Procedura : 2018/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0450/2018

Teksty złożone :

B8-0450/2018

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0383

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 361kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))  
B8‑0450/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu z dnia 6 września 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie przewodniczącego działającej w ramach ONZ grupy wybitnych ekspertów regionalnych i międzynarodowych ds. Jemenu Kamela Dżendubi na temat stanu praw człowieka w Jemenie przedłożone Radzie Praw Człowieka ONZ w dniu 28 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie nalotów w Al-Hudajdzie wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa w dniu 4 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie dyrektor wykonawczej Światowego Programu Żywnościowego z dnia 19 września 2018 r.,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Jemenie, w szczególności rezolucje z dni: 9 lipca 2015 r.(1), 25 lutego 2016 r.(2), 15 czerwca 2017 r.(3) oraz 30 listopada 2017 r.(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie stosowania uzbrojonych dronów(5),

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych oraz przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że długotrwały konflikt między rebeliantami Huti a rządem Jemenu trwa już czwarty rok, co prowadzi do poważnego kryzysu humanitarnego w kraju i wiąże się z ryzykiem pogrążenia kraju w niekończącej się wojnie;

B.  mając na uwadze, że od marca 2017 r. Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ uznaje sytuację w Jemenie za największy na świecie kryzys humanitarny; mając na uwadze, że spośród ogółem 29,3 mln 22,2 mln mieszkańców potrzebuje pomocy humanitarnej, w tym 11,3 mln pilnie potrzebuje pomocy w różnych obszarach, m.in. opieki zdrowotnej, żywności, usług sanitarnych i wody, mieszkalnictwa i ochrony;

C.  mając na uwadze, że w okresie od marca 2015 r. do czerwca 2018 r. grupa wybitnych ekspertów ds. Jemenu poinformowała o przynajmniej 16 706 ofiarach wśród ludności cywilnej, z czego 6 475 osób zostało zabitych, a 10 231 odniosło obrażenia w wyniku konfliktu; mając na uwadze, że według szacunków ONZ rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa i wynosi ponad 55 000;

D.  mając na uwadze, że to prowadzone od 26 marca 2015 r. naloty sił koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej (wspieranej przez USA, Zjednoczone Królestwo i Francję oraz obejmującej Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Bahrajn, Kuwejt, Senegal, Jordanię, Egipt, Maroko i Sudan), których celem jest przywrócenie do władzy prezydenta Abdrabbuha Mansoura Hadiego, są główną przyczyną śmierci jemeńskich cywilów; mając na uwadze, że koalicja ta dopuściła się poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, które są równoznaczne ze zbrodniami wojennymi, obejmujących naloty na obszary mieszkalne, targowiska, szpitale i szkoły, co doprowadziło do śmierci wielu tysięcy cywilów, głównie kobiet i dzieci;

E.  mając na uwadze, że w dniu 13 czerwca 2018 r. Arabia Saudyjska i ZAE rozpoczęły operację Golden Victory w celu zajęcia jemeńskiego portu Al-Hudajda nad Morzem Czerwonym, który w 2014 r. został zajęty przez siły Huti; mając na uwadze, że Al-Hudajda jest najważniejszym portem w Jemenie i stanowi punkt tranzytowy dla przepływu aż 70 % żywności i pomocy humanitarnej o podstawowym znaczeniu dla tego kraju; mając na uwadze, że według ONZ od początku czerwca z prowincji Al-Hudajda uciekło prawie 470 000 osób;

F.  mając na uwadze, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. w ataku z powietrza przeprowadzonym przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej trafiony został autobus szkolny na rynku w północnej prowincji Sada, w wyniku czego zginęło wiele osób, w tym co najmniej 40 dzieci, głównie w wieku poniżej 10 lat; mając na uwadze, że dwa tygodnie po tym ataku, w dniu 24 sierpnia 2018 r., doszło do kolejnego ataku koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską, w którym zginęło 27 cywilów, w większości dzieci, uciekających przed przemocą w obleganym mieście Al-Hudajda na południu kraju;

G.  mając na uwadze, że mniej więcej od marca 2015 r. koalicja zaczęła nakładać na Jemen surowe ograniczenia dotyczące ruchu morskiego i lotniczego; mając na uwadze, że przed konfliktem Jemen importował prawie 90 % żywności, materiałów medycznych i paliwa; mając na uwadze, że te faktyczne blokady miały rozległe i katastrofalne skutki dla ludności cywilnej; mając na uwadze, że pomimo ich poważnych konsekwencji dla ludności cywilnej ograniczenia te najprawdopodobniej nie będą skuteczne w osiąganiu celów wojskowych ze względu na brak jasnego i opublikowanego wykazu zakazanych towarów; mając na uwadze, że w ciągu trzech lat od początku obowiązywania ograniczeń w ruchu morskim w ramach kontroli przeprowadzonych przez oenzetowski mechanizm weryfikacji i inspekcji lub siły koalicyjne nie znaleziono żadnej broni;

H.  mając na uwadze, że liczba osób wewnętrznie przesiedlonych wynosi ponad 2 mln; mając na uwadze, że Jemen znajduje się obecnie w centrum największego światowego kryzysu w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego; mając na uwadze, że ponad 17,8 mln ludzi jest zagrożonych brakiem żywności, a 8,4 mln znajduje się na skraju głodu; mając na uwadze, że zakłady opieki zdrowotnej nie działają, dostęp do czystej wody jest ograniczony, a Jemen nadal zmaga się z największą w najnowszej historii kraju epidemią cholery;

I.  mając na uwadze, że w dniu 16 września 2018 r. specjalny wysłannik ONZ do Jemenu złożył wizytę w Sanie w celu wznowienia rozmów pokojowych i środków budowy zaufania, takich jak pełne otwarcie portu lotniczego w Sanie dla lotów pasażerskich i komercyjnych oraz wypłata wynagrodzeń urzędnikom służby cywilnej we wszystkich regionach Jemenu; mając na uwadze, że rozmowy pod egidą ONZ nie przyniosły dotychczas żadnego rezultatu, a polityczne rozwiązanie konfliktu wydaje się odległe;

J.  mając na uwadze, że zgłoszono wiele przypadków naruszeń ze strony rebeliantów Huti, w tym stosowania min przeciwpiechotnych; mając na uwadze, że doszło także to egzekucji pozasądowych dokonywanych przez siły i partie prorządowe i grupy zbrojne; mając na uwadze, że jemeńskie strony zaangażowane w konflikt ponoszą odpowiedzialność za masowy ostrzał ludności i infrastruktury cywilnej, odmowę dostępu pomocy humanitarnej, nieuzasadnione zatrzymania, wymuszone zaginięcia i tortury;

K.  mając na uwadze, że grupa wybitnych ekspertów ds. Jemenu otrzymała istotne informacje wskazujące na to, że rząd, siły koalicyjne i siły Huti-Saleh werbowały lub zaciągały dzieci do sił zbrojnych lub grup zbrojnych i wykorzystywały je do aktywnego udziału w działaniach wojennych; mając na uwadze, że oprócz 1,6 mln dzieci, które w ogóle nie rozpoczęły nauki w szkole przed wybuchem konfliktu, co najmniej 1,8 mln uczniów musiało ją porzucić;

L.  mając na uwadze, że kobiety w Jemenie zawsze były wyjątkowo narażone na różne formy wykorzystywania, takie jak małżeństwa dzieci i przemoc, gdyż w kraju tym nie obowiązuje wiek przyzwolenia; mając na uwadze, że kobiety mają bardziej ograniczony dostęp do opieki medycznej, własności, edukacji i szkoleń niż mężczyźni; mając na uwadze, że konflikt pogarsza ich sytuację i szacuje się, że 2,6 mln kobiet i dziewcząt narażonych jest na przemoc ze względu na płeć; mając na uwadze, że w ostatnich dwóch latach liczba małżeństw dzieci znacząco wzrosła; mając na uwadze, że około 30 % przesiedlonych gospodarstw domowych to gospodarstwa prowadzone tylko przez kobiety; mając na uwadze, że brakuje leków na wiele chorób przewlekłych, oraz że Jemen jest jednym z krajów o najwyższym odsetku zgonów okołoporodowych; mając na uwadze, że niedożywione kobiety ciężarne i karmiące są bardziej podatne na zarażenie cholerą i bardziej narażone na krwotoki, co znacznie podnosi ryzyko komplikacji i śmierci podczas porodu;

M.  mając na uwadze, że w Jemenie przebywa około 280 000 uchodźców, głównie somalijskich, gdyż jest to jedyny na Półwyspie Arabskim sygnatariusz Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców i protokołu do niej; mając na uwadze, że z uwagi na pogarszający się konflikt również ci uchodźcy potrzebują ochrony; mając na uwadze, że według doniesień około 30 600 Somalijczyków wróciło już do Somalii, a Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) powołało jednostki ds. ułatwiania powrotu;

N.  mając na uwadze, że konflikt i brak bezpieczeństwa doprowadziły do groźnej ekspansji grup ekstremistycznych w kraju; mając na uwadze, że Al-Kaida na Półwyspie Arabskim umocniła swoją obecność, a Daisz nadal prowadzi kampanię ataków i mordów;

O.  mając na uwadze, że Jemen jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie; mając na uwadze, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny połowa Jemeńczyków żyła poniżej progu ubóstwa, dwie trzecie młodych ludzi było bezrobotnych, a podstawowe usługi społeczne znajdowały się na skraju zapaści;

P.  mając na uwadze, że aby zaciemnić prawdziwe geopolityczne przyczyny konfliktu, przedstawia się go jako spór między szyitami a sunnitami; mając na uwadze, że Arabia Saudyjska oskarża rebeliantów Huti o otrzymywanie wsparcia ze strony Iranu i dostrzega w nich zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa; mając na uwadze, że złożony konflikt w Jemenie nosi pewne znamiona wojny zastępczej; mając na uwadze, że konflikt doprowadził do ekspansji w Jemenie grup związanych z Daisz;

Q.  mając na uwadze, że UE i ONZ nałożyły na Jemen embargo na broń, a UE nałożyła na przywódców Huti ukierunkowane sankcje; mając na uwadze, że w ubiegłym roku niektóre państwa europejskie, w tym Belgia, Niemcy, Norwegia i Grecja, zareagowały na presję ze strony społeczeństwa poprzez częściowe lub całkowite zawieszenie przekazywania broni do Arabii Saudyjskiej i ZEA, ale wiele państw członkowskich, w szczególności Zjednoczone Królestwo, Francja i Hiszpania, zwiększyło przekazywanie broni z naruszeniem Traktatu o handlu bronią i wspólnego stanowiska Rady 2008/944/CSP z dnia 8 grudnia 2008 r.;

R.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone posiadają wojskową bazę lotniczą w Al-Annad w Jemenie, w pobliżu miasta Al-Houta na południu kraju; mając na uwadze, że liczba ofiar śmiertelnych operacji z użyciem dronów i egzekucji pozasądowych przeprowadzonych przez USA w Jemenie od 2002 r. znacznie wzrosła od momentu objęcia prezydentury przez D. Trumpa; mając na uwadze, że istnieją dowody na to, że państwa członkowskie, takie jak Zjednoczone Królestwo, Włochy i Niemcy, pośrednio i bezpośrednio wspierają te mordercze operacje, dostarczając danych wywiadowczych i innego typu pomocy operacyjnej;

S.  mając na uwadze, że geograficzne usytuowanie Jemenu u ujścia Morza Czerwonego prowadzącego do Kanału Sueskiego i otwierającego się na Zatokę Adeńską ma strategiczne znaczenie związane z ważnymi szlakami morskimi i zasobami energetycznymi;

1.  potępia z całą surowością utrzymującą się w Jemenie przemoc i wszelkie ataki na cywilną ludność i infrastrukturę; jest głęboko zaniepokojony eskalacją konfliktu w Jemenie, który doprowadził do obecnego kryzysu humanitarnego, a sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu na skutek faktycznej blokady przez Arabię Saudyjską oraz walki o port Al-Hudajda;

2.  potępia stosowanie przemocy wobec ludności cywilnej przez wszystkie strony konfliktu, terrorystów i inne ugrupowania zbrojne, ponieważ działania takie pogrążyły Jemen w poważnym kryzysie humanitarnym i spowodowały, że tysiące osób zostało rannych lub zabitych, a ponad dwa miliony – przesiedlonych; składa rodzinom ofiar kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia;

3.  potępia ataki zbrojne i masowe naloty na ludność cywilną prowadzone przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej oraz wprowadzoną przez nią faktyczną blokadę, ponieważ to one są w głównej mierze odpowiedzialne za ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej; potępia ponadto ponownie nałożoną przez Arabię Saudyjską blokadę Jemenu i wzywa do jej całkowitego zniesienia; apeluje od Arabii Saudyjskiej i jej koalicjantów o zapewnienie otwartego dostępu do wszystkich portów i dróg lądowych, aby umożliwić dostarczenie ludności jemeńskiej w kraju pomocy humanitarnej;

4.  przestrzega przed konsekwencjami wznowienia ofensywy zbrojnej w porcie Al-Hudajda, który musi pozostać otwarty; wyraża zaniepokojenie, że dalsze zakłócenia pociągną za sobą klęskę głodu i przesiedlenie dużej liczby cywilów, w tym dzieci;

5.  wyraża ubolewanie z powodu hipokryzji UE i Stanów Zjednoczonych i domaga się pokoju, sprawiedliwości i położenia kresu poważnym zbrodniom przeciwko ludności jemeńskiej; wyraża przekonanie, że rozwiązanie polityczne to jedyny sposób na zakończenie konfliktu w Jemenie;

6.  przypomina wszystkim stronom, a w szczególności Arabii Saudyjskiej i jej koalicjantom, o ich odpowiedzialności za zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, co oznacza ochronę ludności cywilnej, powstrzymanie się od ataków na infrastrukturę cywilną oraz zapewnienie organizacjom humanitarnym bezpiecznego i niezakłóconego dostępu do kraju;

7.  wyraża ubolewanie z powodu niepowodzenia pierwszej rundy konsultacji w Genewie w dniach 6–9 września 2018 r.; wyraża pełne poparcie dla działań ONZ i specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu; w związku z tym zdecydowanie wzywa wszystkie strony zaangażowane w sytuację w Jemenie do wznowienia rozmów pokojowych i środków budowy zaufania, a także do pilnego uzgodnienia kwestii zaprzestania działań wojennych, pod kontrolą ONZ, co będzie pierwszym krokiem w kierunku poprowadzenia przez stronę jemeńską negocjacji politycznych z myślą o przywróceniu pokoju w tym kraju;

8.  z zadowoleniem przyjmuje odnowienie mandatu grupy wybitnych ekspertów ds. Jemenu i wzywa wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia temu mechanizmowi spójnego, szybkiego i skutecznego wsparcia we wszystkich odpowiednich organach ONZ, w szczególności w ramach Rady Praw Człowieka;

9.  wzywa strony konfliktu do podjęcia działań niezbędnych do zapobiegnięcia wszelkim formom przemocy wobec ludności cywilnej, w tym przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, oraz do reagowania na nie; zdecydowanie potępia naruszenia praw dziecka; wyraża poważne zaniepokojenie doniesieniami o wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy przez siły Huti i siły prorządowe oraz ograniczonym dostępem dzieci do podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji; apeluje o rozliczenie osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka lub naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego z ich czynów;

10.  apeluje do wszystkich stron konfliktu o zaprzestanie werbowania dzieci i wykorzystywania ich jako żołnierzy, a także o zaprzestanie innych poważnych naruszeń popełnianych wobec nich z pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodowego i międzynarodowych norm; apeluje także do wszystkich stron o uwolnienie dzieci, które już zostały zwerbowane, oraz o współpracę z ONZ przy ich rehabilitacji i reintegracji w społecznościach;

11.  zdecydowanie potępia prowadzony na szeroką skalę handel bronią między państwami członkowskimi a poszczególnymi krajami w tym regionie, co dotyczy Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Szwecji; wzywa do natychmiastowego zawieszenia transferów broni i wsparcia wojskowego na rzecz Arabii Saudyjskiej oraz jej partnerów koalicyjnych; ponawia apel do Rady o nałożenie embarga UE na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej ze względu na poważne zarzuty dotyczące naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego przez ten kraj w Jemenie, co oznaczałoby, że dalsze wydawanie zezwoleń na sprzedaż broni do Arabii Saudyjskiej byłoby sprzeczne ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB;

12.  wzywa społeczność międzynarodową, a w szczególności państwa członkowskie takie jak Zjednoczone Królestwo, Francja, Hiszpania, Niemcy i Szwecja, do zaprzestania transferu broni dla wszystkich walczących stron w kraju, a przez to do podjęcia niezbędnych działań zapobiegających bezpośredniej lub pośredniej dostawie, sprzedaży bądź transferowi broni określonym osobom i jednostkom oraz osobom działającym w ich imieniu lub z ich rozkazu w Jemenie, bądź na korzyść takich osób, na podstawie nałożonego przez ONZ na Jemen embarga na broń i zgodnie z zapisem ust. 14 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2216 (2015);

13.  wyraża zaniepokojenie faktem, że Al-Kaida na Półwyspie Arabskim i Daisz mogą wykorzystać pogarszającą się sytuację polityczną i stan bezpieczeństwa w Jemenie; przypomina, że wszelkie akty terroryzmu są zbrodniami i nie znajdują uzasadnienia, bez względu na ich przyczyny oraz niezależnie od tego, kiedy, gdzie i przez kogo zostały popełnione;

14.  jest przekonany, że interwencja Arabii Saudyjskiej zmierza do umocnienia jej kontroli w regionie, oraz że przyniesie jedynie więcej cierpień Jemeńczykom i pogłębi podziały między narodami na Bliskim Wschodzie;

15.  jest przekonany, że wszelkie długoterminowe rozwiązania muszą uwzględniać pierwotne przyczyny ubóstwa i niestabilności w tym kraju, a także zaspokajać uzasadnione potrzeby i realizować aspiracje Jemeńczyków; ponownie zapewnia o swoim poparciu dla pokojowych wysiłków, których celem jest ochrona suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Jemenu;

16.  głęboko ubolewa nad odnotowanym w okresie ostatnich czterech lat brakiem zainteresowania społeczności międzynarodowej katastrofą humanitarną w Jemenie; potępia milczenie mediów na temat różnych zbrodni wojennych, do których dochodzi w Jemenie, co wskazuje na wyraźne próby zatuszowania tragicznych skutków wojny wspieranej przez Stany Zjednoczone, Francję i Zjednoczone Królestwo;

17.  sprzeciwia się wszelkiej zagranicznej interwencji wojskowej w tym kraju – saudyjskiej, irańskiej, arabskiej czy zachodniej; jest bardzo zaniepokojony eskalacją napięć w tym regionie; podkreśla, że wojna w Jemenie nie jest tylko konfliktem między szyitami a sunnitami; przestrzega przed instrumentalizacją różnic religijnych w celu wzniecania konfliktów politycznych i wojen na tle religijnym;

18.  potępia ciche przyzwolenie UE dla dyktatur w tym regionie i udzielane im przez Unię poparcie; bardzo krytycznie postrzega rolę, jaką różne zachodnie interwencje w ostatnich latach odegrały w zaostrzaniu konfliktów w regionie; stwierdza, że konfliktów w regionie nie da się rozwiązać przy użyciu wojska; odrzuca sięganie po pojęcie „obowiązku ochrony”, stosowane również jako pretekst przez różne strony konfliktu w Jemenie, gdyż narusza ono prawo międzynarodowe i nie stanowi odpowiedniej podstawy prawnej uzasadniającej jednostronne użycie siły;

19.  potępia zwiększone wykorzystywanie dronów do operacji eksterytorialnych prowadzonych przez USA za prezydentury B. Obamy i dramatyczny wzrost częstotliwości ich stosowania przez administrację D. Trumpa; zdecydowanie sprzeciwia się wykorzystywaniu dronów do zabójstw pozasądowych i eksterytorialnych; domaga się zakazu wykorzystywania dronów do tego celu na mocy wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów, która w ust. 2 lit. a) i b) wzywa wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwa członkowskie i Radę do „sprzeciwienia się praktyce pozasądowych ukierunkowanych zabójstw i zakazania jej” oraz do „dopilnowania, aby państwa członkowskie – zgodnie z ich prawnymi zobowiązaniami – nie dokonywały bezprawnych ukierunkowanych zabójstw ani nie ułatwiały ich innym państwom”;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi Jemenu, członkom Rady Współpracy Państw Zatoki, Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ oraz grupie niezależnych wybitnych ekspertów regionalnych i regionalnych ds. Jemenu.

 

(1)

Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 93.

(2)

Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 142.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0273.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0473.

(5)

Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 110.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności