Návrh uznesenia - B8-0449/2018Návrh uznesenia
B8-0449/2018

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Jemene

1.10.2018 - (2018/2853(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0444/2018

Postup : 2018/2853(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0449/2018
Predkladané texty :
B8-0449/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0449/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene

(2018/2853(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä na uznesenia z 30. novembra 2017 o situácii v Jemene[1], z 15. júna 2017 o humanitárnej situácii v Jemene[2], z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene[3] a z 9. júla 2015 o situácii v Jemene[4],

–  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 25. júna 2018, 3. apríla 2017, 16. novembra 2015 a 20. apríla 2015,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára Christosa Stylianidesa o leteckých útokoch na mesto Hudajdá zo 4. augusta 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o situácii v Jemene z 10. augusta 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 15. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen zo 6. septembra 2018,

–  so zreteľom na správu Kamela Jendoubiho, predsedu Skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov pre otázky Jemenu GEE, z 28. augusta 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene pre Radu OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na pokračujúce rokovania Rady OSN pre ľudské práva o obnovení mandátu GEE,

–  so zreteľom na vyhlásenie výkonného riaditeľa Svetového potravinového programu z 19. septembra 2018,

–  so zreteľom na darcovské podujatie na vysokej úrovni, ktoré 3. apríla 2018 usporiadala OSN, Švédsko a Švajčiarsko a na ktorom boli vyzbierané 2 miliardy amerických dolárov, pričom ostala ešte nepokrytá potreba vo výške takmer 1 miliardy dolárov,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže konflikt v Jemene pokračuje už štvrtý rok a krajina čelí najhoršej humanitárnej, politickej a bezpečnostnej kríze vo svojich moderných dejinách; keďže ozbrojený konflikt vstúpil do fázy ešte hlbšej roztrieštenosti, v ktorej hrozí, že sa krajina ocitne v nekonečnej vojne; keďže súčasná roztrieštenosť konfliktu je jasným znakom erózie jednoty štátu; keďže situácia v Jemene prináša aj závažné riziko pre stabilitu tohto regiónu;

B.  keďže pre obmedzený prístup do postihnutých oblastí a obmedzený zber údajov je ťažké v reálnom čase sledovať nárast humanitárnych potrieb; keďže humanitárny priestor sa neustále zmenšuje, počet porušení medzinárodného humanitárneho práva tragicky narastá a dôsledky konfliktu pre civilné obyvateľstvo sa stupňujú, obmedzenia komerčného dovozu a vplyv hospodárskej krízy sa zhoršujú, pričom verejné služby stále vo veľkej miere ostávajú v stave kolapsu;

C.  keďže pri leteckom útoku, ktorého sa 9. augusta 2018 dopustila koalícia na čele so Saudskou Arábiou, kedy bol zasiahnutý školský autobus na trhu v severnej provincii Sa´da, zahynulo množstvo ľudí, medzi nimi najmenej 40 detí, pričom väčšina z nich bola vo veku do 10 rokov; keďže dva týždne po tomto útoku 24. augusta pod vedením Saudskej Arábie nasledoval nový útok koalície, pri ktorom bolo zabitých 27 civilných obyvateľov, najmä detí, ktoré boli na úteku pred násilím v obliehanom meste Hudajdá na juhu krajiny; keďže podľa OSN od začiatku júna 2018 z oblasti Hudajdá zutekalo takmer 470 tisíc ľudí;

D.  keďže kampaň pod vedením Saudskej Arábie a intenzívne letecké bombardovanie vrátane plošných útokov na husto obývané oblasti formou blokády len zhoršujú humanitárne dôsledky vojny;

E.  keďže vojnové právo zakazuje zámerné plošné útoky na civilné obyvateľstvo a civilné ciele, ako sú školy a nemocnice; keďže vzhľadom na zistenia GEE môžu byť takéto útoky vojnovými zločinmi a osoby, ktoré ich páchajú, môžu byť za tieto zločiny stíhané; keďže vyšetrovaniu údajných vojnových zločinov v Jemene zo strany koalície pod vedením Saudskej Arábie chýba dôveryhodnosť a nevedú k odškodneniu civilných obetí;

F.  keďže humanitárnu pomoc potrebuje viac ako 22 miliónov ľudí a 8,4 milióna hrozí smrť hladom, pričom polovicu z nich tvoria deti; keďže sa šíria choroby závažné riziko predstavuje záškrt a významné ohnisko cholery; keďže v rámci krajiny boli vysídlené viac ako 2 milióny ľudí; keďže pokračujúce prejavy nepriateľstva majú vplyv obzvlášť na ženy a deti; keďže podľa organizácie UNICEF školu nenavštevujú takmer dva milióny detí, čo v dôsledku obmedzeného alebo žiadneho prístupu k vzdelávaniu znamená hrozbu pre budúcnosť celej generácie detí v Jemene, pretože sa stávajú zraniteľnými voči odvodom do armády, ako aj voči sexuálnemu násiliu a násiliu na základe svojej rodovej príslušnosti;

G.  keďže humanitárne organizácie dokumentujú desiatky prípadov, kedy sa hnutie Ansarul Allah, známe aj ako húthíovia, a sily lojálne bývalému prezidentovi Alimu Abdullahovi Salehovi svojvoľne a protiprávne dopúšťali väznenia i nútených zmiznutí a mučenia; keďže počas jemenského konfliktu Spojené Arabské emiráty (SAE), ich zástupné subjekty a vládne sily Jemenu tiež svojvoľne väznili, mučili a nechali násilne zmiznúť množstvo ľudí;

H.  keďže v roku 2017 sa Holandsko a Kanada na pôde Rady OSN pre ľudské práva snažili zriadiť nezávislú vyšetrovaciu komisiu, aby vyšetrila pokračujúce ukrutnosti; keďže uznesenie, ktoré bolo potom prijaté, bolo v dôsledku tlaku Saudskej Arábie, Spojeného Kráľovstva a Francúzska značne oslabené, ale viedlo k vytvoreniu GEE; keďže vo svojom uznesení o situácii v Jemene v oblasti ľudských práv z 24. septembra 2018 Rada pre ľudské práva rozhodla o predĺžení mandátu GEE na obdobie ďalšieho roka, ktorý je na základe oprávnenia Rady pre ľudské práva obnoviteľný;

I.  keďže Kamel Jendoubi, predseda skupiny GEE, ktorá pre Radu pre ľudské práva 28. augusta 2018 vydala správu o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene, sa stal obeťou ohováračskej kampane, ktorej cieľom je zastrašiť GEE a spochybniť jej zistenia; keďže skupina GEE v roku 2018 dospela k záveru, že hnutie Ansarul Allah, známe aj ako húthíovia, „páchali činy, ktoré môžu byť vojnovými zločinmi, vrátane krutého zaobchádzania a mučenia [a] ťažkých urážok ľudskej dôstojnosti“; keďže experti zdokumentovali, že hnutie Ansarul Allah, známe aj ako húthíovia, väznilo študentov, obhajcov ľudských práv, novinárov, domnelých politických odporcov a členov bahájskej komunity, a že s uväznenými zle zaobchádzali a mučili ich, a to aj v rámci úradu štátnej bezpečnosti a úradu pre politickú bezpečnosť; keďže experti tiež zistili, že sily Jemenu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov sa určite podieľali na týraní väzňov, čo možno považovať za vojnový zločin;

J.  keďže Saudskoarabské kráľovstvo pri viacerých príležitostiach vyvíjalo tlak na členské štáty EÚ, ďalšie krajiny a medzinárodné organizácie vrátane OSN v súvislosti s ich kritickým postojom ku konaniu Saudskej Arábie v jemenskom konflikte;

K.  keďže občanov krajín, ktoré patria do koalície pod vedením Saudskej Arábie, v Jemene väznia;

L.  keďže hroziaci kolaps jemenského hospodárstva je dôvodom na obavy; keďže koncom roka 2016 sa prakticky zastavilo pravidelné vyplácanie miezd pre až 1,4 milióna civilných zamestnancov jemenského verejného sektora; keďže legitímna vláda vypláca dôchodky iba niektorým osobám v južných oblastiach na úkor všetkých dôchodcov v severných oblastiach; keďže desiatky tisíc starších osôb nemajú zdroj základných príjmov a viac ako 33 % z nich nevyhnutne potrebuje čoraz drahšie lieky;

M.  keďže proti Iránom podporovanému hnutiu Ansarul Allah známemu ako húthíovia bolo zavedené medzinárodné zbrojné embargo; keďže podľa 18. výročnej správy EÚ o vývoze zbraní členské štáty EÚ, predovšetkým Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko, po zostrení konfliktu naďalej povoľujú dodávky zbraní do Saudskej Arábie; keďže tieto dodávky sú v rozpore so všeobecnou pozíciou Rady 2008/944/SZPB z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu[5] a ktorou sa výslovne zakazuje povoľovanie licencií na zbrane, ak existuje zjavné riziko, že sa vyvážané vojenské technológie alebo materiál použijú na porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a narušovanie regionálneho mieru, bezpečnosti a stability; keďže Parlament opakovane vyzval PK/VP, aby v súlade so spoločnou pozíciou 2008/944/SZPB spustila iniciatívu na zavedenie zbrojného embarga EÚ voči Saudskej Arábii;

N.  keďže od januára 2017 došlo k obrovskému nárastu v počte extrateritoriálnych smrtiacich operácií USA v Jemene; keďže takéto smrtiace protiteroristické operácie zabíjajú civilné osoby a spôsobujú im vážne zranenia a traumu, a to aj ženám, deťom a starším, a keďže odzneli pochybnosti, či takéto operácie nie sú porušením platných zásad medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; keďže na základe Minnesotského protokolu existuje naliehavá potreba nezávislého a nestranného vyšetrenia takýchto smrtiacich operácií uskutočnených koaličnými silami, ktoré spôsobili potenciálne protizákonné úmrtia; keďže existujú dôkazy, že členské štáty EÚ priamo aj nepriamo takéto smrtiace operácie podporujú poskytovaním spravodajských informácií a inej operačnej podpory;

O.  keďže na väčšinu útokov, ktoré ozbrojené sily Spojených štátov vykonali v Jemene, boli použité bezpilotné lietadlá; keďže rozhodnutia doplniť zoznamy cieľov operácií bezpilotných lietadiel o určité osoby sa často prijímajú bez súdnych rozhodnutí alebo príkazov; keďže zacielenie na určité osoby a ich následné usmrtenie prebieha bez riadneho súdneho konania, a preto sa za určitých okolností môže považovať za protizákonné zabitie;

P.  keďže napriek medzinárodnému tlaku na dosiahnutie stabilného a inkluzívneho politického riešenia krízy sa sporným stranám a ich regionálnym a medzinárodným stúpencom vrátane Saudskej Arábie a Iránu nepodarilo dosiahnuť prímerie ani akúkoľvek dohodu, pričom boje a plošné bombardovanie nestrácajú na intenzite; keďže žiadna strana nedosiahla vojenské víťazstvo a nie je pravdepodobné, že v budúcnosti sa situácia zmení; keďže politické riešenie konfliktu pod záštitou mierovej iniciatívy OSN v Jemene by malo byť prioritou pre EÚ aj pre medzinárodné spoločenstvo ako celok;

Q.  keďže EÚ je odhodlaná presadzovať komplexný strategický prístup za účasti všetkých relevantných regionálnych aktérov; keďže EÚ je naďalej odhodlaná poskytovať životne dôležitú pomoc všetkým ľuďom v núdzi v Jemene;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce násilie v Jemene a všetky útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru; zdôrazňuje svoje obavy, pokiaľ ide o konflikt, ktorý sa naďalej mení na jednu z najhroznejších humanitárnych, politických a hospodárskych kríz súčasnosti; pripomína všetkým zúčastneným stranám vrátane ich regionálnych a medzinárodných stúpencov, že cielené útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru vrátane nemocníc a zdravotníkov, systémov na zásobovanie vodou a jej odvádzanie, prístavov, letísk a trhov je závažným porušovaním medzinárodného práva;

2.  vyzýva všetky strany, aby rešpektovali zásady medzinárodného humanitárneho práva, a najmä zásadu proporcionality a rozlišovania medzi civilným obyvateľstvom a civilnými objektmi na strane jednej a bojujúcimi a vojenskými cieľmi na strane druhej, ako aj medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, medzinárodného trestného práva a medzinárodného práva upravujúceho problematiku utečencov, s cieľom prijať podstatné opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva;

3.  opakovane pripomína, že jediným riešením konfliktu v Jemene je riešenie politické; vyslovuje svoje poľutovane nad neúspechom prvého kola konzultácií v Ženeve (6. - 9. septembra 2018) a naliehavo žiada všetky zúčastnené strany, aby zastavili súčasnú eskaláciu a obnovili konštruktívne mierové rozhovory a opatrenia na budovanie dôvery pod záštitou osobitného vyslanca OSN Martina Griffithsa; vyzýva PK/VP a všetky členské štáty EÚ, aby s cieľom dosiahnuť inkluzívne urovnanie na základe rokovaní poskytli Martinovi Griffithsovi politickú podporu;

4.  pripomína všetkým stranám konfliktu, že podľa medzinárodného práva sú zodpovedné za všetky spáchané zločiny; naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby prijali opatrenia na vnútroštátne alebo medzinárodné stíhanie všetkých jednotlivcov, skupín a organizácií podozrivých z takýchto porušení;

5.  vyzýva všetky strany, ktoré vykonávajú vojenské operácie v Jemene, aby zaviedli ďalšie ochranné mechanizmy na zabezpečenie ochrany života civilného obyvateľstva; vyzýva Spojené štáty a ich partnerov, aby zabezpečili súdny dohľad nad svojim programom používania bezpilotných lietadiel a zabezpečili, aby sa prostredníctvom útokov bezpilotných lietadiel bez riadneho súdneho procesu nevykonávali žiadne popravy;

6.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby okamžite zastavili prejavy nepriateľstva; dôrazne odsudzuje obnovenie bojov a útokov a opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie pokračovať v dôkladnom monitorovaní udalostí v Jemene, najmä správ o ďalšom zosilnení vojenských operácií v meste Hudajdá; varuje pred dôsledkami obnovenej vojenskej ofenzívy na mesto Hudajdá; zdôrazňuje, že Hudajdá je jediný prístav, ktorý ostáva otvorený pre dodávky potravín, zdravotníckeho materiálu a humanitárnej pomoci pre veľkú časť krajiny; vyzýva všetky strany konfliktu, aby zaistili plnú a efektívnu prevádzku letísk a prístavov a aby umožnili bezpečný, rýchly a ničím nerušený prístup pre humanitárnu pomoc, potraviny a komerčné a zdravotnícke dodávky; vyjadruje obavy, že ďalší rozvrat by spôsobil neznesiteľné ľudské utrpenie, hladomor a vysídľovanie vysokého počtu civilných obyvateľov vrátane detí;

7.  naliehavo žiada Saudskú Arábiu a ďalších zúčastnených aktérov, aby zrušili pretrvávajúcu blokádu Jemenu: vyzýva všetky priamo či nepriamo zúčastnené štáty a relevantných aktérov, aby vyvinuli maximálny tlak na to, aby sa všetky strany snažili o zníženie napätia a okamžite skoncovali s poskytovaním politickej, vojenskej a finančnej podpory vojenským aktérom v teréne, a to buď priamo alebo prostredníctvom oprávnených zástupcov;

8.  víta nedávnu návštevu osobitného vyslanca OSN 16. septembra 2018 v meste Saná s cieľom obnoviť mierové rozhovory a opatrenia na obnovenie dôvery, ako napríklad úplné opätovné otvorenie letiska v meste Saná pre cestujúcich a komerčné lety, a odporúčali vláde, aby vyplácala platy civilným zamestnancom vo všetkých oblastiach Jemenu; berie na vedomie nedávne správy o navrhovanom otvorení humanitárnych koridorov medzi mestami Hudajdá a Saná;

9.  vyzýva všetky zúčastnené strany, aby umožnili okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do oblastí postihnutých konfliktom na pomoc obyvateľstvu v núdzi; vyzýva Radu a Bezpečnostnú radu OSN, aby pri vykonávaní rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2216 identifikovali jednotlivcov, ktorí bránia dodávkam humanitárnej pomoci v Jemene a zaviedli proti nim cielené sankcie;

10.  požaduje urýchlené prepustenie svojvoľne väznených, skoncovanie s nútenými zmiznutiami a účinné a spoľahlivé vyšetrenie a stíhanie zodpovedných za všetky porušenia a poškodenia ľudských práv vrátane sexuálneho násilia a iných druhov násilia na ženách, mužoch, dievčatách i chlapcoch v súlade s medzinárodnými normami; podporuje prácu GEE a požaduje obnovenie a posilnenie mandátu medzinárodnej vyšetrovacej komisie tak, aby do neho patrilo aj zhromažďovanie dôkazov o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti páchaných v Jemene s cieľom stíhať a potrestať vinníkov takýchto porušení; požaduje, aby sa situáciou v Jemene zaoberal Medzinárodný trestný súd ICC; naliehavo žiada Jemen, aby sa pripojil k ICC, ak nebude možné obrátiť sa na Bezpečnostnú radu OSN, čo by umožnilo stíhanie všetkých tých, ktorí sú zodpovední za zločiny spáchané počas konfliktu;

11.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby skoncovali s odvodmi a (alebo) využívaním detí ako vojakov a iným závažným porušovaním práv maloletých páchaných v rozpore s príslušnými ustanoveniami medzinárodného práva a normami; vyzýva všetky strany, aby prepustili deti, ktoré už boli odvedené, a aby spolupracovali s OSN na ich rehabilitácii a opätovnom začlenení do vlastných komunít;

12.  je hlboko znepokojený zvýšenou prítomnosťou zločineckých a teroristických skupín vrátane siete al-Káida na Arabskom polostrove AQAP a ISIS/Dá’iš v Jemene; odsudzuje prítomnosť cudzích bojovníkov a vyzýva na odsun všetkých takýchto bojovníkov z Jemenu;

13.  vyjadruje poľutovanie nad výrazným zvýšením počtu smrtiacich protiteroristických operácií v Jemene; naliehavo vyzýva Radu, PK/VP a členské štáty, aby sa postavili proti mimosúdnym popravám vrátane používania bezpilotných lietadiel, opätovne potvrdili pozíciu EÚ v rámci medzinárodného práva a zabezpečili, že členské štáty nebudú páchať ani umožňovať nezákonné smrtiace operácia ani sa na nich ináč zúčastňovať;

14.  vyzýva PK/VP, aby opakovane spustila iniciatívu zameranú na uloženie zbrojného embarga voči Saudskej Arábii; pripomína svoje uznesenie z 15. júna 2017, v ktorom sa zdôrazňuje, že vývoz do Saudskej Arábie nie je v súlade s najmenej dvoma kritériami týkajúcim sa účasti krajiny do závažného porušovania humanitárneho práva tak, ako o tom informovali príslušné orgány OSN; vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby sa v tejto súvislosti zdržali predaja zbraní a akéhokoľvek vojenského vybavenia do Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a akémukoľvek členovi medzinárodnej koalície, ako aj jemenskej vláde, čím potvrdia súčasné zbrojné embargo na všetky strany konfliktu; vyzýva PK/VP na prípravu komplexnej stratégie EÚ pre Jemen, aby v ukončení konfliktu v Jemene zohrala EÚ zmysluplnú úlohu, a aby poskytla jasné usmernenie vo veci súčasnej roztrieštenosti stanovísk a opatrení jednotlivých členských štátov EÚ, vrátane hlasovania proti uzneseniam navrhovaných inými členskými štátmi na medzinárodných fórach;

15.  Víta, že EÚ bude Jemenu naďalej poskytovať rozvojovú pomoc, pričom prednosť budú mať intervencie zamerané na stabilizáciu krajiny tak, aby sa realizovala v stabilných oblastiach s miestnymi orgánmi na podporu odolnosti, pomoc pri zachovaní fungovania základných služieb a podpore trvalo udržateľného živobytia pre komunity; pripomína, že EÚ na humanitárnu pomoc prostredníctvom partnerských organizácií vyčlenila 233,7 milióna EUR;

16.  víta plán OSN humanitárnej pomoci pre Jemen na rok 2018 a darcovské podujatie na vysokej úrovni pre humanitárnu krízu v Jemene, ktoré sa konalo v roku 2018 a na ktorom sa medzinárodní darcovia zaviazali prispieť viac ako 2 miliardami USD; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že finančné prostriedky pre Jemen ešte stále chýbajú; víta to, že EÚ sa zaviazala pomáhať tým, ktorí sú postihnutí konfliktom v Jemene, a prisľúbila pomoc vo výške 107,5 milióna EUR; vyzýva všetkých darcov, aby svoje záväzky urýchlene uhradili; rozhodol sa, že sa o túto záležitosť bude na ďalej zaujímať dovtedy, kým rokovania neprinesú riešenie; poveruje Podvýbor pre ľudské práva, aby sledoval udalosti v oblasti ľudských práv v Jemene;

17.  vyzýva EÚ, aby urýchlene uvoľnila prostriedky na riešenie situácie vnútorne vysídlených v Jemene, ktorých počet sa pravdepodobne značne zvýši, ak sa situácia v meste Hudajdá zhorší;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.

Posledná úprava: 3. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia