ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 48k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κρίση της πανώλης των χοίρων


Philippe Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση της πανώλης των χοίρων  
B8‑0476/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία εκτροφής χοίρων επιβαρύνεται με όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες που έρχονται να προστεθούν στην πτώση των τιμών η οποία επικρατεί από το 2015·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επίκειται νέο επεισόδιο κρίσης με την επιδημία της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ευρώπη·

Γ.  υπενθυμίζοντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία που καθιερώθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης ενδέχεται να επιδεινώσει πολύ γρήγορα την κατάσταση αυτή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη γεωργία θεωρεί ότι η επιζωοτία της αφρικανικής πανώλης των χοίρων πρέπει να εξεταστεί σοβαρότερα·

1.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαβούλευση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων (κτηνοτρόφων, ερευνητών και κυνηγών), στις χώρες που έχουν πληγεί από την πανώλη των χοίρων·

2.  θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία ενός πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων και ενός ειδικού ταμείου για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών των κτηνοτρόφων, σε περίπτωση εκτεταμένων θανατώσεων των εκτρεφόμενων ζώων·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει κτηνιατρικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, κατά την εισαγωγή χοίρων·

4.  ζητεί να έχουν δυνατότητα τα κράτη μέλη να αποζημιώσουν εκτάκτως τους εκτροφείς που έχουν θιγεί περισσότερο, με πιστώσεις από τον δεύτερο πυλώνα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου