Menetlus : 2018/2853(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0449/2018

Esitatud tekstid :

B8-0449/2018

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0383

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 385kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP))  
B8-0449/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 30. novembri 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis(1), 15. juuni 2017. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis(2), 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis(3) ning 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis(4),

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta, 3. aprilli 2017. aasta, 16. novembri 2015. aasta ning 20. aprilli 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja Euroopa Komisjoni voliniku Christos Stylianidese 4. augusti 2018. aasta ühisavaldust õhurünnakute kohta Al‑Ḩudaydah’ linnale,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse esindaja 10. augusti 2018. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 15. märtsi 2018. aasta avaldust Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse avaldust, mille tegi 6. septembril 2018. aastal ÜRO peasekretäri eriesindaja Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma esimehe Kamel Jendoubi 28. augusti 2018. aasta aruannet ÜRO Inimõiguste Nõukogule inimõiguste olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogus toimuvaid läbirääkimisi Jeemeni eksperdirühma volituste uuendamise üle,

–  võttes arvesse Maailma Toiduprogrammi tegevdirektori 19. septembri 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO, Rootsi ja Šveitsi 3. aprillil 2018. aastal korraldatud kõrgetasemelist rahastamiskonverentsi, kus koguti 2 miljardit USA dollarit, kuid kus siiski jäi katmata veel ligi miljardi dollari suurune rahastamisvajadus,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et konflikt Jeemenis kestab juba neljandat aasta ja riigis valitseb selle kaasaegse ajaloo rängim humanitaar-, poliitiline ja julgeolekukriis; arvestades, et relvakonflikti killustatus süveneb ja ähvardab tõugata riigi lõppematu sõjategevuse keerisesse; arvestades, et konflikti praegune killustatus on selge märk riigi ühtsuse lagunemisest; arvestades, et Jeemeni olukord ohustab tõsiselt ka kogu piirkonna stabiilsust;

B.  arvestades, et piiratud juurdepääs sõjategevusest haaratud aladele ja raskused andmete kogumisel takistavad humanitaarvajaduste suurenemise jälgimist reaalajas; arvestades, et humanitaartegevuse ruum aheneb jätkuvalt, rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste arv kasvab traagiliselt ja konflikti mõju tsiviilelanikele tugevneb, kaupade impordi piirangud ja majanduskriis mõjuvad aina rängemalt ja avalikud teenused on enamjaolt lakanud;

C.  arvestades, et 9. augustil 2018 tabas Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnak Jeemeni põhjaosas Saada provintsis turuväljakul koolibussi, tappes kümneid inimesi, nende seas vähemalt 40 koolilast, kellest enamik olid alla 10aastased; arvestades, et kaks nädalat hiljem, 24. augustil, hukkus sama koalitsiooni rünnakus Al‑Ḩudaydah’ linnale 27 tsiviilisikut, enamasti lapsed, kes püüdsid põgeneda ümberpiiratud linnas valitseva vägivalla eest; arvestades, et ÜRO andmetel on Al‑Ḩudaydah’ kubernerkonnast alates 2018. aasta juunist põgenenud ligi 470 000 inimest;

D.  arvestades, et Saudi Araabia juhitud kampaania ja ägedad õhurünnakud, sealhulgas valimatud rünnakud tihedasti asustatud aladel, teravdavad humanitaarkriisi, tõkestades abi kohaletoimetamise;

E.  arvestades, et sõjaõigus keelab tsiviilisikute ja -objektide, nagu koolide ja haiglate sihiliku ja valimatu ründamise; arvestades, et ÜRO Jeemeni eksperdirühma uurimistulemuste kohaselt võivad need rünnakud endast kujutada sõjakuritegusid ja neid sooritanud isikud võidakse sõjakurjategijatena kohtu alla anda; arvestades, et Saudi koalitsiooni korraldatud uurimised Jeemeni arvatavate sõjakuritegude asjus ei ole usaldusväärsed ja ei ole viinud rünnakutes kannatanud tsiviilelanikele kannatuste hüvitamisele;

F.  arvestades, et üle 22 miljoni inimese vajab humanitaarabi ja 8,4 miljonit, pooled neist lapsed, on nälja piiril; arvestades, et levivad nakkushaigused, nagu difteeria, ja valitseb ulatusliku koolerapuhangu oht; arvestades, et riigis on üle kahe miljoni sisepõgeniku; arvestades, et jätkuv vaenutegevus mõjutab eriti naisi ja lapsi; arvestades, et ÜRO lastefondi (UNICEF) andmetel ei saa ligi kaks miljonit last koolis käia ja piiratud või puuduvate haridusvõimaluste tõttu on terve Jeemeni lastepõlvkonna tulevik ohus ja nad võivad kergesti sattuda sõttavärbamise ning seksuaalse ja soolise vägivalla ohvriks;

G.  arvestades, et inimõigusorganisatsioonid on dokumenteerinud kümneid juhtumeid, kus Ansar Allahi ehk al-Houthi relvarühmitus ning endisele presidendile Ali Abdullah Salehile ustavad väed on inimesi meelevaldselt kinni pidanud, kaduma sundinud ja piinanud; arvestades, et Araabia Ühendemiraadid, nende käsilased ja Jeemeni valitsusväed on Jeemeni konflikti vältel samuti kümneid inimesi meelevaldselt kinni pidanud, piinanud ja kaduma sundinud;

H.  arvestades, et 2017. aastal püüdsid Madalmaad ja Kanada moodustada ÜRO Inimõiguste Nõukogus sõltumatut uurimiskomisjoni, et Jeemenis toimepandud vägivallategusid uurida; arvestades, et seejärel vastu võetud resolutsioon oli Saudi Araabia, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa surve tõttu soovitust palju leebem, kuid siiski moodustati Jeemeni eksperdirühm; arvestades, et oma 24. septembri 2018. aasta resolutsiooniga inimõiguste olukorra kohta Jeemenis otsustas ÜRO Inimõiguste Nõukogu pikendada eksperdirühma volitusi veel üheks aastaks, kusjuures nõukogu loal võib volitusi veelgi pikendada;

I.  arvestades, et ÜRO Jeemeni eksperdirühma esimehe Kamel Jendoubi vastu on alustatud laimukampaaniat, mille eesmärk on eksperdirühma liikmeid hirmutada ja nende tähelepanekud kahtluse alla seada; arvestades, et eksperdirühm leidis 2018. aastal, et Ansar Allahi ehk al-Houthi relvarühmitus „on sooritanud kuritegusid, mis võivad olla sõjakuriteod, kaasa arvatud julm kohtlemine ja piinamine ning inimväärikuse ränk haavamine“; arvestades, et ekspertide dokumenteeritud andmetel on Ansar Allahi ehk al-Houthi rühmitus kinni pidanud üliõpilasi, inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke, arvatavaid poliitilisi oponente ja Baha’i kogukonna liikmeid ning kinnipeetuid väärkohelnud ja piinanud, sealhulgas riiklikus julgeolekubüroos ja poliitilises julgeolekuametis; arvestades, et eksperdid leidsid ühtlasi, et Jeemeni, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide väed on usaldusväärsetel andmetel seotud kinnipeetavate väärkohtlemise juhtudega, mis võivad osutuda sõjakuritegudeks;

J.  arvestades, et Saudi Araabia Kuningriik on mitmel korral avaldanud ELi liikmesriikidele, muudele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, sealhulgas ÜRO-le survet seoses nende kriitilise hoiakuga Saudi Araabia tegevuse suhtes Jeemeni konfliktis;

K.  arvestades, et Saudi Araabia juhitud koalitsiooni riikide kodanikke peetakse Jeemenis vangis;

L.  arvestades, et Jeemeni majandus on kokku varisemas ja see põhjustab tõsist muret; arvestades, et kuni 1,4 miljonile Jeemeni mittesõjalise avaliku sektori teenistujale ei ole 2016. aasta lõpust alates regulaarselt palka makstud; arvestades, et seaduslik valitsus maksab valikuliselt pensioni lõunapoolsete kubernerkondade pensionäridele, mis kahjustab kõigi põhjapoolsete kubernerkondade pensionäride olukorda; arvestades, et kümnetel tuhandetel eakatel jeemenlastel puudub igasugune sissetulek ja üle 33% neist sõltub aina kallinevatest ravimitest;

M.  arvestades, et Iraani toetusel tegutseva Ansar Allahi ehk al-Houthi relvarühmituse vastu on kehtestatud rahvusvaheline relvaembargo; arvestades, et ELi 18. relvaeksporti käsitleva aastaruande kohaselt on liidu liikmesriigid, eelkõige Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa, ka pärast konflikti teravnemist jätkuvalt lubanud Saudi Araabiasse relvi tarnida; arvestades, et need tarned on vastuolus 8. detsembri 2008. aasta ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad(5) ja kus selgesõnaliselt välistatakse relvalitsentside andmine, kui on ilmne oht, et eksporditavat sõjatehnoloogiat või -varustust võidakse kasutada rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiseks rikkumiseks ning piirkondliku rahu, julgeoleku ja stabiilsuse õõnestamiseks; arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt palunud, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja käivitaks ühisele seisukohale 2008/944/ÜVJP vastava algatuse, mille eesmärk on kehtestada Saudi Araabia suhtes ELi relvaembargo;

N.  arvestades, et alates 2017. aasta jaanuarist on järsult suurenenud Ameerika Ühendriikide territooriumivälised surmavad operatsioonid Jeemenis; arvestades, et selliste terrorismivastaste operatsioonide käigus on tapetud, rängalt vigastatud või traumeeritud tsiviilisikuid, nende seas naisi, lapsi ja vanureid, ning arvestades, et on väljendatud arvamust, et selliste operatsioonidega rikutakse inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse põhimõtteid; arvestades, et on pakiline vajadus selliste koalitsioonivägede poolt korraldatud surmavate (tõenäoliselt õigusvastaselt inimeste hukkumist põhjustavate) operatsioonide sõltumatuks ja erapooletuks uurimiseks vastavalt Minnesota protokollile; arvestades, et on tõendeid selle kohta, et ELi liikmesriigid annavad sellistele surmavatele operatsioonidele luureandmete ja muu operatiivabi näol nii otsest kui ka kaudset toetust;

O.  arvestades, et enamik USA relvajõudude korraldatud rünnakuid Jeemenis on mehitamata õhusõidukite surmavad rünnakud; arvestades, et otsus lisada teatavad isikud mehitamata õhusõidukite operatsioonide sihtmärkide nimekirja tehakse sageli ilma kohtukorralduse või -määruseta; arvestades, et teatavate isikute sihtmärgiks võtmine ja sellele järgnev tapmine toimub ilma nõuetekohase menetluseta ja seega võib seda teatavatel tingimustel käsitada kohtuvälise hukkamisena;

P.  arvestades, et kuigi on avaldatud rahvusvahelist survet kriisile stabiilse ja kaasava poliitilise lahenduse leidmiseks, ei ole konfliktiosalised ning nende piirkondlikud ja rahvusvahelised toetajad, sealhulgas Saudi Araabia ja Iraan, suutnud saavutada relvarahukokkulepet ega ka mingit muud lahendust, ning lahingutegevus ja valimatu pommitamine jätkuvad endises ulatuses; arvestades, et kumbki pool ei ole saavutanud sõjalist võitu ega saavuta seda tõenäoliselt ka tulevikus; arvestades, et ELi ja kogu rahvusvahelise kogukonna peamine eesmärk peaks olema ÜRO Jeemeni rahualgatuse raames konfliktile poliitiline lahendus leida;

Q.  arvestades, et EL on omaks võtnud tervikliku ja strateegilise lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki piirkondlikke osalejaid; arvestades, et EL on kindlalt otsustanud jätkata elupäästva abi osutamist kõigile abi vajavatele inimestele Jeemenis;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka Jeemenis jätkuva vägivalla ning kõik rünnakud tsiviilelanike ja tsiviiltaristu vastu; rõhutab oma muret konflikti pärast, mis on süvenemas üheks tänapäeva kõige tõsisemaks humanitaar-, poliitiliseks ja majanduskriisiks; tuletab kõigile asjaosalistele ning nende piirkondlikele ja rahvusvahelistele toetajatele meelde, et tsiviilisikute ja -taristu, sealhulgas haiglate ja meditsiinitöötajate, veevärgi, sadamate, lennujaamade ja turgude sihilik ründamine kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsist rikkumist;

2.  kutsub kõiki osalisi üles austama rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtteid, eelkõige proportsionaalsuse põhimõtet ja põhimõtet, et tsiviilisikuid ja -objekte tuleb eristada võitlejatest ja sõjalistest objektidest, samuti kutsub üles austama rahvusvahelist inimõigusi käsitlevat õigust, rahvusvahelist kriminaalõigust ja rahvusvahelist pagulasõigust ning astuma tõsiseid samme tsiviilisikute kaitsmiseks;

3.  kordab, et Jeemeni konflikti lahendus saab olla ainult poliitiline; taunib 6.–9. septembril 2018 Genfis toimunud esimese konsultatsioonivooru ebaõnnestumist ning kutsub kõiki konfliktiosalisi üles lõpetama konflikti teravdamine ja ÜRO eriesindaja Martin Griffithsi juhtimisel uuesti alustama konstruktiivseid rahukõnelusi ning usaldust suurendavaid meetmeid; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja kõiki ELi liikmesriike üles hr Griffithsit poliitiliselt toetama, et läbirääkimiste teel saavutada kõikehõlmav lahendus;

4.  tuletab kõigile konfliktiosalistele meelde, et rahvusvahelise õiguse kohaselt vastutavad nad kõigi sooritatud kuritegude eest; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus valmistuks kõigi sellistes kuritegudes kahtlustatud üksikisikute, rühmituste ja organisatsioonide riiklikuks või rahvusvaheliseks vastutuselevõtmiseks;

5.  kutsub kõiki Jeemenis sõjalisi operatsioone korraldavaid jõudusid üles täiendavaid turvameetmeid rakendama ja tagama, et kaitstakse tsiviilelanike elu; kutsub Ameerika Ühendriike ja tema partnereid üles oma drooniprogrammi kohtuliku järelevalve alla seadma ja tagama, et kedagi ei hukata droonirünnaku abil ilma nõuetekohase menetluseta;

6.  nõuab, et kõik konfliktiosalised viivitamata vaenutegevuse lõpetaksid; mõistab kindlalt hukka lahingutegevuse ja rünnakute jätkamise ning kordab oma kindlat otsust ka edaspidi hoolikalt jälgida Jeemeni sündmusi, eelkõige teateid sõjaliste operatsioonide uuest hoogustumisest Al‑Ḩudaydah’ linnas; hoiatab tagajärgede eest, mida uus sõjaline rünnak Al‑Ḩudaydah’le kaasa tooks; rõhutab, et Al‑Ḩudaydah on ainus allesjäänud sadam, kustkaudu on võimalik suure osa riigi jaoks toitu, meditsiinitarbeid ja humanitaarabi sisse tuua; kutsub kõiki konfliktiosalisi üles tagama lennujaamade ja sadamate täielikku ja tulemuslikku toimimist ning võimaldama turvalist, kiiret ja takistamatut juurdepääsu humanitaarabi, toidu, kaupade ja meditsiinitarvete kohaletoimetamiseks; väljendab muret seoses sellega, et uued takistused põhjustaksid inimestele talumatuid kannatusi ja nälga ning tsiviilisikute, sealhulgas laste massilist sundrännet;

7.  nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ja teised konfliktiosalised jätkaksid Jeemeni blokaadist vabastamist; palub kõiki otseselt ja kaudselt seotud riike ja mõjutajaid avaldada kõigile konfliktiosalistele maksimaalset survet pinge vähendamiseks ja viivitamata lõpetada sõjategevuses osalejate otsene ning vahendatud poliitiline, sõjaline ja rahaline toetamine;

8.  kiidab heaks ÜRO eriesindaja 16. septembri 2018. aasta külaskäigu Sanaasse eesmärgiga jätkata rahukõnelusi ja usaldust suurendavate meetmete võtmist, näiteks avada Sanaa lennujaam uuesti täielikult reisi- ja kaubalendudele ning ergutada Jeemeni valitsust riigi kõigis piirkondades riigiteenistujate palku välja maksma; võtab teadmiseks hiljutised teated ettepanekute kohta avada Al‑Ḩudaydah’ ja Sanaa vahel humanitaarkoridorid;

9.  kutsub kõiki osalisi üles võimaldama humanitaarabi vahetut ja täielikku juurdepääsu konfliktist mõjutatud piirkondadele, et abi vajavat elanikkonda aidata; palub nõukogul ja ÜRO Julgeolekunõukogul teha ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 rakendamisel kindlaks isikud, kes takistavad humanitaarabi kohaletoimetamist Jeemenisse, ja kehtestada nende suhtes sihipärased sanktsioonid;

10.  nõuab meelevaldselt kinnipeetud isikute viivitamatut vabastamist, kadunuks jääma sundimise lõpetamist ning kõigi kuritegude ja inimõiguste rikkumiste, sealhulgas seksuaalse ja muu meeste, naiste ja laste kallal toimepandud vägivalla tulemuslikku uurimist ning süüdistuste esitamist kooskõlas rahvusvaheliste normidega; toetab ÜRO Jeemeni väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide rühma tööd ning palub rahvusvahelise uurimisrühma volitusi uuendada ja laiendada, et need hõlmaksid ka tõendite kogumist Jeemenis toime pandud sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude kohta, et oleks võimalik selliste kuritegude toimepanijate üle kohut mõista ja neid karistada; nõuab, et Jeemeni olukord suunataks Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse; nõuab tungivalt, et Jeemen liituks Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, sest see võimaldaks kõik konflikti kestel kuritegusid sooritanud kohtu alla anda ka ilma ÜRO Julgeolekunõukogu suunamiseta;

11.  kutsub kõiki konflikti osapooli üles lõpetama laste värbamine sõduriteks ja/või kasutamine sõduritena ning teised alaealiste vastu toime pandud rasked rikkumised, millega rikutakse kohaldatavat rahvusvahelist õigust ja standardeid; kutsub kõiki konfliktiosalisi üles vabastama lapsed, kes on juba sõduriteks värvatud, ning tegema ÜROga koostööd nende rehabiliteerimiseks ja oma kogukondadesse taasintegreerimiseks;

12.  tunneb tõsist muret kuritegelike ja terroristlike rühmituste, nende seas Araabia poolsaare al-Qaeda ja ISIS/Daeshi kasvava kohalolu pärast Jeemenis; mõistab hukka välisvõitlejate kohalolu ja nõuab kõigi selliste võitlejate Jeemenist väljasaatmist;

13.  peab kahetsusväärseks surmavate terrorismivastaste operatsioonide järsku sagenemist Jeemenis; nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid avaldaksid vastuseisu kohtuvälistele tapmistele, kaasa arvatud droonide kasutamine, kinnitaksid ELi seisukohta, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel, ja tagaksid, et liikmesriigid ei pane toime ebaseaduslikke surmavaid operatsioone, ei toeta neid ega osale neis ühelgi moel;

14.  palub taas, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teeks algatuse, mille eesmärk on kehtestada Saudi Araabia suhtes relvaembargo; tuletab meelde oma 15. juuni 2017. aasta resolutsiooni, korrates, et eksport Saudi Araabiasse on vastuolus vähemalt kahe kriteeriumiga, mis käsitlevad riigi osalemist rahvusvahelise humanitaarõiguse rasketes rikkumistes, mille on tuvastanud pädevad ÜRO asutused; kutsub sellega seoses kõiki ELi liikmesriike üles hoiduma relvade ja mis tahes sõjavarustuse müügist Saudi Araabiale, Araabia Ühendemiraatidele ja kõigile rahvusvahelise koalitsiooni liikmetele, jätkates sellega kõigi konfliktiosaliste suhtes praegu kehtivat relvaembargot; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal koostada terviklik ELi strateegia Jeemeni suhtes, et täita Jeemeni konflikti lõpetamises mõttekat rolli ja anda selgeid suuniseid seoses liidu eri liikmesriikide seisukohtade ja tegevuse praeguse killustatusega, kaasa arvatud üksteise resolutsioonide vastu hääletamine rahvusvahelistel foorumitel;

15.  väljendab rahulolu tõsiasjaga, et EL jätkab Jeemenile arenguabi osutamist, seades esikohale meetmed, mis on suunatud riigi stabiliseerimisele, ning teeb stabiilsetes piirkondades kohalike võimudega koostööd, et suurendada vastupanuvõimet, aidata säilitada põhiliste teenuste osutamist ning tugevdada kogukondade kestlikke elatusallikaid; tuletab meelde, et EL on oma partnerorganisatsioonide kaudu humanitaarabina eraldanud 233,7 miljonit eurot;

16.  kiidab heaks ÜRO 2018. aasta Jeemeni humanitaarreageerimiskava ja 2018. aasta kõrgetasemelise rahastajate konverentsi Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks, kus rahvusvahelised rahastajad lubasid eraldada rohkem kui kaks miljardit USA dollarit; peab aga kahetsusväärseks, et kogu Jeemeni toetamiseks vajalikku rahastamist ei ole ikka veel suudetud leida; tervitab tõsiasja, et EL on pühendunud Jeemeni konfliktis kannatavate inimeste abistamisele ja on lubanud selleks eraldada 107,5 miljonit eurot; palub kõikidel rahastajatel lubatud summad kiiresti välja maksta; otsustab end selle teemaga kursis hoida, kuni läbirääkimiste teel lahenduseni jõutakse; teeb inimõiguste allkomisjonile ülesandeks Jeemeni inimõiguste olukorda jälgida;

17.  nõuab, et EL eraldaks kiiresti raha, et aidata Jeemeni sisepõgenikke, kelle arv ilmselt märgatavalt kasvab, kui olukord Al‑Ḩudaydah’s halveneb;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0473.

(2)

ELT C 331, 18.9.2018, lk 146.

(3)

ELT C 35, 31.1.2018, lk 142.

(4)

ELT C 265, 11.8.2017, lk 93.

(5)

ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika