mod mål i Saudi-Arabien; er overbevist om, at disse krænkelser entydigt udgør krigsforbrydelser, hvilket også fremgår af rapporten fra gruppen af fremtrædende eksperter;

9.  opfordrer Saudi-Arabien og koalitionens øvrige partnere til omgående at undersøge alle hændelser, der vedrører deres aktiviteter i Yemen, træffe passende ansvarlighedsforanstaltninger og offentliggøre resultaterne; er overbevist om, at der bør iværksættes uafhængige undersøgelser for at placere ansvaret, eftersom koalitionens undersøgelsesorgan, der har fået pålagt denne opgave, nemlig det fælles team til vurdering af hændelser, ikke lever op til internationale standarder med hensyn til gennemsigtighed, upartiskhed og uafhængighed;

10.  fordømmer de ubegrundede forsøg på at intimidere formanden for gruppen af fremtrædende eksperter og Yemens regerings beslutning om at stoppe samarbejdet med gruppen; bifalder i høj grad UNHRC's beslutning om at forlænge mandatet for gruppen af fremtrædende eksperter, som gør det muligt for gruppen at fortsætte indsamlingen af bevismateriale vedrørende de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der er begået i Yemen; mener, at gruppen af fremtrædende eksperter bør omdannes til en fuldt udbygget international undersøgelseskommission; opfordrer i lyset af de alvorlige beskyldninger mod Saudi-Arabien med hensyn til dets rolle i Yemen til, at landet suspenderes fra FN's Menneskerettighedsråd;

11.  er yderst bekymret over intensiveringen af kampene omkring Hodeidah, som er et afgørende knudepunkt for hjælpeoperationer, hvor også det meste af Yemens fødevareimport lander; opfordrer indtrængende konfliktens parter til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til beskyttelse af civile og civil infrastruktur og opfordrer dem indtrængende til at holde havnen i Hodeidah og hovedvejene åbne for humanitær bistand, samtidig med at der insisteres på, at ingen humanitære steder bør anvendes til militære formål;

12.  mener, at det er afgørende, at der findes praktiske løsninger såsom åbningen af luftbroer for civilbefolkningen, som det foreslås af FN, med henblik på i sidste ende at genåbne lufthavnen i Sanaa; er overbevist om, at sådanne foranstaltninger ikke bør ses som politisk motiverede, men som et middel til at lindre civilbefolkningens lidelser;

13.  hylder alle de hjælpearbejdere samt bistands- og civilsamfundsorganisationer, der deltager i hjælpeindsatsen, og bifalder det arbejde, der gennemføres af organisationer, som har til formål at forsvare og fremme menneskerettighederne og indsamlingen af bevismateriale vedrørende krænkelser begået af konfliktens parter under meget vanskelige vilkår;

14.  opfordrer Rådet til effektivt at fremme overholdelsen af den humanitære folkeret som fastsat i de relevante EU-retningslinjer; gentager navnlig, at der er behov for en striks anvendelse fra alle EU-medlemsstaters side af de regler, der er fastsat i den fælles holdning 2008/944/FUSP; minder i den forbindelse om sine beslutninger om den humanitære situation i Yemen af 25. februar 2016 og 30. november 2017, hvori næstformanden/den højtstående repræsentant opfordres til at iværksætte et initiativ til indførelse af en EU-våbenembargo mod Saudi-Arabien i betragtning af de alvorlige påstande, der er fremsat om Saudi-Arabiens overtrædelser af den humanitære folkeret i Yemen, og den omstændighed, at den fortsatte udstedelse af tilladelser til eksport af våben til Saudi-Arabien derfor ville være i strid med fælles holdning 2008/944/FUSP;

15.  opfordrer Kommissionen, næstformanden/den højtstående repræsentant og Rådet til at handle i internationale fora og bilateralt træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at lette genoptagelsen af forhandlinger mellem parterne;

16.  understreger betydningen af EU's rolle siden begyndelsen af den aktuelle konflikt i marts 2015; minder om, at EU har afsat 233,7 mio. EUR i humanitær bistand gennem sine partnerorganisationer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres humanitære bistand til Yemens befolkning yderligere;

17.  forbeholder sig retten til at genoverveje sagen, indtil der er opnået en forhandlet løsning; henstiller, at Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder følger udviklingen af menneskerettighedssituationen i Yemen og udarbejder en betænkning om de krænkelser af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, der er begået i landet;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUT L 331 af 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUT L 35 af 31.1.2018, s. 142.

Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik