Predlog resolucije - B8-0472/2018Predlog resolucije
B8-0472/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih z nadnacionalnimi značilnostmi v zvezi s človekovimi pravicami

  2.10.2018 - (2018/2763(RSP))

  k vprašanjem za ustni odgovor B8-0402/2018, B8-0403/2018 in B8-0404/2018
  v skladu s členom 128(5) Poslovnika

  Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty, Emma McClarkin v imenu skupine ECR

  Postopek : 2018/2763(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0472/2018
  Predložena besedila :
  B8-0472/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0472/2018

  Resolucija Evropskega parlamenta o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih z nadnacionalnimi značilnostmi v zvezi s človekovimi pravicami

  (2018/2763(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju členov 2, 3, 21 in 23 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

  –  ob upoštevanju členov 207 in 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

  –  ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo, ki ga je Svet za zunanje zadeve sprejel 25. junija 2012, ter akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2015–2019, ki ga je Svet sprejel 20. julija 2015,

  –  ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah, ki jih je Svet OZN za človekove pravice potrdil v svoji resoluciji št. 17/4 z dne 16. junija 2011,

  –  ob upoštevanju strategije Komisije „trgovina za vse“,

  –  ob upoštevanju sektorskih smernic Komisije izvajanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah[1],

  –  ob upoštevanju vmesnega poročila posebnega poročevalca za svobodo veroizpovedi ali prepričanja Heinerja Bielefeldta, naslovljeno na generalno skupščino OZN, ki obravnava sredstva za odpravo verske nestrpnosti in diskriminacije na delovnem mestu[2],

  –  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 14. julija 2015 o stanju pri izvajanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah (SWD(2015)0144),

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2016 o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb[3],

  –  ob upoštevanju mnenja Agencije Evropske unije za temeljne pravice o izboljšanju dostopa do pravnih sredstev na področju poslovnih storitev in človekovih pravic na ravni EU[4],

  –  ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice št. 26/9 z dne 26. junija 2014, v kateri je ta sklenil ustanoviti odprto medvladno delovno skupino za nadnacionalne družbe in druga podjetja v zvezi s človekovimi pravicami, ki naj bi pripravila mednarodni pravno zavezujoč instrument, s katerim naj bi po mednarodnem pravu človekovih pravic urejali dejavnosti nadnacionalnih družb in drugih podjetij,

  –  ob upoštevanju pobude OZN za globalni dogovor[5],

  –  ob upoštevanju smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalna podjetja,

  –  ob upoštevanju smernic OECD o potrebni skrbnosti za odgovorno ravnanje podjetij,

  –  ob upoštevanju pobude o otrokovih pravicah in načelih poslovanja, ki jo je pripravil UNICEF,

  –  ob upoštevanju sklepov Sveta o podjetništvu in človekovih pravicah z dne 20. junija 2016,

  –  ob upoštevanju priporočila Sveta Evrope državam članicam o človekovih pravicah in podjetništvu, ki je bilo sprejeto 2. marca 2016,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2018 o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU,[6]

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju[7],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2017 o strategiji EU-Afrika: spodbujanje razvoja[8],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. aprila 2017 o vodilni pobudi EU za sektor oblačil[9],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2016 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015[10],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2018 o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike[11],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2016 o povečanju učinkovitosti razvojnega sodelovanja[12],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 o odgovornosti gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah[13],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2016 o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU[14],

  –  ob upoštevanju študije, ki jo je naročil pododbor Parlamenta za človekove pravice, v zvezi z izvajanjem vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah[15],

  –  ob upoštevanju vprašanja podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji in Svetu o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih z nadnacionalnimi značilnostmi v zvezi s človekovimi pravicami (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 in O-000078/2018 – B8-0404/2018),

  –  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker EU temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic; ker mora njeno zunanje delovanje temeljiti na teh načelih;

  B.  ker se je za prosto trgovino in naložbe izkazalo, da znatno prispevajo k ustvarjanju bogastva in zmanjševanju revščine;

  C.  ker bi morale države jasno določiti, da se od vseh podjetij pričakuje, da ves čas svojega poslovanja spoštujejo temeljne človekove pravice;

  D.  ker globalni dogovor OZN gospodarske družbe poziva, naj v svojem vplivnem območju sprejmejo, podpirajo in uresničujejo sklop temeljnih vrednot s področja človekovih pravic, delavskih standardov, okolja in boja proti korupciji, h katerim naj se zavežejo in jih prostovoljno vključijo v svoje poslovno delovanje;

  E.  ker družbe sodijo med glavne akterje v gospodarski globalizaciji, finančnih storitvah in mednarodni trgovini ter morajo upoštevati vse veljavne zakone in mednarodne sporazume ter spoštovati človekove pravice;

  F.  ker je imela EU vodilno vlogo pri pogajanjih o številnih pobudah za svetovno odgovornost, ki so povezane s spodbujanjem in spoštovanjem mednarodnih standardov na poslovnem področju in področju človekovih pravic, in pri njihovem izvajanju;

  G.  ker v OZN potekajo pogajanja o sistemu odgovornosti gospodarskih družb za kršitve človekovih pravic;

  H.  ker še vedno ni soglasja o treh glavnih vprašanjih: o vprašanju spremljanja mehanizmov in pravnih sredstev, o razvoju ekstrateritorialnih klavzul, ki določajo odgovornost države za nadnacionalne družbe, ustanovljene na podlagi njenih zakonov, in o sedanjem obsegu obveznosti za primerno skrbnost, določenih v vodilnih načelih OZN;

  1.  priznava, da bo zaradi globalizacije in vse večje internacionalizacije poslovnih dejavnosti in dobavnih verig vloga gospodarskih družb pri spoštovanju človekovih pravic vse bolj pomembna, mednarodne norme in pravila pa bodo ključnega pomena za preprečevanje kršitev človekovih pravic v tretjih državah;

  2.  je trdno prepričan, da je zasebni sektor pomemben partner pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in zbiranju dodatnih sredstev za razvoj; poudarja, da se morajo akterji iz zasebnega sektorja zaradi njihove rastoče vloge v razvojnem sodelovanju ravnati po načelih razvojne učinkovitosti in upoštevati načela odgovornosti podjetij skozi vso življenjsko dobo projektov;

  3.  meni, da morajo v prihodnosti države ostati v središču kakršnega koli sistema, ter poudarja, da bi se lahko proces spremenil v spopad za dodelitev krivde, kar bi povzročilo zastoj, saj so največji zagovorniki pogodbe tisti, ki imajo slabe rezultate na področju človekovih pravic;

  4.  podpira popolno izvajanje vodilnih načel OZN ter poziva vse članice, naj izdelajo in sprejmejo nacionalne akcijske načrte za hitro, učinkovito in celovito izvajanje naštetih načel;

  5.  priznava, da so v vodilnih načelih OZN že navedene obveznosti za primerno skrbnost nadnacionalnih družb, ki jih je treba dodatno pojasniti, da postanejo opisne in operativne; ker imajo družbe že veliko odgovornosti v okviru nacionalnih zakonodaj, meni, da bi bilo treba opraviti nadaljnje analize, da bi se odpravile vrzeli, ki nadnacionalnim družbam omogočajo izogibanje odgovornosti;

  6.  ponovno potrjuje, da so nujno potrebni učinkoviti in dosledni ukrepi na vseh ravneh, tudi na nacionalni, evropski in mednarodni, da bi lahko učinkovito obravnavali kršitve človekovih pravic, za katere so odgovorne nadnacionalne družbe, in pravna vprašanja, ki izhajajo iz ekstrateritorialne razsežnosti;

  7.  ugotavlja, da številne države ne sodelujejo v tem procesu; poudarja, da tako zavezujoča pogodba zahteva ratifikacijo in upoštevanje velike večine držav, če naj bo učinkovita na svetovni ravni;

  8.  meni, da je pogoj za pristop EU k pravno zavezujočemu instrumentu OZN, da ta instrument ne presega pravnega okvira, ki velja znotraj EU;

  9.  poziva države članice OZN, naj poskrbijo, da bodo pogajanja pred pogodbo potekala pregledno in odgovorno, ob posvetovanju s širokim krogom deležnikov, na katere bi lahko ta pogodba vplivala;

  10.  poziva EU, naj zagotovi, da kakršna koli revizija ali prihodnji strateški dokument, povezan s strateškim okvirom in akcijskim načrtom EU za človekove pravice in demokracijo, vključuje jasne cilje in merljive referenčne vrednosti za sodelovanje EU v pogajanjih o pogodbi OZN;

  11.  sklene, da bo še nadalje pozorno spremljal pogajalski proces medvladne delovne skupine;

  12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje.

  Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov