Förfarande : 2018/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0449/2018

Ingivna texter :

B8-0449/2018

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0383

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 279kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2018/2853(RSP))  
B8-0449/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, inbegripet resolutionerna av den 30 november 2017 om situationen i Jemen(1), den 15 juni 2017 om den humanitära situationen i Jemen(2), den 25 februari 2016 om den humanitära situationen i Jemen(3) samt av den 9 juli 2015 om situationen i Jemen(4),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2018, den 3 april 2017, den 16 november 2015 och den 20 april 2015 om Jemen,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 4 augusti 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamot Christos Stylianides, om luftangreppen i al-Hudayda,

–  med beaktande av uttalandet från Europeiska utrikestjänstens talespersonen den 10 augusti 2018 om situationen i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet från ordföranden för FN:s säkerhetsråd av den 15 mars 2018,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen av den 6 september 2018,

–  med beaktande av rapporten av den 28 augusti 2018 från Kamel Jendoubi, ordförande för FN-gruppen med framstående internationella och regionala Jemenexperter, till FN:s råd för mänskliga rättigheter, om människorättssituationen i Jemen,

–  med beaktande av de pågående förhandlingarna i FN:s råd för mänskliga rättigheter om förnyat mandat för FN-gruppen med framstående internationella och regionala Jemenexperter,

–  med beaktande av uttalandet från den verkställande direktören för Världslivsmedelsprogrammet av den 19 september 2018,

–  med beaktande av den givarkonferens på hög nivå som anordnades av FN, Sverige och Schweiz den 3 april 2018 och som samlade in 2 miljarder US-dollar men lämnade ett finansieringsunderskott på nästan 1 miljard US-dollar,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Konflikten i Jemen pågår nu för fjärde året i rad och landet står inför den värsta humanitära, politiska och säkerhetsmässiga krisen i dess moderna historia. Den väpnade konflikten har gått in i en fas med djupare splittring, vilket innebär att landet riskerar att hamna i ett ändlöst krig. Den pågående fragmenteringen av konflikten är ett tydligt tecken på urholkningen av den statliga sammanhållningen. Situationen i Jemen innebär också stora risker för stabiliteten i regionen.

B.  Det begränsade tillträdet till de drabbade områdena och begränsningarna av insamlingen av uppgifter gör det svårt att i realtid följa det ökade behovet av humanitärt bistånd. Det humanitära utrymmet fortsätter att krympa, antalet kränkningar av internationell humanitär rätt ökar tragiskt nog, konfliktens följder för civilbefolkningen blir allt svårare, restriktionerna avseende kommersiell import och konsekvenserna av den ekonomiska krisen har förvärrats och de offentliga tjänsterna har mer eller mindre kollapsat.

C.  Vid ett luftangrepp den 9 augusti 2018 utfört av den saudiskledda koalitionen träffades en skolbuss på en marknad i den nordliga Saadaprovinsen. Åtskilliga människor miste livet, däribland minst 40 barn, de flesta under 10 år. Attacken följdes två veckor senare, den 24 augusti 2018, av ett nytt angrepp utfört av den saudiskledda koalitionen, med 27 civila dödsoffer som följd, de flesta barn som försökte fly undan våldet i den belägrade staden al-Hudayda. Enligt FN har närmare 470 000 människor flytt från al-Hudayda-provinsen sedan början av juni 2018.

D.  Den saudiskledda kampanjen och de intensiva flygbombningarna, inklusive urskillningslösa angrepp på tättbefolkade områden, förvärrar krigets humanitära effekter genom en blockad.

E.  Krigslagarna förbjuder avsiktliga och urskillningslösa angrepp mot civilbefolkningen och mot civila mål, t.ex. skolor och sjukhus. Mot bakgrund av resultaten från FN-gruppen med framstående internationella och regionala Jemenexperter kan sådana angrepp utgöra krigsförbrytelser, och de personer som begår dem kan åtalas för förbrytelserna. Den saudiskledda koalitionens utredningar av påstådda krigsförbrytelser i Jemen har saknat trovärdighet och misslyckats med att ge upprättelse till civila offer.

F.  Fler än 22 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd och 8,4 miljoner befinner sig på randen till svält, varav hälften är barn. Sjukdomar som difteri sprids och det finns en betydande risk för ett stort kolerautbrott. Över 2 miljoner människor är internflyktingar. Kvinnor och barn drabbas särskilt hårt av de pågående fientligheterna. Enligt Unicef går nästan två miljoner barn inte i skola. Detta äventyrar framtiden för en hel generation jemenitiska barn som har begränsad eller ingen tillgång till utbildning och gör dem sårbara för militärrekrytering och sexuellt och könsbaserat våld.

G.  Människorättsorganisationer har dokumenterat dussintals fall där Ansarul Allah-styrkor, även kallade huthier, och styrkor lojala mot den numera avlidne president Ali Abdullah Saleh, utfört godtyckliga och oskäliga frihetsberövanden och gjort sig skyldiga till påtvingade försvinnanden och tortyr. Förenade Arabemiraten, deras ombud och jemenitiska regeringsstyrkor har också godtyckligt frihetsberövat och torterat en massa människor, och med tvång fått dem att försvinna, under konflikten i Jemen.

H.  Under 2017 försökte Nederländerna och Kanada inrätta en oberoende undersökningskommission inför FN:s råd för mänskliga rättigheter för att utreda pågående grymheter. Den resolution som senare antogs var kraftigt urvattnad efter påtryckningar från Saudiarabien, Förenade kungariket och Frankrike, men medförde trots allt att FN-gruppen med framstående internationella och regionala Jemenexperter inrättades. I sin resolution av den 24 september 2018 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Jemen beslutade FN:s råd för mänskliga rättigheter att förlänga gruppens mandat med ytterligare ett år, med möjlighet till förlängning efter människorättsrådets godkännande.

I.  Kamel Jendoubi, ordförande för FN-gruppen med framstående internationella och regionala Jemenexperter, vilken den 28 augusti 2018 utfärdade en rapport riktad till FN:s råd för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Jemen, har blivit föremål för en smutskastningskampanj avsedd att skrämma FN-gruppen med framstående internationella och regionala Jemenexperter och väcka tvivel om gruppens slutsatser. FN-gruppen med framstående internationella och regionala Jemenexperter konstaterade 2018 att Ansarul Allah-styrkor, även kallade huthier, hade begått gärningar som kan vara krigsförbrytelser, inbegripet grym behandling och tortyr och kränkningar av den personliga värdigheten. Experterna dokumenterade att Asarul Allah-styrkor, även kallade huthier, frihetsberövat studenter, försvarare av de mänskliga rättigheterna, journalister, upplevda politiska motståndare och medlemmar av bahaisamfundet, och misshandlat och torterat fångar, bland annat vid den nationella säkerhetsbyrån och den politiska säkerhetsavdelningen. Experterna fann också att styrkor från Jemen, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, enligt tillförlitliga källor, varit inblandade i misshandeln av fångar, vilket kan utgöra krigsbrott.

J.  Konungariket Saudiarabien har vid flera tillfällen utsatt EU:s medlemsstater, andra länder och internationella organisationer, inklusive FN, för påtryckningar på grund av deras kritiska ståndpunkt när det gäller Saudiarabiens insatser i konflikten i Jemen.

K.  Medborgare i de länder som hör till den saudiskledda koalitionen fängslas i Jemen.

L.  EU är djupt oroat över att Jemens ekonomi står inför en kollaps. Den regelbundna utbetalningen av löner för upp till 1,4 miljoner icke-militära tjänstemän i Jemen upphörde i praktiken i slutet av 2016. Den rättmätige regeringen betalar selektivt ut pensioner till personer i landets södra provinser, vilket missgynnar samtliga pensionstagare i de norra provinserna. Tiotusentals äldre människor saknar grundläggande inkomst, och mer än 33 procent av dem är beroende av allt dyrare läkemedel.

M.  Det råder ett internationellt vapenembargo mot de Iranunderstödda Ansarul Allah-styrkorna, även kallade huthierna. Enligt EU:s 18:e årliga rapport om vapenexport har EU-medlemsstaterna, särskilt Förenade kungariket, Frankrike och Tyskland, fortsatt att godkänna överföringar av vapen till Saudiarabien även efter det att konflikten eskalerade. Sådana överföringar strider mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel(5), vilken uttryckligen förbjuder medlemsstaterna att godkänna vapenlicenser om det finns en uppenbar risk att den militära teknik eller utrustning som ska exporteras kan komma att användas för att begå allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och undergräva regional fred, säkerhet och stabilitet. Parlamentets har upprepade gånger uppmanat vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, i linje med den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

N.  Det har skett en dramatisk ökning av antalet extraterritoriella, och av Förenta staterna genomförda, dödliga operationer i Jemen sedan januari 2017. I samband med dessa dödsbringande insatser i terrorbekämpande syfte har civila, inbegripet kvinnor, barn och äldre personer, dödats, blivit svårt skadade eller traumatiserade, och det har påtalats att sådana insatser strider mot vedertagna principer för internationell humanitär rätt. Det råder ett akut behov av oberoende och opartiska undersökningar av sådana dödsbringande insatser, som utförts av koalitionstrupperna och lett till att människor, enligt vad som står i Minnesotaprotokollet, kan ha dödats i strid med lag. Det finns belägg för att EU:s medlemsstater ger både direkt och indirekt stöd till sådana dödsbringande insatser genom underrättelseverksamhet och annat operativt bistånd.

O.  De flesta av de av Förenta staterna ledda anfallen i Jemen är dödliga drönarattacker. Beslut om att lägga till vissa personer i förteckningen över mål för drönaroperationer fattas oftast utan domstolsbeslut eller rättsliga avgöranden. Inriktningen på och dödandet av vissa personer genomförs utan föregående rättsprocess och kan därför i vissa fall betraktas som utomrättsliga avrättningar.

P.  Trots internationella påtryckningar för att hitta en stabil och inkluderande politisk lösning på krisen har konfliktparterna och deras regionala och internationella anhängare, bland dem Saudiarabien och Iran, inte lyckats uppnå vapenvila eller någon form av uppgörelse, och striderna och de urskillningslösa bombningarna fortsätter med oförminskad styrka. Ingen av sidorna har uppnått någon militär seger och det är inte heller troligt att de kommer att göra det i framtiden. Både EU och världssamfundet överlag bör prioritera arbetet med att inom ramen för FN:s fredsinitiativ för Jemen finna en politisk lösning på konflikten.

Q.  EU har förbundit sig till ett övergripande och strategiskt tillvägagångssätt som omfattar alla relevanta regionala aktörer. EU står fortsatt fast vid sitt engagemang att ge livräddande bistånd till alla behövande människor i Jemen.

1.  Europaparlamentet fördömer på det skarpaste det våld som pågår i Jemen och alla angrepp på civilpersoner och civil infrastruktur. Parlamentet framhåller sin oro över konflikten som håller på att bli en av de allvarligaste humanitära, politiska och ekonomiska kriserna. Parlamentet påminner alla inblandade parter, inbegripet deras regionala och internationella anhängare, om att avsiktliga angrepp på civilpersoner och civil infrastruktur, däribland sjukhus och sjukvårdpersonal, vattensystem, hamnar, flygplatser och marknader, utgör en allvarlig kränkning av internationell rätt.

2.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter att respektera principerna inom internationell humanitär rätt, i synnerhet principerna om proportionalitet och åtskillnad mellan civilpersoner och civila mål och stridande och militära mål, samt internationell människorättslagstiftning, internationell straffrätt och internationell flyktingrätt, i syfte att vidta omfattande åtgärder för att skydda civilbefolkningen.

3.  Europaparlamentet upprepar att den enda lösningen på konflikten i Jemen är en politisk lösning. Parlamentet beklagar djupt att den första samrådsomgången i Genève (6–9 september 2018) misslyckades, och uppmanar eftertryckligen alla inblandade parter att sätta stopp för den rådande upptrappningen och att återuppta konstruktiva fredssamtal och förtroendeskapande åtgärder under överinseende av FN:s särskilda sändebud, Martin Griffiths. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och samtliga EU-medlemsstater att ge Griffiths politisk uppbackning för att nå en förhandlad och inkluderande uppgörelse.

4.  Europaparlamentet påminner samtliga parter i konflikten att de är ansvariga enligt internationell rätt för alla begångna brott. Parlamentet uppmanar eftertryckligen det internationella samfundet att sörja för att alla individer, grupper och organisationer som misstänkts för sådana brott ställs inför rätta nationellt eller internationellt.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla parter som utför militära operationer i Jemen att införa fler skyddsåtgärder och att tillförsäkra civilpersoner skyddet av deras liv. Parlamentet uppmanar Förenta staterna och dess partner att underställa sitt drönarprogram rättslig tillsyn och att se till att inga avrättningar genom drönarattacker får ske utan korrekt rättsförfarande.

6.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i konflikten att omedelbart upphöra med fientligheterna. Parlamentet fördömer starkt återupptagandet av striderna och attackerna, och bekräftar sitt åtagande att fortsätta att noggrant övervaka händelseutvecklingen i Jemen, särskilt rapporterna om en ytterligare intensifiering av militära operationer i staden al-Hudayda. Parlamentet varnar för konsekvenserna av den förnyade militära offensiven mot al-Hudayda. Parlamentet betonar att al-Hudayda är den enda återstående öppna hamnen för införsel av livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd till stora delar av landet. Parlamentet uppmanar samtliga konfliktparter att sörja för att flygplatser och hamnar fungerar fullt ut och effektivt, och att underlätta ett säkert, snabbt och obehindrat tillträde för humanitärt bistånd, livsmedel, varor och medicinska förnödenheter. Parlamentet uttrycker sin oro över att ytterligare avbrott skulle leda till ett oacceptabelt lidande och svält bland befolkningen och driva ett stort antal civila, däribland barn, på flykt.

7.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Saudiarabien och andra inblandade aktörer att ytterligare häva den pågående blockaden mot Jemen, och uppmanar alla direkt eller indirekt inblandade stater och berörda aktörer att utöva maximala påtryckningar på samtliga parter för att de ska arbeta mot en nedtrappning och att omedelbart sluta tillhandahålla politiskt, militärt och ekonomiskt stöd till militära aktörer på plats, vare sig direkt eller genom ombud.

8.  Europaparlamentet ser positivt på att FN:s särskilda sändebud för Jemen nyligen besökte Sana, den 16 september 2018, i syfte att återuppta fredssamtalen och de förtroendeskapande åtgärderna, som att Sanas flygplats på nytt ska öppnas fullt ut för passagerarflyg och kommersiella flyg och att uppmuntra regeringen att betala ut löner till tjänstemän i alla delar av Jemen. Parlamentet noterar de aktuella rapporterna om det föreslagna öppnandet av humanitära korridorer mellan al-Hudayda och Sana.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla inblandade parter att ge omedelbart och fullt humanitärt tillträde till de konfliktdrabbade områdena för att bistå den behövande befolkningen. Parlamentet uppmanar rådet och FN:s säkerhetsråd att vid genomförandet av säkerhetsrådets resolution 2216 utpeka de personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd i Jemen och införa riktade sanktioner mot dem.

10.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart frisläppande av dem som godtyckligt hålls frihetsberövade, ett slut på påtvingade försvinnanden samt en effektiv och trovärdig utredning och lagföring av de ansvariga för alla kränkningar av, och brott mot, de mänskliga rättigheterna, däribland sexuellt våld och annat våld mot kvinnor, män, flickor och pojkar, i enlighet med internationella normer. Parlamentet stöder arbetet i gruppen med framstående experter och begär att den internationella undersökningskommissionens mandat förnyas och stärks för att omfatta insamling av bevis på krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts i Jemen, i syfte att lagföra och straffa dem som gjort sig skyldiga till sådana brott. Parlamentet begär att frågan om läget i Jemen ska hänskjutas till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Parlamentet uppmanar eftertryckligen Jemen att ansluta sig till ICC, vilket skulle göra det möjligt att lagföra alla ansvariga för brott som begåtts under konflikten, i avsaknad av ett hänskjutande från FN:s säkerhetsråd.

11.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att avbryta rekryteringen och/eller användningen av barn som soldater och sätta stopp för andra grova brott som begåtts mot barn i strid med tillämplig internationell rätt och internationella normer. Parlamentet uppmanar alla parter att frige barn som redan rekryterats och att samarbeta med FN för att de ska rehabiliteras och återintegreras i sina samhällen.

12.  Europaparlamentet är djupt oroat över den ökade närvaron i Jemen av kriminella grupper och terroristgrupper, däribland al-Qaida på Arabiska halvön och IS/Daish. Parlamentet fördömer närvaron av utländska stridande och kräver att alla sådana stridande avvisas från Jemen.

13.  Europaparlamentet beklagar djupt den dramatiska ökningen av antalet dödliga insatser i terrorbekämpande syfte i Jemen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen rådet, vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att motsätta sig utomrättsliga avrättningar, inklusive användningen av drönare, att bekräfta EU:s ståndpunkt enligt internationell rätt och att se till att medlemsstaterna inte utför, underlättar eller på annat sätt deltar i olagliga dödliga insatser.

14.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att ta ett initiativ till vapenembargo mot Saudiarabien. Parlamentet påminner om sin resolution av den 15 juni 2017 där det upprepades att export av vapen till Saudiarabien är oförenlig med minst två kriterier med anknytning till landets delaktighet i allvarliga brott mot humanitär rätt, vilket fastställts av behöriga FN-myndigheter. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang samtliga EU-medlemsstater att avstå från att sälja vapen och alla typer av militär utrustning till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten eller någon medlem av den internationella koalitionen, liksom den jemenitiska regeringen, och därmed upprätthålla det rådande vapenembargot mot samtliga konfliktparter. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att ta fram en omfattande EU-strategi för Jemen så att EU kan spela en betydelsefull roll i att få ett slut på konflikten i Jemen, och att ge tydlig vägledning om den nuvarande fragmentering som råder mellan de olika EU-medlemsstaternas ståndpunkter och åtgärder, såsom att de röstar emot varandras resolutioner i internationella forum.

15.  Europaparlamentet ser positivt på att EU kommer att fortsätta att ge utvecklingsstöd till Jemen, med prioritet åt insatser som syftar till att stabilisera landet och att det kommer att arbeta i stabila områden med lokala myndigheter för att främja motståndskraft, bidra till att grundläggande tjänster kan fortsätta att tillhandahållas och främja hållbara försörjningsmöjligheter för samhällena. Parlamentet påminner om att EU har anslagit 233,7 miljoner euro i humanitärt bistånd genom sina partnerorganisationer.

16.  Europaparlamentet välkomnar FN:s åtgärdsplan för humanitärt bistånd till Jemen för år 2018 och givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen, där internationella givare utfäste sig att ge över två miljarder US-dollar. Parlamentet beklagar dock djupt att det fortfarande saknas finansiering till Jemen. Parlamentet ser positivt på att EU har åtagit sig att hjälpa offren för konflikten i Jemen och har utfäst sig att ge 107,5 miljoner euro. Parlamentet uppmanar alla givare att snabbt betala ut sina utfästelser. Parlamentet kommer att följa frågan tills en förhandlad lösning har nåtts. Parlamentet uppdrar åt underutskottet för mänskliga rättigheter att övervaka utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter i Jemen.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU att snabbt betala ut medel för att hantera mängden internflyktingar i Jemen, som kommer att öka betydligt om situationen i al-Hudayda förvärras.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0473.

(2)

EUT C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

(4)

EUT C 265, 11.8.2017, s. 93.

(5)

EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy