Πρόταση ψηφίσματος - B8-0477/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0477/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2018 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας (COP24)

15.10.2018 - (2018/2598(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0411/2018 και B8-0412/2018
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


Διαδικασία : 2018/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0477/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0477/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0477/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2018 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας (COP24)

(2018/2598(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21, την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ21) της UNFCCC και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11) και διεξήχθη στο Παρίσι, στη Γαλλία, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη 18η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ18) της UNFCCC και την 8η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών που λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στο πρωτόκολλο του Κιότο μερών (CMP8), η οποία διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και την έγκριση μιας τροποποίησης στο πρωτόκολλο που θεσπίζει δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού άνοιξε προς υπογραφή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016 και παρέμεινε ανοικτή προς υπογραφή μέχρι τις 21 Απριλίου 2017, και ότι 195 κράτη έχουν υπογράψει τη Συμφωνία και 175 κράτη έχουν καταθέσει τις πράξεις για την κύρωσή της,

–  έχοντας υπόψη την 23η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 23) της UNFCCC, και την 13η σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP13), καθώς και την 2η σύνοδο της διάσκεψης των μερών της UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των μερών της συμφωνίας των Παρισίων (CMA2), που πραγματοποιήθηκε στη Βόννη, στη Γερμανία, από τις 4 Νοεμβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη διπλωματία της ΕΕ για το κλίμα[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη, στη Γερμανία (COP23)[2],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2016, με τίτλο «Επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα» (COM(2016)0500),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016, της 30ής Σεπτεμβρίου 2016, της 23ης Ιουνίου 2017 και της 22ας Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, της 26ης Φεβρουαρίου 2018 και της 9ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EE) 2017/1541 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος[3],

–  έχοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 υποβλήθηκαν από τη Λετονία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην UNFCCC οι εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς (INDC) της ΕΕ και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη την 5η Έκθεση Αξιολόγησης (ΑR5) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, καθώς επίσης την ειδική έκθεση της IPCC για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C,

–  έχοντας υπόψη την όγδοη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), του Νοεμβρίου του 2017, με τίτλο «The Emissions Gap Report 2017» (έκθεση σχετικά με το χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της πραγματικής ανάγκης για μείωση των εκπομπών), καθώς και την τρίτη του έκθεση του 2017 με τίτλο «Adaptation Gap Report» (έκθεση σχετικά με το χάσμα προσαρμογής),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση «Global Energy & CO2 Status Report 2017» (Παγκόσμια έκθεση προόδου του 2017 για την ενέργεια και τις εκπομπές CO2) του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας,

–  έχοντας υπόψη την «Statement on the state of the global climate in 2017» (Δήλωση σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2017) του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), του Μαρτίου του 2018, και τη 13η έκδοση του δελτίου «Greenhouse Gas Bulletin», της 30ής Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2018 για τους παγκόσμιους κινδύνους, που δημοσίευσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ[4],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας πράσινης ανάπτυξης, της 5 Μαρτίου 2018, η οποία υπογράφηκε από 14 υπουργούς της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα με τίτλο «Χρηματοδότηση της δράσης της ΕΕ για το κλίμα – ενίσχυση των δαπανών για το κλίμα και συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)»[5],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση «CO₂ - an operational anthropogenic CO₂ emissions monitoring and verification support capacity» (CO₂ - επιχειρησιακή ικανότητα προς υποστήριξη της παρακολούθησης και της εξακρίβωσης των ανθρωπογενών εκπομπών CO₂), η οποία δημοσιεύτηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2017[6],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Fairbanks, που εγκρίθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών της Αρκτικής κατά την 10η υπουργική συνεδρίαση του Αρκτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στο Fairbanks της Αλάσκας, 10-11 Μαΐου 2017·

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκδοση της συνόδου κορυφής «One Planet», που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2017, και τις 12 δεσμεύσεις που εγκρίθηκαν σε αυτήν·

–  έχοντας υπόψη την εγκύκλιο Laudato Si’ του πάπα Φραγκίσκου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Meseberg, της 19ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, και ότι έως τις 11 Οκτωβρίου 2018 τα 181 από τα 197 συμβαλλόμενα στη σύμβαση μέρη είχαν καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη τις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 η ΕΕ υπέβαλε τις ΕΚΠΣ της ΕΕ και των κρατών μελών της στην UNFCCC, δεσμευόμενη έτσι στον στόχο εγχώριας μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έως τώρα τα συμβαλλόμενα μέρη δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού δεν επαρκούν για την επίτευξη του κοινού στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ) που έχουν υποβάλει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν ευθυγραμμίζονται επίσης με τους στόχους που έχουν τεθεί στη Συμφωνία του Παρισιού και, επομένως, πρέπει να αναθεωρηθούν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ουσιώδη στοιχεία της νομοθεσίας της ΕΕ που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ΕΚΣ της ΕΕ, ιδίως δε η οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια και η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, έχουν θεσπιστεί με αυξημένο επίπεδο φιλοδοξίας, με σκοπό να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 45% τουλάχιστον έως το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μείωση κατά 45% στην ΕΕ έως το 2030 εξακολουθεί να μην αποτελεί επαρκή συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και του στόχου για την επίτευξη μηδενικών συνολικά εκπομπών στα μέσα του αιώνα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια στη μέτρηση των εκπομπών, για την επίτευξη σημαντικής προόδου στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως με δίκαιο τρόπο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τρία έτη κατά τα οποία τα αριθμητικά στοιχεία παρέμειναν σταθερά, το 2017 σημειώθηκε αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένη στον κόσμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα και οι θερμοκρασίες ρεκόρ που σημειώθηκαν το 2017 καθιστούν ακόμα πιο επείγουσα την ανάγκη για παγκόσμια δράση κατά της κλιματικής αλλαγής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη πολιτική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένοι ειδικοί τομείς είναι ευαίσθητοι στη διαρροή άνθρακα, εάν το επίπεδο φιλοδοξίας δεν είναι συγκρίσιμο σε άλλες αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη προστασία από τη διαρροή άνθρακα είναι, συνεπώς, απαραίτητη για την προστασία των θέσεων εργασίας στους εν λόγω ειδικούς τομείς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πολλαπλασιαστή μιας σειράς άλλων απειλών που πλήττουν δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία και άλλα δυσμενή καιρικά φαινόμενα υποβαθμίζουν και καταστρέφουν πόρους από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η διαβίωση φτωχών ανθρώπων και προκαλούν αυξημένο ανταγωνισμό για τους εναπομένοντες πόρους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ανθρωπιστικών κρίσεων και έντασης, στην αναγκαστική εκτόπιση, στη ριζοσπαστικοποίηση και σε συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αλλαγή του κλίματος έχει διαδραματίσει κάποιο ρόλο όσον αφορά την αναταραχή και την εξάπλωση της βίας στη Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ και στο Κέρας της Αφρικής, με πολύ ευρύτερες επιπτώσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της IPCC για τον ενάμιση βαθμό Κελσίου δείχνει επίσης ότι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας αύξησης της θερμοκρασίας είναι πιθανόν να είναι σημαντικά μικρότερες από εκείνες μιας αύξησης κατά 2°C·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής απαιτεί πολύ ισχυρότερη δράση, ιδίως από τις ανεπτυγμένες χώρες, για να βγουν από την οικονομία των ανθρακούχων εκπομπών και να προωθήσουν την κλιματικά έξυπνη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για να ενισχυθεί η οικονομική, τεχνολογική και αναπτυξιακή υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία των μεγαλύτερων ρυπαντών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τη δράση για τον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C ή 2°C, επιδεινώνει την ήδη τεράστια κλίμακα και το κόστος της αναγκαίας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη (ΑΜΝΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν όλες οι πρωτοβουλίες των ΛΑΧ και των ΑΜΝΧ για την παροχή πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με τους κινδύνους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της απόκλισης μεταξύ των αναγκών προσαρμογής και των προσπαθειών πρέπει επειγόντως να αντιστραφεί, μέσω πολύ ισχυρότερων μέτρων μετριασμού και προσαρμογής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν το κόστος προσαρμογής να καταλογίζεται εκεί όπου προκύπτει, και ότι εκείνοι που φέρουν την κύρια ευθύνη για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας επιβάρυνσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 της συμφωνίας του Παρισιού θέτει έναν παγκόσμιο στόχο για την προσαρμογή, ο οποίος πρέπει τώρα να καταστεί επιχειρησιακός χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά σχέδια προσαρμογής (ΕΣΠ) πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδάσωση ευθύνεται για περίπου το 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οφείλεται κυρίως στην επέκταση της βιομηχανικής παραγωγής ζωικού κεφαλαίου, σόγιας και φοινικελαίου, μεταξύ άλλων για την αγορά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την έμμεση συμβολή στην αποδάσωση («ενσωματωμένη αποδάσωση») για την οποία φέρει ευθύνη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έδαφος είναι σπάνιος πόρος και η χρήση του για την παραγωγή συμβατικών και πρώτης γενιάς πρώτων υλών βιοκαυσίμων μπορεί να επιδεινώσει την επισιτιστική ανασφάλεια και να καταστρέψει μέσα διαβίωσης φτωχών ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως με την αρπαγή γης, την εκτόπιση πληθυσμών, τη ρύπανση και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτοχθόνων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια αντιστάθμισης άνθρακα και αναδάσωσης μπορούν επίσης να προκαλέσουν παρόμοια ζημιά, αν δεν σχεδιαστούν και εκτελεστούν σωστά·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών που είναι αναγκαίες για την ασφαλή και αποτελεσματική δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS) δεν έχει αποδειχθεί, ιδίως δε η γεωμηχανική για τη δημιουργία τεχνητών καταβοθρών άνθρακα συνδέεται με κινδύνους άγνωστης κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι CCS δεν μπορούν επομένως να αποτελέσουν αξιόπιστο στοιχείο λύσεων μετριασμού και δεν θα πρέπει να στρέφουν την προσοχή από τον επείγοντα χαρακτήρα της ένταξης της δράσης για το κλίμα με τη χρήση υφισταμένων τεχνολογιών και εφικτών αλλαγών στα συστήματα και τους τρόπους ζωής·

1.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή, ως αιτία και πολλαπλασιαστής άλλων κινδύνων, αποτελεί μια από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και ότι όλα τα κράτη και οι φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμησή της με ισχυρή δράση σε ατομικό επίπεδο· υπογραμμίζει επίσης ότι η διεθνής συνεργασία, η αλληλεγγύη, και η συνεπής και διαρκής δέσμευση όσον αφορά την από κοινού δράση αποτελούν τη μόνη λύση για να εκπληρωθεί η συλλογική ευθύνη για τη διαφύλαξη ολόκληρου του πλανήτη και της βιοποικιλότητάς του για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές· τονίζει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει τον ηγετικό της ρόλο σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που να προσφέρει ενεργειακή ασφάλεια, να παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και να δημιουργεί θέσεις εργασίας·

Επιστημονική βάση της δράσης για το κλίμα

2.  επισημαίνει ότι ο WMO επιβεβαίωσε πως το 2015, το 2016 και το 2017 ήταν οι τρεις θερμότερες καταγεγραμμένες χρονιές που επέφεραν υπερθέρμανση της Αρκτικής με μακροχρόνιες συνολικές επιπτώσεις στη στάθμη της θάλασσας και τις καιρικές συνθήκες παγκοσμίως·

3.  θεωρεί ότι οι σοβαρές και πιθανότατα μη αναστρέψιμες επιπτώσεις από την αύξηση κατά 2°C σε παγκόσμια θερμοκρασία θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν επιδιωχθεί ο πιο φιλόδοξος στόχος για αύξηση κατά 1,5°C, ο οποίος θα απαιτούσε ωστόσο τον μηδενισμό της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως το αργότερο έως το 2050· υπογραμμίζει ότι οι τεχνολογικές λύσεις που απαιτούνται είναι διαθέσιμες και καθίστανται διαρκώς ανταγωνιστικότερες από άποψη κόστους, και ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και να αναθεωρούνται τακτικά ώστε να συμβαδίζουν με τους στόχους αυτούς· προσβλέπει, συνεπώς, στα πορίσματα της ειδικής έκθεσης της IPCC του 2018 σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

4.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που καθορίζουν την υγεία –καθαρός αέρας, ασφαλές πόσιμο νερό, επαρκείς ποσότητες τροφίμων και ασφαλής στέγη– και ότι μεταξύ του 2030 και του 2050 αναμένονται 250.000 επιπλέον θάνατοι ετησίως από υποσιτισμό, ελονοσία, διάρροια και θερμική καταπόνηση· επισημαίνει ότι οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν άμεσα σε θανάτους από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων· αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί καταλυτικό έναυσμα συγκρούσεων· θεωρεί ότι η πλήρης υλοποίηση των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού θα συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης·

Κύρωση και εφαρμογή των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον άνευ προηγουμένου ρυθμό κυρώσεων της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και για την παγκόσμια κινητοποίηση και αποφασιστικότητα κρατικών και μη κρατικών φορέων για την εξασφάλιση της πλήρους και ταχείας εφαρμογή της, όπως εκφράζεται στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των μείζονος σημασίας παγκόσμιων γεγονότων όπως η Διάσκεψη Βόρειας Αμερικής για το κλίμα του 2017 που πραγματοποιήθηκαν στο Σικάγο στις 4-6 Δεκεμβρίου 2017, η σύνοδος κορυφής «One Planet» που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2017, και η σύνοδος κορυφής της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα στο San Francisco στις 12-14 Σεπτεμβρίου 2018·

6.  τονίζει ότι οι τρέχουσες ΕΚΔ θα περιόριζαν την υπερθέρμανση του πλανήτη σε περίπου 3,2°C[7], πολύ μακριά από τους 2°C· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να συμβάλουν εποικοδομητικά στη διαδικασία που θα τεθεί σε εφαρμογή με χρονικό ορίζοντα το 2020 όταν θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι ΕΚΔ και να διασφαλίσουν ότι αυτές θα ευθυγραμμίζονται με τον μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να αναλάβουν προσπάθειες για ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό, στον 1,5°C· αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας· τονίζει, συνεπώς, ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στις ανώτατες τιμές τους και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ιδίως η ΕΕ και όλα τα κράτη της G20, πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναβαθμίσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ) τους έως το 2020 στο πλαίσιο του διαλόγου Talanoa του 2018, με στόχο την κάλυψη της εναπομένουσας διαφοράς με αυτόν τον στόχο·

7.  θεωρεί ότι, εάν άλλες σημαντικές οικονομίες δεν αναλάβουν δεσμεύσεις συγκρίσιμες των δεσμεύσεων της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα χρειαστεί να διατηρηθούν οι διατάξεις σχετικά με τη διαρροή άνθρακα, ιδίως όταν αφορούν τομείς υψηλού κινδύνου διαρροής άνθρακα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι, στις περισσότερες από τις τρίτες χώρες που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού, ο διάλογος για την αύξηση των συνεισφορών τους ξεκινά μόλις με πολύ αργούς ρυθμούς· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να εντάξει στους στόχους της ΕΕ για την αύξηση της δέσμευσής της την ένταση των προσπαθειών για την παρακίνηση άλλων εταίρων να πράξουν το ίδιο·

9.  τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να λειτουργήσει ως αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο, της διατήρησης της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και της τήρησης των δεσμεύσεων της Συμφωνίας για το κλίμα· επικροτεί τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αύξηση των στόχων που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στο 32% και το 32,5% αντίστοιχα έως το 2030, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 45% έως το 2030· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τα σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την επικαιροποίηση των ΕΚΣ της ΕΕ, ώστε να συνυπολογιστεί η αυξημένη αυτή φιλοδοξία και να αυξηθεί ο στόχος για περιορισμό των εκπομπών έως το 2030· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι τα τέλη του 2018, μια φιλόδοξη στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα για την ΕΕ, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού και μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ένωση έως το 2050 το αργότερο, που θα συμβαδίζει με ένα δίκαιο μερίδιο της Ένωσης στον υπόλοιπο συνολικό προϋπολογισμό για τον άνθρακα· υποστηρίζει την επικαιροποίηση των ΕΚΣ της Ένωσης με τον καθορισμό ενός στόχου που θα τεθεί συνολικά για την οικονομία, για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο εσωτερικό της ΕΕ κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

10.  χαιρετίζει την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σύγκληση συνόδου κορυφής για το κλίμα τον Σεπτέμβριο του 2019 στο περιθώριο της 74ης Γενικής Συνέλευσης για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και, ειδικότερα, την προαγωγή της αύξησης του επιπέδου φιλοδοξίας των δεσμεύσεων για το κλίμα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια επιδεικνύοντας προσήλωση και πολιτική θέληση να βελτιώσουν τις δεσμεύσεις τους και να ταχθούν υπέρ υψηλών συνεισφορών από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη·

11.  εκφράζει τη λύπη του για την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump σχετικά με την πρόθεσή του να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού, και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλα τα μείζονα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία του Παρισιού μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Trump· επικροτεί θερμά τη συνεχιζόμενη κινητοποίηση σημαντικών πολιτειών, πόλεων, πανεπιστημίων και άλλων μη κρατικών φορέων των ΗΠΑ όσον αφορά τη λήψη μέτρων για το κλίμα στο πλαίσιο της εκστρατείας «we are still in» («συμμετέχουμε ακόμα»)·

12.  επιμένει ότι, ιδίως μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Trump, είναι σημαντικό να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις για την καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών κλάδων που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα: για παράδειγμα, εισάγοντας μια τελωνειακή φορολογική προσαρμογή και τέλη κατανάλωσης άνθρακα, ιδίως όσον αφορά προϊόντα προερχόμενα από χώρες που δεν εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού·

13.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ την 1η Ιανουαρίου 2019, και επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει πράξεις κύρωσης 27 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων επτά κράτη μέλη· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, ιδίως τα κράτη μέλη που δεν έχουν καταθέσει ακόμα πράξεις κύρωσης, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταχεία κύρωσή του ως απαραίτητη συμβολή στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικύρωση της συμφωνίας της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο από όλα τα κράτη μέλη και την κατάθεση της κοινής κύρωσή του από την Ένωση στις 21 Δεκεμβρίου 2017· πιστεύει ότι το βήμα αυτό θα προσδώσει σημαντική διαπραγματευτική ισχύ για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το κλίμα το 2018 και, χάρη στις συλλογικές προσπάθειες, θα μειωθούν αποτελεσματικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

15.  υπογραμμίζει ότι η πριν από το 2020 εφαρμογή και φιλοδοξία αποτελούσαν καίριο σημείο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της COP23· χαιρετίζει την απόφαση να πραγματοποιηθούν δύο απολογισμοί κατά τη διάρκεια της COP 2018 και 2019· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν συνεισφορές για τη μείωση των εκπομπών έως το 2020, τις οποίες θα παρουσιάσουν κατά τον απολογισμό της περιόδου πριν από το 2020 στην COP24· θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντικά βήματα προς την επίτευξη του στόχου για την ανύψωση της φιλοδοξίας για την περίοδο μετά το 2020 από όλα τα μέρη και, συνεπώς, αναμένει με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της πρώτης αποτίμησης στο Κατοβίτσε, η οποία προτείνεται να λάβει τη μορφή απόφασης της COP, όπου θα επιβεβαιώνεται εκ νέου η δέσμευση για την αύξηση, έως το 2020, της φιλοδοξίας των ΕΚΣ που έχουν ορίσει τα συμβαλλόμενα μέρη για το 2030, με στόχο την ευθυγράμμισή τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακές στρατηγικές και δραστηριότητες για να αυξήσουν τη στήριξη της δράσης για το κλίμα από το ευρύ κοινό και τον πολιτικό κόσμο, καθώς και την επίγνωση σχετικά με τα παράλληλα οφέλη που συνεπάγεται η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως η βελτιωμένη ποιότητα του αέρα και της δημόσιας υγείας, η διατήρηση των φυσικών πόρων, η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης, η αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια και το μειωμένο κόστος εισαγωγής ενέργειας, καθώς και πλεονεκτήματα στον διεθνή ανταγωνισμό μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης· τονίζει ότι χρειάζεται επίσης να υπογραμμιστεί η διασύνδεση της κλιματικής αλλαγής με την κοινωνική αδικία, τη μετανάστευση, την αστάθεια και τη φτώχεια και να γίνει αντιληπτό ότι η παγκόσμια δράση για το κλίμα μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση αυτών των ζητημάτων·

17.  τονίζει τις συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ της Συμφωνίας του Παρισιού, του Θεματολογίου του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του Πλαισίου Σεντάι και του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα (Χρηματοδότηση της ανάπτυξης), καθώς και με άλλες Συμβάσεις του Ρίο, καθώς αποτελούν σημαντικά και αλληλένδετα βήματα προόδου για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα η εξάλειψη της φτώχειας και η βιώσιμη ανάπτυξη·

Η COP24 στο Κατοβίτσε

18.  αναγνωρίζει τα επιτεύγματα των προεδριών των COP22 και COP23 που ετοίμασαν από κοινού τον σχεδιασμό του διαλόγου Talanoa 2018 ο οποίος, σε γενικές γραμμές, εγκρίθηκε από τα μέρη και ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018· αναμένει με ενδιαφέρον τα πρώτα αποτελέσματά του κατά τη διάρκεια της COP24 και τα πολιτικά συμπεράσματα, με σκοπό την ευθυγράμμιση της παγκόσμιας συλλογικής φιλοδοξίας με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού έως το 2020· εκτιμά το γεγονός ότι ο διάλογος Talanoa δεν περιορίζεται σε συζητήσεις μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων, αλλά επιτρέπει σε ένα μεγάλων εύρος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων περιφερειών, πόλεων και των εκλεγμένων εκπροσώπων τους, να εφιστούν την προσοχή των εθνικών και των παγκόσμιων φορέων χάραξης πολιτικής σε βασικά ζητήματα που αφορούν τη δράση για το κλίμα· επικροτεί τους διαλόγους Talanoa των πόλεων και των περιφερειών και αναμένει με ενδιαφέρον τη διεξαγωγή περαιτέρω διαλόγων στην Ευρώπη· προσβλέπει στη συμβολή από μη κρατικούς παράγοντες και καλεί όλα τα μέρη να υποβάλουν τις εκθέσεις τους εγκαίρως, προκειμένου να διευκολύνουν τις πολιτικές συζητήσεις στο Κατοβίτσε·

19.  αναγνωρίζει περαιτέρω ότι παρά την πρόοδο συντελέστηκε σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας της δράσης του Παρισιού (το εγχειρίδιο κανόνων) κατά την COP23, ή COP24 καλείται να ολοκληρώσει και να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις για σημαντικές προκλήσεις· ζητεί να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από τη σύνοδο κορυφής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το εγχειρίδιο κανόνων, που είναι καίριας σημασίας για την έγκαιρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού·

20.  τάσσεται υπέρ ενός εγχειριδίου κανόνων το οποίο απαιτεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ισχυρούς δεσμευτικούς κανόνες για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ώστε να μετράται με ακρίβεια η πρόοδος και να αναπτύσσεται περαιτέρω εμπιστοσύνη μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που συμμετέχουν στη διεθνή διαδικασία· εκφράζει τον προβληματισμό του διότι ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη παραμένουν απρόθυμα να εργαστούν για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας στη μέτρηση των εκπομπών· καλεί όλες τις σημαντικές οικονομίες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το εγχειρίδιο κανόνων και να προαγάγουν δεσμευτικές απαιτήσεις για τα συστήματα παρακολούθησης και εξακρίβωσης, συμπεριλαμβανομένων έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων και εκτιμήσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

21.  τονίζει τη σημασία της συμπλήρωσης του εγχειριδίου κανόνων με ατμοσφαιρικά δεδομένα βάσει παρατήρησης, ώστε να αυξηθούν η αξιοπιστία και η ακρίβεια των υποβαλλόμενων εκθέσεων· καλεί την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), το Ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προγνώσεων (ECMWF), την ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης του διοξειδίου του άνθρακα (ICOS), τους οργανισμούς σύνταξης των εθνικών καταλόγων, τα εθνικά ερευνητικά κέντρα και άλλους βασικούς πρωταγωνιστές να αναπτύξουν επιχειρησιακή ικανότητα που θα μπορεί να παράγει πληροφορίες για τις ανθρωπογενείς εκπομπές με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και θα πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης συστοιχίας δορυφόρων·

22.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να εκφράζεται με μία και ενωμένη φωνή στην COP24 στο Κατοβίτσε, προκειμένου να διασφαλίσει την πολιτική της ισχύ και την αξιοπιστία της· καλεί όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν την εντολή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις και στις διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων φορέων·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν τη δράση για το κλίμα στα θεματολόγια που τηρούν τα σημαντικά διεθνή φόρα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, καθώς και στα θεματολόγια των ομάδων G7 και G20, μεταξύ άλλων, και να επιδιώξουν πολυμερείς εταιρικές σχέσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα υλοποίησης της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και των ΣΒΑ·

Δημοσιότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με αναδυόμενες οικονομίες, για τη δημιουργία μιας ομάδας ηγετών σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή τα επόμενα έτη, ώστε να επιδειχθεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς τα ευπαθή κράτη· τάσσεται υπέρ της διαρκούς και ενεργού δέσμευσης της ΕΕ, τόσο στο πλαίσιο του Συνασπισμού Υψηλών Φιλοδοξιών όσο και έναντι των χωρών μελών του, να προβάλλει την αποφασιστικότητά τους να επιτύχουν την ουσιαστική υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού μέσω της σύνταξης ενός απαιτητικού εγχειριδίου κανόνων το 2018 και μέσω επιτυχούς διεξαγωγής του διαλόγου Talanoa στο πλαίσιο της COP24·

25.  τονίζει ότι απαιτείται η αποτελεσματική συμμετοχή όλων των μερών για να επιτευχθεί ο στόχος του περιορισμού της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C, πράγμα που με τη σειρά του απαιτεί την αντιμετώπιση του θέματος των κατεστημένων ή αντικρουόμενων συμφερόντων· επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι υποστηρίζει την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούν την πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού να εισαγάγουν ειδική πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων στην UNFCCC· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην εν λόγω διαδικασία, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους και τους σκοπούς της UNFCCC και της Συμφωνίας του Παρισιού·

26.  υπογραμμίζει ότι το 80% των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν λόγω της αλλαγής του κλίματος είναι γυναίκες, οι οποίες γενικά πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή από ό,τι οι άνδρες και έχουν ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση, ενώ δεν συμμετέχουν σε βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη δράση για το κλίμα· τονίζει, συνεπώς, ότι η χειραφέτηση των γυναικών, καθώς επίσης η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή και ο ηγετικός ρόλος τους σε διεθνή φόρα όπως η UNFCCC και η εθνική, περιφερειακή και τοπική δράση για το κλίμα, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές για το κλίμα και να προαγάγουν τη συμμετοχή των αυτοχθόνων γυναικών και των υπερμάχων των δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο της UNFCCC·

27.  χαιρετίζει την απόφαση της COP23 σύμφωνα με την οποία το ταμείο προσαρμογής θα πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετεί τη συμφωνία του Παρισιού· αναγνωρίζει τη σημασία του Ταμείου στις κοινότητες που είναι πιο ευπαθείς στην αλλαγή του κλίματος και, επομένως, εκφράζει ικανοποίηση για τις νέες αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 93 εκατομμύριων δολαρίων ΗΠΑ εκ μέρους των κρατών μελών στο ταμείο·

28.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεχίζουν να είναι ο μεγαλύτερος χορηγός δημόσιας χρηματοδότησης για το κλίμα· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι πραγματικές δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων χωρών υπολείπονται κατά πολύ του συλλογικού τους στόχου της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως· τονίζει τη σημασία που έχει όλα τα ανεπτυγμένα μέρη να ανταποκριθούν στη συμβολή τους στον στόχο αυτό, δεδομένου ότι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι αποφασιστική για τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους προσαρμογής και μετριασμού που έχουν θέσει·

29.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς της δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και με τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραγωγικός για τους στόχους αυτούς ή να παρακωλύει την εφαρμογή τους· σημειώνει με ανησυχία ότι ο στόχος για τη διάθεση του 20% των συνολικών δαπανών για την κλιματική δράση είναι πιθανόν να μην επιτευχθεί και ζητεί, συνεπώς, τη λήψη διορθωτικών μέτρων· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι οι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2020, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για την επίτευξή τους· υπενθυμίζει τη θέση του να αυξήσει τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα από 20% σε 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027· θεωρεί ότι όλες οι εναπομένουσες δαπάνες του ΠΔΠ θα πρέπει να συνάδουν με τη συμφωνία του Παρισιού και να μην είναι αντιπαραγωγικές στις προσπάθειες που καταβάλλονται για το κλίμα·

30.  ζητεί να θεσπιστεί ένας ειδικός και αυτόματος μηχανισμός για τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ, ο οποίος θα παρέχει επιπρόσθετη και επαρκή στήριξη για την ανάληψη από την ΕΕ δίκαιου μεριδίου στην επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για διεθνή χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα·

Ο ρόλος των μη κρατικών φορέων

31.  υπενθυμίζει ότι στη Συμφωνία του Παρισιού αναγνωρίζονται τόσο ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στις πολιτικές για το κλίμα όσο και η ανάγκη συνεργασίας με περιφέρειες, πόλεις και μη κρατικούς φορείς·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη παγκόσμια κινητοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος μη κρατικών παραγόντων προσηλωμένων στη δράση για το κλίμα με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα· τονίζει το ζωτικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των υποεθνικών κυβερνήσεων στην άσκηση πίεσης, καθοδήγησης και αντιστάθμισης της κρατικής δράσης ιδίως εάν αυτή είναι ανεπαρκής· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να ενθαρρύνουν, να διευκολύνουν και να εμπλέξουν μη κρατικούς φορείς, οι οποίοι καθίστανται ολοένα και περισσότερο πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, καθώς και τοπικούς φορείς, σε πλήρως διαφανή διάλογο, ιδίως όταν οι σχέσεις της ΕΕ με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον τομέα της πολιτικής για το κλίμα έχουν επιδεινωθεί· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση που ανελήφθη στην COP23 από 25 πρωτοπόρες ευρωπαϊκές πόλεις, που αντιπροσωπεύουν 150 εκατομμύρια πολίτες, να καταστούν πόλεις μηδενικών εκπομπών έως το 2050·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις της με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την ενίσχυση της θεματικής και της τομεακής συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες προσαρμογής και ανθεκτικότητας και να ενισχυθούν μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και σχέδια μείωσης των εκπομπών σε καίριους τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, η τεχνολογία, η γεωργία και οι μεταφορές τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, λ.χ. μέσω προγραμμάτων αδελφοποίησης, μέσω του προγράμματος Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας, μέσω της στήριξης πλατφορμών όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και δημιουργώντας νέα φόρα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων για περιφερειακά και τοπικά καθορισμένες συνεισφορές (παρόμοιες με τις ΕΚΣ) όπου η φιλοδοξία για το κλίμα μπορεί να αυξηθεί μέσω της διαδικασίας αυτής·

34.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2050 σε όλους τους τομείς, στην πρότασή της για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μηδενικών καθαρών εκπομπών στην ΕΕ με ορίζοντα τα μέσα του αιώνα, και να καθορίσει μια σαφή πορεία για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων οροσήμων για το 2035, το 2040 και το 2045· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει προτάσεις για το πώς θα ενισχυθούν οι απορροφήσεις από καταβόθρες σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, ώστε να επιτευχθούν καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ έως το 2050 το αργότερο και αρνητικές εκπομπές λίγο αργότερα· ζητεί να εξασφαλίζει η στρατηγική αυτή τη δίκαιη κατανομή των προσπαθειών μεταξύ των τομέων, να περιλαμβάνει μηχανισμό συνυπολογισμού των αποτελεσμάτων του πενταετούς ετήσιου παγκόσμιου απολογισμού, να λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα της επόμενης ειδικής έκθεσης της IPCC, τις συστάσεις και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τις απόψεις μη κρατικών φορέων, όπως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας·

35.  τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία για τον καθορισμό στρατηγικών μελλοντικών προτεραιοτήτων για μια σύγχρονη, πράσινη οικονομία της ΕΕ, η οποία θα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογικής προόδου, θα διατηρεί υψηλό επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και υψηλές προδιαγραφές για τους καταναλωτές, και θα είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, ιδίως μακροπρόθεσμα·

36.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές και προγράμματα για την αντιμετώπιση της μετάβασης που προκαλείται στο εσωτερικό διαφόρων τομέων λόγω της απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές και λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, και να επιτρέψουν την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ περιφερειών, εργαζομένων και επιχειρήσεων που επηρεάζονται από αυτές, καθώς και να παράσχουν στήριξη σε περιφέρειες και εργαζομένους για να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για διαρθρωτικές αλλαγές, να αναζητήσουν ενεργά νέες οικονομικές δυνατότητες και να αναπτύξουν πολιτικές σχετικά με στρατηγικές τοποθεσίες ώστε να εξασφαλίσουν δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών στην Ευρώπη·

37.  θεωρεί ότι θα πρέπει, για να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των ΕΚΣ με τις δεσμεύσεις για τη συνολική οικονομία που απαιτούνται με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού, τα συμβαλλόμενα μέρη να ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν τις εκπομπές από τις διεθνείς θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές καθώς και να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των εκπομπών από αυτούς τους τομείς·

Εκτεταμένες προσπάθειες από όλους τους τομείς

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα την έναρξη, τον Δεκέμβριο του 2017, της αρχικής φάσης του κινεζικού εθνικής εμβέλειας συστήματος εμπορίας εκπομπών άνθρακα που καλύπτει τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συμφωνία σχετικά με τη σύνδεση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και της Ελβετίας που υπεγράφη στα τέλη του 2017 και ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω αυτούς τους δεσμούς και άλλες μορφές συνεργασίας με τις αγορές διοξειδίου του άνθρακα από τρίτες χώρες και περιφέρειες, και να τονώσει τη δημιουργία και άλλων αγορών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων μηχανισμών τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών, οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών παγκοσμίως, θα αποφέρουν πρόσθετη αποδοτικότητα, εξοικονόμηση κόστους και μείωση του κινδύνου διαρροής άνθρακα, δημιουργώντας ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διασφαλίσεις ώστε οποιαδήποτε σύνδεση με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ να συνεχίσει να συμβάλλει στον πρόσθετο και μόνιμο μετριασμό των εκπομπών και ότι δεν υπονομεύει τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο εσωτερικό της·

39.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ο μόνος τομέας που παρουσιάζει αύξηση των εκπομπών από το 1990· τονίζει ότι αυτό δεν είναι συμβατό με τη μακρόπνοη ανάπτυξη, η οποία, αντιθέτως, απαιτεί μειώσεις των εκπομπών από όλους τους τομείς της κοινωνίας με ταχύτερο ρυθμό· υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να έχει απαλλαγεί πλήρως από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050·

40.  εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του από την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO2 για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μετά το 2020, καθώς δεν συνάδει με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού·

41.  εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο φιλοδοξίας του συστήματος CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) της ICAO, δεδομένων των διεξαγόμενων εργασιών για τα Πρότυπα και τις Συνιστώμενες Πρακτικές (ΠΣΠ) που αναμένεται να εφαρμοστούν από το 2019· διαφωνεί έντονα με τις προσπάθειες επιβολής του συστήματος CORSIA σε πτήσεις εντός της Ευρώπης, καθώς αυτό αναιρεί τους νόμους της ΕΕ και την ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων· τονίζει ότι η περαιτέρω αποδυνάμωση του σχεδίου των Προτύπων και των Συνιστώμενων Πρακτικών του συστήματος CORSIA είναι απαράδεκτη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση των διατάξεων του συστήματος CORSIA και, κατά συνέπεια, του μελλοντικού αντικτύπου·

42.  υπενθυμίζει τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2392 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 7, που αναφέρει σαφώς ότι, ως συννομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι τα μόνα θεσμικά όργανα που αποφασίζουν σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών· καλεί τα κράτη μέλη, στο πνεύμα της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, να εκφράσουν επίσημη επιφύλαξη όσον αφορά τα Πρότυπα και τις Συνιστώμενες Πρακτικές του συστήματος CORSIA δηλώνοντας ότι η υλοποίηση του CORSIA και η συμμετοχή στις προαιρετικές φάσεις του υπόκεινται σε προηγούμενη συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

43.  υπενθυμίζει ότι χορηγήθηκε νέα παράταση της παρέκκλισης εξαίρεσης των πτήσεων εκτός ΕΟΧ από το ΣΕΔΕ της ΕΕ από την Ένωση έως το 2024 προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία του ICAO για την εξεύρεση λύσης σε παγκόσμια κλίμακα για τις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές· τονίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση της νομοθεσίας θα πρέπει να γίνεται μόνο εάν αυτό είναι συμβατό με τη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας, η οποία δεν προβλέπει, ωστόσο, τη χρήση πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης μετά το 2020·

44.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι στις αεροπορικές μεταφορές το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ έχει επιτύχει ήδη μείωση/αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων τόνων·

45.  υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία αναμένεται να αυξηθούν από 50% έως 250% κατά την περίοδο έως το 2050, και ότι υπάρχουν ήδη τεχνικές λύσεις για τη σημαντική μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αρχική στρατηγική του ΙΜΟ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία κατά την 72η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ του Απριλίου 2018, ως ένα πρώτο βήμα για τη συμβολή του κλάδου στην υλοποίηση του στόχου θερμοκρασίας στη συμφωνία του Παρισιού· καλεί τον ΙΜΟ να συμφωνήσει ταχέως σχετικά με νέα υποχρεωτικά μέτρα μείωσης των εκπομπών που είναι αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων και τονίζει τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής τους πριν από το 2023· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση των εκπομπών των θαλάσσιων μεταφορών και καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο και την εφαρμογή της συμφωνίας στο πλαίσιο του ΙΜΟ και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάληψης πρόσθετης δράσης από την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για τη θερμοκρασία· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές στην επικείμενη στρατηγική της για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, ώστε να καθοδηγηθούν οι επενδυτικές αποφάσεις της ΕΕ στη ναυτιλία υπέρ των καυσίμων και των τεχνολογιών πρόωσης που επιτυγχάνουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα·

46.  επισημαίνει ότι η αποδάσωση και η υποβάθμιση των δασών ευθύνονται για το 20% σχεδόν των παγκόσμιων εκπομπών CO2· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των δασών και των υγροτόπων στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι διαθέτουν υψηλό δυναμικό δέσμευσης άνθρακα· επισημαίνει ότι πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν μακροπρόθεσμα οι φυσικές καταβόθρες και αποθέματα άνθρακα στην ΕΕ και παγκοσμίως, καθώς και ότι το συνολικό μέγεθος των παγκόσμιων δασών, καθώς και οι προσαρμοστικές τους ικανότητες και η ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω, προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει επίσης την ανάγκη να εστιάσουν οι προσπάθειες μετριασμού στον τομέα των τροπικών δασών, αρχίζοντας από την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της απώλειας δασών και της κλιματικής αλλαγής·

Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω προσαρμογής

47.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ δεδομένου ότι η δράση προσαρμογής αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα για όλες τις χώρες που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη·

48.  θεωρεί ότι η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων λαών αποτελεί μια από τις επιτυχίες της COP23 και ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των αποφάσεων του Παρισιού· πιστεύει ότι η πλατφόρμα θα διευκολύνει την αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στις προσπάθειες και στρατηγικές προσαρμογής·

49.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν δημόσια, διαφανή και εύχρηστα συστήματα και εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των εθνικών σχεδίων και δράσεων προσαρμογής·

Διπλωματία στον τομέα του κλίματος

50.  υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση της ενωσιακής πολιτικής και προβολής και της κλιματικής διπλωματίας, κάτι που είναι απαραίτητο για την ανάδειξη της δράσης για το κλίμα στις χώρες εταίρους και στην παγκόσμια κοινή γνώμη· ζητεί τη διάθεση ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, με τρόπο που να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ισχυρή προσήλωση και δέσμευση στη διπλωματία στον τομέα του κλίματος· εμμένει στην άποψη ότι είναι αναγκαία η διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διπλωματία της ΕΕ στον τομέα του κλίματος και η ενσωμάτωση του κλίματος σε όλους τους τομείς εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ασφάλειας και άμυνας·

51.  τονίζει ότι οι βαθειές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος για τη διεθνή ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα που απορρέουν από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την απώλεια βιοτικών πόρων, τα φαινόμενα εκτοπισμού ανθρώπων και τις συναφείς μορφές αναταραχών λόγω αλλαγής του κλίματος, συχνά μπορούν να θεωρηθούν ως πολλαπλασιαστής απειλών· προτρέπει, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τους εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο για να κατανοήσουν καλύτερα, να ενσωματώσουν, να προβλέψουν και να διαχειριστούν τις αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ενσωμάτωσης της διπλωματίας για το κλίμα στις πολιτικές της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν ιδιαιτέρως φιλόδοξες συμμαχίες για να δώσουν το παράδειγμα όσον αφορά την ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα σε διάφορους τομείς εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της διεθνούς μετανάστευσης, της μεταρρύθμισης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της ειρήνης και της ασφάλειας·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής στις διεθνείς συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων καθιστώντας την κύρωση και εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού προϋπόθεση για κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συνοχής των τρεχουσών συμφωνιών με τη Συμφωνία του Παρισιού·

Βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα

54.  τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι πάνω από όλα μια κοινωνική πρόκληση και ότι η καταπολέμησή της θα πρέπει να παραμείνει μία από τις κατευθυντήριες αρχές των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της έρευνας και των ψηφιακών τεχνολογιών·

55.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία της Ευρώπης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού· τους ενθαρρύνει να θέσουν υψηλότερες φιλοδοξίες και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία του Παρισιού, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις·

56.  τονίζει ότι ένα σταθερό και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο και σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο θα διευκολύνουν και θα προωθήσουν τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των νομοθετικών προτάσεων στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, την ενίσχυση της θέσης των πολιτών και τον καθορισμό στόχων που συνάδουν με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και του μηχανισμού αναθεώρησης ανά πενταετία·

57.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι διάφορες χώρες υποδοχής σημαντικών ανταγωνιστών των βιομηχανιών έντασης ενέργειας της ΕΕ καθιερώνουν μηχανισμούς εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα ή άλλους μηχανισμούς τιμολόγησης· ενθαρρύνει και τις άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό·

58.  τονίζει τη σημασία της αύξησης του αριθμού των ποιοτικών θέσεων εργασίας και των ειδικευμένων εργαζομένων στη βιομηχανία της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης μετάβασης· ζητεί μια ολιστική και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού επιχειρηματικού μοντέλου στις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και υψηλής έντασης άνθρακα με υψηλό ποσοστό εργαζομένων σε τομείς που εξαρτώνται από τον άνθρακα, ώστε να διευκολυνθεί ο βιώσιμος μετασχηματισμός για ευημερούσες βιομηχανίες και υπηρεσίες, αναγνωρίζοντας παράλληλα την κληρονομιά και τις διαθέσιμες δεξιότητες του εργατικού δυναμικού· υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των κρατών μελών στην επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε μια δίκαιη μετάβαση του εργατικού δυναμικού στις εν λόγω περιοχές· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η παροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής υποστήριξης από την ΕΕ·

Ενεργειακή πολιτική

59.  υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ μειώνονται· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών και για την εξοικονόμηση πόρων, την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόληψη και την άμβλυνση της ενεργειακής πενίας, για την προστασία και τη βοήθεια των ευπαθών και φτωχών νοικοκυριών· ζητεί την παγκόσμια προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας και την ανάπτυξη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. με την τόνωση της αυτοπαραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές)·

60.  υπενθυμίζει ότι η προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της αρχής «πρώτα η ενεργειακή απόδοση», και στην ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν δύο από τους κύριους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της θέσπισης φιλόδοξων νομοθετικών μέτρων στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς και της προσεχούς μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την αποτελεσματική ενσωμάτωση στις πολιτικές της ΕΕ των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ώστε να περιοριστεί η αύξηση των μέσων θερμοκρασιών του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C, με απώτερο στόχο τη διατήρησή της σε επίπεδο χαμηλότερο από 1,5°C·

61.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, ευφυών δικτύων και ανταπόκρισης στη ζήτηση, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στους τομείς της οικιακής θέρμανσης και ψύξης·

62.  καλεί την ΕΕ να πιέσει τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος, για τη σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, αποθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία και εμποδίζουν την καινοτομία·

Έρευνα, καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες και διαστημική πολιτική

63.  υπογραμμίζει ότι η συνέχιση και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, των πολιτικών προσαρμογής, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, των βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών, της βιώσιμης χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών («κυκλική οικονομία») και της συλλογής δεδομένων σχετικά με την κλιματική αλλαγή αποτελούν το κλειδί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα· ζητεί, συνεπώς, να αναληφθούν γενικότερες δεσμεύσεις με σκοπό οι επενδύσεις να ενισχυθούν και να επικεντρωθούν στους συγκεκριμένους τομείς· τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση βιώσιμων ενεργειακών έργων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», δεδομένων των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού·

64.  τονίζει ότι οι ΣΒΑ αποτελούν ριζική αλλαγή στις διεθνείς πολιτικές για την αναπτυξιακή συνεργασία και ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τους εντάσσει τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της· τονίζει, σύμφωνα με την εξωτερική διάσταση των ΣΒΑ, την ανάγκη να διερευνηθούν διάφορες μέθοδοι για να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι αναδυόμενες οικονομίες στην ενεργειακή τους μετάβαση μέσω, μεταξύ άλλων, μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων, συμβολής στη μείωση του κόστους κεφαλαίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των έργων ενεργειακής απόδοσης, μεταφοράς τεχνολογίας και λύσεων για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων και απομακρυσμένων και αγροτικών κοινοτήτων, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

65.  υπενθυμίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα συγκαταλέγονται στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση· σημειώνει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία σε αυτούς τους τομείς και, ταυτόχρονα, να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους· τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης και διατήρησης ισχυρού δυναμικού καινοτομίας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες χώρες για την ανάπτυξη καθαρών και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών·

66.  υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης και, ιδίως, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας· τονίζει τα οφέλη για το κλίμα, τα οποία μπορεί να αποφέρει η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και της μείωσης της έντασης των υλικών, καθώς και μέσω της ενίσχυσης του σημερινού εργατικού δυναμικού·

67.  πιστεύει ακράδαντα ότι τα διαστημικά προγράμματα της Ένωσης θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στις στρατηγικές μετριασμού· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο τον ιδιαίτερο ρόλο του συστήματος Κοπέρνικος και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει υπηρεσία παρακολούθησης του CO2· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ελεύθερη, πλήρης και ελεύθερη πολιτική για τα δεδομένα, δεδομένου ότι αυτό είναι απαραίτητο για την επιστημονική κοινότητα και αποτελεί τη βάση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτόν·

Δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες

68.  επιμένει ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C και ότι οι κυριότερες πηγές εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, οφείλουν να εντείνουν σημαντικά τις προσπάθειες μετριασμού, που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά παράλληλα οφέλη για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και να αυξήσουν σημαντικά την υποστήριξή τους για τη δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

69.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το κλίμα στη λήψη των αποφάσεων, πράγμα που μπορεί να υποστηριχτεί με τη βελτίωση των κλιματικών υπηρεσιών ιδιαίτερης σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να καταστεί αυτό σημαντικός στόχος της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας και να καταβληθούν ισχυρές προσπάθειες από την ΕΕ για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να εκδοθεί δήλωση του ΠΟΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την κλιματική αλλαγή, παρόμοια με εκείνη για τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, που εγκρίθηκε στη Ντόχα το 2001·

70.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των αναπτυγμένων χωρών να παράσχουν νέα και πρόσθετη χρηματοδότηση για τη δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως μέχρι το 2020· αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή αύξηση και αυστηρότερη λογιστική των οικονομικών προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένης της έμφασης στην απαίτηση, η χρηματοδότηση να είναι νέα και επιπρόσθετη και να περιλαμβάνει μόνο το ισοδύναμο επιχορήγησης των δανείων, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που συμφωνήθηκε στην επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ· συνιστά να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ τις πρακτικές που έχει αναπτύξει η Επιτροπή για τη χρήση των δεικτών του Ρίο για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με στόχο το κλίμα·

71.  αναγνωρίζει ότι η παραγωγή των περισσότερων πρώτων υλών για βιοκαύσιμα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με απειλές για την επισιτιστική ασφάλεια και για τα δικαιώματα και τα μέσα διαβίωσης των φτωχών πληθυσμών στις αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει ότι οι δυνατότητες που προσφέρουν τα βιοκαύσιμα για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι μικρότερες από το αναμενόμενο, και θεωρεί αναγκαίο να τροποποιηθεί περαιτέρω η πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα προκειμένου να ανταποκρίνεται στην εν λόγω πραγματικότητα·

72.  καλεί την ΕΕ να συμμορφωθεί με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι συνιστά θεμελιώδη πτυχή της συνεισφοράς της ΕΕ στη συμφωνία του Παρισιού· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών της για την ανάπτυξη, το εμπόριο, τη γεωργία, την ενέργεια και το κλίμα·

73.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγικότητα· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια στροφή στον τρόπο που παράγεται και καταναλώνεται η τροφή, προς αγροοικολογικές πρακτικές, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διεθνούς αξιολόγησης των γνώσεων, των επιστημών και των τεχνολογιών για την ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας (IAASTD) και τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έλαβε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) για την αύξηση της αγροοικολογίας προκειμένου να επιτευχθούν οι ΣΒΑ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διαμορφώσουν την αναπτυξιακή πολιτική τους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις αυτές, μεταξύ άλλων στον τομέα των γεωργικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ·

74.  υπογραμμίζει ότι η προϊούσα αύξηση των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της ΕΕ όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος· επισημαίνει ότι η προώθηση μιας ανάπτυξης με μοχλό τις εξαγωγές, μεταξύ άλλων μέσω προσανατολισμένης προς τις εξαγωγές βιομηχανικής γεωργίας, είναι δύσκολο να συμβιβαστεί με την επιταγή για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

75.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους για την καθιέρωση ελέγχων σχετικά με το ευρωπαϊκό εμπόριο και την κατανάλωση βασικών προϊόντων δασικού κινδύνου, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, ο ευκάλυπτος, το βόειο κρέας, το δέρμα και το κακάο, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το σχέδιο δράσης FLEGT και τον κανονισμό για την ξυλεία και από τα μέτρα της ΕΕ για τη ρύθμιση άλλων αλυσίδων εφοδιασμού προκειμένου να τερματιστεί ή να προληφθεί η σοβαρή βλάβη· επισημαίνει ότι τα κλειδιά για την επιτυχία αυτών των προσπαθειών περιλαμβάνουν την επιβολή της ανιχνευσιμότητας και των υποχρεωτικών απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

76.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να θέσει τέρμα στη χορήγηση δανείων για έργα ορυκτών καυσίμων, και ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να σταματήσουν όλες τις εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων για έργα ορυκτών καυσίμων· ζητεί ειδικές δημόσιες εγγυήσεις για πράσινες επενδύσεις, ετικέτες και φορολογικά πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά ταμεία και για την έκδοση πράσινων ομολόγων·

77.  τονίζει τη σημασία της υλοποίησης του συνολικού στόχου για προσαρμογή και κινητοποίηση σημαντικών νέων πόρων για την προσαρμογή στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν ότι θα αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση την οποία παρέχουν· αναγνωρίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος και στο θέμα της απώλειας και της ζημίας, για την οποία θα πρέπει να αυξηθούν οι πρόσθετοι πόροι μέσω καινοτόμων πηγών δημόσιας χρηματοδότησης με τη χρήση του Διεθνούς Μηχανισμού της Βαρσοβίας·

78.  τονίζει την ανάγκη για έργα από τη βάση προς την κορυφή, σε τοπικό επίπεδο, τα οποία να απευθύνονται σε ιδιαίτερα ευπαθείς ανθρώπους και κοινότητες· σημειώνει ότι η τρέχουσα έμφαση στον συνδυασμό πράξεων και εγγυήσεων για τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων ευνοεί τα έργα μεγάλης κλίμακας και ζητεί να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία στη χρήση των ταμείων βοήθειας·

79.  επισημαίνει ότι ο αεροπορικός κλάδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αντισταθμίσεις των εκπομπών άνθρακα και ότι τα δασικά αντισταθμιστικά οφέλη είναι δύσκολο να μετρηθούν και αδύνατον να εξασφαλιστούν· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα περιορισμού και μείωσης του άνθρακα στον τομέα της διεθνούς αεροπορίας (CORSIA) και τα άλλα έργα δεν βλάπτουν την ασφάλεια των τροφίμων, τα δικαιώματα γης, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών ή τη βιοποικιλότητα, και ότι τηρείται η αρχή της ελεύθερης συναίνεσης μετά από ενημέρωση·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

80.  θεωρεί ότι, εφόσον πρέπει να δίνει και τη δική του έγκριση σε διεθνείς συμφωνίες και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εγχώρια εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού ως συννομοθέτης, πρέπει να συμμετέχει δεόντως στην αντιπροσωπεία της ΕΕ· αναμένει, συνεπώς, να του επιτραπεί να συμμετάσχει στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στο Κατοβίτσε και να του διασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα ήδη από τη στιγμή της έναρξης των διαπραγματεύσεων·

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μη μέλη της ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου