Menettely : 2018/2853(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0449/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0449/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0383

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 277kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))  
B8‑0449/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 30. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman Jemenin tilanteesta(1), 15. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman Jemenin humanitaarisesta tilanteesta(2), 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Jemenin humanitaarisesta tilanteesta(3) ja 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Jemenin tilanteesta(4),

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018, 3. huhtikuuta 2017, 3. huhtikuuta 2017, 16. marraskuuta 2015 ja 20. huhtikuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Christos Stylianidesin 4. elokuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman Hodeidan ilmaiskuista,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 10. elokuuta 2018 antaman julkilausuman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 15. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Jemenin‑erityislähettilään 6. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n korkean tason Jemenin-asiantuntijaryhmän puheenjohtajan Kamel Jendoubin 28. elokuuta 2018 ihmisoikeusneuvostolle antaman raportin Jemenin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvostossa käynnissä olevat neuvottelut korkean tason asiantuntijaryhmän toimeksiannon uudistamisesta,

–  ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman pääjohtajan 19. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n, Ruotsin ja Sveitsin 3. huhtikuuta 2018 järjestämän korkean tason avunantajien tapahtuman, jolla kerättiin 2 miljardia dollaria, vaikka rahoitusvaje jäi vielä liki miljardiin dollariin,

–  ottaa huomioon Jemeniä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Jemenin konflikti jatkuu jo neljättä vuotta ja että maata koettelee sen lähihistorian pahin humanitaarinen, poliittinen kriisissä ja turvallisuuskriisi; toteaa, että aseellinen konflikti on siirtynyt syvempien jakolinjojen vaiheeseen, mikä uhkaa syöstä maan loputtomiin jatkuvaan sotaan; toteaa, että nykyinen konfliktin sirpaloituminen osoittaa selvästi, että maa yhtenäisyys on rapautunut; toteaa, että Jemenin tilanne vaarantaa vakavalla tavalla koko alueen vakauden;

B.  toteaa, että konfliktialueille pääsyn rajoittaminen ja tiedonkeruuta koskevat rajoitukset hankaloittavat humanitaaristen tarpeiden reaaliaikaista selvittämistä; toteaa, että humanitaarinen toimintatila kutistuu entisestään, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset lisääntyvät järkyttävässä määrin ja siviileihin kohdistuvat vaikutukset ovat yhä voimakkaammat, kaupallisen maahantuonnin rajoitukset ja talouskriisi ovat kärjistyneet entisestään ja julkiset palvelut ovat suurilta osin romahtaneet;

C.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama liittoutuma teki 9. elokuuta 2018 maan pohjoisosassa sijaitsevassa Saadan maakunnassa ilmaiskun, joka osui torilla olevaan koulubussiin ja vaati useita kuolonuhreja, joista ainakin 40 oli lapsia, ja että useimmat kuolleista lapsista olivat alle kymmenvuotiaita; toteaa, että Saudi-Arabian johtama liittouma teki kahta viikkoa myöhemmin 24. elokuuta jälleen iskun, jossa kuoli 27 siviiliä, joista useimmat olivat lapsia ja pakenemassa maan eteläosassa sijaitsevan saarretun Hodeidan kaupungin väkivaltaisuuksia; toteaa, että YK:n mukaan Hodeidan hallintoalueelta on paennut kesäkuun 2018 alusta lähtien liki 470 000 ihmistä;

D.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama kampanja ja kiivaat ilmapommitukset, kuten tiheään asutuille alueille tehdyt summittaiset iskut, pahentavat entisestään saarrosta aiheutuvia sodan humanitaarisia vaikutuksia;

E.  toteaa, että sodankäynnin säännöt kieltävät tahalliset ja summittaiset iskut siviileihin ja siviilikohteisiin, kuten kouluihin ja sairaaloihin; toteaa korkean tason asiantuntijaryhmän havaintojen perusteella, että tällaiset iskut saattavat olla sotarikoksia, joiden tekijät voivat joutua niistä syytteeseen; toteaa, että Saudi-Arabian johtaman liittouman omat tutkimukset näistä väitetyistä sotarikoksista eivät ole olleet uskottavia eikä siviiliuhreille ole tarjottu oikeussuojakeinoja;

F.  toteaa, että yli 22 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua ja 8,4 miljoonaa ihmistä, joista puolet on lapsia, on nälänhädän partaalla; toteaa, että erilaiset sairaudet, kuten kurkkumätä, ovat leviämässä ja on olemassa vakava riski laajasta koleraepidemiasta; ottaa huomioon, että yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan maan sisällä; toteaa, että jatkuvat vihamielisyydet koettelevat erityisesti naisia ja lapsia; toteaa, että Unicefin mukaan lähes kaksi miljoonaa lasta ei pysty käymään koulussa, mikä vaarantaa kokonaisen lapsisukupolven tulevaisuuden Jemenissä, koska heillä on vain rajatusti tai ei lainkaan mahdollisuuksia koulutukseen, jolloin he altistuvat sotilasvärväykselle ja seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle;

G.  toteaa, että ihmisoikeusjärjestöt ovat dokumentoineet kymmenittäin tapauksia, joissa Jumalan puolustajiksi itseään kutsuvat huthit ja presidentti Ali Abdullah Salehille uskolliset joukot ovat tehneet pidätyksiä mielivaltaisesti ja väärin perustein, ja että kyseiset tahot ovat myös vastuussa tahdonvastaisista katoamisista ja kidutuksesta; toteaa, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien liittolaiset ja Jemenin hallituksen joukot ovat myös syyllistyneet mielivaltaisiin pidätyksiin ja kidutukseen sekä aiheuttaneet lukuisia tahdonvastaisia katoamisia Jemenin konfliktin aikana;

H.  toteaa, että Alankomaat ja Kanada yrittivät vuonna 2017 perustaa YK:n ihmisoikeusneuvostossa riippumattoman tutkintakomission käsittelemään jatkuvia julmuuksia; toteaa, että sittemmin hyväksytty päätöslauselma vesitettiin pahoin Saudi-Arabian, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan painostuksen seurauksena, mutta se johti korkean tason asiantuntijaryhmän perustamiseen; toteaa, että ihmisoikeusneuvosto päätti Jemenin ihmisoikeustilanteesta 24. syyskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa jatkaa ryhmän toimeksiantoa yhdellä vuodella ja että toimeksianto voidaan uusia ihmisoikeusneuvoston päätöksellä;

I.  toteaa, että korkean tason asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Kamel Jendoubi, joka luovutti 28. elokuuta 2018 Jemenin ihmisoikeustilannetta käsittelevän raportin ihmisoikeusneuvostolle, on joutunut lokakampanjan kohteeksi ja että kyseisellä kampanjalla pyritään pelottelemaan ryhmää ja kyseenalaistamaan sen tekemät havainnot; ottaa huomioon, että asiantuntijaryhmä totesi vuonna 2018 Jumalan puolustajiksi itseään kutsuvien huthien tehneen tekoja, jotka saattavat merkitä sotarikoksia, mukaan lukien julma kohtelu ja kidutus sekä ihmisarvon loukkaaminen; toteaa asiantuntijoiden dokumentoineen, että Jumalan puolustajiksi itseään kutsuvat huthit ovat pidättäneet opiskelijoita, ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia ja vainonneet poliittista oppositiota ja bahá’í-yhteisön jäseniä sekä pahoinpidelleet ja kiduttaneet pidätettyjä muun muassa kansallisen turvallisuuden virastossa ja poliittisen turvallisuuden virastossa; toteaa, että asiantuntijat ovat kyenneet kytkemään uskottavalla tavalla myös Jemenin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien joukot sellaiseen pidätettyjen kaltoinkohteluun, että kyseessä saattaa olla sotarikos;

J.  toteaa, että Saudi-Arabian kuningaskunta on painostanut useaan otteeseen unionin jäsenvaltioita sekä muita maita ja kansainvälisiä organisaatioita, kuten YK:ta, koska ne ovat arvostelleet maan toimia Jemenin konfliktissa;

K.  toteaa, että Saudi-Arabian johtamaan liittoumaan kuuluvien maiden kansalaisia on vangittu Jemenissä;

L.  pitää huolestuttavana, että Jemenin talous on lähes romahtanut; toteaa, että jopa 1,4 miljoonalle Jemenin julkisen sektorin siviilityöntekijälle ei käytännössä ole maksettu palkkaa vuoden 2016 lopun jälkeen; toteaa, että maan laillinen hallitus maksaa eläkettä valikoivasti vain eteläisten maakuntien asukkaille kaikkien pohjoisissa maakunnissa olevien eläkeläisten kustannuksella; toteaa, että kymmenettuhannet ikääntyneet ovat vailla perustoimeentuloa ja että yli 33 prosenttia heistä on yhä riippuvaisempia kalliista lääkkeistä;

M.  toteaa, että Iranin tukemat Jumalan puolustajiksi itseään kutsuvat huthit on asetettu kansainväliseen asevientikieltoon; toteaa, että asevientiä koskevassa unionin 18. vuosikertomuksessa todetaan, että unionin jäsenvaltiot ja etenkin Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Saksa ovat jatkaneet Saudi-Arabiaa koskevien asevientilupien myöntämistä konfliktin yltymisestä lähtien; toteaa, että kyse on aseviennin valvontaa koskevan neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP(5) vastaisesta toiminnasta, sillä kannassa kielletään yksiselitteisesti asevientilupien myöntäminen, jos on olemassa selkeä vaara, että vietävää sotilasteknologiaa tai vietäviä puolustustarvikkeita käytetään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaamiseen ja alueellisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden vaarantamiseen; toteaa pyytäneensä useaan otteeseen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään aloitteen, jolla Saudi-Arabia asetettaisiin EU:n asevientikieltoon yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisesti;

N.  toteaa, että Yhdysvallat on tammikuusta 2017 lähtien lisännyt tuntuvasti alueensa ulkopuolisia tappavia operaatioita Jemenissä; ottaa huomioon, että siviilejä, myös naisia, lapsia ja vanhuksia, on kuollut tai loukkaantunut vakavasti tai traumatisoitunut näissä tappavissa terrorismin vastaisissa operaatioissa, ja toteaa, että kyseisten operaatioiden epäillään rikkovan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden vakiintuneita periaatteita; katsoo, että on kiireesti käynnistettävä riippumattomia ja puolueettomia tutkimuksia, joissa tarkastellaan Minnesotan pöytäkirjan pohjalta kyseisiä liittoutuman joukkojen johtamia, mahdollisesti laittomiin kuolemantuottamuksiin johtavia tappavia operaatioita; ottaa huomioon, että on olemassa todisteita siitä, että EU:n jäsenvaltiot antavat sekä suoraa että välillistä tukea näille tappaville operaatioille tarjoamalla tiedustelutietoa ja muuta operatiivista tukea;

O.  panee merkille, että suurin osa Yhdysvaltojen joukkojen Jemenissä tekemistä tappavista iskuista on tehty miehittämättömien ilma-alusten avulla; ottaa huomioon, että päätökset tiettyjen henkilöiden lisäämisestä miehittämättömien ilma-alusten avulla tehtävien iskujen kohteiden luetteloon tehdään usein ilman tuomioistuimen määräystä tai tuomiota; toteaa, että tiettyjen henkilöiden ottaminen kohteeksi ja sen jälkeen tappaminen tapahtuu ilman oikeudenmukaista menettelyä, joten tietyissä oloissa se voidaan katsoa laittomaksi teloitukseksi;

P.  panee merkille, että huolimatta kansainvälisestä painostuksesta vakaan ja osallistavan poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi kriisiin konfliktin osapuolet ja niiden alueelliset ja kansainväliset tukijat, muun muassa Saudi-Arabia ja Iran, eivät ole onnistuneet saamaan aikaan tulitaukoa tai minkäänlaista ratkaisua ja että taistelut ja summittaiset pommitukset jatkuvat edelleen yhtä kiivaina; ottaa huomioon, että kumpikaan osapuoli ei ole saanut sotilaallista voittoa eikä todennäköisesti saa tulevaisuudessakaan; katsoo, että Jemenin konfliktia koskevan poliittisen ratkaisun löytymisen YK:n rauhanaloitteen puitteissa olisi oltava EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön ensisijainen tavoite;

Q.  toteaa unionin sitoutuneen kokonaisvaltaiseen ja strategiseen toimintatapaan, joka kattaa kaikki asiaankuuluvat alueelliset toimijat; toteaa EU:n olevan edelleen sitoutunut elintärkeän avun toimittamiseen kaikille avuntarvitsijoille Jemenissä;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Jemenissä jatkuvan väkivallan sekä kaikki hyökkäykset siviiliväestöä ja siviili-infrastruktuuria vastaan; korostaa huoltaan konfliktista, josta on kehittymässä yksi tämän hetken vakavimmista humanitaarisista, poliittisista ja taloudellisista kriiseistä; muistuttaa kaikkia asian osapuolia ja niiden alueellisia ja kansainvälisiä tukijoita siitä, että siviilien ja siviili-infrastruktuurin, kuten sairaaloiden ja lääkintähenkilöstön, vesijärjestelmien, satamien, lentoasemien ja torien tahallinen kohteeksi ottaminen merkitsee kansainvälisen oikeuden räikeää loukkaamista;

2.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteita ja etenkin oikeasuhteisuusperiaatetta ja siviilien ja siviilikohteiden erottamista taistelijoista ja sotilaskohteista koskevaa periaatetta sekä ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä rikosoikeutta ja kansainvälistä pakolaisoikeutta, jotta voidaan toteuttaa perusteellisia toimia siviilien suojelemiseksi;

3.  toteaa jälleen kerran, että Jemenin konflikti voidaan ratkaista ainoastaan poliittisin keinoin; pitää valitettavana, että Genevessä 6.–9. syyskuuta 2018 pidetty ensimmäinen neuvottelukierros kariutui, ja kehottaa kaikkia asian osapuolia pysäyttämään nykyisen eskaloitumisen ja käynnistämään uudelleen rakentavat rauhanneuvottelut ja luottamusta lujittavat toimenpiteet YK:n erityislähettilään Martin Griffithsin valvonnassa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja kaikkia unionin jäsenvaltioita antamaan Griffithsille poliittista tukea neuvotteluihin perustuvaa ja osallistavaa ratkaisua haettaessa;

4.  muistuttaa kaikkia konfliktin osapuolia siitä, että niiden katsotaan olevan vastuussa kansainvälisen oikeuden vastaisista rikoksista; kehottaa kansainvälistä yhteisöä huolehtimaan siitä, että tällaisiin rikoksiin syyllistyneet henkilöt, ryhmät tai organisaatiot joutuvat kansalliseen tai kansainväliseen syytteeseen;

5.  kehottaa kaikkia Jemenissä sotilaallisia operaatioita toteuttavia osapuolia lisäämään turvatoimiaan ja varmistamaan siviiliväestön suojelemisen; kehottaa Yhdysvaltoja ja sen kumppaneita saattamaan miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan ohjelmansa oikeudellisen valvonnan piiriin ja varmistamaan, että miehittämättömien ilma-alusten avulla ei suoriteta teloituksia ilman asianmukaista menettelyä;

6.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan vihollisuudet välittömästi; tuomitsee jyrkästi taistelujen ja iskujen jatkamisen ja lupaa seurata edelleen tarkasti Jemenin tilanteen kehittymistä, etenkin raportteja sotilastoimien kiihtymisestä edelleen Hodeidan kaupungissa; varoittaa uuden sotilaallisen hyökkäyksen seurauksista Hodeidalle; korostaa, että Hodeida on maan ainoa satama, johon voidaan toimittaa elintarvikkeita, lääkkeitä ja humanitaarista apua vietäväksi suuriin osiin maata; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan, että lentoasemat ja satamat voivat toimia rajoituksitta ja tehokkaasti, ja edistämään humanitaarisen avun, elintarvikkeiden, kaupallisten toimitusten ja lääkintätarvikkeiden turvallista, nopeaa ja esteetöntä saatavuutta; on huolissaan siitä, että uudet häiriöt johtaisivat sietämättömään inhimilliseen kärsimykseen ja nälänhätään ja ajaisivat sankoin joukoin siviilejä, myös lapsia, asuinsijoiltaan;

7.  kehottaa Saudi-Arabiaa ja muita toimijoita jatkamaan Jemeniin kohdistettujen pakotteiden lieventämistä; kehottaa kaikkia suoraan tai välillisesti mukana olevia valtioita ja asianomaisia toimijoita painostamaan kaikin mahdollisin tavoin kaikkia osapuolia eskaloitumisen pysäyttämiseksi ja lopettamaan välittömästi paikalla olevien sotilaallisten toimijoiden poliittisen, sotilaallisen ja taloudellisen tukemisen riippumatta siitä, onko tämä tuki suoraa tai välikäsien kautta järjestettyä;

8.  pitää myönteisenä, että YK:n erityislähettiläs vieraili Sanaassa äskettäin 16. syyskuuta 2018 tarkoituksenaan käynnistää uudelleen rauhanneuvottelut ja luottamusta rakentavat toimenpiteet, joista voidaan mainita Sanaan lentokentän avaaminen kokonaan uudelleen matkustajalennoille ja kaupallisille ilmakuljetuksille, ja kannustaa hallitusta maksamaan virkamiesten palkat Jemenin kaikilla alueilla; panee merkille äskettäiset raportit ehdotetusta humanitaaristen käytävien avaamisesta Hodeidan ja Sanaan välillä;

9.  kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan välittömästi täysimääräisen humanitaarisen avun pääsyn konfliktialueille, jotta niiden väestö saisi tarvitsemaansa apua; kehottaa neuvostoa ja YK:n turvallisuusneuvostoa nimeämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 täytäntöönpanon yhteydessä henkilöt, jotka estävät humanitaarisen avun toimittamisen Jemeniin ja määräämään heille kohdennettuja seuraamuksia;

10.  vaatii, että mielivaltaisesti pidätetyt vapautetaan pikaisesti, että tahdonvastaiset katoamiset päättyvät ja että kaikki ihmisoikeusloukkaukset, kuten naisiin, miehiin, tyttöihin ja poikiin kohdistettu seksuaalinen ja muu väkivalta, tutkitaan uskottavalla tavalla ja niistä vastuussa olevat asetetaan syytteeseen kansainvälisten normien mukaisesti; tukee Jemeniä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työtä ja pyytää uusimaan kansainvälisen tutkintakomission toimeksiannon ja vahvistamaan sitä, jotta voidaan kerätä todistusaineistoa Jemenissä tehdyistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ja asettaa niihin syyllistyneet syytteeseen ja rangaista heitä; katsoo, että Jemenin tilanne olisi vietävä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen; kehottaa Jemeniä liittymään Kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jolloin konfliktin aikana tehdyistä rikoksista vastuussa olevat voitaisiin asettaa syytteeseen ilman YK:n turvallisuusneuvoston käsittelyä;

11.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia lopettamaan lasten värväämisen ja/tai käyttämisen sotilaina sekä muut vakavat lapsiin kohdistuvat, sovellettavan kansainvälisen oikeuden ja normien vastaiset loukkaukset; kehottaa kaikkia osapuolia vapauttamaan jo värväämänsä lapset ja tekemään yhteistyötä YK:n kanssa lasten kuntouttamiseksi ja uudelleensopeuttamiseksi omiin yhteisöihinsä;

12.  on erittäin huolissan siitä, että rikollis- ja terroristiryhmät, kuten Arabian niemimaan al-Qaida ja ISIS/Da’esh ovat voimistaneet läsnäoloaan Jemenissä; tuomitsee ulkomaisten taistelijoiden läsnäolon ja kehottaa poistamaan kaikki tällaiset taistelijat Jemenistä;

13.  pitää hyvin valitettavana tappavien terrorismin vastaisten operaatioiden merkittävää lisääntymistä Jemenissä; kehottaa neuvostoa, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita vastustamaan laittomia teloituksia, mukaan lukien miehittämättömien ilma-alusten käyttö, muistuttamaan EU:n kansainvälisen oikeuden mukaisesta kannasta ja varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät syyllisty laittomiin tappaviin operaatioihin eivätkä tue niitä tai muulla tavoin osallistu niihin;

14.  kehottaa uudelleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään aloitteen Saudi-Arabiaa koskevan asevientikiellon asettamiseksi; palauttaa mieliin 15. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman ja toteaa uudelleen, että vienti Saudi-Arabiaan on ainakin kahden perusteen vastaista, sillä YK:n toimivaltaisten viranomaisten mukaan maa syyllistyy vakaviin humanitaarisen oikeuden loukkauksiin; kehottaa tässä yhteydessä unionin kaikkia jäsenvaltioita pidättymään aseiden ja sotilastarvikkeiden myymisestä Saudi-Arabialle, Yhdistyneille arabiemiirikunnille ja millekään kansainvälisen liittouman jäsenelle tai Jemenin hallitukselle ja pitämään konfliktin kaikki osapuolet edelleen nykyisen asevientikiellon piirissä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa laatimaan unionille kattavan Jemenin-strategian, jotta unionilla voisi olla mielekäs rooli Jemenin konfliktin lopettamisessa, ja antamaan selkeät ohjeet, joilla lopetetaan jäsenvaltioiden kannoissa ja toimissa ilmenevä nykyinen hajaannus, kuten äänestäminen muiden päätöslauselmia vastaan kansainvälisillä foorumeilla;

15.  pitää myönteisenä, että unioni jatkaa kehitysavun toimittamista Jemenille asettaen etusijalle toimet, joilla vakautetaan maata, ja että unioni toimii vakailla alueilla yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa edistääkseen selviytymiskykyä, auttaakseen peruspalvelujen tarjonnan ylläpitämisessä ja edistääkseen yhteisöjen kestäviä elinkeinoja; muistuttaa, että unioni on kohdentanut kumppaniorganisaatioidensa avulla 233,7 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun;

16.  panee tyytyväisenä merkille Jemenin humanitaarista toimintaa koskevan YK:n suunnitelman vuodelle 2018 sekä vuonna 2018 järjestetyn Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneen korkean tason avunantajien tapahtuman, jossa kansainväliset avunantajat sitoutuivat lahjoittamaan yli kaksi miljardia dollaria; pitää kuitenkin valitettavana, että Jemenille suunnattavassa rahoituksessa on edelleen vajetta; pitää myönteisenä, että EU on sitoutunut avustamaan Jemenin konfliktista kärsiviä ja lahjoittamaan 107,5 miljoonaa euroa; kehottaa kaikkia avunantajia maksamaan lupaamansa lahjoitukset nopeasti; päättää jatkaa asian seuraamista kunnes siinä on päästy neuvotteluratkaisuun; kehottaa ihmisoikeuksien alivaliokuntaa seuraamaan Jemenin ihmisoikeustilanteen kehittymistä;

17.  kehottaa unionia myöntämään nopeasti varoja siihen, että autetaan Jemenissä maan sisäisesti siirtymään joutuneita, joiden määrä kasvaa todennäköisesti merkittävästi, jos Hodeidan tilanne muuttuu huonommaksi;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUVL C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.

(4)

EUVL C 265, 11.8.2017, s. 93.

(5)

EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö