ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 48k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over aanvallen met zwavelzuur


Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over aanvallen met zwavelzuur  
B8‑0475/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven (COM(2018)0209),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het aantal aanvallen met zwavelzuur («zuur») in de Europese Unie stijgt en dat volgens The Independent (van 7 december 2017) in het Verenigd Koninkrijk het hoogste aantal aanvallen met zwavelzuur ter wereld wordt gepleegd, namelijk 465 aanvallen in Londen in 2017, tegen 77 in 2012 (CNN, 26 januari 2018);

B.  overwegende dat deze aanvallen vaak dramatische gevolgen hebben voor de slachtoffers die een dergelijke aanval overleven, met name ernstige verminking en misvormingen, en dat deze aanvallen worden gefaciliteerd doordat het zuur rechtstreeks in de handel of online verkrijgbaar is;

1.  is verheugd over het bovengenoemde voorstel voor een verordening waarin het zuur in een concentratie hoger dan 15 % p/p wordt toegevoegd aan de lijst van precursoren van explosieven;

2.  moedigt de Commissie aan in de statistieken van Eurostat nauwkeurig bij te houden hoeveel aanvallen met zuur er worden gepleegd;

3.  moedigt de lidstaten aan de controle op de verkoop van zuur en hun wetgevingsarsenaal inzake het bezit van zuur, de strafrechtelijke kwalificatie van aanvallen met zuur en de opgelegde straffen, onmiddellijk te versterken.

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid