Procedure : 2018/2853(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0449/2018

Indgivne tekster :

B8-0449/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0383

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 283kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0449/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, herunder beslutning af 30. november 2017 om situationen i Yemen(1), beslutning af 15. juni 2017 om den humanitære situation i Yemen(2), beslutning af 25. februar 2016 om den humanitære situation i Yemen(3) og beslutning af 9. juli 2015 om situationen i Yemen(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018, 3. april 2017, 16. november 2015 og 20. april 2015 om Yemen,

–  der henviser til den fælles erklæring af 4. august 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissær Christos Stylianides om luftangrebene i Hodeidah,

–  der henviser til erklæringen af 10. august 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 15. marts 2018 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til erklæringen af 6. september 2018 fra FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen,

–  der henviser til rapporten af 28. august 2018 fra formanden for FN's Gruppe af Fremtrædende Regionale og Internationale Eksperter om Yemen (GEE), Kamel Jendoubi, til FN's Menneskerettighedsråd om menneskerettighedssituationen i Yemen,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger i FN's Menneskerettighedsråd om forlængelse af GEE's mandat,

–  der henviser til erklæringen af 19. september 2018 fra den administrerende direktør for Verdensfødevareprogrammet,

–  der henviser til donorkonferencen på højt plan, som blev organiseret af FN, Sverige og Schweiz den 3. april 2018, og som rejste 2 mia. USD, men efterlod et finansieringsunderskud på næsten 1 mia. USD,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den igangværende konflikt i Yemen er gået ind i sit fjerde år, og at landet befinder sig i den værste humanitære, politiske og sikkerhedsmæssige krise i dets moderne historie; der henviser til, at den væbnede konflikt er gået ind i en fase med dybere fragmentering, som risikerer at kaste landet ud i en endeløs krig; der henviser til, at den aktuelle fragmentering af konflikten er et klart tegn på, at der er tale om en nedbrydning af den statslige enhed; der henviser til, at situationen i Yemen også indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen;

B.  der henviser til, at den begrænsede adgang til de ramte områder og begrænsninger på indsamlingen af data gør det vanskeligt at følge stigningen i behovet for humanitær bistand i realtid; der henviser til, at det humanitære rum bliver stadig mindre, antallet af overtrædelser af den humanitære folkeret er tragisk stigende, og konfliktens indvirkning på civilbefolkningen forstærkes, begrænsningerne på den kommercielle import og konsekvenserne af den økonomiske krise er blevet forværret, og de offentlige tjenester stadig stort set er brudt sammen;

C.  der henviser til, at et luftangreb, som blev begået af den saudiskledede koalition den 9. august 2018, ramte en skolebus på et marked i den nordlige provins Saada og dræbte snesevis af mennesker, herunder mindst 40 børn, hvoraf de fleste var under 10 år gamle; der henviser til, at dette angreb blev efterfulgt af et angreb to uger senere, den 24. august, udført af en ny saudiskledet koalition, som dræbte 27 civile, hovedsagelig børn, der flygtede fra volden i den belejrede sydlige by Hodedah; der henviser til, at næsten 470 000 mennesker ifølge FN er flygtet fra Hodeidah-guvernoratet siden begyndelsen af juni 2018;

D.  der henviser til, at den saudiskledede militæraktion og de intensive luftbombardementer, herunder vilkårlige angreb i tætbefolkede områder, forværrer de humanitære konsekvenser af krigen på grund af en blokade;

E.  der henviser til, at krigens love forbyder forsætlige og vilkårlige angreb på civile og civile mål som skoler og hospitaler; der i lyset af konklusionerne fra GEE henviser til, at sådanne angreb kan udgøre krigsforbrydelser, og de personer, der begår dem, kan retsforfølges for disse forbrydelser; der henviser til, at den saudiskledede koalitions undersøgelser af påståede krigsforbrydelser i Yemen har været utroværdige og ikke har givet de civile ofre oprejsning;

F.  der henviser til, at mere end 22 mio. mennesker har behov for humanitær bistand, og 8,4 mio. mennesker er på randen af at sulte, heraf halvdelen børn; der henviser til, at sygdomme som difteri breder sig, og der er alvorlig risiko for et stort koleraudbrud; der henviser til, at over to mio. mennesker er blevet internt fordrevet; der henviser til, at kvinder og børn er særligt berørt af de igangværende fjendtligheder; der henviser til, at der ifølge UNICEF er næsten 2 millioner børn, der ikke går i skole, hvilket bringer fremtiden for en hel generation af børn i Yemen i fare som følge af begrænset eller ingen adgang til uddannelse og gør dem udsatte for militær rekruttering og seksuel og kønsbaseret vold;

G.  der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer har dokumenteret massevis af sager, hvor Ansarul Allah, også kendt som houthierne, og styrker, der er loyale over for den afdøde præsident, Ali Abdullah Saleh, har udført vilkårlige og voldelige tilbageholdelser og stået bag tvungne forsvindinger og tortur; der henviser til, at styrker fra De Forenede Arabiske Emirater, stedfortrædere for De Forenede Arabiske Emirater og yemenitiske regeringsstyrker også vilkårligt har tilbageholdt, tortureret og med tvang fået masser af mennesker til at forsvinde, mens den yemenitiske konflikt har stået på;

H.  der henviser til, at Nederlandene og Canada i 2017 forsøgte at få nedsat en uafhængig undersøgelseskommission i FN's Menneskerettighedsråd til at undersøge de igangværende grusomheder; der henviser til, at den resolution, der senere blev vedtaget, blev kraftigt udvandet efter pres fra Saudi-Arabien, Det Forenede Kongerige og Frankrig, men GEE blev dog nedsat; der henviser til, at Menneskerettighedsrådet i sin resolution af 24. september 2018 om menneskerettighedssituationen i Yemen besluttede at forlænge GEE's mandat med en yderligere periode på et år, som kan fornys efter godkendelse fra Menneskerettighedsrådet;

I.  der henviser til, at Kamel Jendoubi, formanden for GEE, som den 28. august 2018 afgav en rapport til Menneskerettighedsrådet om menneskerettighedssituationen i Yemen, er offer for en smædekampagne, der sigter mod at intimidere GEE og så tvivl om gruppens konklusioner; der henviser til, at GEE i 2018 konkluderede, at Ansarul Allah, også kendt som houthierne, havde "begået handlinger, der kan udgøre krigsforbrydelser, herunder grusom behandling og tortur [og] krænkelser af den personlige værdighed"; der henviser til, at eksperterne dokumenterede, at Ansarul Allah også kendt som houthierne, tilbageholder studerende, menneskerettighedsforkæmpere, journalister, formodede politiske modstandere og medlemmer af Baha'i-samfundet, og mishandler og torturerer de tilbageholdte, bl.a. i Det Nationale Kontor for Sikkerhed og Kontoret for Politisk Sikkerhed; der henviser til, at eksperterne også fandt det troværdigt, at styrker fra Yemen, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater er indblandet i mishandlingen af tilbageholdte, som kan udgøre krigsforbrydelser;

J.  der henviser til, at Kongedømmet Saudi-Arabien ved flere lejligheder har lagt pres på EU-medlemsstater, andre lande og internationale organisationer, herunder FN, på grund af deres kritiske holdning til Saudi-Arabiens handlinger i konflikten i Yemen;

K.  der henviser til, at statsborgere fra de lande, der tilhører den saudiskledede koalition, fængsles i Yemen;

L.  der henviser til, at det giver anledning til bekymring, at Yemens økonomi er på sammenbruddets rand; der henviser til, at den regelmæssige lønudbetaling til op mod 1,4 mio. ikkemilitære yemenitiske offentlige arbejdstagere reelt ophørte ved udgangen af 2016; der henviser til, at den legitime regering selektivt udbetaler pensioner til personer i de sydlige guvernorater på bekostning af alle pensionisterne i de nordlige guvernorater; der henviser til, at der er titusindvis af ældre mennesker uden nogen kilde til grundlæggende indkomst, og mere end 33 % af dem er afhængige af lægemidler, der bliver stadig dyrere;

M.  der henviser til, at der er indført en international våbenembargo mod det iranskstøttede Ansarul Allah, også kendt som houthierne; der henviser til, at EU-medlemsstater, navnlig Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland, ifølge EU's 18. årsberetning om våbeneksport fortsat har tilladt overførsler af våben til Saudi-Arabien, siden konflikten eskalerede; der henviser til, at disse overførsler er i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og ‑udstyr(5), som udtrykkeligt udelukker godkendelse af våbentilladelser, hvis der er en klar risiko for, at eksporteret militærteknologi eller -udstyr vil blive anvendt til overtrædelser af den humanitære folkeret og til at undergrave fred, sikkerhed og stabilitet; der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret NF/HR til at iværksætte et initiativ til indførelse af en EU-våbenembargo over for Saudi-Arabien i overensstemmelse med fælles holdning 2008/944/FUSP;

N.  der henviser til, at der har været en dramatisk stigning i antallet af ekstraterritoriale dødbringende aktioner i Yemen, som USA har gennemført siden januar 2017; der henviser til, at civile, herunder kvinder, børn og ældre, er blevet dræbt, alvorligt såret eller traumatiseret ved sådanne dødbringende terrorbekæmpelsesoperationer, og at der er blevet udtrykt bekymring over, at sådanne operationer tilsidesætter de fastlagte principper i den internationale menneskerettighedslovgivning; der henviser til, at der er et presserende behov for uafhængige og upartiske undersøgelser på grundlag af Minnesota-protokollen af sådanne dødbringende operationer, der udføres af koalitionsstyrkerne, og som resulterer i potentielt ulovlige drab; der henviser til, at der er bevis for, at EU's medlemsstater yder såvel direkte som indirekte støtte til sådanne dødbringende operationer ved at levere efterretninger og anden operationel støtte;

O.  der henviser til, at størstedelen af de angreb, der udføres af amerikanske styrker i Yemen, er dødbringende droneangreb; der henviser til, at beslutningen om at opføre bestemte personer på lister over mål for droneangreb ofte træffes uden en retsafgørelse eller dommerkendelse; der henviser til, at angreb og efterfølgende drab på bestemte personer sker uden behørig rettergang og derfor under visse omstændigheder kan betragtes som udenretslige henrettelser;

P.  der henviser til, at konfliktens parter og deres regionale og internationale støtter, herunder Saudi-Arabien og Iran, på trods af det internationale pres for at opnå en holdbar og inkluderende politisk løsning på krisen ikke har kunnet nå frem til en våbenhvile eller nogen form for løsning, og at kampene og de vilkårlige bombninger fortsætter med uformindsket styrke; der henviser til, at ingen af parterne har opnået en militær sejr, og at det ikke er sandsynligt, at de vil gøre det i fremtiden; der henviser til, at det bør være en prioritet for EU og det samlede internationale samfund at finde en politisk løsning på konflikten inden for rammerne af FN's fredsinitiativ i Yemen;

Q.  der henviser til, at EU har forpligtet sig til en omfattende og strategisk tilgang, der omfatter alle relevante regionale aktører; der henviser til, at EU stadig er fast besluttet på at fortsætte med at yde livsvigtig bistand til alle nødstedte i Yemen;

1.  fordømmer på det kraftigste den fortsatte vold i Yemen og alle angreb på civile og civil infrastruktur; understreger sin bekymring over konflikten, der fortsat udarter sig til en af de alvorligste igangværende humanitære, politiske og økonomiske kriser; minder alle de involverede parter i konflikten, inklusive deres regionale og internationale støtter, om, at det er en grov overtrædelse af folkeretten forsætligt at angribe civile og civil infrastruktur, herunder hospitaler og sundhedspersonale, vandforsyning, havne, lufthavne og markedspladser;

2.  opfordrer alle parter til at overholde den humanitære folkerets principper, og navnlig principperne om forholdsmæssighed og om sondring mellem civile og civile mål og kombattanter og militære mål, såvel som den internationale menneskerettighedslovgivning, den internationale straffelovgivning og den internationale flygtningelovgivning med henblik på at gøre en seriøs indsats for at beskytte civile;

3.  gentager, at den eneste løsning på konflikten i Yemen er en politisk løsning; beklager dybt, at den første runde af drøftelser i Genève (den 6.-9. september 2018) slog fejl, og opfordrer indtrængende alle involverede parter til at sætte en stopper for den igangværende eskalering og til at genoptage konstruktive fredsforhandlinger og tillidsskabende foranstaltninger under ledelse af FN's særlige udsending, Martin Griffiths; opfordrer NF/HR og alle EU's medlemsstater til at give Martin Griffiths politisk opbakning for at nå frem til en forhandlet og inkluderende bilæggelse af konflikten;

4.  minder alle konfliktens parter om, at de er ansvarlige i henhold til folkeretten for alle forbrydelser, de begår; opfordrer indtrængende det internationale samfund til at træffe foranstaltninger med henblik på nationale eller internationale retssager mod alle enkeltpersoner, grupper og organisationer, der er mistænkt for sådanne overtrædelser;

5.  opfordrer alle parter, der gennemfører militæroperationer i Yemen, til at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger og sikre beskyttelsen af civiles liv; opfordrer USA og dets partnere til at lade deres droneprogram undergå retslig kontrol og til at sikre, at der ikke gennemføres henrettelser ved droneangreb uden behørig rettergang;

6.  opfordrer alle konfliktens parter til øjeblikkeligt at indstille fjendtlighederne; fordømmer på det kraftigste genoptagelsen af kampe og angreb og bekræfter på ny sit tilsagn om fortsat at følge udviklingen i Yemen nøje, i særdeleshed de rapporter, der tyder på en yderligere optrapning af militære operationer i byen Hodeidah; advarer om konsekvenserne af den nye militære offensiv mod Hodeidah; understreger, at Hodeidah er den sidste tilbageværende åbne anløbshavn for fødevarer, lægemidler og medicinsk udstyr og nødhjælp til store dele af landet; opfordrer alle konfliktens parter til at sikre, at lufthavnene og havnene fungerer fuldt ud og effektivt, og til at muliggøre sikker, hurtig og uhindret adgang for nødhjælp, fødevarer, handelsvarer samt lægemidler og medicinsk udstyr; udtrykker bekymring for, at yderligere driftsafbrydelser vil føre til uacceptabel menneskelig lidelse, sult og fordrivelse af et stort antal civile, herunder børn;

7.  opfordrer indtrængende Saudi-Arabien og andre involverede aktører til i større udstrækning at hæve den igangværende blokade mod Yemen; opfordrer alle direkte eller indirekte involverede stater og relevante aktører til at lægge maksimalt pres på alle parter for at arbejde frem mod en deeskalering og omgående ophøre med at yde politisk, militær og finansiel støtte til militære aktører i landet, hvad enten det er direkte eller pr. stedfortræder;

8.  glæder sig over FN's særlige udsendings nylige besøg i Sana’a den 16. september 2018 med henblik på en genoptagelse af fredsforhandlingerne og tillidsskabende foranstaltninger, som f.eks. den fuldstændige genåbning af lufthavnen i Sana’a for passager- og fragtfly, og på at tilskynde regeringen til at udbetale lønninger til offentligt ansatte i alle dele af Yemen; noterer sig de nylige rapporter om den foreslåede åbning af humanitære korridorer mellem Hodeidah og Sana’a;

9.  opfordrer alle de involverede parter til at tillade øjeblikkelig og fuld humanitær adgang til de konfliktramte områder med henblik på at hjælpe den nødlidende befolkning; opfordrer Rådet og FN's Sikkerhedsråd til med henblik på gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2216 at udpege de enkeltpersoner, der forhindrer leveringen af humanitær bistand i Yemen, og til at indføre målrettede sanktioner mod dem;

10.  kræver omgående løsladelse af dem, der tilbageholdes vilkårligt, at der sættes en stopper for tvungne forsvindinger, samt at de ansvarlige for alle krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne, herunder seksuel vold og andre former for vold mod kvinder, mænd, piger og drenge, undersøges og retsforfølges på effektiv og troværdig vis; støtter GEE's arbejde og anmoder om, at den internationale undersøgelseskommissions mandat fornys og styrkes, så det kommer til at omfatte indsamling af beviser for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i Yemen, således at de skyldige i sådanne forbrydelser kan blive retsforfulgt og straffet; opfordrer til, at situationen i Syrien indbringes for Den Internationale Straffedomstol (ICC); opfordrer indtrængende Yemen til at tiltræde ICC, hvilket ville gøre det muligt at retsforfølge alle dem, som er ansvarlige for de forbrydelser, der er begået under konflikten, hvis ikke FN's Sikkerhedsråd indbringer situationen for ICC;

11.  opfordrer alle konfliktens parter til at sætte en stopper for rekrutteringen og/eller brugen af børn som soldater og andre alvorlige krænkelser, der begås mod mindreårige i strid med gældende folkeret og internationale normer; opfordrer alle parter til at frigive de børn, som allerede er blevet rekrutteret, og til at samarbejde med FN om at få dem rehabiliteret og reintegreret i deres lokalsamfund;

12.  er dybt bekymret over den voksende tilstedeværelse i Yemen af kriminelle grupper og terroristgrupper, herunder al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) og ISIS/Daesh; fordømmer tilstedeværelsen af udenlandske krigere og kræver, at alle disse krigere fjernes fra Yemen;

13.  tager skarpt afstand fra den voldsomme stigning i antallet af dødbringende terrorbekæmpelsesoperationer i Yemen; opfordrer indtrængende Rådet, NF/HR og medlemsstaterne til at bekæmpe udenretslige henrettelser, herunder brugen af droner, på ny at bekræfte EU's holdning i henhold til folkeretten og sikre, at medlemsstaterne ikke begår, fremmer eller deltager i ulovlige dødbringende operationer;

14.  opfordrer endnu en gang NF/HR til at iværksætte et initiativ med henblik på at få indført en våbenembargo mod Saudi-Arabien; minder om sin beslutning af 15. juni 2017, hvori det gentages, at eksport til Saudi-Arabien er i modstrid med mindst to kriterier om landets involvering i alvorlige overtrædelser af humanitær ret, som er fastsat af de kompetente FN-myndigheder; opfordrer på denne baggrund alle EU's medlemsstater til at afholde sig fra at sælge våben og nogen form for militært udstyr til Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater eller noget andet medlem af den internationale koalition, såvel som til Yemens regering, og dermed opretholde den eksisterende våbenembargo over for alle parter i konflikten; opfordrer NF/HR til at udtænke en sammenhængende EU-strategi for Yemen for at kunne spille en meningsfuld rolle i at få afsluttet konflikten i Yemen samt til at udstikke klare retningslinjer vedrørende den aktuelle fragmentering, der eksisterer mellem de holdninger, der indtages, og de foranstaltninger, der træffes, af forskellige EU-medlemsstater, herunder det forhold, at de stemmer imod hinandens resolutioner i internationale fora;

15.  glæder sig over, at EU fortsat vil yde udviklingsbistand til Yemen, idet der gives prioritet til indgreb med sigte på at stabilisere landet, og at det i stabile områder vil samarbejde med lokale myndigheder for at fremme modstandsdygtigheden, bidrage til leveringen af grundlæggende tjenester og fremme holdbare udkommer for lokalsamfundene; minder om, at EU har bevilget 233,7 mio. EUR i humanitær bistand gennem sine partnerorganisationer;

16.  ser med tilfredshed på FN's humanitære beredskabsplan for Yemen 2018 og FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, hvor internationale donorer gav tilsagn om mere end 2 mia. USD; beklager imidlertid dybt, at der stadig er et finansieringsunderskud for så vidt angår Yemen; glæder sig over, at EU er fast besluttet på at hjælpe dem, der er berørt af konflikten i Yemen, og har givet tilsagn om 107,5 mio. EUR; opfordrer alle donorer til hurtigt at udbetale det, de har givet tilsagn om; har besluttet sig for fortsat at holde sig orienteret om sagen, indtil der er fundet frem til en forhandlet løsning; pålægger Underudvalget om Menneskerettigheder at overvåge udviklingen i menneskerettighedssituationen i Yemen;

17.  opfordrer EU til hurtigt at udbetale midler til at tage hånd om internt fordrevne i Yemen, hvis antal formentlig vil stige betydeligt, hvis situationen i Hodeidah forværres;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUT L 331 af 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUT L 35 af 31.1.2018, s. 142.

(4)

EUT L 265 af 11.8.2017, s. 93.

(5)

EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik