FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 226kWORD 48k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om attacker med svavelsyra


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om attacker med svavelsyra  
B8‑0475/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (COM(2018)0209),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Antalet attacker med svavelsyra (syraattacker) ökar i Europeiska unionen, och enligt uppgifter i tidningen The Independent (den 7 december 2017) är Förenade kungariket ett av de länder i världen som har högst antal syraattacker. I London utfördes 465 attacker 2017 jämfört med 77 under 2012 (enligt CNN den 26 januari 2018).

B.  Dessa attacker får ofta dramatiska följder för de offer som överlever, bland annat i form av allvarliga stympningar och svår vanställning. Attackerna underlättas av att det är lätt att köpa syra i butik eller på internet.

1.  Europaparlamentet välkomnar ovanstående förslag till förordning med tillägg av syra med högre koncentration än femton procent (15 % p/p) till förteckningen över sprängämnesprekursorer.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom Eurostats statistik föra in specifika uppgifter om antalet syraattacker.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att redan nu börja förstärka kontrollen av syraförsäljning och sin lagstiftning i fråga om innehav av syra samt fastställa brottsrubricering och påföljder för syraattacker.

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy