Förfarande : 2018/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0448/2018

Ingivna texter :

B8-0448/2018

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0383

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 250kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))  
B8-0448/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 30 november 2017(1), den 15 juni 2017(2) och den 25 februari 2016(3) om den humanitära situationen i Jemen,

–  med beaktande av rapporten av den 17 augusti 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som innehåller slutsatserna från gruppen med oberoende och framstående internationella och regionala experter om människorättssituationen i Jemen, däribland brott och kränkningar sedan september 2014,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2402 (2018) om en förlängning av sanktionssystemet mot Jemen fram till den 26 februari 2019,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av uttalandet av den 15 mars 2018 från ordföranden för FN:s säkerhetsråd om Yemen,

–  med beaktande av briefingen av den 21 september 2018 till FN:s säkerhetsråd från FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, Mark Lowcock, om den humanitära situationen i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 24 augusti 2018 från FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, Mark Lowcock, om situationen i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 10 augusti 2018 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om situationen i Jemen,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 13 juni 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om den senaste utvecklingen kring al-Hudayda i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Jemen av den 25 juni 2018,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Situationen i Jemen håller på att nå en brytpunkt eftersom de FN-ledda förhandlingarna ännu inte har lett till några meningsfulla framsteg mot en politisk lösning, ingen av parterna har uppnått någon militär seger och det inte heller är troligt att de kommer att göra det i framtiden, nya konfrontationer och stridigheter blossar upp runt om i landet, särskilt i det viktiga området kring al-Hudayda, och den humanitära situationen blir allt värre.

B.  FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare varnade i sin briefing till FN:s säkerhetsråd för att det humanitära biståndet och hjälpinsatserna inte räcker till för att hantera hungersnöden och den allt sämre situationen, och att runt 75 procent av befolkningen – ungefär 22 miljoner personer – behöver någon form av humanitärt bistånd eller skydd. De 8 miljoner människor som redan lider av mycket osäker livsmedelsförsörjning kan komma att utökas med ytterligare 3,5 miljoner, eftersom konflikten och de kvardröjande effekterna av blockaden hämmar de importer som landet så väl behöver. 500 000 barn i Jemen riskerar att svälta ihjäl och enligt uppskattningar dör ett barn i landet var tionde minut.

C.  Den försämrade ekonomiska situationen i landet bidrar ytterligare till det som redan är den största humanitära krisen i världen. Jemens valuta har förlorat halva sitt värde sedan 2015 och befinner sig nu i fritt fall, vilket pressat upp priserna på grundläggande varor i landet. Denna negativa tendens förstärks av striderna i staden al-Hudayda, som är Jemens viktigaste importknutpunkt. I huthikontrollerade områden råder det allvarlig bränslebrist på grund av de begränsningar som Jemens regering och Saudiarabien tillämpar, vilket påverkar livet för vanliga människor och tillhandahållandet av grundläggande tjänster.

D.  På grund av den upptrappning av konflikten som nyligen skett kring al-Hudayda har den viktigaste vägförbindelsen till Sana blivit oframkomlig, vilket gjort transporten av humanitärt bistånd ännu mer komplicerad. Striderna som nyligen ägt rum i området har orsakat skador på sjukvårds-, vatten- och sanitetsanläggningar, vilket har väckt oro för en ny omgång av den förödande koleraepidemi som drabbat Jemen två gånger under kriget, med mer än en miljon smittade och 2 300 dödsoffer sedan april 2017 som följd.

E.  Enligt FN har närmare 470 000 människor flytt från al-Hudayda-provinsen sedan början av juni, 75 procent av befolkningen är beroende av humanitärt bistånd och 17,8 miljoner människor lider av osäker livsmedelsförsörjning.

F.  Trots att skolåret nu har börjat går två miljoner barn fortfarande inte i skola, och ytterligare fyra miljoner barn riskerar att förlora tillgången till utbildning eftersom 67 procent av de offentligt anställda lärarna inte har fått lön på nästan två år, och vad gäller skolorna har 66 procent skadats i samband med konflikten, 27 procent är stängda och 7 procent används av väpnade grupper eller som tillfälligt skydd för internflyktingar.

G.  Sammantaget innebär dessa faktorer att en hel generations liv sätts på spel, då barn i Jemen utsätts för många slags hot, alltifrån bomber, hungersnöd och epidemier till tvångsrekrytering. Mer än 2 635 barn – bara pojkar – har rekryterats och använts av väpnade styrkor och väpnade grupper, och nästan hälften av alla flickor har tvingats gifta sig innan de fyllt 15 år.

H.  De koalitionsledda luftangreppen fortsätter att orsaka dödsfall bland civila och förstöra infrastruktur. Vid ett saudisklett luftangrepp i Jemen den 24 augusti dödades minst 22 barn och fyra kvinnor, och vid ett tidigare luftangrepp den 9 augusti träffades en skolbuss och dussintals människor dödades, däribland barn. Sådana händelser föranleder allvarliga tvivel om hur målen för koalitionens luftangrepp väljs ut, samt om koalitionens vilja att begränsa antalet döda. Huthirebellerna fortsätter att avfyra ballistiska robotar mot Riyadh och Saudiarabiens territorium.

I.  Krigslagarna förbjuder avsiktliga och urskillningslösa angrepp på civila. Sådana attacker betraktas som krigsförbrytelser och personer som begår dem kan lagföras för dessa brott. Enligt kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter var det mellan mars 2015 och den 23 augusti 2018 minst 6 660 civila som dödades och 10 500 som skadades i Jemen.

J.  I sin rapport av den 28 augusti 2018 om människorättssituationen i Jemen framhöll gruppen med oberoende och framstående internationella och regionala Jemenexperter att koalitionens luftangrepp har orsakat de flesta direkta dödsfall bland civilbefolkningen, då angreppen träffat bostadsområden och offentliga platser, och att det finns rimliga skäl att tro att de genomförts i strid mot principerna om urskillning, proportionalitet och försiktighet. Samtidigt är påståendena om huthirebellernas urskillningslösa användning av vapen vars effekter skapar förödelse i omfattande områden vid krigföring i städerna extremt oroande. Rapporten visar att parterna i konflikten inte har gjort det minsta försök att minimera antalet dödsfall bland civila samt har gjort sig skyldiga till, och fortsätter att göra sig skyldiga till, kränkningar och brott enligt internationell rätt som kan utgöra krigsförbrytelser.

K.  I rapporten beskrivs också ett antal andra människorättskränkningar som pågår i landet och som begås av alla parter i konflikten, däribland omfattande godtyckliga gripanden, misshandel och tortyr vid vissa anläggningar, sexuellt våld, värvning av barn till väpnade styrkor och allvarliga inskränkningar i rätten till yttrandefrihet.

L.  Kamel Jendoubi, ordförande för gruppen med framstående experter, som utfärdade en rapport till människorättsrådet, är föremål för en smutskastningskampanj avsedd att skrämma gruppen med framstående experter och väcka tvivel om gruppens slutsatser.

M.  Den 28 september 2018 förnyade människorättsrådet mandatet för gruppen med framstående Jemenexperter, trots att ett antal länder utövade påtryckningar och Jemens regering vägrade att förlänga experternas uppdrag eftersom den anklagade dem för att vara partiska gentemot huthimiliserna.

N.  I början av september 2018 gjordes i Genève det första försöket på tre år att hålla fredssamtal om Jemen, men det bröt samman när huthidelegationen inte kom dit och anklagade den saudiskledda koalitionen för att ha lagt hinder i vägen för resan till fredsförhandlingarna.

O.  Det råder ett internationellt vapenembargo mot väpnade grupper i Jemen, särskilt huthirebellerna. Enligt EU:s 19:e årliga rapport om vapenexport har medlemsstater fortsatt att tillåta överföringar av vapen till Saudiarabien sedan upptrappningen av konflikten, vilket strider mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om vapenexportkontroll. I parlamentets resolutioner av den 25 februari 2016 och den 30 november 2017 om den humanitära situationen i Jemen uppmanades vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, i linje med den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft det fortsatta våldet i Jemen och upprepar sin djupa oro över konfliktens förödande konsekvenser för Jemens befolkning och över den allvarliga försämringen av den humanitära situationen. Parlamentet slår än en gång fast att krisen blivit den största humanitära krisen i världen.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga, och beklagar att konflikten fortfarande inte uppmärksammas på det sätt den borde. Parlamentet uppmanar alla internationella aktörer att låta situationen i Jemen stå kvar överst på den internationella agendan och att samarbeta för att finna hållbara lösningar.

3.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att någon militär lösning på konflikten i Jemen inte är möjlig, utan det enda sättet att nå en lösning är en förhandlingsprocess mellan parterna. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för de insatser som FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen gör för att förhandlingarna ska återupptas, och uppmanar alla parter i konflikten och alla regionala aktörer att konstruktivt engagera sig i processen inom ramen för FN:s arbete.

4.  Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang att den första samrådsrundan i Genève (6–9 september 2018) misslyckades, och uppmanar alla parter i konflikten att avstå från aggressiva uttalanden och meningslöst fingerpekande, återuppta förtroendeskapande åtgärder och med god vilja på nytt engagera sig i den fredsprocess som FN försöker få till stånd. Parlamentet hoppas att FN:s generalförsamling kan bidra med den energi som behövs för att förhandlingarna ska återupptas.

5.  Europaparlamentet välkomnar att FN:s särskilda sändebud för Jemen, Martin Griffiths, besökte Sana den 16 september 2018 i syfte att återuppta fredssamtalen och uppmuntra förtroendeskapande åtgärder, som att Sanas flygplats på nytt ska öppnas fullt ut för passagerarflyg och kommersiella flyg och att regeringen ska betala ut lön till tjänstemän i alla delar av landet, och stöder hans försök att få liv i fredsförhandlingarna genom att skapa villkor för fruktsamma samtal mellan parterna.

6.  Europaparlamentet påminner än en gång om att parterna i konflikten har ansvar att skydda civilbefolkningen och civil infrastruktur, och att attacker mot civila mål utgör krigsbrott. Parlamentet uppmanar alla inblandade parter att ge omedelbart och fullt humanitärt tillträde till de konfliktdrabbade områdena för att bistå den behövande befolkningen. Parlamentet uppmanar rådet och FN:s säkerhetsråd att vid genomförandet av säkerhetsrådets resolution 2216 (2015) identifiera de personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd i Jemen och införa riktade sanktioner mot dem.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla parter att vidta de åtgärder som behövs för att undanröja de oproportionerliga begränsningarna av en säker och snabb införsel i Jemen av humanitära förnödenheter och andra varor som är oundgängliga för civilbefolkningen, och ta bort inskränkningarna av rörligheten för personer, även vid Sanas internationella flygplats, i överensstämmelse med internationell humanitär rätt.

8.  Europaparlamentet fördömer med kraft den saudiskledda koalitionens luftangrepp i Jemen, som främst orsakat direkta dödsfall bland civilbefolkningen och genomförts i strid mot principen om urskillning, proportionalitet och försiktighet, vilket visar att det inte finns någon vilja att begränsa antalet döda. Parlamentet uppmanar den saudiskledda koalitionen att omedelbart upphöra med sina attacker i Jemen och avsluta sin blockad mot landet. Parlamentet fördömer även huthirebellernas användning av vapen vars effekter skapar förödelse i omfattande områden vid krigföring i städerna, liksom deras uppskjutande av ballistiska robotar mot Saudiarabien. Parlamentet är övertygat om att dessa övergrepp klart och tydligt utgör krigsbrott, vilket också gruppen med framstående Jemenexperter konstaterat i sin rapport.

9.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien och övriga partner i koalitionen att omedelbart utreda alla incidenter i samband med sin verksamhet i Jemen, att vidta lämpliga ansvarsåtgärder och offentliggöra resultaten. Parlamentet är övertygat om att oberoende utredningar bör inledas för att fastställa vem som bär ansvaret, eftersom den gemensamma grupp för bedömning av incidenter, som hade detta uppdrag i egenskap av koalitionens undersökningsorgan, inte lyckats leva upp till internationella standarder vad gäller öppenhet, opartiskhet och oberoende.

10.  Europaparlamentet fördömer de ogrundade försöken att undergräva förtroendet för ledningen för gruppen med framstående Jemenexperter och Jemens regerings beslut att sluta samarbeta med gruppen. Parlamentet välkomnar med glädje beslutet i FN:s råd för mänskliga rättigheter att utvidga mandatet för gruppen med framstående experter, så att den kan fortsätta att samla in bevis på krigsbrott och brott mot mänskligheten som begåtts i Jemen. Parlamentet anser att expertgruppen bör omvandlas till en fullfjädrad internationell undersökningskommission. Mot bakgrund av de allvarliga anklagelser som riktats mot Saudiarabien avseende dess roll i Jemen, menar parlamentet att Saudiarabien bör fråntas sin plats som medlem i FN:s människorättsråd.

11.  Europaparlamentet är extremt oroat över att de militära operationerna intensifierats kring staden al-Hudayda, som är en mycket viktig knutpunkt för biståndsinsatser och har en hamn som tar emot största delen av Jemens livsmedelsimport. Parlamentet uppmanar med kraft parterna i konflikten att fullgöra sin skyldighet att skydda civilbefolkningen och den civila infrastrukturen, och vädjar till dem att hålla hamnen i al-Hudayda och de viktigaste vägarna öppna för humanitärt bistånd, och betonar samtidigt att ingen humanitär plats får användas för militära syften.

12.  Europaparlamentet anser det viktigt att finna praktiska lösningar såsom att öppna luftbroar för civilbefolkningen, vilket föreslagits av FN, i syfte att sedan äntligen kunna öppna Sanas flygplats på nytt. Parlamentet är övertygat om att sådana åtgärder inte skulle anses politiskt motiverade, utan ses som medel för att avhjälpa civilbefolkningens lidande.

13.  Europaparlamentet uttrycker sin tacksamhet mot biståndsarbetare, olika organ och civilsamhällesorganisationer som deltar i arbetet för att mildra nöden, och hyllar det arbete som under mycket svåra förhållanden utförs av organisationer som ägnar sig åt att försvara och främja de mänskliga rättigheterna och samla in bevis på övergrepp som begåtts av parterna i konflikten.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att effektivt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, i enlighet med de relevanta EU-riktlinjerna. Parlamentet upprepar framför allt att samtliga EU-medlemsstater strikt måste följa de regler som fastställs i den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp. Parlamentet påminner i detta avseende om sina resolutioner om den humanitära situationen i Jemen av den 25 februari 2016 och den 30 november 2017, i vilka vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppmanades att ta initiativ till ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien på grund av de allvarliga anklagelserna om att landet brutit mot internationell humanitär rätt i Jemen och att fortsatta licenser för vapenförsäljning till Saudiarabien därmed skulle strida mot den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten och rådet att agera i internationella forum och på bilateral nivå, och vidta alla åtgärder som krävs för att förhandlingarna mellan parterna ska återupptas.

16.  Europaparlamentet betonar hur viktig EU:s roll varit ända sedan den rådande konflikten inleddes i mars 2015. Parlamentet påminner om att EU har anslagit 233,7 miljoner euro i humanitärt bistånd genom sina partnerorganisationer, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare öka sitt humanitära bistånd till befolkningen i Jemen.

17.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att ompröva frågan tills en förhandlingslösning har nåtts. Parlamentet rekommenderar att dess underutskott för mänskliga rättigheter övervakar utvecklingen på människorättsområdet i Jemen och utarbetar en rapport om de kränkningar av mänskliga och medborgerliga rättigheter som begåtts i landet.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

 

 

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUT C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy