PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 49k
28.9.2018
PE624.149v01-00
 
B8-0471/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wspierania rolnictwa biodynamicznego


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wspierania rolnictwa biodynamicznego  
B8-0471/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że celem polityki UE jest przekształcenie rolnictwa i produkcji żywności w taki sposób, by zapewnić ich zrównoważony charakter i wysoką jakość oraz wykorzystywanie w nich technologii o niskim poziomie ryzyka;

B.  mając na uwadze, że ekologiczne i biodynamiczne systemy rolnicze stanowią innowacyjny środek reagowania na wyzwania stojące przed UE w dziedzinie rolnictwa i produkcji żywności;

C.  mając na uwadze, że rolnictwo biodynamiczne to rodzaj rolnictwa ekologicznego i że przynosi ono gospodarstwom rolnym korzyści takie jak zdrowsza gleba, lepsze zbiory i większe bogactwo ekologiczne;

D.  mając na uwadze, że rolnictwo biodynamiczne może odegrać istotną role w łagodzeniu skutków zmiany klimatu;

1.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby propagowały ograniczanie do minimum stosowania środków owadobójczych szkodliwych dla zdrowia i środowiska oraz opracowały środki służące ochronie i wspieraniu rolnictwa biodynamicznego i ekologicznego w ramach WPR;

2.  apeluje do organów krajowych, lokalnych i regionalnych, aby wspierały krótkie łańcuchy dostaw oraz spożywanie przez dzieci owoców i warzyw lokalnych i sezonowych produkowanych metodami zgodnymi ze standardami rolnictwa biodynamicznego i ekologicznego;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności