Διαδικασία : 2018/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0449/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0449/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0383

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 513kWORD 56k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))  
B8‑0449/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων της 30ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη(1), της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(2), της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(3), και της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, της 3ης Απριλίου 2017, της 16ης Νοεμβρίου 2015 και της 20ης Απριλίου 2015, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini και του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη, της 4ης Αυγούστου 2018, σχετικά με τις αεροπορικές επιδρομές στη Χοντέιντα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 10ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, της 6ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του προέδρου της ομάδας διακεκριμένων περιφερειακών και διεθνών εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη (ΟΔΕ) Kamel Jendoubi προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της εντολής της ΟΔΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του παγκόσμιου προγράμματος τροφίμων, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την εκδήλωση χορηγών υψηλού επιπέδου που διοργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, η Σουηδία και η Ελβετία στις 3 Απριλίου 2018, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 2 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά συνέχισε να υφίσταται χρηματοδοτικό κενό ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Υεμένη έχει εισέλθει στο τέταρτο έτος της και ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη ανθρωπιστική και πολιτική κρίση και κρίση ασφαλείας στη σύγχρονη ιστορία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένοπλη σύγκρουση έχει εισέλθει σε στάδιο βαθύτερου κατακερματισμού, με αποτέλεσμα η χώρα να κινδυνεύει να βυθιστεί σε έναν ατέρμονο πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός της σύγκρουσης αποτελεί σαφή ένδειξη της διάβρωσης της κρατικής ενότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη ενέχει επίσης σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα της περιοχής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές και οι περιορισμοί όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων δυσχεραίνουν την παρακολούθηση της αύξησης των ανθρωπιστικών αναγκών σε πραγματικό χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανθρωπιστικός χώρος εξακολουθεί να συρρικνώνεται, ότι ο αριθμός παραβάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αυξάνεται δραματικά και ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στους αμάχους εντείνεται, ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις εμπορικές εισαγωγές και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επιδεινωθεί, και ότι οι δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να βρίσκονται εν γένει σε κατάσταση κατάρρευσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Αυγούστου 2018 ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή κατά την οποία βομβαρδίστηκε σχολικό λεωφορείο σε αγορά στο βόρειο κυβερνείο Σαάντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 40 παιδιών, τα περισσότερα ηλικίας κάτω των δέκα ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι την επίθεση αυτή ακολούθησε, δύο εβδομάδες αργότερα, στις 24 Αυγούστου, νέα επιδρομή του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 27 άμαχοι, κυρίως παιδιά, που προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τη βία στην πολιορκούμενη πόλη Χοντέιντα, στο νότιο τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 470.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει το κυβερνείο Χοντέιντα από τις αρχές του Ιουνίου του 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκστρατεία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και οι έντονοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, συμπεριλαμβανομένων των αδιάκριτων επιθέσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, επιδεινώνουν, με τον αποκλεισμό που επιβάλλεται, τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο του πολέμου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο του πολέμου απαγορεύει τις εσκεμμένες και αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων, όπως σχολεία και νοσοκομεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα των πορισμάτων της ΟΔΕ, οι επιθέσεις αυτές ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, και τα άτομα που τις διαπράττουν μπορούν να διωχθούν για τα εν λόγω εγκλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα που διενήργησε ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου στην Υεμένη είναι αναξιόπιστη και δεν παρέχει έννομη προστασία στα θύματα του άμαχου πληθυσμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 22 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και 8,4 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στα πρόθυρα της λιμοκτονίας, οι μισοί εκ των οποίων είναι παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι διασπείρονται νοσήματα όπως η διφθερίτιδα και ενυπάρχει σοβαρός κίνδυνος μείζονος επιδημίας χολέρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, σχεδόν δύο εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς παιδιών στην Υεμένη λόγω περιορισμένης ή ανύπαρκτης πρόσβασης στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα σε στρατολόγηση και σε σεξουαλική και έμφυλη βία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν τεκμηριώσει δεκάδες περιπτώσεις στις οποίες οι Ανσάρ Αλλάχ, ή Χούθι, και δυνάμεις πιστές στον αποθανόντα πρόεδρο Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ προέβησαν σε αυθαίρετες και καταχρηστικές κρατήσεις, καθώς και σε βίαιες εξαφανίσεις και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), εκπρόσωποι των ΗΑΕ και κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης έχουν επίσης προβεί σε αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις δεκάδων ατόμων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Υεμένη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 οι Κάτω Χώρες και ο Καναδάς επιδίωξαν να συγκροτήσουν ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ούτως ώστε να διερευνηθούν οι συνεχιζόμενες θηριωδίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση που εκδόθηκε ακολούθως ήταν αποδυναμωμένη σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των πιέσεων που άσκησαν η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, αλλά οδήγησε, παρόλα αυτά, στη συγκρότηση της ΟΔΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απόφασή του, της 24ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε να παρατείνει την εντολή της ΟΔΕ για ένα ακόμη έτος, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kamel Jendoubi, πρόεδρος της ΟΔΕ, η οποία υπέβαλε, στις 28 Αυγούστου 2018, έκθεση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, έπεσε θύμα εκστρατείας λασπολογίας, με στόχο τον εκφοβισμό της ομάδας και τη δημιουργία αμφιβολιών όσον αφορά τα πορίσματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η ΟΔΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ανσάρ Αλλάχ, ή Χούθι, είχαν διαπράξει πράξεις που ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων απάνθρωπη μεταχείριση, βασανιστήρια και προσβολή της προσωπικής αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρογνώμονες τεκμηρίωσαν ότι οι Ανσάρ Αλλάχ, ή Χούθι, θέτουν υπό κράτηση φοιτητές, προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους, άτομα που θεωρούν πολιτικούς αντιπάλους και μέλη της κοινότητας των Μπαχάι, και ότι κακομεταχειρίζονται και βασανίζουν τους κρατουμένους, μεταξύ άλλων στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και στο Γραφείο Πολιτικής Ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρογνώμονες αποκάλυψαν επίσης αξιόπιστα στοιχεία ότι οι δυνάμεις της Υεμένης, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ εμπλέκονται στην κακοποίηση κρατουμένων, πράγμα που ενδέχεται να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει ασκήσει επανειλημμένα πιέσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την επικριτική στάση τους όσον αφορά τις ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Υεμένη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπήκοοι χωρών που ανήκουν στον συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας φυλακίζονται στην Υεμένη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η οικονομία της Υεμένης έχει σχεδόν καταρρεύσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2016 έπαψαν να καταβάλλονται μισθοί σε έως 1,4 εκατομμύριο μη στρατιωτικούς δημόσιους υπαλλήλους της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόμιμη κυβέρνηση καταβάλλει επιλεκτικά συντάξεις σε άτομα που κατοικούν στα νότια κυβερνεία, εις βάρος όλων των συνταξιούχων στα βόρεια κυβερνεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι χωρίς πηγή βασικού εισοδήματος και ότι πάνω από το ένα τρίτο αυτών εξαρτώνται από όλο και ακριβότερα φάρμακα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται διεθνές εμπάργκο όπλων εις βάρος των υποστηριζόμενων από το Ιράν Ανσάρ Αλλάχ, ή Χούθι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη 18η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, και η Γερμανία, συνέχισαν να εξουσιοδοτούν μεταφορές όπλων προς τη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές αυτές παραβιάζουν την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(5), όπου αποκλείεται ρητά η χορήγηση άδειας εξαγωγής όπλων, εφόσον υπάρχει σαφής κίνδυνος η προς εξαγωγή στρατιωτική τεχνολογία ή ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθούν στη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καλέσει επανειλημμένα την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την επιβολή ενωσιακού εμπάργκο όπλων εις βάρος της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των εξωεδαφικών φονικών επιχειρήσεων που διεξάγουν οι ΗΠΑ στην Υεμένη από τον Ιανουάριο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας των φονικών αυτών αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν υποστεί σοβαρά σωματικά ή ψυχολογικά τραύματα άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων, και έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ότι οι επιχειρήσεις αυτές παραβιάζουν καθιερωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κατεπείγουσα η ανάγκη να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο αυτές οι φονικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις δυνάμεις του συνασπισμού και οδηγούν σε δυνητικά παράνομους θανάτους βάσει του Πρωτοκόλλου της Μινεσότα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν τόσο άμεση όσο και έμμεση στήριξη σε τέτοιες φονικές επιχειρήσεις, με την παροχή πληροφοριών και άλλων ειδών επιχειρησιακής υποστήριξης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επιδρομές που πραγματοποιούν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Υεμένη διενεργούνται με φονικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την προσθήκη ορισμένων προσώπων στους καταλόγους των στόχων των επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη λαμβάνεται συχνά χωρίς ένταλμα ή εντολή δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση και η επακόλουθη θανάτωση ορισμένων ατόμων πραγματοποιούνται χωρίς να ακολουθείται η δέουσα διαδικασία και μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι πρόκειται, σε ορισμένες περιπτώσεις, για εξωδικαστική εκτέλεση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη διεθνή πίεση για την επίτευξη σταθερής και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής λύσης στην κρίση, τα μέρη της σύγκρουσης και οι περιφερειακοί και διεθνείς υποστηρικτές τους, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, αδυνατούν να καταλήξουν σε κατάπαυση του πυρός ή σε κάποιο είδος συμβιβασμού, οι δε συγκρούσεις και οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία πλευρά δεν έχει επιτύχει στρατιωτική νίκη και ότι είναι απίθανο να το κατορθώσει στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεύρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση υπό την αιγίδα της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη σε μια ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση που περιλαμβάνει όλους τους συναφείς περιφερειακούς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην παροχή συνδρομής ζωτικής σημασίας σε όλους όσους έχουν ανάγκη στην Υεμένη·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Υεμένη και όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών· τονίζει την ανησυχία του για τη σύγκρουση, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνεται σε μία από τις σοβαρότερες τρέχουσες ανθρωπιστικές, πολιτικές και οικονομικές κρίσεις· υπενθυμίζει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και διεθνών υποστηρικτών τους, ότι η εσκεμμένη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και ιατρικού προσωπικού, συστημάτων ύδρευσης, λιμένων, αεροδρομίων και αγορών, συνιστά σοβαρή παράβαση του διεθνούς δικαίου·

2.  καλεί όλα τα μέρη να σέβονται τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και ιδιαίτερα τις αρχές της αναλογικότητας και της διάκρισης μεταξύ αμάχων και ενόπλων και μεταξύ μη στρατιωτικών αντικειμένων και στρατιωτικών στόχων, καθώς και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς ποινικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των προσφύγων, ούτως ώστε να λαμβάνονται σοβαρά μέτρα για την προστασία των πολιτών·

3.  επαναλαμβάνει ότι η μόνη λύση για τη σύγκρουση στην Υεμένη είναι πολιτική· αποδοκιμάζει την αποτυχία του πρώτου γύρου διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη (6-9 Σεπτεμβρίου 2018), και καλεί επιτακτικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν τέλος στην τρέχουσα κλιμάκωση, και να επαναλάβουν τον εποικοδομητικό ειρηνευτικό διάλογο και τη λήψη μέτρων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, υπό την αιγίδα του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών Μάρτιν Γκρίφιθς· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν πολιτική υποστήριξη στον κ. Γκρίφιθς, με γνώμονα την επίτευξη, κατόπιν διαπραγματεύσεων, συμβιβασμού χωρίς αποκλεισμούς·

4.  υπενθυμίζει ότι όλα τα μέρη της σύγκρουσης είναι υπόλογα, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, για οιαδήποτε εγκλήματα έχουν διαπραχθεί· καλεί επιτακτικά τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα για τη δίωξη σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο οιωνδήποτε υπόπτων –ατόμων, ομάδων και οργανώσεων– για τέτοιες παραβάσεις·

5.  καλεί όλα τα μέρη που διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη να εφαρμόσουν περαιτέρω διασφαλίσεις για την προστασία της ζωής των αμάχων· καλεί τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους να θέσουν το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους υπό δικαστική εποπτεία και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα πραγματοποιούνται εκτελέσεις μέσω επιδρομών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη χωρίς να ακολουθείται η δέουσα διαδικασία·

6.  καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης να δώσουν αμέσως τέλος στις εχθροπραξίες· καταδικάζει δριμύτατα την επανέναρξη των συγκρούσεων και των επιθέσεων, και επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή του να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην Υεμένη, ιδιαίτερα τις εκθέσεις που υποδεικνύουν ότι εντείνονται περαιτέρω οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Χοντέιντα· προειδοποιεί για τις συνέπειες της ανανεωμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Χοντέιντα· τονίζει ότι η Χοντέιντα είναι ο μόνος λιμένας που έχει παραμείνει ανοικτός για τη διοχέτευση τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλα τμήματα της χώρας· καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης να διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία αεροδρομίων και λιμένων, και να διευκολύνουν την ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τροφίμων, εμπορικών και ιατρικών προμηθειών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι περαιτέρω διαταραχές θα οδηγήσουν σε αβάστακτο ανθρώπινο πόνο, σε λιμοκτονία και στον εκτοπισμό μεγάλου αριθμού αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών·

7.  καλεί επιτακτικά τη Σαουδική Αραβία και άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες να άρουν περαιτέρω τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της Υεμένης· καλεί όλα τα κράτη και τους συναφείς παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα να ασκήσουν τη μέγιστη πίεση σε όλα τα μέρη, για την επιδίωξη της αποκλιμάκωσης, και να πάψουν αμέσως να παρέχουν –είτε άμεσα είτε μέσω εκπροσώπων– πολιτική, στρατιωτική και χρηματοδοτική στήριξη σε επί τόπου στρατιωτικούς παράγοντες·

8.  επικροτεί την πρόσφατη επίσκεψη του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών στη Σαναά, στις 16 Σεπτεμβρίου 2018, με στόχο να επαναληφθούν ο ειρηνευτικός διάλογος και η λήψη μέτρων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, για παράδειγμα ανοίγοντας πλήρως το αεροδρόμιο της Σαναά σε επιβατικές και εμπορικές πτήσεις, και να ενθαρρυνθεί η κυβέρνηση να καταβάλλει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων παντού στην Υεμένη· λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες εκθέσεις σχετικά με την προτεινόμενη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων ανάμεσα στη Χοντέιντα και τη Σαναά·

9.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν την άμεση και πλήρη πρόσβαση της ανθρωπιστικής συνδρομής στις περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση, προκειμένου να βοηθηθούν οι πληθυσμοί που έχουν ανάγκη· καλεί το Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κατ’ εφαρμογήν της απόφασης 2216 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να ταυτοποιήσουν τα άτομα που παρεμποδίζουν την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη και να τους επιβάλλουν στοχευμένες κυρώσεις·

10.  ζητεί να απελευθερωθούν πάραυτα οι αυθαίρετα κρατούμενοι, να δοθεί τέλος στις βίαιες εξαφανίσεις, και να διερευνηθούν και να διωχθούν με αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο οι υπεύθυνοι για όλες τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και άλλων ειδών βίας εις βάρος γυναικών, ανδρών, κοριτσιών και αγοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· υποστηρίζει το έργο της ΟΔΕ, και ζητεί να ανανεωθεί και να ενισχυθεί η εντολή της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής, ούτως ώστε να περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων που τεκμηριώνουν ότι διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Υεμένη, προκειμένου να διωχθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τέτοιες παραβάσεις· ζητεί να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) η κατάσταση στην Υεμένη· καλεί επιτακτικά την Υεμένη να προσχωρήσει στο ΠΔΠ, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η δίωξη όλων των υπευθύνων για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη σύγκρουση, ελλείψει παραπομπής από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

11.  καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης να δώσουν τέλος στη στρατολόγηση ή/και τη χρήση παιδιών ως στρατιωτών και σε άλλες σοβαρές παραβιάσεις που διαπράττονται εις βάρος ανηλίκων, κατά παράβαση των εφαρμοστέων προτύπων και διατάξεων του διεθνούς δικαίου· καλεί όλα τα μέρη να απελευθερώσουν τα παιδιά που έχουν ήδη στρατολογηθεί και να συνεργαστούν με τα Ηνωμένα Έθνη για την αποκατάσταση και την επανένταξή τους στις οικείες κοινότητες·

12.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την αυξημένη παρουσία στην Υεμένη εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) και της Ντάες (ISIS)· καταδικάζει την παρουσία αλλοδαπών μαχητών και ζητεί την αποχώρηση όλων αυτών των μαχητών από την Υεμένη·

13.  αποδοκιμάζει τη δραματική αύξηση του αριθμού φονικών αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων που διεξάγονται στην Υεμένη· καλεί το Συμβούλιο, την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να αντιταχθούν στις εξωδικαστικές εκτελέσεις, μεταξύ άλλων με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη θέση της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, και να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη δεν διεξάγουν ούτε διευκολύνουν παράνομες φονικές επιχειρήσεις, ούτε συμμετέχουν με άλλους τρόπους σε αυτές·

14.  καλεί εκ νέου την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων εις βάρος της Σαουδικής Αραβίας· υπενθυμίζει το ψήφισμα του, της 15ης Ιουνίου 2017, επαναλαμβάνοντας ότι οι εξαγωγές στη Σαουδική Αραβία δεν συμμορφώνονται με δύο τουλάχιστον κριτήρια που αφορούν τη εμπλοκή της χώρας σε σοβαρές παραβάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως έχουν τεκμηριώσει οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Εθνών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφεύγουν να πωλούν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία, στα ΗΑΕ και σε οιοδήποτε μέλος του διεθνούς συνασπισμού, καθώς και στην κυβέρνηση της Υεμένης, και να τηρούν κατ’ αυτόν τον τρόπο το υφιστάμενο εμπάργκο όπλων εις βάρος όλων των μερών της σύγκρουσης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να χαράξει ολοκληρωμένη ενωσιακή στρατηγική για την Υεμένη, ούτως ώστε να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης στην Υεμένη, και να παράσχει σαφή καθοδήγηση όσον αφορά τον κατακερματισμό που υφίσταται επί του παρόντος ανάμεσα στις θέσεις και στις ενέργειες διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, όπως το γεγονός ότι καταψηφίζουν τα ψηφίσματα άλλων κρατών μελών σε διεθνή φόρουμ·

15.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια στην Υεμένη, με προτεραιότητα σε παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της χώρας, και ότι θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές σε σταθερές περιοχές για να προωθήσει την ανθεκτικότητα, να συμβάλει στη διατήρηση της παροχής βασικών υπηρεσιών και να προωθήσει βιώσιμα μέσα διαβίωσης για τις κοινότητες· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει διαθέσει ανθρωπιστική συνδρομή ύψους 233,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των οργανώσεων-εταίρων της·

16.  επικροτεί το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, του 2018, και την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, του 2018, κατά την οποία διεθνείς χορηγοί δεσμεύτηκαν να διαθέσουν πάνω από δύο εκατομμύρια δολάρια· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται χρηματοδοτικό κενό για την Υεμένη· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην παροχή βοήθειας σε όλους τους πληγέντες από τη σύγκρουση στην Υεμένη και τη δέσμευσή της να διαθέσει 107,5 εκατομμύρια ευρώ· καλεί όλους τους χορηγούς να εκταμιεύσουν ταχέως τα ποσά που έχουν υποσχεθεί· αποφασίζει να παραμείνει ενήμερο επί του θέματος ωσότου ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση λύσης· αναθέτει στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Υεμένη·

17.  καλεί την ΕΕ να εκταμιεύσει ταχέως κονδύλια για την αντιμετώπιση των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της Υεμένης, των οποίων ο αριθμός πιθανόν να αυξηθεί σημαντικά εάν επιδεινωθεί η κατάσταση στη Χοντέιντα·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, και στην κυβέρνηση της Υεμένης.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0473.

(2)

ΕΕ C 331 της 18.9. 2018, σ. 146.

(3)

ΕΕ C 35 της 31.1. 2018, σ. 142.

(4)

ΕΕ C 265 της 11.8. 2017, σ. 93.

(5)

ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου