Procedure : 2018/2853(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0450/2018

Indgivne tekster :

B8-0450/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0383

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 284kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0450/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen,

–  der henviser til erklæringen fra De Forenede Nationers generalsekretærs særlige udsending til Yemen af 6. september 2018,

–  der henviser til redegørelsen fra formanden for FN's gruppe af fremtrædende regionale og internationale eksperter om Yemen, Kamel Jendoubi, til FN's Menneskerettighedsråd den 28. august 2018 om menneskerettighedssituationen i Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018 om Yemen,

–  der henviser til fælleserklæring af 4. august 2018 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om luftangrebene i Hodeidah,

–  der henviser til erklæringen af 19. september 2018 fra den administrerende direktør for Verdensfødevareprogrammet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Yemen, navnlig beslutningerne af 9. juli 2015(1), 25. februar 2016(2), 15. juni 2017(3) og 30. november 2017(4),

–  der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner(5),

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt og til principperne i den humanitære folkeret,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den langvarige konfrontation mellem houthi-rebellerne og den yemenitiske regering er kommet ind i sit fjerde år, hvilket skaber en enorm humanitær krise i landet og risikerer at gøre landet til slagmark for en uendelig krig;

B.  der henviser til, at FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender siden marts 2017 har udpeget Yemen som værende sted for verdens største humanitære krise; der henviser til, at ud af en befolkning på 29,3 mio. mennesker har 22,2 mio. mennesker brug for humanitær bistand, herunder har 11,3 mio. mennesker akut behov for hjælp, og det gælder for alle sektorer, herunder sundhed, fødevarer, sanitet og vand, boliger og beskyttelse;

C.  der henviser til, at ifølge gruppen af fremtrædende eksperter er mindst 16 706 civile blevet dræbt eller såret i perioden i konflikten fra marts 2015 til juni 2018, idet 6475 er dræbt, mens 10 231 er såret; der henviser til, at det reelle tal ifølge FN's vurderinger sandsynligvis er langt højere og givetvis mere end 55 000;

D.  der henviser til, at koalitionen, som ledes af Saudi-Arabien, og som bakkes op af USA, Det Forenede Kongerig og Frankrig og har deltagelse af De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Kuwait, Senegal, Jordan, Egypten, Marokko og Sudan, er skyld i størsteparten af dødsfaldene blandt civile yemenitter efter indledningen af en luftangrebskampagne den 26. marts 2015, der har til formål at bringe præsident Abdrabbuh Mansour Hadi tilbage til magten; der henviser til at, denne koalition har begået alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret, som udgør krigsforbrydelser, herunder angreb på beboelsesområder, markeder, hospitaler og skoler, som har resulteret i mange tusinde civile døde, der for det meste er kvinder og børn;

E.  der henviser til, at Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater den 13. juni lancerede den såkaldte "Operation Golden Victory", der tog sigte på at vinde kontrol over den yemenitiske havn i Hodeidah ved Det Røde Hav, som har været besat af houthi-styrker siden 2014; der henviser til, at Hodeidah er Yemens vigtigste havn og transitpunkt for så meget som 70 % af landets kritiske fødevare- og humanitære bistand; der henviser til, at ifølge FN er næsten 470 000 mennesker flygtet fra Hodeidah-guvernoratet siden begyndelsen af juni;

F.  der henviser til, at et luftangreb, som blev begået af den saudiarabisk ledede koalition den 9. august 2018, ramte en skolebus på et marked i den nordlige provins Saada og dræbte snesevis af mennesker, herunder mindst 40 børn, hvoraf de fleste var under 10 år; der henviser til, at dette angreb blev efterfulgt af et nyt angreb af den saudiarabisk ledede koalition to uger efter den 24. august, der dræbte 27 civile, der for det meste var børn, som flygtede fra volden i den belejrede sydlige by Hodeidah;

G.  der henviser til, at koalitionen i forskellig grader har indført strenge flåderestriktioner og luftrestriktioner i Yemen siden marts 2015; der henviser til, at Yemen før konflikten importerede næsten 90 % af sine fødevarer, lægemidler og brændstof; der henviser til, at denne de facto-blokade har haft omfattende og ødelæggende virkninger for civilbefolkningen; der henviser til, at på trods af de betydelige konsekvenser for civilbefolkningen er disse restriktioner på grund af mangel på en klar og offentliggjort liste over forbudte genstande sandsynligvis ikke effektive med hensyn til at nå deres erklærede militære mål; der henviser til, at i de tre år, hvor der har været flåderestriktioner, har hverken FN's verificerings- og inspektionsmekanisme eller koalitionsstyrkerne fundet nogen våben;

H.  der henviser til, at mere end 2 mio. mennesker er blevet internt fordrevne; der henviser til, at Yemen nu er i centrum for verdens største fødevarekrise; der henviser til, at mere end 17,8 millioner mennesker lever i fødevareusikkerhed, og 8,4 millioner er på randen af hungersnød; der henviser til, at faciliteterne på sundhedsområdet ikke fungerer, at rent vand er mindre tilgængeligt, og at Yemen er ramt af det største udbrud af kolera i nyere tid;

I.  der henviser til, at FN's særlige udsending aflagde besøg i Sanaa den 16. september 2018 med henblik på at genoptage fredsforhandlingerne og bygge tillidsskabende foranstaltninger som f.eks. den fuldstændige genåbning af lufthavnen i Sana’a for passagerflyvning og kommerciel luftfart og betaling fra regeringens af lønninger til tjenestemænd i alle områder i Yemen; der henviser til, at de FN-støttede forhandlinger hidtil ikke har givet resultater, og en politisk løsning på konflikten synes langt fra at være nået;

J.  der henviser til, at der er rapporteret omfattende tilfælde af overtrædelser begået af houthierne, herunder anvendelse af landminer; der henviser til, at der også har været tilfælde af udenretslige henrettelser begået af præsident Hadis styrker, allierede parter og væbnede grupper; der henviser til, at parterne i konflikten i Yemen er ansvarlige for den vilkårlige granatbeskydning mod civile og civile faciliteter, hindring af humanitær adgang, vilkårlige tilbageholdelser, tvungne forsvindinger og tortur;

K.  der henviser til, at FN's gruppe af fremtrædende eksperter om Yemen har modtaget væsentlige oplysninger, der tyder på, at regeringen, de koalitionsstøttede styrker og Houthi-Saleh-styrkerne alle har indkaldt eller gjort brug af børn i væbnede styrker eller grupper og indsætter dem aktivt i kampe og angreb; der henviser til, at mindst 1,8 millioner børn har været nødt til at opgive deres skolegang ud over de 1,6 millioner, der ikke gik i skole, inden konflikten begyndte;

L.  der henviser til, at kvinder i Yemen traditionelt har været meget sårbare over for krænkelser, såsom f.eks. børneægteskaber og vold, da der ikke findes nogen lovbestemt seksuel lavalder i landet; der henviser til, at kvinder har ringere adgang end mænd til sundhedspleje, ejendomsret, uddannelse og erhvervsuddannelse; der henviser til, at konflikten har forværret deres situation, og at omkring 2,6 millioner kvinder og piger er i fare for kønsbaseret vold; der henviser til, at antallet af børneægteskaber er steget betydeligt i de seneste to år; der henviser til, at familieoverhovedet i mere end 30 % af de fordrevne husstande er en kvinde; der henviser til, at lægemidler til mange kroniske sygdomme ikke længere er til rådighed, og til, at Yemen er blandt de lande med den højeste dødelighed blandt mødre; der henviser til, at der er større sandsynlighed for, at fejlernærede gravide og ammende kvinder bliver smittet med kolera, og til, at risikoen for blødninger er større hos disse kvinder, hvilket øger risikoen for, at der opstår komplikationer og død i barselssengen i betydelig grad;

M.  der henviser til, at omkring 280 000 flygtninge, overvejende fra Somalia, er i Yemen, der som det eneste land på Den Arabiske Halvø har undertegnet flygtningekonventionen og protokollen hertil; der henviser til, at disse flygtninge også har behov for beskyttelse som følge af forværringen af konflikten; der henviser til, at 30 600 somaliere angiveligt allerede er vendt tilbage til Somalia, og at UNHCR har oprettet hjælpekontorer for tilbagevendte;

N.  der henviser til, at konflikten og det sikkerhedsmæssige tomrum, som den har forvoldt, har ført til den farlige ekspansion af ekstremistiske grupper i landet; der henviser til, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø har konsolideret sin tilstedeværelse, og at Da'esh har fortsat sin kampagne med angreb og attentater;

O.  der henviser til, at Yemen er et af verdens fattigste lande; der henviser til, at halvdelen af den yemenitiske befolkning allerede før krigsudbruddet levede under fattigdomsgrænsen, at to tredjedele af de unge var arbejdsløse, og at de grundlæggende sociale ydelser var på randen af et sammenbrud;

P.  der henviser til, at konflikten er blevet fremstillet som en konflikt mellem shia- og sunnimuslimer i et forsøg på at aflede opmærksomheden fra de virkelige geopolitiske årsager til den; der henviser til, at Saudi-Arabien beskylder houthi-oprørerne for at være støttet af Iran og betragter dem som en trussel mod den saudiske sikkerhed; der henviser til, at kompleksiteten af konflikten i Yemen har visse elementer af en stedfortræderkrig; der henviser til, at konflikten har fremmet ekspansionen af Da'esh-tilknyttede grupper i landet;

Q.  der henviser til, at EU og FN har indført en våbenembargo i Yemen, og at EU har indført målrettede sanktioner mod houthiernes ledere; der henviser til, at i det seneste år har nogle europæiske lande, herunder Belgien, Tyskland, Norge og Grækenland reageret på det offentlige pres ved helt eller delvist at suspendere våbeneksport til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, men mange medlemsstater, navnlig Det Forenede Kongerige, Frankrig og Spanien, har øget deres våbeneksport i strid med traktaten om våbenhandel og Det Europæiske Råds fælles holdning CP/2008/944/CSP af 8. december 2008;

R.  der henviser til, at USA har en militær luftbase i al-Annad i Yemen nær den sydlige by al-Houta; der henviser til, at antallet af letale droneoperationer og udenretslige henrettelser, som USA har udført siden 2002 i Yemen, er steget dramatisk siden Trump-administrationens tiltrædelse; der henviser til, at der er bevis for, at EU's medlemsstater, såsom Det Forenede Kongerige, Italien og Tyskland, yder såvel direkte som indirekte støtte til sådanne dødbringende operationer ved at give efterretninger og yde anden operationel støtte;

S.  der henviser til, at Yemen med sin geografiske placering ved indsejlingen til Det Røde Hav, der strækker sig op til Suezkanalen og ud til Adenbugten, har en strategisk betydning, der er knyttet til vigtige maritime ruter og energikilder;

1.  fordømmer på det kraftigste den fortsatte vold i Yemen og alle angreb på civile og civil infrastruktur; er dybt bekymret over eskaleringen af konflikten i Yemen, som har ført til den nuværende humanitære krise, og bemærker, at situationen er blevet endnu mere dramatisk med Saudi-Arabiens fortsatte de facto-blokade og kampen om havnen i Hodeidah;

2.  fordømmer enhver brug af vold mod civile fra enhver part i konflikten eller fra terrorister eller fra andre væbnede grupper, da sådanne handlinger har ført landet ud i en alvorlig humanitær krise og ført til, at tusindvis af civile er blevet såret og dræbt, og mere end to millioner er blevet fordrevet; udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene;

3.  fordømmer de militære angreb og de vilkårlige luftangreb mod civile, der er foretaget af den saudiarabisk ledede koalition i Yemen, og den de facto-blokade, der fortsat er den største årsag til civile dødsfald; fordømmer endvidere den blokade, som Saudi-Arabien igen har genindført over for Yemen, og opfordrer indtrængende til, at den ophæves fuldstændigt; opfordrer Saudi-Arabien og dets koalition til at sikre, at alle havne og landveje forbliver åbne for at muliggøre akut humanitær nødhjælp til den yemenitiske befolkning i landet;

4.  advarer om følgerne af den nye militære offensiv mod havnen i Hodeidah, som skal forblive åben; udtrykker bekymring over, at yderligere forstyrrelser og afbrydelser vil fremme sult og fordrivelse af et stort antal civile, heraf børn;

5.  beklager EU's og USA's hypokrisi og kræver fred, retfærdighed og en ende på den store forbrydelse, der begås mod den yemenitiske befolkning; er overbevist om, at kun en politisk løsning kan sætte en stopper for konflikten i Yemen;

6.  minder alle parter, navnlig Saudi-Arabien og dets allierede i koalitionen, om deres ansvar for at sikre overholdelsen af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, hvilket indebærer, at de har pligt til at beskytte civile, afstå fra at angribe civil infrastruktur samt yde humanitære organisationer sikker og uhindret adgang til landet;

7.  beklager, at den første høringsrunde i Genève (6.-9. september 2018) ikke gav resultater; udtrykker sin fulde støtte til den indsats som gøres af FN og generalsekretærens særlige udsending for Yemen; opfordrer derfor indtrængende alle parter, der er involveret i situationen i Yemen, til at genoptage fredsforhandlingerne og skabe tillidsskabende foranstaltninger og til hurtigst muligt at nå til enighed om en indstilling af fjendtlighederne, som skal overvåges af De Forenede Nationer som et første skridt i retning af yemenitisk-ledede brede politisk forhandlinger med henblik på at genoprette freden i landet;

8.  ser positivt på fornyelsen af mandatet for gruppen af fremtrædende eksperter om Yemen og opfordrer alle medlemsstater til at yde en sammenhængende, hurtig og effektiv støtte til denne mekanisme på tværs af alle relevante FN-organer og navnlig i Menneskerettighedsrådet;

9.  opfordrer parterne i konflikten til at træffe alle nødvendige skridt til at forebygge og reagere på alle former for vold mod civilbefolkningen, herunder seksuel og kønsbaseret vold; fordømmer på det stærkeste alle krænkelser af børns rettigheder; udtrykker alvorlig bekymring over beretningerne om, at houthi-styrker og regeringsvenlige styrker anvender børnesoldater, og over børns begrænsede adgang til grundlæggende sundhedspleje og uddannelse; opfordrer til, at de ansvarlige for krænkelser og overtrædelser af menneskerettighedslovgivningen eller overtrædelser af den humanitære folkeret holdes ansvarlige for deres handlinger;

10.  opfordrer alle konfliktens parter til at sætte en stopper for rekruttering eller brug af børn som soldater og andre alvorlige krænkelser, der begås mod dem i strid med gældende folkeret og internationale normer; opfordrer alle parter til at frigive børn, som allerede er blevet rekrutteret, og til at samarbejde med FN om rehabilitering og reintegration af dem i deres lokalsamfund;

11.  fordømmer stærkt den intensive våbenhandel mellem EU's medlemsstater og flere af landene i regionen, som det er tilfældet med Det Forenede Kongerige, Spanien, Frankrig, Tyskland og Sverige; opfordrer til øjeblikkelig suspension af eksport af våben og militær støtte til Saudi-Arabien og landets koalitionspartnere; gentager sin opfordring til Rådet om at indføre en EU-våbenembargo over for Saudi-Arabien i betragtning af de alvorlige påstande om Saudi-Arabiens overtrædelser af den humanitære folkeret i Yemen, hvilket betyder, at den fortsatte udstedelse af tilladelser til eksport af våben til Saudi-Arabien er i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP;

12.  opfordrer det internationale samfund og navnlig medlemsstater som Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien, Tyskland og Sverige til at sætte en stopper for våbeneksporter til alle stridende parter i landet, og til derfor at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at hindre direkte eller indirekte levering, salg eller eksport til eller til fordel for udpegede personer og enheder og til dem, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger i Yemen, i overensstemmelse med FN's våbenembargo mod Yemen, som defineret i punkt 14 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2216 (2015);

13.  giver udtryk for bekymring over, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og Da’esh kan drage fordel af forværringen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen; minder om, at alle terrorhandlinger er kriminelle og aldrig kan retfærdiggøres, uanset motivet til dem og uanset hvornår, hvor og af hvem de begås;

14.  er overbevist om, at den saudiarabiske intervention sigter mod at øge kontrollen med regionen, og at dette kun vil skabe større lidelser for den yemenitiske befolkning og mere dybtgående splittelse mellem befolkningerne i Mellemøsten;

15.  er overbevist om, at enhver langsigtet løsning bør tackle de underliggende årsager til fattigdommen og ustabiliteten i landet samt imødekomme det yemenitiske folks legitime krav og forhåbninger; gentager sin støtte til en hvilken som helst fredelig politisk indsats for at beskytte Yemens suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet;

16.  beklager dybt det internationale samfunds mangel på opmærksomhed på den humanitære katastrofe i Yemen i de sidste fire år; fordømmer mediernes tavshed om de forskellige former for krigsforbrydelser, der begås i Yemen, hvilket viser en tydelig bestræbelse på at skjule de tragiske konsekvenser af en krig, der støttes af USA, Frankrig og Det Forenede Kongerige;

17.  er imod enhver udenlandsk militær intervention i landet, uanset om der er tale om en saudisk, iransk eller vestlig intervention; er meget bekymret over optrapningen af spændingerne i regionen; understreger, at krigen i Yemen ikke blot er en konflikt mellem shia- og sunnimuslimer; fordømmer instrumentaliseringen af religiøse forskelle med henblik på at starte politiske kriser og sekteriske krige;

18  fordømmer EU's stiltiende accept af og samarbejde med diktaturerne i regionen; forholder sig stærkt kritisk til den rolle, som de forskellige vestlige interventioner i løbet af de seneste år har spillet med hensyn til at forværre konflikterne i området; understreger, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikterne i regionen; afviser den brug af princippet om "beskyttelsesansvar", som forskellige parter i konflikten i Yemen påberåber sig, da det også bruges som et påskud, er i modstrid med folkeretten og ikke udgør et passende retsgrundlag for retfærdiggørelse af den ensidige magtanvendelse;

19  fordømmer USA's øgede brug af droner til ekstraterritoriale operationer under Obama-administrationen, hvilket er et fænomen, der er steget dramatisk i omfang under Trump-administrationen; modsætter sig kraftigt anvendelsen af droner til udenretslige og ekstraterritoriale drab; kræver, at der indføres et forbud mod brug af droner til dette formål i henhold til sin ovenfor nævnte beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner, hvori den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne og Rådet i punkt 2, litra a) og b), opfordres til "at modsætte sig og forbyde udenretslige målrettede drab" og til "at sikre, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres retlige forpligtelser ikke begår ulovlige målrettede drab eller gør det lettere for andre stater at begå sådanne drab";

20  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens regering, medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd, FN's Sikkerhedsråd, FN's Generalforsamling og FN's gruppe af uafhængige fremtrædende internationale og regionale eksperter om Yemen.

 

(1)

EUT C 265 af 11.8.2017, s. 93.

(2)

EUT L 35 af 31.1.2018, s. 142.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0273.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0473.

(5)

EUT C 285 af 29.8.2017, s. 110.

Seneste opdatering: 3. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik