Procedūra : 2018/2853(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0449/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0449/2018

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0383

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 579kWORD 55k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0448/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))  
B8-0448/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu, tostarp 2017. gada 30. novembra rezolūciju par stāvokli Jemenā(1), 2017. gada 15. jūnija rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā(2), 2016. gada 25. februāra rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā(3) un 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par stāvokli Jemenā(4),

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 25. jūnija, 2017. gada 3. aprīļa, 2015. gada 16. novembra un 2015. gada 20. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni un komisāra Hrista Stiljanida 2018. gada 4. augusta paziņojumu par aviācijas uzbrukumiem Hudeidai,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2018. gada 10. augusta paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2018. gada 15. marta paziņojumu par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā 2018. gada 6. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes Jemenai veltīto ievērojamu starptautisko un reģionālo ekspertu grupas (IEG) priekšsēdētāja Kamel Jendoubi 2018. gada 28. augusta ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomē pašlaik notiekošās sarunas par IEG mandāta pagarināšanu,

–  ņemot vērā Pasaules Pārtikas programmas izpilddirektores 2018. gada 19. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO, Zviedrijas un Šveices 2018. gada 3. aprīlī organizēto augsta līmeņa donoru konferenci, kurā tika piesaistīts 2 miljardus ASV dolāru liels finansējums, bet ir nepieciešams vēl 1 miljards ASV dolāru,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašreizējais konflikts Jemenā ilgst jau ceturto gadu, un šī valsts piedzīvo smagāko humanitāro, politisko un drošības krīzi tās mūslaiku vēsturē; tā kā bruņotais konflikts ir nonācis dziļākas sašķeltības fāzē, kas valstij rada nebeidzama kara draudus; tā kā konflikta pašreizējā sašķeltība skaidri liecina par to, ka jūk valsts vienotība; tā kā situācija Jemenā nopietni apdraud arī reģiona stabilitāti;

B.  tā kā ierobežotā piekļuve skartajām teritorijām un datu vākšanas ierobežojumi apgrūtina humānās palīdzības vajadzību apzināšanu reāllaikā; tā kā humanitārā telpa turpina sarukt, starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu skaits traģiski pieaug un konflikta ietekme uz civiliedzīvotājiem pastiprinās, komerciālā importa ierobežojumi un ekonomikas krīzes ietekme ir pastiprinājušies, un sabiedriskie pakalpojumi joprojām lielā mērā ir uz sabrukuma robežas;

C.  tā kā 2018. gada 9. augustā notikušais aviācijas uzbrukums tirgum valsts ziemeļos esošajā Saādas provincē, ko veica Saūda Arābijas vadītā koalīcija, skāra skolas autobusu, nogalinot desmitiem cilvēku, tostarp vismaz 40 bērnus, no kuriem lielākā daļa bija jaunāki par desmit gadiem; tā kā divas nedēļas vēlāk, 24. augustā, šim uzbrukumam sekoja jauns Saūda Arābijas vadītās koalīcijas aviācijas uzbrukums, kurā gāja bojā 27 civiliedzīvotāji, lielākoties bērni, kas bēga no vardarbības ielenktajā dienvidu pilsētā Hudeidā; tā kā saskaņā ar ANO datiem kopš 2018. gada jūnija sākuma Hudeidas apgabalu ir pametuši gandrīz 470 000 cilvēku;

D.  tā kā Saūda Arābijas vadītā kampaņa un intensīvā aviobombardēšana, tostarp neselektīvi uzbrukumi blīvi apdzīvotās teritorijās, ar blokādi saasina šā kara ietekmi uz humanitāro situāciju;

E.  tā kā saskaņā ar kara tiesībām ir aizliegts ar nolūku vērst neselektīvus uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civiliem mērķiem, piemēram, skolām un slimnīcām; tā kā, ņemot vērā IEG konstatējumus, šādi uzbrukumi var būt uzskatāmi par kara noziegumiem, un personas, kuras tos ir īstenojušas, var saukt pie atbildības par šo noziegumu pastrādāšanu; tā kā Saūda Arābijas vadītās koalīcijas izmeklēšanai par iespējamiem kara noziegumiem Jemenā trūkst ticamības un tā nav spējusi kompensēt cietušajiem civiliedzīvotājiem nodarīto;

F.  tā kā vairāk nekā 22 miljoniem cilvēku ir vajadzīga humānā palīdzība, bet 8,4 miljoni cilvēku, no kuriem puse ir bērni, ir uz bada robežas; tā kā izplatās tādas slimības kā difterija un pastāv ievērojams liela mēroga holeras epidēmijas risks; tā kā vairāk nekā divi miljoni cilvēku ir pārvietoti iekšzemē; tā kā notiekošā karadarbība īpaši ietekmē sievietes un bērnus; tā kā saskaņā ar UNICEF datiem gandrīz divi miljoni bērnu Jemenā neapmeklē skolu, savukārt tas ierobežotas izglītības pieejamības vai tās nepieejamības dēļ apdraud veselas bērnu paaudzes nākotni, padarot viņus neaizsargātākus pret militāru rekrutēšanu un seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību;

G.  tā kā cilvēktiesību organizācijas ir dokumentējušas desmitiem lietu, kuros gan Ansarul Allah kustības dalībnieki jeb tā dēvētie hūsīti, gan bijušajam un šobrīd jau mirušajam prezidentam Ali Abdullah Saleh lojāli spēki, ir veikuši patvaļīgas un ļaunprātīgas aizturēšanas, kā arī piespiedu pazušanu un spīdzināšanu; tā kā arī Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), AAE atbalstītie konflikta dalībnieki un Jemenas valdības spēki Jemenas konfliktā ir patvaļīgi aizturējuši, spīdzinājuši un aizveduši piespiedu prombūtnē simtiem cilvēku;

H.  tā kā 2017. gadā Nīderlande un Kanāda ANO Cilvēktiesību padomē mēģināja izveidot neatkarīgu izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu nežēlīgus noziegumus; tā kā pēc tam pieņemtā rezolūcija Saūda Arābijas, Apvienotās Karalistes un Francijas izdarītā spiediena rezultātā bija ievērojami pieļāvīgāka nekā sākotnēji bija paredzēts, tomēr ar to tika izveidota IEG; tā kā ANO Cilvēktiesību padome savā 2018. gada 24. septembra rezolūcijā par cilvēktiesību stāvokli nolēma pagarināt IEG mandātu par vēl vienu gadu, paredzot, ka Cilvēktiesību padome var atļaut to atjaunot,

I.  tā kā pret Kamel Jendoubi, kurš vada IEG, kas 2018. gada 28. augustā publicēja Cilvēktiesību padomes ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Jemenā, tiek vērsta nomelnošanas kampaņa, kuras mērķis ir iebiedēt IEG un viest šaubas par tās konstatējumiem; tā kā ANO IEG Jemenas jautājumos ir secinājusi, ka Ansarul Allah kustība jeb tā dēvētie hūsīti, ir “veikuši darbības, kas var būt uzskatāmas par kara noziegumiem, tostarp jāmin nežēlīga izturēšanās un spīdzināšana, [kā arī] vardarbība pret cilvēka cieņu”; tā kā ir dokumentāras ekspertu liecības par to, ka Ansarul Allah jeb tā dēvētie hūsīti ir aizturējuši studentus, cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus, par politiskajiem opozicionāriem uzskatītas personas, kā arī bahājiešu kopienas locekļus, un pret aizturētajiem nežēlīgi izturējušies un viņus spīdzinājuši, tostarp Valsts drošības biroja un Politiskās drošības biroja telpās; tā kā eksperti arī konstatēja, ka Jemenas, Saūda Arābijas un AAE spēki, iespējams, ir bijuši iesaistīti vardarbībā pret aizturētajiem, kas var būt uzskatāma par kara noziegumiem;

J.  tā kā Saūda Arābijas Karaliste vairākkārt ir izdarījusi spiedienu uz ES dalībvalstīm, citām valstīm un starptautiskajām organizācijām, tostarp ANO, par to kritisko nostāju pret Saūda Arābijas rīcību Jemenas konfliktā;

K.  tā kā to valstu pilsoņi, kas ietilpst Saūda Arābijas vadītajā koalīcijā, tiek turēti ieslodzījumā Jemenā;

L.  tā kā gandrīz pilnīgais Jemenas ekonomikas sabrukums ir pamats bažām; tā kā 2016. gada beigās līdz 1,4 miljoniem Jemenas nemilitārā publiskā sektora darbinieku faktiski tika pārtraukta regulārās algas izmaksa; tā kā likumīgā valdība selektīvi maksā pensijas valsts dienvidu apgabalu iedzīvotājiem, atstājot novārtā ziemeļu apgabalos dzīvojošos pensionārus; tā kā tūkstošiem gados vecu cilvēku nav ienākumu avota, un vairāk nekā 33 % no tiem ir ļoti nepieciešamas zāles, kas kļūst arvien dārgākas;

M.  tā kā ir noteikts starptautisks ieroču embargo pret Irānas atbalstīto Ansarul Allah kustību jeb tā dēvētajiem hūsītiem; tā kā saskaņā ar ES 18. gada ziņojumu par ieroču eksportu ES dalībvalstis, it īpaši Apvienotā Karaliste, Francija un Vācija, kopš konflikta saasināšanās ir turpinājušas atļaut ieroču sūtījumus uz Saūda Arābiju; tā kā šie sūtījumi pārkāpj Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/CFSP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli(5), kura skaidri izslēdz ieroču atļauju piešķiršanu, ja pastāv skaidrs risks, ka eksportam paredzēto militāro tehnoloģiju vai aprīkojumu varētu izmantot, lai pārkāptu starptautiskās humanitārās tiesības un lai apdraudētu reģionālo mieru, drošību un stabilitāti; tā kā Parlaments ir vairākkārt aicinājis PV/AP nākt klajā ar iniciatīvu noteikt ES ieroču embargo pret Saūda Arābiju, ievērojot Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP;

N.  tā kā Jemenā kopš 2017. gada janvāra ir krasi palielinājies ASV īstenoto ekstrateritoriālo letālas dabas operāciju skaits; tā kā šādu nāvējošu pretterorisma operāciju laikā ir nogalināti, nopietni ievainoti vai traumēti civiliedzīvotāji, tostarp sievietes, bērni un veci cilvēki, un tā kā ir paustas bažas par to, ka šādas operācijas ir uzskatāmas par starptautisko cilvēktiesību aktos noteikto principu pārkāpumu; tā kā, balstoties uz Minesotas protokolu, ir steidzami jāveic neatkarīga un objektīva izmeklēšana par šādām koalīcijas spēku veiktajām nāvējošajām operācijām, kuru rezultātā, iespējams, cilvēki ir nelikumīgi zaudējuši dzīvību; tā kā ir pierādījumi, kas liecina, ka ES dalībvalstis gan tieši, gan netieši atbalsta šādas nāvējošas operācijas, nodrošinot izlūkošanu un sniedzot citu operatīvo palīdzību;

O.  tā kā lielākā daļa ASV spēku uzbrukumi Jemenā ir letāli dronu uzbrukumi; tā kā lēmums dronu operāciju mērķu sarakstam pievienot konkrētas personas bieži vien tiek pieņemts bez tiesas rīkojuma; tā kā noteiktu indivīdu iekļaušana mērķu vidū un viņu attiecīga nogalināšana tiek veikta bez pienācīga tiesas procesa, un tādējādi zināmos apstākļos var tikt uzskatīta par nāves soda izpildi bez tiesas sprieduma;

P.  tā kā par spīti starptautiskajam spiedienam panākt stabilu un iekļaujošu krīzes politisko risinājumu konflikta puses un to reģionālie un starptautiskie atbalstītāji, tostarp Saūda Arābija un Irāna, nav panākušas pamieru vai jebkādu vienošanos un cīņas un neselektīva bombardēšana netraucēti turpinās; tā kā neviena puse nav panākusi militāru uzvaru, un nav gaidāms, ka tas notiks nākotnē; tā kā politiskam konflikta risinājumam saskaņā ar ANO miera iniciatīvu Jemenā ir jābūt ES un visas starptautiskās sabiedrībai prioritātei;

Q.  tā kā ES ir apņēmusies īstenot visaptverošu un stratēģisku pieeju, kurā ir iesaistīti visi attiecīgie reģionālie dalībnieki; tā kā ES joprojām ir apņēmusies turpināt sniegt dzīvības glābšanas palīdzību visiem cilvēkiem Jemenā, kuriem tā ir vajadzīga,

1.  ļoti asi nosoda pašreizējo vardarbību Jemenā un visus uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai; uzsver bažas par konfliktu, kas pamazām pārvēršas par vienu no visnopietnākajām pašreizējām humānajām, politiskajām un ekonomiskajām krīzēm; atgādina visām iesaistītajām pusēm, tostarp to reģionālajiem un starptautiskajiem atbalstītājiem, ka civiliedzīvotāju un civilās infrastruktūras, tostarp slimnīcu un medicīnas personāla, ūdensapgādes sistēmu, ostu, lidostu un tirgu, apzināta padarīšana par mērķiem ir smags starptautisko tiesību pārkāpums;

2.  aicina visas puses ievērot starptautisko humanitāro tiesību principus, jo īpaši samērīguma principu un nošķīrumu starp civiliedzīvotājiem un civilajiem objektiem, un kaujiniekiem un militārajiem mērķiem, kā arī starptautiskās cilvēktiesības, starptautiskās krimināltiesības un starptautiskajām bēgļu tiesības, lai veiktu nopietnas darbības civiliedzīvotāju aizsardzībai;

3.  atkārtoti norāda, ka vienīgais risinājums konfliktam Jemenā ir politisks; pauž nožēlu par to, pirmajā apspriešanās kārtā Ženēvā (2018. gada 6,-9. septembrī) rezultāti netika gūti, un mudina visas iesaistītās personas pārtraukt pašreizējo konflikta eskalāciju un atsākt konstruktīvus miera sarunas un uzticības veicināšanas pasākumus ANO īpašā sūtņa Mārtina Grifitsa vadībā; aicina PV/AP un visas ES dalībvalstis nodrošināt Grifitsa kungam politisku atbalstu, ņemot vērā sarunu ceļā panāktu un iekļaujošu risinājumu;

4.  atgādina visām konflikta pusēm, ka tās saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir atbildīgas par visiem izdarītajiem noziegumiem; mudina starptautisko sabiedrību rīkoties, lai būtu iespējams valsts vai starptautiskā līmenī saukt pie atbildības visas personas, grupas un organizācijas, kas tiek turētas aizdomās par šādiem pārkāpumiem;

5.  aicina visas puses, kuras veic militāras operācijas Jemenā, veikt papildu aizsardzības pasākumus un nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību; aicina ASV un tās partnervalstis dronu programmām īstenot tiesu iestāžu pārraudzību un nodrošināt, ka dronu uzbrukumos netiek veikta nogalināšana bez pienācīga tiesas procesa;

6.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses nekavējoties pārtraukt karadarbību; stingri nosoda karadarbības un uzbrukumu turpināšanu un atkārto savu apņemšanos turpināt cieši uzraudzīt notikumu attīstību Jemenā, jo īpaši ziņojumus par militāro operāciju turpmāku intensifikāciju Hudeidas pilsētā; brīdina par to, kādas sekas var būt atjaunotajai militārajai ofensīvai Hudeidas pilsētai; uzsver, ka Hudeida ir vienīgā atvērtā osta, caur kuru lielām valsts daļām var piegādāt pārtiku, medicīnas preces un humāno palīdzību; aicina visas konfliktā iesaistītās puses nodrošināt lidostu un ostu pilnīgu un efektīvu darbību un sekmēt drošu, ātru un netraucētu piekļuvi humānajai palīdzībai, pārtikai, rūpniecības un medicīnas precēm; pauž bažas par to, ka turpmāki traucējumi var sagādāt neizturamas ciešanas, badu un daudzu civiliedzīvotāju, tostarp bērnu, pārvietošanu;

7.  mudina Saūda Arābiju un citas iesaistītās puses atcelt pašreizējo Jemenas blokādi; prasa visas tieši vai netieši iesaistītās valstis un attiecīgos dalībniekus, izdarīt maksimālu spiedienu uz visām pusēm, lai strādātu pie eskalācijas novēršanas, un nekavējoties pārtraukt politisku, militāru un finansiālu atbalstu militārajiem dalībniekiem uz vietas, kurš tiek sniegts vai nu tieši, vai ar starpnieku palīdzību;

8.  atzinīgi vērtē ANO īpašā sūtņa neseno 2018. gada 16. septembra vizīti Sanā ar mērķi atsākt miera sarunas un uzticības veicināšanas pasākumus, piemēram, pilnīgu Sanas lidostas atvēršanu pasažieru avioreisiem un komerciālajiem lidojumiem, un kā arī mudināt valdību valsts ierēdņiem algas maksāt visos Jemenas apgabalos; pieņem zināšanai nesenos ziņojumus par ierosinājumu starp Hudeidu un Sanu atvērt humanitāro koridoru;

9.  aicina visas konflikta puses nekavējoties nodrošināt humānās palīdzības sniedzējiem pilnīgu piekļuvi konfliktu skartajiem reģioniem, lai varētu palīdzēt iedzīvotājiem, kam šāda palīdzība vajadzīga; aicina Padomi un ANO Drošības padomi, īstenojot ANO Drošības padomes Rezolūciju 2216, noteikt, kuras personas traucē sniegt humāno palīdzību Jemenā, un vērsties pret tām ar konkrētām sankcijām;

10.  prasa atbrīvot visas patvaļīgi ieslodzījumā turētās personas, izbeigt piespiedu pazušanas gadījumus, un saskaņā ar starptautiskajiem standartiem reāli sarīkot uzticamu izmeklēšanu un saukt pie atbildības personas, kas pastrādājušas visus cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp seksuālu un cita veida vardarbību pret sievietēm, vīriešiem, meitenēm un zēniem; atbalsta IEG darbu un prasa atjaunināt un nostiprināt Starptautiskās izmeklēšanas komisijas mandātu, lai tajā iekļautu pierādījumu vākšanu par Jemenā izdarītajiem kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci nolūkā sākt kriminālvajāšanu pret vainīgajiem un sodīt viņus par šādiem pārkāpumiem; prasa saistībā ar situāciju Jemenā vērsties Starptautiskajā Krimināltiesā (SKT); mudina Jemenu, kamēr jautājums vēl nav iesniegts ANO Drošības padomē, pievienoties SKT, kas ļautu saukt pie atbildības visus tos, kuri ir vainīgi konflikta laikā izdarītajos noziegumos;

11.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses beigt vervēt un/vai izmantot bērnus par karavīriem un izbeigt citus smagus bērniem nodarītus pārkāpumus, ar ko netiek ievērotas piemērojamās starptautiskās tiesības un standarti; aicina visas puses atbrīvot jau savervētos bērnus un sadarboties ar ANO, lai varētu šos bērnus rehabilitēt un reintegrēt viņu kopienās;

12.  pauž dziļas bažas par aizvien lielāku kriminālo un teroristu grupējumu, tostarp Arābijas pussalas “Al Quaeda” (AQAP) un ISIS/Da’esh, klātbūtni Jemenā; nosoda ārvalstu kaujinieku klātbūtni un aicina izraidīt visus šādus kaujiniekus no Jemenas;

13.  pauž nožēlu par to, ka ir krasi palielinājies nāvējošo pretterorisma operāciju skaits Jemenā; mudina Padomi, PV/AP un dalībvalstis iestāties pret nogalināšanu bez tiesas sprieduma, atkārtoti apstiprināt ES nostāju ievērot starptautiskās tiesības un nodrošināt, ka dalībvalstis neveic, neveicina vai citādi neiesaistās nelikumīgās nāvējošās operācijās;

14.  vēlreiz aicina PV/AP nākt klajā ar iniciatīvu, kuras mērķis ir ieroču embargo noteikšana pret Saūda Arābiju; atgādina 2017. gada 15. jūnija rezolūciju, kurā atkārtots, ka eksports uz Saūda Arābiju neatbilst vismaz diviem kritērijiem, jo saskaņā ar kompetento ANO struktūru konstatējumiem šī valsts ir bijusi iesaistīta nopietnos humanitāro tiesību pārkāpumos; mudina visas ES dalībvalstis šajā sakarā atturēties no ieroču un jebkāda militārā aprīkojuma pārdošanas Saūda Arābijai, AAE un jebkuram citam starptautiskās koalīcijas dalībniekam, kā arī Jemenas valdībai, tādējādi ievērojot pašlaik visām konflikta pusēm noteikto ieroču embargo; aicina AP/PV izstrādāt visaptverošu ES stratēģiju attiecībā uz Jemenu, lai Savienība konflikta izbeigšanā Jemenā varētu ieņemt nozīmīgu lomu, un sniegt skaidras norādes par pašreizējo sašķeltību starp dažādu ES dalībvalstu nostāju un rīcību, tostarp starptautiskos forumos balsojot pret citu ES dalībvalstu rezolūcijām;

15.  atzinīgi vērtē to, ka ES turpinās sniegt Jemenai attīstības palīdzību, piešķirot prioritāti valsts stabilizācijai paredzētajām intervencēm, un sadarbosies ar vietējām iestādēm stabilos reģionos, lai veicinātu noturību, palīdzētu saglabāt pamatpakalpojumu sniegšanu un veicinātu ilgtspējīgu iztiku kopienām; atgādina, ka ES ar tās partnerorganizāciju starpniecību ir piešķīrusi humāno palīdzību 233,7 miljonu EUR vērtībā;

16.  atzinīgi vērtē ANO 2018. gada Humānās palīdzības plānu Jemenai un 2018. gadā notikušo ANO augsta līmeņa pasākumu līdzekļu devējiem saistībā ar humanitāro krīzi Jemenā, kur starptautiskie līdzekļu devēji pauda apņemšanos piešķirt vairāk nekā 2 miljardus USD; tomēr pauž nožēlu par to, ka Jemenai joprojām trūkst finansējuma; atzinīgi vērtē to, ka ES ir apņēmusies palīdzēt Jemenas konfliktā skartajiem iedzīvotājiem un šim nolūkam ir apsolījusi 107,5 miljonus EUR; aicina visus līdzekļu devējus nekavējoties īstenot savus solījumus; vēlas arī turpmāk būt lietas kursā par šo jautājumu, līdz tiks panākts risinājums sarunu ceļā; uzdod Cilvēktiesību apakškomitejai uzraudzīt cilvēktiesību situācijas attīstību Jemenā;

17.  aicina ES ātri izmaksāt līdzekļus, lai Jemenā varētu palīdzēt iekšzemē pārvietotajām personām, kuru skaits, iespējams, ievērojami palielināsies, ja pasliktināsies situācija Hudeidā;

18.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

 

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0473.

(2)

OV C 331, 18.9.2018., 146. lpp.

(3)

OV C 35, 31.1.2018., 142. lpp.

(4)

OV C 265, 11.8.2017., 93. lpp.

(5)

OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika