Procedura : 2018/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0449/2018

Teksty złożone :

B8-0449/2018

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0383

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 360kWORD 53k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Jemenie


(2018/2853(RSP))

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))  
B8-0449/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące Jemenu, w szczególności rezolucje z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w Jemenie(1), z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie(2), z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie(3) i z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie(4),

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z 25 czerwca 2018 r., 3 kwietnia 2017 r., 16 listopada 2015 r. i 20 kwietnia 2015 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie nalotów w Al-Hudajda wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza Christosa Stylianidesa w dniu 4 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie w sprawie sytuacji w Jemenie wydane przez rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w dniu 10 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 15 marca 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu z dnia 6 września 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Kamela Dżendubiego, przewodniczącego działającej w ramach ONZ grupy wybitnych ekspertów regionalnych i międzynarodowych ds. Jemenu, na temat stanu praw człowieka w Jemenie, przedłożone Radzie Praw Człowieka ONZ w dniu 28 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając negocjacje prowadzone w Radzie Praw Człowieka ONZ w sprawie przedłużenia mandatu wspomnianej grupy wybitnych ekspertów,

–  uwzględniając oświadczenie dyrektor wykonawczej Światowego Programu Żywnościowego z dnia 19 września 2018 r.,

–  uwzględniając spotkanie wysokiego szczebla zorganizowane przez ONZ, Szwecję i Szwajcarię w dniu 3 kwietnia 2018 r., na którym zebrano 2 mld USA, ale pozostała luka w finansowaniu w wysokości niemal 1 mld USD,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że konflikt w Jemenie trwa już czwarty rok, a kraj boryka się z najgorszym kryzysem humanitarnym i politycznym oraz kryzysem bezpieczeństwa w swojej najnowszej historii; mając na uwadze, że konflikt zbrojny wkroczył w fazę głębszego rozdrobnienia, co grozi pogrążeniem się kraju w niekończącej się wojnie; mając na uwadze, że obecne rozdrobnienie konfliktu wyraźnie świadczy o zaniku jedności państwa; mając na uwadze, że sytuacja w Jemenie może też poważnie zagrozić stabilności regionu;

B.  mając na uwadze, że ograniczony dostęp do obszarów objętych konfliktem oraz utrudnienia w gromadzeniu danych utrudniają ustalanie rosnących potrzeb humanitarnych w czasie rzeczywistym; mając na uwadze, że przestrzeń humanitarna stale się kurczy, liczba naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego tragicznie rośnie, wpływ konfliktu na ludność cywilną nasila się, ograniczenia importu w celach handlowych i skutki kryzysu gospodarczego uległy pogorszeniu, a usługi publiczne nadal pozostają ogólnie w stanie zapaści;

C.  mając na uwadze, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. w ataku przeprowadzonym przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską trafiono w autobus szkolny na rynku w północnej prowincji Sada, w wyniku czego zginęło wiele osób, w tym co najmniej 40 dzieci, głównie w wieku poniżej 10 lat; mając na uwadze, że dwa tygodnie później, w dniu 24 sierpnia 2018 r., doszło do kolejnego ataku koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską, w którym zginęło 27 cywilów, w większości dzieci, uciekających przed przemocą w obleganym mieście Al-Hudajda na południu kraju; mając na uwadze, że według ONZ od początku czerwca 2018 r. prawie 470 000 osób uciekło z prowincji Al-Hudajda;

D.  mając na uwadze, że kampania prowadzona przez Arabię Saudyjską i intensywne naloty bombowe, w tym masowe ataki na gęsto zaludnione obszary, potęgują wpływ wojny na sytuację humanitarną poprzez blokadę;

E.  mając na uwadze, że prawo konfliktów zbrojnych zabrania umyślnych i masowych ataków na ludność cywilną i cele cywilne, takie jak szkoły i szpitale; mając na uwadze, że w świetle ustaleń grupy wybitnych ekspertów takie ataki można uznać za zbrodnie wojenne, a osoby dopuszczające się ich mogą być ścigane za takie zbrodnie; mając na uwadze, że dochodzenia w sprawie domniemanych zbrodni wojennych w Jemenie prowadzone przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską nie były wiarygodne i nie doprowadziły do zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom cywilnym;

F.  mając na uwadze, że ponad 22 miliony osób potrzebuje pomocy humanitarnej, a 8,4 miliona ludzi żyje na skraju głodu, z czego połowa to dzieci; mając na uwadze, że rozprzestrzeniają się choroby takie jak błonica i istnieje poważne ryzyko wybuchu epidemii cholery; mając na uwadze, że w kraju są ponad dwa miliony wewnętrznych przesiedleńców; mając na uwadze, że toczące się działania wojenne dotykają w szczególności kobiet i dzieci; mając na uwadze, że według UNICEF-u niemal dwa miliony dzieci nie uczęszczają do szkoły, co zagraża przyszłości całego pokolenia dzieci w Jemenie w wyniku ograniczonego dostępu do edukacji lub jego braku, przez co będą one podatne na werbowanie do wojska oraz na przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć;

G.  mając na uwadze, że organizacje praw człowieka udokumentowały kilkadziesiąt przypadków, w których ruch Ansar Allah, znany również jako Huti, i siły lojalne wobec zmarłego prezydenta Alego Abdullaha Saleha dokonywały arbitralnych i brutalnych zatrzymań, wymuszonych zaginięć i tortur; mając na uwadze, że Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), ich sojusznicy i jemeńskie siły rządowe również dokonywały arbitralnych zatrzymań, tortur i wymuszonych zaginięć wielu osób w trakcie konfliktu w Jemenie;

H.  mając na uwadze, że w 2017 r. Holandia i Kanada podjęły próbę powołania niezależnej komisji śledczej przy Radzie Praw Człowieka ONZ w celu zbadania aktów okrucieństwa, do których dochodzi; mając na uwadze, że uchwalona później rezolucja została znacząco rozmyta w wyniku presji ze strony Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonego Królestwa i Francji, ale grupa wybitnych ekspertów została jednak utworzona; mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 24 września 2018 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Jemenie Rada Praw Człowieka postanowiła przedłużyć mandat grupy wybitnych ekspertów na kolejny rok z możliwością odnowienia po zatwierdzeniu przez Radę Praw Człowieka;

I.  mając na uwadze, że Kamel Dżendubi, przewodniczący grupy wybitnych ekspertów, która w dniu 28 sierpnia 2018 r. przekazała Radzie Praw Człowieka sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Jemenie, jest ofiarą kampanii oszczerstw mającej na celu zastraszenie członków grupy oraz podanie w wątpliwość jej ustaleń; mając na uwadze, że w 2018 r. grupa wybitnych ekspertów stwierdziła, że ruch Ansar Allah, znany również jako Huti, dopuścił się czynów, które można uznać za zbrodnie wojenne, w tym okrutnego traktowania, torturowania i znieważania godności osobistej; mając na uwadze, że eksperci udokumentowali przypadki zatrzymywania przez siły Ansar Allah, znane również jako Huti, studentów, obrońców praw człowieka, dziennikarzy, osób uważanych za przeciwników politycznych i członków społeczności bahaickiej, a także przypadki maltretowania i torturowania zatrzymanych, między innymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i Biurze Bezpieczeństwa Politycznego; mając na uwadze, że eksperci dokonali wiarygodnych ustaleń, że siły Jemenu, Arabii Saudyjskiej i ZEA są uwikłane w nękanie osób zatrzymanych, co można traktować jako zbrodnię wojenną;

J.  mając na uwadze, że Królestwo Arabii Saudyjskiej kilkakrotnie wywierało presję na państwa członkowskie UE, inne kraje i organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, w kwestii ich krytycznego stanowiska wobec działań Arabii Saudyjskiej w konflikcie w Jemenie;

K.  mając na uwadze, że w Jemenie więzieni są obywatele państw należących do koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską;

L.  mając na uwadze, że prawie całkowita zapaść gospodarki Jemenu stanowi powód do zaniepokojenia; mając na uwadze, że 1,4 mln jemeńskich cywilnych pracowników sektora publicznego praktycznie przestało otrzymywać regularne wypłaty pensji pod koniec 2016 r.; mając na uwadze, że prawowity rząd wybiórczo wypłaca emerytury osobom mieszkającym w południowych prowincjach ze szkodą dla wszystkich emerytów w prowincjach na północy kraju; mając na uwadze, że dziesiątki tysięcy starszych osób nie ma źródła podstawowego dochodu, a przeszło 33 % z nich musi przyjmować leki, które są coraz droższe;

M.  mając na uwadze, że obowiązuje międzynarodowe embargo na broń skierowane przeciw ruchowi Ansar Allah, znanemu również jako Huti; mając na uwadze, że zgodnie z 18. sprawozdaniem rocznym UE w sprawie wywozu broni, od czasu nasilenia się konfliktu państwa członkowskie UE, zwłaszcza Zjednoczone Królestwo, Francja i Niemcy, w dalszym ciągu zezwalają na transfer broni do Arabii Saudyjskiej; mając na uwadze, że takie transfery stanowią naruszenie postanowień wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego(5), które wyraźnie wyklucza wydawanie zezwoleń na wywóz broni, jeżeli istnieje wyraźne ryzyko, że eksportowane technologie wojskowe lub sprzęt wojskowy będą użyte do naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz do osłabiania pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie; mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wzywał wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, by zainicjowała nałożenie unijnego embarga na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB;

N.  mając na uwadze, że od stycznia 2017 r. znacząco wzrosła liczba śmiertelnych ataków przeprowadzonych przez USA w Jemenie spoza terytorium tego kraju; mając na uwadze, że w wyniku takich operacji antyterrorystycznych zginęli cywile, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, inni odnieśli poważne urazy fizyczne i psychiczne, a także mając na uwadze, że wyrażono obawy, iż operacje te naruszają ustalone zasady międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka; mając na uwadze, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia zgodnie z protokołem z Minnesoty niezależnych i bezstronnych dochodzeń w sprawie takich śmiercionośnych operacji sił koalicyjnych prowadzących do potencjalnie bezprawnych przypadków śmierci; mając na uwadze, że istnieją dowody na to, że państwa członkowskie UE bezpośrednio i pośrednio wspierają te mordercze operacje, dostarczając danych wywiadowczych i innego typu wsparcia operacyjnego;

O.  mając na uwadze, że większość ataków przeprowadzanych przez siły amerykańskie w Jemenie to śmiertelne ataki z wykorzystaniem dronów; mając na uwadze, że decyzje o dodaniu pewnych osób do wykazu celów w ramach operacji prowadzonych z wykorzystaniem dronów podejmuje się często bez nakazu czy orzeczenia sądowego; mając na uwadze, że namierzanie, a następnie uśmiercanie niektórych osób ma miejsce bez rzetelnego procesu sądowego, co w pewnych okolicznościach może być postrzegane jako egzekucja pozasądowa;

P.  mając na uwadze, że pomimo międzynarodowych nacisków na rzecz osiągnięcia trwałego i uwzględniającego wszystkie podmioty politycznego rozwiązania kryzysu, stronom konfliktu oraz ich regionalnym i międzynarodowym stronnikom, w tym Arabii Saudyjskiej i Iranowi, nie udało się doprowadzić do zawieszenia broni ani jakiegokolwiek innego rodzaju ugody; mając również na uwadze, że nie ustają walki ani masowe bombardowania; mając na uwadze, że żadna ze stron nie odniosła zwycięstwa zbrojnego i jest mało prawdopodobne, aby nastąpiło to w przyszłości; mając na uwadze, że priorytetem UE i całej społeczności międzynarodowej powinno być znalezienie politycznego rozwiązania tego konfliktu pod auspicjami inicjatywy pokojowej ONZ w Jemenie;

Q.  mając na uwadze, że UE jest oddana kompleksowemu i strategicznemu podejściu obejmującemu wszystkie odnośne podmioty w regionie; UE jest nadal zdecydowana kontynuować dostarczanie ratującej życie pomocy wszystkim potrzebującym w Jemenie;

1.  potępia z całą surowością utrzymującą się w Jemenie przemoc i wszelkie ataki na cywilów i infrastrukturę cywilną; podkreśla, że jest zaniepokojony konfliktem, który może przerodzić się w jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych, politycznych i gospodarczych naszych czasów; przypomina wszystkim zaangażowanym stronom oraz ich stronnikom w regionie i na arenie międzynarodowej, że umyślnie kierowanie ataków na cywilów i infrastrukturę cywilną, w tym szpitale i personel medyczny, sieci wodociągowe, porty, lotniska i targowiska, stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego;

2.  apeluje do wszystkich stron o przestrzeganie zasad międzynarodowego prawa humanitarnego, zwłaszcza zasad proporcjonalności oraz odróżniania cywilów i obiektów cywilnych od uczestników walk i celów wojskowych, a także międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, międzynarodowego prawa karnego i międzynarodowego prawa uchodźczego, by można było podjąć poważne działania służące ochronie cywilów;

3.  przypomina, że konflikt w Jemenie można rozwiązać tylko na drodze politycznej; ubolewa, że pierwsza runda konsultacji w Genewie (od 6 do 9 września 2018 r.) zakończyła się niepowodzeniem, i apeluje do zaangażowanych stron o powstrzymanie obecnej eskalacji oraz powrót do konstruktywnych rozmów pokojowych i środków budowy zaufania pod egidą specjalnego wysłannika ONZ Martina Griffithsa; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel oraz wszystkie państwa członkowskie UE do udzielenia Martinowi Griffithsowi wsparcia politycznego, by osiągnąć w drodze negocjacji rozwiązanie niewykluczające nikogo;

4.  przypomina wszystkim stronom konfliktu, że zgodnie z prawem międzynarodowym odpowiadają za wszystkie popełnione zbrodnie; apeluje do wspólnoty międzynarodowej o przyjęcie przepisów umożliwiających ściganie przez organy krajowe lub międzynarodowe wszelkich osób, grup i organizacji podejrzewanych o takie naruszenia;

5.  wzywa wszystkie strony prowadzące działania zbrojne w Jemenie, by stosowały lepsze zabezpieczenia i zapewniły ochronę życia cywilów; apeluje do USA i ich partnerów, by objęły nadzorem sądowym program wykorzystywania dronów oraz zagwarantowały, że przy pomocy dronów nie będą wykonywane egzekucje bez rzetelnego procesu sądowego;

6.  wzywa wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania walk; zdecydowanie potępia wznowienie walk i ataków, i ponownie zobowiązuje się do dalszego uważnego śledzenia rozwoju sytuacji w Jemenie, zwłaszcza doniesień wskazujących na dalszą intensyfikację działań wojskowych w mieście Al-Hudajda; przestrzega przed konsekwencjami wznowienia ofensywy zbrojnej w tym mieście; podkreśla, że jest to jedyny i ostatni otwarty port, przez który można dostarczać żywność, artykuły medyczne i pomoc humanitarną dla znacznej części kraju; wzywa wszystkie strony konfliktu, by zapewniły pełne i rzeczywiste funkcjonowanie lotnisk i portów oraz by ułatwiały bezpieczne, szybkie i niezakłócone dostarczanie pomocy humanitarnej, żywności, towarów i artykułów medycznych; wyraża obawę, że dalsze zakłócenia doprowadzą do niedopuszczalnych cierpień ludności, klęski głodu i wysiedlenia ogromnej liczby cywilów, w tym dzieci;

7.  apeluje do Arabii Saudyjskiej i innych podmiotów zaangażowanych w konflikt, by zaprzestały blokowania Jemenu; apeluje do wszystkich państw pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych oraz do odpowiednich podmiotów o wywarcie na wszystkie strony jak największego nacisku, by dążyły do deeskalacji i niezwłocznie zaprzestały politycznego, wojskowego i finansowego wspierania – zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego – walczących w terenie;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że specjalny wysłannik ONZ udał się do Sany 16 września 2018 r., by doprowadzić do wznowienia rozmów pokojowych i środków budowy zaufania, np. całkowitego ponownego otwarcia lotniska w Sanie dla lotów pasażerskich i komercyjnych, oraz by zachęcić rząd do wypłacania wynagrodzeń urzędnikom służby cywilnej na całym obszarze państwa; odnotowuje niedawne doniesienia o propozycji otwarcia korytarzy humanitarnych między Al-Hudajdą a Saną;

9.  wzywa wszystkie zaangażowane strony do niezwłocznego umożliwienia organizacjom humanitarnym pełnego dostępu do obszarów dotkniętych konfliktem, by można było pomóc potrzebującym; wzywa Radę oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ, by wdrażając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216, wskazały osoby utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do Jemenu i nałożyły na nie ukierunkowane sankcje;

10.  apeluje o szybkie uwolnienie osób arbitralnie przetrzymywanych, położenie kresu wymuszonym zaginięciom, przeprowadzenie zgodnie z normami międzynarodowymi skutecznych i rzetelnych śledztw oraz ściganie osób odpowiedzialnych za naruszenia i łamanie praw człowieka, w tym przemoc seksualną i inne formy przemocy wobec kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców; popiera prace grupy wybitnych ekspertów oraz wzywa do przedłużenia i rozszerzenia mandatu międzynarodowej komisji śledczej, by mogła ona gromadzić dowody na popełnienie w Jemenie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, co jest niezbędne do ścigania i ukarania osób winnych tych zbrodni; apeluje, by sytuacją w Jemenie zajął się Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK); wzywa Jemen do przyjęcia statutu MTK, co umożliwi ściganie wszystkich osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w czasie konfliktu, jeżeli sprawy nie przekaże trybunałowi Rada Bezpieczeństwa ONZ;

11.  apeluje do wszystkich stron konfliktu, by zaprzestały werbowania dzieci i wykorzystywania ich jako żołnierzy, a także by zaprzestały innych poważnych naruszeń popełnianych wobec małoletnich z pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodowego i norm międzynarodowych; apeluje także do wszystkich stron, by uwolniły już zwerbowane dzieci oraz by współpracowały z ONZ w ich rehabilitacji i reintegracji w społecznościach, z których się wywodzą;

12.  jest głęboko zaniepokojony coraz większą obecnością w Jemenie grup przestępczych i terrorystycznych, w tym Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego (AQAP) oraz ISIS/Daisz; potępia obecność zagranicznych bojowników i apeluje o usunięcie ich wszystkich z Jemenu;

13.  ubolewa z powodu dramatycznego wzrostu liczby śmiercionośnych operacji antyterrorystycznych w Jemenie; apeluje do Rady, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel oraz państw członkowskich, by sprzeciwiły się egzekucjom pozasądowym, w tym z wykorzystaniem dronów, przypomniały stanowisko UE zgodnie z prawem międzynarodowym i zagwarantowały, że państwa członkowskie nie będą prowadzić i ułatwiać bezprawnych śmiercionośnych operacji ani w żaden inny sposób w nich uczestniczyć;

14.  ponownie wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel do wystąpienia z inicjatywą mającą na celu nałożenie embarga na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej; przypomina o swojej rezolucji z 15 czerwca 2017 r. i powtarza, że wywóz do Arabii Saudyjskiej jest sprzeczny co najmniej z dwoma kryteriami w związku z udziałem tego państwa w poważnych naruszeniach prawa humanitarnego, stwierdzonych przez właściwe organy ONZ; w związku z tym wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, by powstrzymały się od sprzedaży broni i sprzętu wojskowego Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i wszystkim członkom koalicji międzynarodowej, a także rządowi Jemenu, utrzymując w ten sposób obowiązujące embargo na sprzedaż broni wszystkim stronom konfliktu; apeluje do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel o opracowanie całościowej strategii UE dla Jemenu, by odegrać istotną rolę w zakończeniu konfliktu w Jemenie, oraz o przedstawienie jasnych wytycznych wobec obecnego rozdrobnienia stanowisk i działań podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie UE, w tym głosowania przeciwko sobie nawzajem na forach międzynarodowych;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE będzie nadal dostarczać Jemenowi pomoc rozwojową, priorytetowo traktując działania ukierunkowane na ustabilizowanie sytuacji w kraju, a na stabilnych obszarach będzie współpracować z władzami lokalnymi w podnoszeniu odporności, utrzymywaniu podstawowych usług oraz wspieraniu trwałych źródeł utrzymania społeczności; przypomina, że UE przyznała 233,7 mln EUR na pomoc humanitarną świadczoną za pośrednictwem jej organizacji partnerskich;

16.  z zadowoleniem przyjmuje plan pomocy humanitarnej dla Jemenu opracowany w 2018 r. przez ONZ oraz zorganizowanie w tym samym roku spotkania wysokiego szczebla, na którym darczyńcy międzynarodowi zobowiązali się przekazać ponad 2 mld USD na pomoc humanitarną dla Jemenu; ubolewa jednak, że fundusze na pomoc dla Jemenu są wciąż niewystarczające; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE zobowiązała się pomagać ofiarom konfliktu w Jemenie i przekazać na ten cel 107,5 mln EUR; wzywa wszystkich darczyńców do szybkiego przekazania obiecanych kwot; postanawia śledzić rozwój wydarzeń do czasu osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania; zobowiązuje Podkomisję Praw Człowieka, by na bieżąco sprawdzała, jak kształtuje się sytuacja, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w Jemenie;

17.  wzywa UE do szybkiego przekazania pieniędzy na pomoc dla uchodźców wewnętrznych w Jemenie, których liczba może znacznie wzrosnąć w razie pogorszenia się sytuacji w Al-Hudajdzie;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0473.

(2)

Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 146.

(3)

Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 142.

(4)

Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 93.

(5)

Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności