Postup : 2018/2763(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0472/2018

Predkladané texty :

B8-0472/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 344kWORD 49k
2.10.2018
PE624.150v01-00
 
B8-0472/2018

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0402/2018, B8-0403/2018 a B8-0404/2018

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva  (2018/2763(RSP))


Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty, Emma McClarkin v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva  (2018/2763(RSP))  
B8-0472/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3, 21 a 23 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluvy o EÚ“),

–  so zreteľom na články 207 a 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu EÚ, ktorý Rada pre zahraničné veci prijala 25. júna 2012, a na akčný plán pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019, ktorý Rada prijala 20. júla 2015,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (UNGP), ktoré Rada OSN pre ľudské práva schválila vo svojej rezolúcii č. 17/4 zo 16. júna 2011,

–  so zreteľom na stratégiu Komisie s názvom Obchod pre všetkých,

–  so zreteľom na sektorové usmernenia Komisie pre vykonávanie UNGP(1),

–  so zreteľom na predbežnú správu osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery Heinera Bielefeldta adresovanú Valnému zhromaždeniu OSN a zameranú na prostriedky na odstránenie náboženskej neznášanlivosti a diskriminácie na pracovisku(2),

  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 14. júla 2015 o vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv – súčasný stav (SWD(2015)0144),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o vykonávaní odporúčaní Európskeho parlamentu z roku 2010 týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem, ľudských práv a sociálnej zodpovednosti podnikov(3),

–  so zreteľom na stanovisko Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) s názvom Zlepšenie prístupu k prostriedkom nápravy v oblasti podnikania a ľudských práv na úrovni EÚ(4),

–  so zreteľom na rezolúciu Rady pre ľudské práva 26/9 z 26. júna 2014, ktorou rozhodla „vytvoriť otvorenú medzivládnu pracovnú skupinu pre nadnárodné spoločnosti a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami, ktorá bude mať mandát na vypracovanie medzinárodného právne záväzného nástroja na reguláciu – v rámci medzinárodného práva v oblasti ľudských práv – činností nadnárodných spoločností a iných podnikov“,

–  so zreteľom na iniciatívu Organizácie Spojených národov Global Compact(5),

–  so zreteľom na usmernenia OECD pre nadnárodné podniky,

–  so zreteľom na usmernenia OECD o náležitej starostlivosti v oblasti zodpovedného podnikania,

–  so zreteľom na zásady v oblasti práv dieťaťa a podnikania, ktoré vypracoval UNICEF,

–  so zreteľom na závery Rady o podnikaní a ľudských právach prijaté 20. júna 2016,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady Európy členským štátom o ľudských právach a podnikaní prijaté 2. marca 2016,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2018 o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 16. novembra 2017 o stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2017 o hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2016 o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 o zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách(13),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ(14),

–  so zreteľom na štúdiu zadanú Podvýborom pre ľudské práva s názvom Vykonávanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv(15),

–  so zreteľom na otázky podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Komisii a Rade o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 a O-000078/2018 – B8-0404/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv; keďže jej vonkajšia činnosť sa musí riadiť týmito zásadami;

B.  keďže sa ukázalo, že voľný obchod a investície významne prispievajú k tvorbe bohatstva a zmierňovaniu chudoby;

C.  keďže štáty by mali jasne stanoviť očakávanie, že všetky podniky budú dodržiavať základné ľudské práva vo všetkých svojich činnostiach;

D.  keďže v rámci iniciatívy OSN Global Compact sa od nadnárodných spoločností vyžaduje, aby tieto zásady prijali do svojej sféry vplyvu, podporovali ich a ustanovili ako súbor hlavných hodnôt v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, životného prostredia a boja proti korupcii, ku ktorým sa zaviažu a ktoré dobrovoľne začlenia do svojich obchodných činností;

E.  keďže podniky sú jednými z hlavných aktérov podieľajúcich sa na hospodárskej globalizácii, finančných službách a medzinárodnom obchode a musia dodržiavať všetky platné právne predpisy, medzinárodné zmluvy a ľudské práva;

F.  keďže EÚ zohráva vedúcu úlohu pri prerokúvaní a vykonávaní viacerých iniciatív v záujme globálnej zodpovednosti, ktoré sú v súlade s presadzovaním a dodržiavaním medzinárodných noriem súvisiacich s podnikaním a ľudskými právami;

G.  keďže v OSN sa v súčasnosti rokuje o systéme zodpovednosti podnikov za porušovanie ľudských práv;

H.  keďže zatiaľ neexistuje konsenzus, pokiaľ ide o tri hlavné otázky : otázku mechanizmov monitorovania a opatrení nápravy; vypracovanie extrateritoriálnych doložiek, ktoré ustanovujú zodpovednosť štátu za nadnárodné spoločnosti fungujúce podľa ich zákonov; a otázku skutočného rozsahu povinnosti náležitej starostlivosti stanovenej v UNGP;

1.  uznáva, že globalizácia a rastúca internacionalizácia podnikateľskej činnosti a dodávateľských reťazcov ešte zvýšili význam úlohy, ktorú nadnárodné podniky zohrávajú pri zabezpečovaní dodržiavania ľudských práv, a vytvorili situáciu, v ktorej sú medzinárodné štandardy a pravidlá nevyhnutné na predchádzanie porušovania ľudských práv v tretích krajinách;

2.  vyjadruje pevné presvedčenie, že súkromný sektor je dôležitým partnerom z hľadiska dosahovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja a mobilizácie ďalších zdrojov určených na rozvoj; zdôrazňuje, že vzhľadom na ich rastúcu úlohu v rozvojovej spolupráci musia subjekty súkromného sektora dodržiavať zásady rozvojovej účinnosti a zásady zodpovednosti podnikov v priebehu celého životného cyklu projektov;

3.  nazdáva sa, že stredom každého budúceho systému musia byť naďalej štáty, a zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že k významným zástancom zmluvy patri aj štáty so slabými výsledkami v oblasti dodržiavania ľudských práv, mohol by celý proces vyústiť do vzájomného obviňovania a skončiť na mŕtvom bode;

4.  podporuje úplné vykonávanie UNGP a vyzýva všetky členské štáty, aby vypracovali a prijali národné akčné plány na urýchlené, účinné a komplexné vykonávanie uvedených zásad;

5.  uznáva, že UNGP už ustanovili povinnosť náležitej starostlivosti pre nadnárodné spoločnosti, ktorú je potrebné bližšie vysvetliť, aby bola zrozumiteľná a funkčná; keďže spoločnosti už musia plniť celú škálu povinností, ktoré im vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov, sa nazdáva, že je potrebné vypracovať ďalšiu analýzu s cieľom účinne vyriešiť medzery, ktoré nadnárodným spoločnostiam umožňujú vyhýbať sa zodpovednosti;

6.  opäť potvrdzuje naliehavú potrebu konať efektívnym a súdržným spôsobom na všetkých úrovniach vrátane národnej, európskej a medzinárodnej úrovne s cieľom účinne riešiť prípady porušovania ľudských práv nadnárodnými podnikmi a právne problémy vyplývajúce z extrateritoriálneho aspektu;

7.  berie na vedomie, že niekoľko krajín sa nezúčastňuje na tomto procese; zdôrazňuje, že na to, aby takáto záväzná dohoda bola globálne účinná, musí ju ratifikovať a dodržiavať veľká väčšina štátov;

8.  domnieva sa, že pristúpenie EÚ k právne záväznému nástroju OSN si vyžaduje, aby uvedený nástroj nepresahoval rámec toho, čo je legálne stanovené v rámci EÚ;

9.  vyzýva členské štáty OSN, aby zabezpečili, aby sa rokovania vedúce k uzavretiu dohody viedli transparentným a zodpovedným spôsobom, na základe konzultácie so širokou škálou zainteresovaných strán, ktorých by sa zmluva potenciálne mohla týkať;

10.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby akákoľvek revízia alebo budúci strategický dokument spojené so strategickým rámcom a akčným plánom EÚ pre ľudské práva a demokraciu obsahovali jasné ciele a merateľné kritériá pre účasť EÚ na rokovaniach OSN o dohode;

11.  rozhodol sa aj naďalej pozorne sledovať proces rokovaní medzivládnej pracovnej skupiny;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

 

(1)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf

(3)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 19.

(4)

Stanovisko FRA – 1/2017 [B-HR].

(5)

https://www.unglobalcompact.org/

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0066.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0448.

(9)

Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 100.

(10)

Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 57.

(11)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0230.

(12)

Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 36.

(13)

Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 125.

(14)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 47.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf alebo http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia