Menetlus : 2018/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0448/2018

Esitatud tekstid :

B8-0448/2018

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0383

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 286kWORD 50k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))  
B8-0448/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eriti 30. novembri 2017. aasta(1), 15. juuni 2017. aasta(2) ja 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis(3),

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 17. augusti 2018. aasta aruannet, mis sisaldas väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma järeldusi inimõiguste olukorra kohta Jeemenis, sh alates 2014. aasta septembrist toime pandud rikkumiste ja kuritarvitamiste kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2402 (2018), millega pikendati Jeemeni vastaseid sanktsioone 26. veebruarini 2019,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige resolutsioone 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 15. märtsi 2018. aasta avaldust Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Mark Lowcocki 21. septembri 2018. aasta ülevaadet ÜRO Julgeolekunõukogule humanitaarolukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Mark Lowcocki 24. augusti 2018. aasta ülevaadet olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse esindaja 10. augusti 2018. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 13. juuni 2018. aasta ühisavaldust hiljutiste sündmuste kohta Jeemenis Al-Ḩudaydah’ ümbruses,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et olukord Jeemenis on jõudmas murdepunkti, kuna ÜRO vahendusel peetavatel läbirääkimistel ei ole saavutatud märgatavat läbimurret poliitilise lahenduse leidmiseks, kumbki pool ei ole saavutanud sõjalist võitu ning see ei ole ka edaspidi tõenäoline, riigis toimuvad uued kokkupõrked ja lahingud, eelkõige otsustava tähtsusega Al-Ḩudaydah’ piirkonnas, ning humanitaarolukord üha halveneb;

B.  arvestades, et ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaator hoiatas oma ülevaates, mille ta ÜRO Julgeolekunõukogule Jeemeni humanitaarolukorda kohta esitas, et humanitaar- ja hädaabiga ei suudeta vastu seista näljahädale ja olukorra halvenemisele ning et ligikaudu 75 % elanikkonnast, ligikaudu 22 miljonit inimest, vajab mingit liiki humanitaarabi või -kaitset; arvestades, et neile 8 miljonile inimesele, kes juba kannatavad tõsise toiduga kindlustamatuse all, võib peagi lisanduda 3,5 miljonit inimest, kuna konflikt ja blokaadi kestev mõju pärsivad hädavajalike kaupade importi riiki; arvestades, et Jeemenis on 500 000 last nälga suremise ohus ning hinnangute kohaselt sureb riigis iga kümne minuti järel üks laps;

C.  arvestades, et riigi halvenev majandusolukord halvendab veelgi maailma juba suurimat humanitaarkriisi; arvestades, et Jeemeni valuuta on kaotanud alates 2015. aastast poole oma väärtusest ning on viimasel ajal vabalanguses, mis kergitab eluks vajalike kaupade hinna lakke; arvestades, et seda ebasoodsat olukorda halvendavad lahingud Al-Ḩudaydah’s, Jeemeni olulises impordi sõlmpunktis; arvestades, et al-Houthi mässuliste kontrolli all olevatel aladel valitseb Jeemeni ja Saudi Araabia valitsuse kohaldatavate piirangute tõttu tõsine kütusenappus, mis mõjutab inimeste elu ja põhiteenuste osutamist;

D.  arvestades, et rünnakute ägenemise tõttu Al-Ḩudaydah’ ümbruses on Sana’asse viiv peamine tee muutunud ligipääsmatuks, mis raskendab humanitaarabi liikumist, piirkonnas aset leidnud hiljutistes lahingutes on kannatada saanud tervishoiu-, vee- ja kanalisatsioonirajatised, mis panevad kartma, et naaseb kooleraepideemia, mis on Jeemenit sõja kestel juba kaks korda räsinud ning millesse on haigestunud miljon Jeemeni elanikku ja millesse on alates 2017. aasta aprillist surnud 2300 inimest;

E.  arvestades, et ÜRO andmetel on alates juuni algusest Al‑Ḩudaydah kubernerkonnast põgenenud ligikaudu 470 000 inimest, 75% elanikkonnast sõltub humanitaarabist ja 17,8 miljonit inimest ei ole toiduga kindlustatud;

F.  arvestades, et vaatamata kooliaasta algusele ei käi koolis kaks miljonit last ning nelja miljoni lapse puhul valitseb oht, et neil kaob haridusele juurdepääs, kuna 67 % riigikooli õpetajatele ei ole palka makstud juba peaaegu kaks aastat ning 66 % koolidest on konfliktis kannatada saanud, 27 % koolidest on suletud ning 7 % koole kasutavad kas relvastatud rühmitused või siis põgenikud varjupaigana;

G.  arvestades, et need asjaolud ohustavad üht tervet Jeemeni põlvkonda, kuna lapsed seisavad silmitsi mitmete ohtudega, nagu pommid, nälg, epideemiad ja sunniviisiline sõjategevusse kaasamine; arvestades, et relvajõud ja relvastatud rühmitused on sõjategevusse kaasanud 2 635 last, kellest kõik on poisid, ning peaaegu 50 % tüdrukuid on sunnitud abielluma enne 15-aastaseks saamist;

H.  arvestades, et koalitsiooni juhitavates õhurünnakutes hukkuvad jätkuvalt tsiviilisikud ning hävitatakse taristut; arvestades, et 24. augustil toimunud Saudi Araabia juhitud õhurünnakus hukkus Jeemenis vähemalt 22 last ja neli naist ning 9. augustil toimunud varasemas õhurünnakus tabas pomm koolibussi, rünnakus hukkus kümneid inimesi, sh lapsi; arvestades, et sellised vahejuhtumid tekitavad tõsiseid kahtlusi koalitsiooni õhurünnakute sihtmärkide kindlaksmääramise ja koalitsiooni valmiduse osas piirata inimohvrite arvu; arvestades, et al-Houthi mässulised jätkavad ballistiliste rakettide tulistamist Ar-Riyāḑi peale ja Saudi Araabia territooriumile;

I.  arvestades, et sõjaõigus keelab tsiviilisikute tahtliku ja valimatu ründamise; arvestades, et selliseid rünnakuid käsitletakse sõjakuritegudena ja neid toime panevad isikud võidakse nende kuritegude eest kohtu alla anda; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel hukkus Jeemenis ajavahemikul 2015. aasta märtsist kuni 2018. aasta 23. augustini 6600 ja sai viga 10 500 tsiviilisikut;

J.  arvestades, et oma 28. augusti 2018. aasta aruandes inimõiguste olukorra kohta Jeemenis juhtis Jeemeni küsimusega tegelev väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühm tähelepanu asjaolule, et suurem osa tsiviilisikuid on hukkunud koalitsiooni juhitud õhurünnakutes, kuna need on tabanud elurajoone ja avaliku ruumi objekte, ning on põhjust eeldada, et selliste rünnakute korraldamisega on rikutud tsiviilelanike ja võitlejate vahel vahet tegemise, proportsionaalsuse ja ettevaatuse põhimõtet; arvestades, et samal ajal on äärmiselt murettekitav al-Houthi mässuliste väidetav valimatu suure laskeulatusega relvade kasutamine linnapiirkondade sõjategevuses; arvestades, et aruande kohaselt ei ole konflikti osapooled üles näidanud vähimatki valmidust vähendada tsiviilisikutest inimohvrite arvu ning on toime pannud rahvusvahelise õiguse vastaseid rikkumisi ja kuritegusid, millest paljude puhul võib olla tegu sõjakuritegudega, ja jätkavad selliste tegude toimepanemist;

K.  arvestades, et aruandes tuuakse välja ka hulk muid inimõiguste rikkumisi, mida panevad riigis toime kõik konflikti osapooled ja mis hõlmavad selliseid ilminguid, nagu laialdaselt praktiseeritav omavoliline kinnipidamine, väärkohtlemine ja piinamine mõningates instantsides, seksuaalvägivald, laste kaasamine sõjategevusse ning sõnavabaduse õiguse ulatuslik piiramine;

L.  arvestades, et Inimõiguste Nõukogule aruande esitanud väljapaistvate ekspertide rühma juhti Kamel Jendoubi on tabanud laimukampaania, mille eesmärk on hirmutada väljapaistvate ekspertide rühma liikmeid ja seada nende järeldused kahtluse alla;

M.  arvestades, et Inimõiguste Nõukogu pikendas 28. septembril 2018. aastal vaatamata paljude riikide survele ja Jeemeni valitsuse keeldumisele pikendada ekspertide missiooni, põhjendusel, et eksperdid teenivad al-Houthi mässuliste huve, Jeemenis väljapaistvate ekspertide rühma volitusi;

N.  arvestades, et Genfis pärast kolmeaastast pausi 2018. aasta septembri alguses aset leidnud katse pidada Jeemeni küsimuses läbirääkimisi luhtus pärast seda, kui al-Houthi mässulised ei ilmunud kohale, süüdistades Saudi Araabia juhitavat koalitsiooni selles, et see takistas nende jõudmist rahukõnelustele;

O.  arvestades, et Jeemeni relvastatud rühmituste ja eelkõige al-Houthi mässuliste suhtes kehtib rahvusvaheline relvaembargo; arvestades, et relvaeksporti käsitleva 19. ELi aastaaruande kohaselt on ELi liikmesriigid ka pärast konflikti eskaleerumist lubanud jätkuvalt Saudi Araabiasse relvi tarnida, millega rikutakse nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP relvaekspordi kontrolli kohta; arvestades, et Euroopa Parlament palus oma 25. veebruari 2016. aasta ja 30. novembri 2017. aasta resolutsioonis humanitaarolukorra kohta Jeemenis, et asepresident ja kõrge esindaja käivitaks algatuse, mille eesmärk on kehtestada ELi relvaembargo Saudi Araabia suhtes vastavalt ühisele seisukohale 2008/944/ÜVJP;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka jätkuva vägivalla Jeemenis ja kinnitab, et tunneb väga suurt muret konflikti hävitava mõju pärast Jeemeni elanikkonnale ning humanitaarolukorra ärevakstegeva halvenemise pärast; tunnistab taas, et sellest kriisist on saanud maailma suurim humanitaarkriis;

2.  avaldab kaastunnet ohvritele; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et konflikt ei pälvi siiani väärilist tähelepanu; kutsub rahvusvahelist üldsust üles hoidma Jeemeni olukord oma rahvusvahelises tegevuskavas esikohal ja tegema toimivate lahenduste leidmiseks koostööd;

3.  kordab oma seisukohta, et Jeemeni konflikti ei ole võimalik sõjaliselt lahendada ja ainus võimalik lahendus on läbirääkimised konfliktiosaliste vahel; kinnitab taas täielikku toetust pingutustele, mida teevad ÜRO peasekretär ja erisaadik Jeemenis läbirääkimiste jätkumise saavutamiseks; kutsub konfliktiosalisi ja piirkondlikke osalejaid üles osalema konstruktiivselt ÜRO raames toimuvas protsessis;

4.  taunib sellega seoses 6.–9. septembril 2018 Genfis toimunud konsultatsioonide esimese vooru ebaõnnestumist ning kutsub kõiki konfliktiosalisi üles hoiduma agressiivsest keelekasutusest ja mõttetust süüdistamismängust, et jätkata usaldust suurendavaid meetmetega ning osaleda heas usus ÜRO vahendatavas rahuprotsessis; väljendab lootust, et ÜRO Peaassamblee võib anda vajaliku tõuke läbirääkimiste jätkamiseks;

5.  väljendab heameelt ÜRO erisaadiku Martin Griffithsi hiljutise, 6. septembri 2018. aasta külaskäigu üle Sanaasse eesmärgiga jätkata rahukõnelusi ja ergutada usaldust suurendavate meetmete võtmist, nt avada Sanaa lennujaam täielikult reisi- ja kommertslendudeks ning ergutada Jeemeni valitsust maksma välja riigiteenistujate palgad kõigis riigi piirkondades, ning toetab tema püüdlusi taastada rahuläbirääkimised tingimuste loomisega viljakateks kõnelusteks osaliste vahel;

6.  tuletab veel kord meelde, et konfliktiosaliste kohustus on kaitsta tsiviilelanikke ja tsiviiltaristut ning et nende ründamine on sõjakuritegu; kutsub kõiki osalisi üles võimaldama vahetut ja täielikku humanitaarabi juurdepääsu konfliktist mõjutatud piirkondadele, et aidata abi vajavat elanikkonda; palub nõukogul ja ÜRO Julgeolekunõukogul teha ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015) rakendamisel kindlaks isikud, kes takistavad humanitaarabi kohaletoimetamist Jeemenisse, ja kehtestada nende suhtes sihipärased sanktsioonid;

7.  nõuab tungivalt, et kõik osalised võtaksid rahvusvahelist humanitaarõigust järgides vajalikke meetmeid, et kõrvaldada ebaproportsionaalsed piirangud humanitaartarnete ja muude tsiviilelanikkonna jaoks hädavajalike kaupade ohutule ja kiirele viimisele Jeemenisse ning inimeste liikumisele, sealhulgas Sanaa rahvusvahelise lennujaama kaudu;

8.  mõistab karmilt hukka Saudi Araabia juhitava koalitsiooni õhurünnakud Jeemenis, mis on toonud kaasa kõige rohkem otseseid tsiviilohvreid ning mille käigus rikuti tsiviilelanike ja võitlejate vahel vahet tegemise, proportsionaalsuse ja ettevaatuse põhimõtteid ning mille tulemused näitavad, et puudus tahe vähendada ohvrite arvu; nõuab tungivalt, et saudide juhitud koalitsioon lõpetaks koheselt rünnakud Jeemenis ja blokaadi Jeemeni vastu; mõistab samuti hukka laia mõjualaga relvade kasutamise al-Houthi mässuliste poolt linnades toimuvas sõjategevuse olukorras ning ballistiliste rakettide tulistamise Saudi Araabia pihta; on veendunud, et need rikkumised, nagu tõdeti ka väljapaistvate ekspertide rühma aruandes, kujutavad endast selgelt sõjakuritegu;

9.  nõuab, et Saudi Araabia ja teised koalitsioonipartnerid uuriksid viivitamata iga nende tegevusega Jeemenis seotud vahejuhtumit, ning võtaksid asjakohaseid ning vastutuse tagamise meetmeid ja avaldaksid tulemused; on veendunud, et tuleks alustada sõltumatut uurimist, et teha kindlaks, kes vastutab, kuna koalitsiooni uurimisorgan – ühine vahejuhtumite hindamise meeskond –, kellele see ülesanne anti, ei ole järginud rahvusvahelisi norme läbipaistvuse, erapooletuse ja sõltumatuse osas;

10.  mõistab hukka alusetud katsed kahjustada väljapaistvate ekspertide rühma ja Jeemeni valitsuse otsuse lõpetada koostöö selle rühmaga; tunneb suurt heameelt ÜRO Inimõiguste Nõukogu otsuse üle pikendada väljapaistvate ekspertide rühma volitusi, mis võimaldab jätkata tõendite kogumist Jeemenis toime pandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude kohta; usub, et väljapaistvate ekspertide rühm tuleks ümber kujundada täieõiguslikuks rahvusvaheliseks uurimiskomisjoniks; nõuab Saudi Araabia liikmestaatuse peatamist ÜRO Inimõiguste Nõukogus, arvestades tõsiseid süüdistusi seoses selle riigi tegevusega Jeemenis;

11.  tunneb äärmiselt suurt muret sõjategevuse ägenemise pärast Al-Ḩudaydah’ ümbruses, mis on oluline abiprogrammide keskus ja mille kaudu toimub enamik Jeemeni toiduainete importi; nõuab tungivalt, et konfliktiosalised täidaksid kohustust kaitsta tsiviilelanikke ja tsiviiltaristut, ning nõuab tungivalt, et nad hoiaksid Al-Ḩudaydah’ sadama ja peamised teed humanitaarabi jaoks avatuna, nõudes samas, et ühtegi humanitaarobjekti ei tohiks kasutada sõjalisel eesmärgil;

12.  usub, et on oluline leida praktilisi lahendusi, nagu õhusildade avamine tsiviilelanikele, nagu ÜRO soovitas, eesmärgiga avada lõpuks uuesti Sanaa lennujaam; on veendunud, et selliseid meetmeid ei tohiks käsitada poliitiliselt motiveerituna, vaid nendes tuleks näha tsiviilelanike kannatuste vähendamise vahendit;

13.  tunnustab kõiki humanitaarabi andmisega seotud abitöötajaid, agentuure ja kodanikuühiskonna organisatsioone ning tervitab tööd, mida äärmiselt rasketes tingimustes teevad organisatsioonid, mille tegevus on suunatud inimõiguste kaitsele ja edendamisele ning tõendite kogumisele konfliktiosaliste rikkumise kohta;

14.  palub nõukogul edendada tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; kordab eelkõige, et kõik ELi liikmesriigid peavad rangelt kohaldama eeskirju, mis on sätestatud ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP; tuletab sellega seoses meelde oma 25. veebruari 2016. aasta ja 30. novembri 2017. aasta resolutsioone humanitaarolukorra kohta Jeemenis, milles komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal palutakse käivitada algatus kehtestada Saudi Araabia suhtes ELi relvaembargo, arvestades tõsiseid süüdistusi, et Saudi Araabia on rikkunud Jeemenis rahvusvahelist humanitaarõigust, ja asjaolu, et jätkuv relvade müügi litsentside väljastamine Saudi Araabiale oleks seetõttu vastuolus ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP;

15.  palub komisjonil, komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning nõukogul tegutseda rahvusvahelistel foorumitel ja kahepoolselt ja võtta kõik vajalikud meetmed, et lihtsustada läbirääkimiste jätkamist osaliste vahel;

16.  toonitab ELi olulist rolli alates praeguse konflikti algusest 2015. aasta märtsis; tuletab meelde, et EL on partnerorganisatsioonide kaudu eraldanud humanitaarabina 233,7 miljonit eurot; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama humanitaarabi andmist Jeemeni elanikkonnale;

17.  jätab endale õiguse seda küsimust uuesti arutada, kuni läbirääkimiste teel jõutakse lahenduseni; soovitab, et inimõiguste allkomisjon jälgiks inimõiguste olukorra arengut Jeemenis ning koostaks raporti inim- ja kodanikuõiguste rikkumise kohta selles riigis;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0473.

(2)

ELT C 331, 18.9.2018, lk 146.

(3)

ELT C 35, 31.1.2018, lk 142.

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika