Menettely : 2018/2763(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0473/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0473/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2018 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMA-ESITYKSEKSI
PDF 181kWORD 50k
2.10.2018
PE624.151v01-00
 
B8-0473/2018

suullisesti vastattavien kysymysten B8‑0402/2018, 0403/2018 ja B8‑0404/2018johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


EU:n osallistumisesta monikansallisten yhtiöiden ja muiden rajat ylittävää toimintaa harjoittavien liikeyritysten vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (2018/2763(RSP))


Godelieve Quisthoudt‑Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n osallistumisesta monikansallisten yhtiöiden ja muiden rajat ylittävää toimintaa harjoittavien liikeyritysten vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (2018/2763(RSP))  
B8‑0473/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 21 ja 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 ja 208 artiklan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen, sellaisena kuin ulkoasiainneuvosto hyväksyi sen 25. kesäkuuta 2012, sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019, jonka neuvosto hyväksyi 20. heinäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2011 annetussa YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmassa 17/4 hyväksytyt yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet,

–  ottaa huomioon komission ”Kaikkien kauppa” -strategian,

–  ottaa huomioon komission eri aloille laatimat YK:n ohjaavia periaatteita koskevat täytäntöönpano-oppaat(1),

–  ottaa huomioon väliraportin(2), jonka uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsittelevä eritysraportoija Heiner Bielefeldt esitteli YK:n yleiskokoukselle, ja jossa keskitytään keinoihin uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän kitkemiseksi työpaikoilta,

  ottaa huomioon 14. heinäkuuta 2015 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanon tilanteesta (Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play) (SWD(2015)0144),

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta(3),

–  ottaa huomioon Euroopan perusoikeusviraston lausunnon yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien alan oikeussuojakeinojen saatavuuden parantamisesta EU:n tasolla(4)

–  ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2014 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 26/9, jossa se päätti perustaa avoimen hallitustenvälisen työryhmän, jossa käsitellään monikansallisia yhtiöitä ja muita liikeyrityksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta ja jonka tehtävänä on laatia oikeudellisesti sitova kansainvälinen väline, jonka avulla säännellään ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten toimintaa,

–  ottaa huomioon YK:n Global Compact -aloitteen(5),

–  ottaa huomioon OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille,

–  ottaa huomioon OECD:n due diligence -ohjeet vastuulliselle liiketoiminnalle,

–  ottaa huomioon Unicefin laatimat lasten oikeuksia ja liiketoimintaa koskevat periaatteet,

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät liiketoiminnasta ja ihmisoikeuksista,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston jäsenvaltioilleen 2. maaliskuuta 2016 antaman suosituksen ihmisoikeuksista ja liiketoiminnasta,

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta EU:n kauppasopimuksissa(6),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(7),

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n Afrikka-strategiasta: kehityksen vauhdittaminen(8),

–  ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman vaatetusalaa koskevasta EU:n lippulaiva-aloitteesta(9),

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(10),

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta(11),

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman kehitysyhteistyön tehokkuuden parantamisesta(12),

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman yritysten vastuusta kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista(13),

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman ihmiskaupan torjunnasta EU:n ulkosuhteissa(14),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien alivaliokuntansa teettämän tutkimuksen, joka koskee yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanoa(15),

–  ottaa huomioon kysymykset komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle ja neuvostolle EU:n osallistumisesta monikansallisten yhtiöiden ja muiden rajat ylittävää toimintaa harjoittavien liikeyritysten vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (O-000074/2018 – B8‑0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 ja O‑000078/2018 – B8-0404/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:n perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen; ottaa huomioon, että EU:n kansainvälisen tason toiminnan (muun muassa sen kehitys- ja kauppapolitiikassa) on perustuttava näihin periaatteisiin;

B  katsoo, että ihmisoikeuksiksi katsottavien ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden kunnioittaminen merkitsee, että olisi kunnioitettava ja suojeltava uskoon perustuvien järjestöjen henkistä ilmapiiriä sen sijaan, että niille asetetaan vaatimuksia, jotka ovat ristiriidassa niiden perusarvojen ja eettisten periaatteiden kanssa tai jotka rapauttavat niitä; katsoo tämän tarkoittavan myös sitä, että uskoon perustuvien järjestöjen olisi voitava edellyttää työntekijöiltään ja palveluntarjoajiltaan omien perusarvojensa ja eettisten periaatteidensa noudattamista ja pidättymistä niiden rapauttamisesta tai vahingoittamisesta työssä tai ammattia harjoitettaessa;

C.  toteaa, että vapaakauppa ja investoinnit ovat todistettavasti edistäneet merkittävästi köyhyyden vähentämistä;

D.  toteaa, että kehityksen olisi aina kuljettava käsi kädessä sosiaalisen edistyksen ja hyvän hallintotavan kanssa ja että kehitys, vapaakauppa ja ihmisoikeudet voivat vaikuttaa toisiinsa ja vahvistaa toisiaan;

E.  toteaa, että valtioiden olisi selvästi ilmoitettava, että ne olettavat kaikkien liikeyritysten kunnioittavan ihmisen perusoikeuksia kaikessa toiminnassaan;

F.  toteaa, että YK:n Global Compact -aloitteessa kehotetaan liikeyrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään tiettyjä keskeisiä arvoja ihmisoikeuksien, työelämän normien, ympäristön sekä korruption torjunnan alalla, sitoutumaan näihin arvoihin ja soveltamaan niitä liiketoiminnassaan vapaaehtoisesti;

G.  toteaa, että liikeyritykset ovat yksi merkittävimmistä toimijoista talouden globaalistumisessa, finanssipalveluissa ja kansainvälisessä kaupassa ja että niiden edellytetään noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja voimassa olevia kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittavan ihmisoikeuksia; toteaa, että yritykset voivat toisinaan aiheuttaa ihmisoikeusloukkauksia tai vaikuttaa osaltaan niiden esiintymiseen, mutta toteaa, että niillä voi olla myös tärkeä rooli myönteisten kannustimien tarjoajana ihmisoikeuksien, demokratian, ympäristönormien ja yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi;

H.  ottaa huomioon, että unioni on ollut johtavassa asemassa neuvoteltaessa ja pantaessa täytäntöön eräitä maailmanlaajuista vastuuta koskevia aloitteita, jotka liittyvät yhteen liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten vaatimusten edistämisen ja kunnioittamisen kanssa;

I.  toteaa, että maailmanlaajuisesti toimivien ja tiennäyttäjinä syrjimätöntä yrityskulttuuria soveltavien eurooppalaisten yritysten pitkän aikavälin myönteinen vaikutus ihmisoikeuksiin on tunnustettu;

J.  toteaa, että parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan teettämä tutkimus, joka koskee yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanoa, osoittaa selvästi, että unionin jäsenvaltiot ovat maailman mittakaavassa edistyneet parhaiten näiden periaatteiden täytäntöönpanossa, koska niillä on eniten jo käynnissä olevia kansallisia toimintasuunnitelmia;

K.  ottaa huomioon, että YK:ssa neuvotellaan parhaillaan järjestelmästä, joka koskee yritysten vastuuta ihmisoikeusloukkauksista;

1.  panee merkille, että liiketoiminnan ja toimitusketjujen globalisoituminen ja lisääntyvä kansainvälistyminen korostavat yritysten merkitystä ihmisoikeuksien kunnioittamisen varmistamisessa ja luovat tilanteen, jossa kansainväliset normit ja säännöt ovat keskeisen tärkeitä ihmisoikeusloukkausten välttämiseksi kolmansissa maissa;

2.  uskoo vahvasti, että yksityinen sektori on tärkeä kumppani pyrittäessä kestävän kehityksen tavoitteisiin ja otettaessa käyttöön lisäresursseja kehitystä varten; painottaa, että koska yksityisen sektorin toimijoiden rooli kehitysyhteistyössä on kasvanut, niiden on sitouduttava kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja yritysten vastuullisuutta koskevien periaatteiden noudattamiseen hankkeiden koko elinkaaren ajan;

3.  kannattaa voimakkaasti YK:n ohjaavien periaatteiden täysimääräistä täytäntöönpanoa ja kehottaa kaikkia valtioita laatimaan ja hyväksymään näiden periaatteiden nopeaa, tehokasta ja kattavaa täytäntöönpanoa koskevan kansallisen toimintasuunnitelman;

4.  panee merkille, ettei vieläkään ole saatu aikaiseksi kokonaisvaltaista lähestymistapaa siihen, miten monikansalliset yhtiöt noudattavat ihmisoikeuslainsäädäntöä;

5.  toistaa, että on tarpeen toimia ripeästi tehokkaalla ja johdonmukaisella tavalla kaikilla tasoilla, mukaan luettuna kansallinen, Euroopan ja kansainvälinen taso, jotta voidaan puuttua tehokkaasti monikansallisten yhtiöiden tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin ja käsitellä oikeudellisia ongelmia, jotka aiheutuvat monikansallisten yhtiöiden ekstraterritoriaalisesta ulottuvuudesta;

6.  panee tässä yhteydessä merkille Yhdistyneiden kansakuntien aloittaman hallitustenvälisen asiantuntijaryhmän työn ihmisoikeuksia koskevan YK:n mahdollisesti sitovan asiakirjan laatimiseksi monikansallisista yhtiöistä ja muista liikeyrityksistä ja pitää tätä edistysaskeleena ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun alalla; korostaa, että ihmisoikeuksia koskeva vastuullisuus ja vastuuseen joutuminen niiden loukkaamisesta eivät saa riippua yrityksen oikeudellisesta muodosta eivätkä omistustyypistä; tähdentää, että mahdollisia yrityksille asetettavia oikeudellisia lisävelvoitteita olisi mukautettava yritysten koon ja selviytymiskyvyn mukaan;

7.  toteaa, että useat maat jättäytyvät pois prosessista; korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden olisi liityttävä uuteen mahdollisesti oikeudellisesti sitovaan välineeseen ainoastaan siinä tapauksessa, että sen lähtökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon; korostaa myös, että tällaisen sitovan sopimuksen maailmanlaajuinen vaikuttavuus edellyttää, että valtioiden suuri enemmistö ratifioi sen ja noudattaa sitä;

8.  katsoo, että unionin liittyminen YK:n oikeudellisesti sitovaan välineeseen edellyttää, ettei kyseisessä välineessä ylitetä unionissa jo sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia;

9.  kehottaa uudelleen unionia ja jäsenvaltioita osallistumaan aidosti ja rakentavasti tähän hallitustenväliseen prosessiin;

10.  kehottaa YK:n jäsenvaltioita varmistamaan, että sopimukseen johtavat neuvottelut käydään avoimesti ja tiedottavassa hengessä siten, että neuvotteluissa kuullaan useita erilaisia sidosryhmiä, joita sopimus mahdollisesti koskee;

11.  kehottaa EU:ta varmistamaan, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman mahdolliseen tarkistamiseen tai niihin liittyvään tulevaan strategia-asiakirjaan sisällytetään EU:n osallistumista YK:n sopimusneuvotteluihin koskevat selkeät tavoitteet ja mitattavissa olevat viitearvot;

12.  päättää seurata jatkossakin tiiviisti hallitustenvälisen asiantuntijaryhmän neuvotteluprosessia;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

 

(1)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf

(3)

EUVL C 101, 16.3.2018, s. 19.

(4)

Euroopan perusoikeusviraston lausunto 1/2017 [B-HR].

(5)

https://www.unglobalcompact.org/

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0066.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0494.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0448.

(9)

EUVL C 298, 23.8.2018, s. 100.

(10)

EUVL C 238, 6.7.2018, s. 57.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0230.

(12)

EUVL C 224, 27.6.2018, s. 36.

(13)

EUVL C 215, 19.6.2018, s. 125.

(14)

EUVL C 101, 16.3.2018, s. 47.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf tai http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö