Procedūra : 2018/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0450/2018

Pateikti tekstai :

B8-0450/2018

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0383

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 434kWORD 56k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP))  
B8-0450/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene 2018 m. rugsėjo 6 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės Jemene pirmininko Kamelio Jendoubi 2018 m. rugpjūčio 28 d. ataskaitą JT Žmogaus teisių tarybai žmogaus teisių padėties Jemene klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso 2018 m. rugpjūčio 4 d. bendrą pareiškimą dėl aviacijos smūgių Chudaidoje,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus 2018 m. rugsėjo 19 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Jemene, ypač į 2015 m. liepos 9 d.(1), 2016 m. vasario 25 d.(2), 2017 m. birželio 15 d.(3) ir 2017 m. lapkričio 30 d.(4) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo(5),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją ir į tarptautinės humanitarinės teisės principus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ilgalaikė husių sukilėlių ir Jemeno vyriausybės konfrontacija tęsiasi jau ketvirtus metus, dėl to šalyje kilusi didžiulė humanitarinė krizė ir gresia nesibaigiančio karo pavojus;

B.  kadangi JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras nuo 2017 m. kovo mėn. yra nustatęs, kad didžiausia pasaulyje humanitarinė krizė yra Jemene; kadangi iš 29,3 mln. gyventojų 22,2 mln. asmenų reikia humanitarinės pagalbos, įskaitant 11,3 mln. asmenų, kuriems reikia skubios pagalbos, apimančios visus sektorius, įskaitant sveikatos priežiūros, maisto, sanitarijos ir vandens, būsto ir apsaugos sektorius;

C.  kadangi nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2018 m. birželio mėn. buvo užregistruota mažiausiai 16 706 civilių gyventojų aukų (6 475 žuvusieji ir 10 231 sužeista per konfliktą), apie kurias pranešė JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupė Jemene; kadangi tikėtina, kad realus skaičius daug didesnis ir siekia daugiau nei 55 000 aukų, atsižvelgiant į JT vertinimus;

D.  kadangi Saudo Arabijos vadovaujamai koalicijai, kurią palaiko Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija ir kurią sudaro Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE), Bahreinas, Kuveitas, Senegalas, Jordanija, Egiptas, Marokas ir Sudanas, iš esmės tenka atsakomybė už Jemeno civilių gyventojų žūtį nuo tada, kai 2015 m. kovo 26 d. buvo pradėta aviacijos smūgių kampanija siekiant į valdžią grąžinti prezidentą Abd-Rabbu Mansourą Hadi; kadangi ši koalicija padarė sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, susijusių su karo nusikaltimais, įskaitant aviacijos smūgius, nutaikytus į gyvenamąsias vietoves, turgavietes, ligonines ir mokyklas; dėl to žuvo daug tūkstančių civilių gyventojų, daugiausia moterų ir vaikų;

E.  kadangi 2018 m. birželio 13 d. Saudo Arabija ir JAE pradėjo operaciją „Golden Victory“, siekdamos užimti Jemeno Raudonosios jūros uostą Chudaidą, kurį nuo 2014 m. yra užėmusios husių pajėgos; kadangi Chudaida yra svarbiausias Jemeno uostas ir per jį vykdoma net 70 proc. maisto prekių ir humanitarinės pagalbos, nepaprastai svarbių šiai šaliai, tranzito; kadangi, JT duomenimis, nuo birželio pradžios beveik 470 000 žmonių paliko Chudaidos guberniją;

F.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 9 d. Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos įvykdyto aviacijos smūgio taikiniu tapo mokyklos autobusas Sados šiaurės provincijos turgavietėje; dėl šio išpuolio žuvo daugybė žmonių, įskaitant mažiausiai 40 vaikų, kurių dauguma buvo jaunesni nei 10 metų; kadangi 2018 m. rugpjūčio 24 d., praėjus dviem savaitėms po šio išpuolio, buvo įvykdytas kitas Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos aviacijos smūgis, dėl kurio žuvo 27 civiliai gyventojų, dauguma jų vaikai, bėgę nuo smurto pietinėje šalies dalyje esančiame apsiaustame Chudaidos mieste;

G.  kadangi ši koalicija nuo 2015 m. kovo mėn. įvairiu mastu taiko griežtus laivybos ir oro transporto apribojimus Jemenui; kadangi prieš konfliktą Jemenas importavo beveik 90 proc. maisto prekių, medicinos priemonių ir kuro; kadangi šios de facto blokados turėjo plataus masto ir pražūtingo poveikio civiliams gyventojams; kadangi, nepaisant itin didelio jų poveikio civiliams gyventojams, nepanašu, kad šie apribojimai būtų veiksmingi siekiant nustatytų karinių tikslų, nes nėra aiškaus ir paskelbto draudžiamų daiktų sąrašo; kadangi per trejus metus nuo tada, kai buvo nustatyti laivybos apribojimai, nei Jungtinių Tautų tikrinimo ir patikrų mechanizmo atstovai, nei koalicijos pajėgos paieškų metu nėra aptikusios ginklų;

H.  kadangi daugiau kaip 2 mln. žmonių perkelta šalies viduje; kadangi Jemene dabar vyksta didžiausia pasaulyje aprūpinimo maistu krizė; kadangi daugiau kaip 17,8 mln. žmonių neužtikrinamas aprūpinimas maistu, o 8,4 mln. yra ties bado riba; kadangi sveikatos priežiūros įstaigos neveikia, švarus vanduo yra sunkiau prieinamas ir Jemenas vis dar kenčia dėl didžiausio choleros protrūkio pastarojo meto istorijoje;

I.  kadangi JT specialusis pasiuntinys Jemene 2018 m. rugsėjo 16 d. lankėsi Sanoje, siekdamas atnaujinti taikos derybas ir taikyti pasitikėjimo stiprinimo priemones, pvz., tai, kad Sanos oro uostas vėl būtų visiškai atvertas keleiviniams ir komerciniams skrydžiams, o vyriausybė mokėtų atlyginimus valstybės tarnautojams visose Jemeno srityse; kadangi JT remiamos derybos iki šiol nebuvo sėkmingos ir toli gražu nepavyko rasti politinio konflikto sprendimo;

J.  kadangi pranešama apie dažnus husių sukilėlių vykdomus pažeidimus, įskaitant naudojimąsi priešpėstinėmis minomis; kadangi buvo atvejų, kai vyriausybę palaikančios pajėgos, šalys sąjungininkės ir ginkluotos grupuotės vykdė neteismines egzekucijas; kadangi Jemeno konflikte dalyvaujančios šalys yra atsakingos už beatodairišką civilių gyventojų ir civilių objektų apšaudymą, atsisakymą užtikrinti galimybę teikti humanitarinę pagalbą, savavališkus sulaikymus, priverstinius dingimus ir kankinimus;

K.  kadangi Žinomų ekspertų grupė Jemene gavo svarbios informacijos, iš kurios matyti, kad tiek, vyriausybė, tiek koalicijos remiamos pajėgos, tiek husių ir A. A. Saleho pajėgos paima arba verbuoja vaikus į ginkluotąsias pajėgas ar grupuotes ir jais naudojasi aktyviai dalyvaudamos karo veiksmuose; kadangi mažiausiai 1,8 mln. vaikų turėjo palikti mokyklą, o dar 1,6 mln. vaikų mokyklos nelankė jau prieš prasidedant konfliktui;

L.  kadangi moterys Jemene visada buvo labai pažeidžiamos ir susiduria su išnaudojimu, pvz., vaikų santuokomis ir smurtu, ir kadangi šalyje įstatymais nėra nustatytas amžius, kai gali būti duotas sutikimas lytiškai santykiauti; kadangi moterų galimybės pasinaudoti medicininės priežiūros paslaugomis, teise į nuosavybę, švietimą ir mokymą yra prastesnės nei vyrų; kadangi šią padėtį dar labiau pablogino konfliktas ir manoma, kad apie 2,6 mln. moterų ir mergaičių gresia pavojus patirti smurtą dėl lyties; kadangi vaikų santuokų skaičius per pastaruosius dvejus metus gerokai išaugo; kadangi apie 30 proc. perkeltų namų ūkių vadovauja moterys; kadangi nebegalima gauti vaistų nuo daugelio lėtinių ligų ir kadangi gimdyvių mirtingumo rodiklis Jemene yra vienas iš aukščiausių; kadangi dėl prastos mitybos nusilpusios nėščios ir krūtimi maitinančios moterys gali lengviau susirgti cholera ir susiduria su didesne kraujavimo rizika, o tai smarkiai padidina komplikacijų ir mirties gimdant pavojų;

M.  kadangi 280 000 pabėgėlių, daugiausia iš Somalio, yra Jemene – vienintelėje Arabijos pusiasalio valstybėje, kuri pasirašiusi JT Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir jos protokolą; kadangi šiems pabėgėliams taip pat reikia apsaugos, nes konfliktas aštrėja; kadangi pranešta, jog 30 600 Somalio gyventojų jau grįžo į savo šalį, o UNHCR įsteigė grąžinimo pagalbos tarnybų;

N.  kadangi dėl konflikto ir dėl saugumo trūkumo, kurį šis konfliktas sukūrė, šalyje pavojingai išplito ekstremistinės grupuotės; kadangi Arabijos pusiasalio „Al Kaida“ sutelkė savo pajėgas, o „Da'esh“ tęsė savo išpuolių ir žudymo kampaniją;

O.  kadangi Jemenas – viena vargingiausių pasaulių šalių; kadangi dar prieš prasidedant karui pusė Jemeno gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos ir du trečdaliai jaunuolių buvo bedarbiai, o pagrindinės socialinės paslaugos buvo ties žlugimo riba;

P.  kadangi šis konfliktas buvo vaizduojamas kaip konfliktas tarp šiitų ir sunitų, bandant nukreipti dėmesį nuo tikrųjų geopolitinių jo priežasčių; kadangi Saudo Arabija beria kaltinimus, jog husių sukilėlius remia Iranas, ir laiko juos grėsme Saudo Arabijos saugumui; kadangi sudėtingam Jemeno konfliktui būdingi tam tikri išorės subjektų kurstomo karo požymiai; kadangi konfliktas paskatino su „Da'esh“ susijusių ekstremistinių grupuočių plėtrą šalyje;

Q.  kadangi ES ir JT Jemenui taiko ginklų embargą ir ES taiko tikslines sankcijas husių grupuotės lyderiams; kadangi praėjusiais metais kai kurios Europos šalys, įskaitant Belgiją, Vokietiją, Norvegiją ir Graikiją, sureagavo į visuomenės spaudimą ir iš dalies arba visiškai sustabdė ginklų perdavimą Saudo Arabijai ir JAE, tačiau daugelis valstybių narių, visų pirma Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Ispanija, sustiprino savo ginklų perdavimą, pažeisdamos Sutartį dėl prekybos ginklais ir 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP;

R.  kadangi JAV priklauso al Anado karinių oro pajėgų bazė Jemene, netoli šalies pietuose esančio al Houtos miesto; kadangi nuo 2002 m. Jemene JAV vykdomų bepiločių orlaivių operacijų, kurių metu žūsta žmonės, ir egzekucijų be teismo skaičius itin smarkiai išaugo nuo tada, kai valdžią perėmė D. Trumpo administracija; kadangi esama įrodymų, kad tokios valstybės narės, kaip Jungtinė Karalystė, Italija ir Vokietija, teikia tiesioginę ir netiesioginę paramą tokioms operacijoms, kurių metu žūsta žmonės, teikdamos žvalgybos informaciją ir kitą operatyvinę pagalbą;

S.  kadangi geografinė Jemeno padėtis prie Raudonosios jūros sąsmaukos, vedančios prie Sueco kanalo ir atsiveriančios į Adeno įlanką, turi strateginės svarbos, susijusios su pagrindiniais jūrų maršrutais ir energijos ištekliais;

1.  griežčiausiai smerkia Jemene vykdomą smurtą ir visus išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą; yra labai susirūpinęs dėl konflikto Jemene eskalacijos, sukėlusios dabartinę humanitarinę krizę; padėtį dar labiau pablogino Saudo Arabijos tęsiama de facto blokada ir kova dėl Chudaidos uosto;

2.  smerkia bet kurios konflikto šalies arba teroristų ir kitų ginkluotų grupuočių naudojamą smurtą prieš civilius gyventojus, nes dėl tokių veiksmų šalyje prasidėjo itin sunki humanitarinė krizė ir buvo sužeista bei žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, o daugiau nei 2 mln. asmenų buvo perkelti; reiškia giliausią užuojautą aukų artimiesiems;

3.  smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos Jemene vykdomus karinius išpuolius, beatodairiškus aviacijos smūgius, nukreiptus prieš civilius gyventojus, ir de facto blokadą; šie veiksmai išlieka pagrindinė civilių gyventojų mirties priežastis; be to, smerkia Saudo Arabijos naujai nustatytą Jemeno blokadą ir primygtinai ragina ją visiškai panaikinti; ragina Saudo Arabiją ir jos koalicijos partneres užtikrinti, kad visi uostų ir sausumos keliai liktų atviri norint į šalį atgabenti skubią humanitarinę pagalbą Jemeno gyventojams;

4.  įspėja apie atnaujinto karinio išpuolio prieš Chudaidos uostą, kuris turi likti atviras, pasekmes; reiškia susirūpinimą dėl to, kad tolesnis uosto veiklos sutrikdymas būtų daugelio civilių gyventojų, įskaitant vaikus, badavimo ir persikėlimo priežastis;

5.  apgailestauja dėl ES ir JAV veidmainystės ir reikalauja užtikrinti taiką ir teisingumą bei nutraukti Jemeno žmonių atžvilgiu daromus sunkius nusikaltimus; yra įsitikinęs, kad konfliktą Jemene galima išspręsti tik priimant politinį sprendimą;

6.  primena visoms šalims, ypač Saudo Arabijai ir jos koalicijai, apie jų pareigą užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, t. y. ginti civilius gyventojus, susilaikyti nuo nusitaikymo į civilinę infrastruktūrą ir suteikti galimybę humanitarinėms organizacijoms saugiai ir nevaržomai patekti į šalį;

7.  apgailestauja dėl to, kad nepavyko 2018 m. rugsėjo 6–9 d. pirmasis konsultacijų etapas Ženevoje; pakartoja, jog visapusiškai remia Jungtinių Tautų ir JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene pastangas; todėl labai ragina visas šalis, susijusias su padėtimi Jemene, atnaujinti taikos derybas ir taikyti pasitikėjimo stiprinimo priemones, taip pat susitarti kuo skubiau nutraukti karo veiksmus; tokių susitarimų įgyvendinimą turėtų stebėti JT ir tai būtų pirmasis žingsnis link Jemeno vadovaujamų įtraukių politinių derybų, siekiant atkurti taiką šalyje;

8.  pritaria Žinomų ekspertų grupės Jemene įgaliojimų atnaujinimui ir ragina visas valstybes nares teikti darnią, greitą ir veiksmingą paramą šiam mechanizmui visose atitinkamose JT įstaigose, visų pirma Žmogaus teisių taryboje;

9.  ragina konflikto šalis imtis visų reikalingų priemonių siekiant užkirsti kelią visų formų smurtui prieš civilius gyventojus, įskaitant seksualinį smurtą ir smurtą lyties pagrindu, ir reaguoti į šį smurtą; griežtai smerkia vaiko teisių pažeidimus; reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų, kad tiek husių grupuotės, tiek vyriausybę palaikančios pajėgos naudoja vaikus karius, taip pat dėl vaikų ribotų galimybių naudotis pagrindinėmis sveikatos ir švietimo paslaugomis; ragina užtikrinti, kad visi asmenys, atsakingi už žmogaus teisių teisės arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, būtų patraukti atsakomybėn už savo veiksmus;

10.  ragina visas konflikto šalis nutraukti vaikų verbavimą ar vaikų karių naudojimą ir kitus šiurkščius jų atžvilgiu vykdomus pažeidimus nesilaikant taikytinos tarptautinės teisės ir standartų; ragina visas konflikto šalis paleisti jau užverbuotus vaikus ir bendradarbiauti su JT siekiant juos reabilituoti ir vėl integruoti į jų bendruomenes;

11.  griežtai smerkia intensyvią valstybių narių, pvz., Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Švedijos, vykdomą prekybą ginklais su įvairiomis to regiono šalimis; ragina nedelsiant nutraukti ginklų tiekimą ir karinę paramą Saudo Arabijai ir jos koalicijos partnerėms; pakartoja raginimą Tarybai taikyti ES ginklų embargą Saudo Arabijai, atsižvelgiant į rimtus kaltinimus dėl Saudo Arabijos Jemene vykdomų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, nes tolesnis leidimų parduoti ginklus Saudo Arabijai teikimas reiškia Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP pažeidimą;

12.  ragina tarptautinę bendruomenę ir ypač valstybes nares, kaip antai Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Ispaniją, Vokietiją ir Švediją, nutraukti ginklų perdavimus visoms Jemene kovojančioms konflikto šalims ir imtis reikiamų priemonių siekiant užkirsti kelią tiesioginiam ar netiesioginiam ginklų tiekimui, pardavimui ar perdavimui nurodytiems asmenims ir subjektams ar jų naudai, taip pat asmenims ir subjektams, veikiantiems jų vardu ar jų nurodymu Jemene, kaip numatyta pagal JT ginklų embargą Jemenui ir nustatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 2216 (2015) 14 dalyje;

13.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Arabijos pusiasalio grupuotės „Al Kaida“ ir „Da'esh“ gali pasinaudoti politinės ir saugumo padėties Jemene pablogėjimu; primena, kad visi teroro aktai yra nusikalstami ir nepateisinami – nesvarbu, kuo jie grindžiami ir kada, kur bei kieno jie vykdomi;

14.  yra įsitikinęs, kad vykdomomis intervencijomis Saudo Arabija siekia sustiprinti savo kontrolę regione ir kad tai tik dar labiau padidins Jemeno žmonių kančias ir pagilins nesutarimus tarp tautų Artimuosiuose Rytuose;

15.  yra įsitikinęs, kad priimant bet kokį ilgalaikį sprendimą reikėtų pašalinti pagrindines skurdo ir nestabilumo šalyje priežastis, taip pat patenkinti teisėtus Jemeno gyventojų poreikius ir lūkesčius; pakartoja, kad remia bet kokias taikias politines pastangas siekiant apsaugoti Jemeno suverenumą, nepriklausomumą ir teritorinį vientisumą;

16.  labai apgailestauja dėl to, kad per pastaruosius ketverius metus tarptautinė bendruomenė rodė nepakankamą dėmesį humanitarinei katastrofai Jemene; smerkia tai, kad žiniasklaida nepraneša apie įvairius karo nusikaltimus, padarytus Jemene; tai aiškiai rodo, kad stengiamasi paslėpti tragiškas karo, kurį remia JAV, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė, pasekmes;

17.  nepritaria bet kokiai karinei intervencijai šalyje, ar tai būtų Saudo Arabijos ar Irano, arabų ar vakariečių intervencija; yra labai susirūpinęs dėl regione tvyrančios įtampos eskalacijos; pabrėžia, kad karas Jemene nėra tiesiog konfliktas tarp šiitų ir sunitų; smerkia tai, kad religiniais skirtumais naudojamasi kaip priemone siekiant kurstyti politines krizes ir religinius karus;

18.  smerkia ES nuolaidžiavimą regiono diktatūroms ir bendrininkavimą su jomis; itin kritiškai vertina pastarųjų metų įvairaus pobūdžio Vakarų intervencijos vaidmenį, kuris paskatino konfliktų paaštrėjimą teritorijoje; teigia, kad konfliktai šiame regione negali būti sprendžiami karinėmis priemonėmis; nesutinka, kad būtų naudojama sąvoka „atsakomybė užtikrinti apsaugą“, kurią kaip pretekstą naudoja įvairios Jemeno konflikto šalys, nes ji pažeidžia tarptautinę teisę ir nėra tinkamas teisinis pagrindas vienašaliam jėgos panaudojimui pateisinti;

19.  smerkia tai, kad bepiločiai orlaiviai buvo vis labiau naudojami vykdant ekstrateritorines operacijas valdant JAV Prezidento B. Obamos administracijai, o atėjus į valdžią D. Trumpo administracijai ši praktika paplito dar daug labiau; griežtai nepritaria bepiločių orlaivių naudojimui vykdant neteismines ir ekstrateritorines egzekucijas; reikalauja uždrausti naudoti bepiločius orlaivius šiems tikslams pagal minėtąją 2017 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo, kurios 2 dalies a ir b punktuose Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė, valstybės narės ir Taryba atitinkamai raginamos „prieštarauti neteisminio tikslinio žudymo praktikai ir ją uždrausti“ ir „užtikrinti, kad valstybės narės, laikydamosi savo teisinių prievolių, nevykdytų neteisėto tikslinio žudymo ir nepadėtų kitoms valstybėms vykdyti tokio žudymo“;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jemeno vyriausybei, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėms, JT Saugumo Tarybai, JT Generalinei Asamblėjai ir JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupei.

(1)

OL L 265, 2017 8 11, p. 93.

(2)

OL L 35, 2018 1 31, p. 142.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0273.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0473.

(5)

OL L 285, 2017 8 29, p. 110.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika