ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 459kWORD 49k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις επιθέσεις με θειικό οξύ


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις με θειικό οξύ  
B8‑0475/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (COM(2018)0209),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθμός των επιθέσεων με θειικό οξύ («οξύ») και ότι, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent (έκδοση της 7ης Δεκεμβρίου 2017), το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει έναν από τους σημαντικότερους αριθμούς επιθέσεων με οξύ παγκοσμίως, με 465 επιθέσεις στο Λονδίνο το 2017 έναντι 77 το 2012 (CNN, 26 Ιανουαρίου 2018)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν συχνά δραματικές επιπτώσεις για τα επιζώντα θύματα, ιδίως πρόκληση σοβαρότατων ακρωτηριασμών και παραμορφώσεων, και ότι διευκολύνονται από τη διαθεσιμότητα του οξέος σε απευθείας ή επιγραμμική πώληση·

1.  επικροτεί την ανωτέρω πρόταση κανονισμού με την οποία προστίθεται το οξύ, σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 15 % κατά βάρος, στον κατάλογο των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών·

2.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει σε χωριστή καταμέτρηση των επιθέσεων με οξύ στις στατιστικές της Eurostat·

3.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν άμεσα τον έλεγχο των πωλήσεων του οξέος, αλλά και το νομοθετικό τους οπλοστάσιο όσον αφορά την κατοχή του, τον ποινικό χαρακτηρισμό των επιθέσεων με οξύ και τις επιβαλλόμενες ποινές.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου